Clicky

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดก

เปิดเหมือนปกติ

02/03/2022

🗂️ สรุปผลการรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน​การให้บริการ​ของ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565​ 🗂️

22/02/2022
บุคลากรในสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์
15/02/2022

บุคลากรในสังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post
15/02/2022

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก      รองป...
09/02/2022

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทน
กองบริหารการคลัง กองกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพ เนื่องในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๗ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับ ๒ รางวัล ประกอบด้วย ๑) รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ "ระดับดีเด่น" และ ๒) รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด "ระดับดีเด่น"

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post
07/02/2022

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post

04/02/2022

⚖กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : มีผลแล้ว‼ หน่วยงานรัฐเลิกเรียก “สำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน”📃❎

📜ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยระบุสาระสำคัญว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 17 ประกอบกับ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมการปกครอง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

📝ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
📝ข้อ 2 กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว
📝ข้อ 3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจที่ผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ℹข้อมูลจาก : ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

#กฎหมาย #กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #กระทรวงยุติธรรม #อินโฟกราฟิก #อินโฟกฎหมาย
#มีผลแล้ว #หน่วยงานรัฐ #เลิกเรียก #สำเนาบัตร ปชช.-ทะเบียนบ้าน

04/02/2022

📝 ภาพรวมการรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565) 📝

ขอเชิญร่วมรับชมพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
03/02/2022

ขอเชิญร่วมรับชมพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดย นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมให้ข้...
28/01/2022

วันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำโดย นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการไม่เรียก รับ สำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ผ่านระบบ zoom โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานส่วนกลาง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนยุติธรรม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกฎหมาย และกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด ทั้งนี้ร่วมด้วยหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

26/01/2022

สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Government Easy Contact Center : GECC) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

https://drive.google.com/file/d/1TroZXj07mHjBwKkYfPMte86sKgUqzcqQ/view?usp=sharing

เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดโครงการจัดทำรายงานการ...
21/01/2022

เมื่อระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม กิจกรรมที่ ๒ การประเมินผลการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยอาจารย์จิราพร สุเมธีประสิทธิ์ ได้มาบรรยายให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม work shop ใน กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน "การประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 " โดยมี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 77 ประเด็น ตามหลัก COSO 2013 และร่วมวิเคราห์ความเสี่ยตามกรอบ COSO 2013 มี 2 ส่วนตามฐานความเสี่ยง ฐานความเสี่ยงที่ 1 ความเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนที่จะเกิดในปี 2565 ฐานความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลือ หลังทำกิจกรรมควบคุมถึงสิ้นปี 2564 ต้องเพิ่มมาตรการควบคุมต่อไป 2565 กิจกรรมการควบคุม (แผนปฏิบัติการควบคุมหลักให้ตรงจุดผ่าน PDCA สถานการณ์ความเสี่ยงจะลดลง/หายไป โดยหน่วยงาน สป.ยธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำความรู้ที่ได้รับในการอบรมตลอด 4 วัน ไปจัดทำแผนการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้อำนวยการฯ ในสังกัด สป.ยธ. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการจัดฝึกอบรมให้ครั้งนี้ค่ะ

🏆รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับก้าวหน้า 🏆❤️สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ❤️ พัฒนาองค์การโดย...
19/01/2022

🏆รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับก้าวหน้า 🏆

❤️สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ❤️
พัฒนาองค์การโดยมีเป้าหมายในการ “สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม” (Building unity to mobilize Justice) ซึ่งมีตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ดังนี้

💻 นำเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น กองทุนยุติธรรม (Justice Fund) ด้วยการให้บริการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองทุนยุติธรรม และผ่าน Mobile Application “Justice Fund” รวมทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องรวดเร็วผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

👨‍👩‍👧‍👦 ส่งมอบการบริการผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ เพื่อสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุม และทั่วถึง เช่น ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน “Justice Care” ด้วยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ ด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

👩‍💻 แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น DXC (Data Exchange Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน 53 ฐานข้อมูล ทำให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมด้วย

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ก...
17/01/2022

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม "กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน" ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 213 คน เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

สามารถรับฟังคลิปวิดีโอ ตามลิงค์ กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 17 มกราคม 2565 https://shorturl.asia/fQD27

วันที่ 13-14 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ในรูปแบบออนไลน์ โดยนา...
14/01/2022

วันที่ 13-14 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ในรูปแบบออนไลน์ โดยนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่อง " การให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" และนายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสป.ยธ. ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 2562) หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#PMQA
#ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Photos from กพร OPDC's post
14/01/2022

Photos from กพร OPDC's post

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post
13/01/2022

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมหารือการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีผ...
07/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมหารือการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกกองสำนัก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อทบทวนแบบประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อเข้าร่วมประเมินสถานะองค์กรในปี 2565 ต่อไป

การประชุมกำหนดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕...
06/01/2022

การประชุมกำหนดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โดยที่ประชุมได้รับทราบและร่วมหารือการกำหนดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ กรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาปรับตัวชี้วัดตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันพุธที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกำหนด...
05/01/2022

วันพุธที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Webex Meeting พร้อมทั้ง
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม โดยมีนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นเลขานุการ โดยได้ประชุมร่วมกับ 1.กรมบังคับคดี โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3.กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี
พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

31/12/2021

🎊 #สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 🎊
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
.
🎉 เนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผมขอส่งความสุข และความปรารภนาดีมายังเพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งครอบครัวของทุกท่าน
.
ตลอดปี 2564 พวกเราทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรม “ยุติธรรมสร้างสุข “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับหลายประการ ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยการบริหารจัดการที่ดี การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงบริการร่วมกันของส่วนราชการในสังกัด และมีระบบศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร พร้อมกับการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ทั้งมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ปรับระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมจะมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทุกระดับ เพื่อจะนำไปสู่องค์กรนวัตกรรมในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ขอให้ทุกท่านร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เข้าสู่องค์กรที่มีคุณภาพร่วมกัน รวมทั้งเพื่อตอบสนองความท้าทายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพ
.
วันขึ้นปีใหม่นี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรมงคลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์พูลลาภ สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา มีแรงกาย แรงใจ ที่พร้อมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติต่อไป
.
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

#กระทรวงยุติธรรม #ปลัดกระทรวงยุติธรรม #สารอวยพรปีใหม่ #ปีใหม่2565

27/12/2021

📖 เอกสาร​ประกอบการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 ใน​วันอังคาร​ที่​ 28​ ธันวาคม ​2564

คลิก >> https://drive.google.com/folderview?id=1_ou1TX3GwTeIKPAGmXQswoFEnCQdIeBK

25/12/2021

📖 เอกสาร​ประกอบการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 ใน​วันอังคาร​ที่​ 28​ ธันวาคม ​2564

คลิก >> https://drive.google.com/folderview?id=1_ou1TX3GwTeIKPAGmXQswoFEnCQdIeBK

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post
22/12/2021

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ประกอบการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานปลัดกระทรว...
22/12/2021

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ประกอบการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ในวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ประกอบการถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางอรัญญา ทองน้ำตะโก พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ และให้ข้อมูลแก่สำนักงาน ก.พ.ร ซึ่งได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย และ ผส.ดร. ลิ่มทอง พรหมดี คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษา วิเคราะห์จุดเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการดำเนินการให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงกลยุทธ์และบทบาทในการขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ว่า ในการเป็นองค์กร ๔.๐ นั้น องค์กรจะต้องนำเทคโนโลยี (Digitalization) เข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ซึ่งระบบเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยหรือกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กรอีกทั้งผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Symbol Leader) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมปรับเปลี่ยนไปทั้งระบบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับทัศนคติ (Mindset) ริเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร กระบวนการคัดเลือกโดยเลือกคนที่เหมาะสม และส่งเสริมให้บุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้ามาขับเคลื่อนภารกิจเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “ต้องดีกว่าเก่า” หรือ “If you can’t measure it, you can’t manage it”

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง...
22/12/2021

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 13.00 น. -17.00 น โดย นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะกรรมการฯ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะกรรมการ . และนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการ โดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานยุติธรรมจังวัด 56 แห่ง และรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และร่วมพิจารณาร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4) และร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารเอ ชั้น 9
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66854885969

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำคลิปวีดีโอ การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื้อหาประกอบด้วย #รายงานติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ12เดือน #รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(แบบปค.4) #รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5)