กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำคลิปวีดีโอ การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื้อห...
05/10/2021
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำคลิปวีดีโอ การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เนื้อหาประกอบด้วย

#รายงานติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ12เดือน
#รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(แบบปค.4)
#รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5)

-รายงานติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน-รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)-รา....

29/09/2021

📌 กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรม เชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน"
โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมกับให้สัมภาษณ์แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
.
ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22
และ Facebook : กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand (https://www.facebook.com/mojthofficial/live/)

#กระทรวงยุติธรรม #แถลงผลการดำเนินงาน2564

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่...
28/09/2021

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ. พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมหารือการวางแผนการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กับ นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด (ที่ปรึกษา) โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ พันธกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการทำความเข้าใจขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงาน ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการกับหน่วยงาน การให้บริการประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และจัดทำร่างโครงร่างยุทธศาสตร์ (Strategic Framework), โครงร่างแบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) รวมทั้งแผนการดำเนินการโครงการเพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะต่อไป

วันพุธที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 09.30 น. นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหา...
23/09/2021

วันพุธที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 09.30 น. นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือเพื่อนำเสนอผลการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรม ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอผลการพัฒนางานบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วยงานบริการ ดังนี้ 1.วางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว/ขอเงินประกันปล่อยชั่วคราว 2.ค่าดำเนินคดี (ค่าจ้างทนายความ,ค่าธรรมเนียมศาลฯ) 3.ขอเงินเยียวยากรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 4.โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 5.การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การพิจารณาและให้ความเห็นต่อการนำเสนอผลการพัฒนางานบริการและหารือแนวทางและแผนการดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนในระบบ Citizen Portal ตามรูปแบบ “รู้ ยื่น จ่าย รับ”

📷ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564  แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ ☺️#รางวัลเลิศรัฐ2564#รางวัลของชาวสำนักง...
16/09/2021

📷ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ ☺️

#รางวัลเลิศรัฐ2564
#รางวัลของชาวสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#รางวัลของพวกเราทุกคน

16/09/2021
สป.ยธ.คว้ารางวัล PMQA 4.0

วันที่ 16 กันยายน 2564
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจผ่านทางออนไลน์ โดยในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า👏👏👏

🌈เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คว้ารางวัลคุณภาพการบร...
13/09/2021

🌈เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภท รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) 👏👏👏
🌟ร่วมรับชมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง
🖥️Youtube Channel : สำนักงาน ก.พ.ร .
Link : https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA
และ💻 Facebook Fanpage : กพร OPDC
Link : https://www.facebook.com/OPDCThailand
🌟
#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#รางวัลเลิศรัฐ
#PMQA4.0

🌈เชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 โดยในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภท รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) 👏👏👏
🌟ร่วมรับชมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง
🖥️Youtube Channel : สำนักงาน ก.พ.ร .
Link : https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA
และ💻 Facebook Fanpage : กพร OPDC
Link : https://www.facebook.com/OPDCThailand
🌟
#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#รางวัลเลิศรัฐ
#PMQA4.0

ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม. ได้จัดเวทีประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมิ...
03/09/2021

ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม. ได้จัดเวทีประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex โดยมีคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง รองประธาน ประธาน ค.ต.ป ประจำกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในกระทรวง หรือรองหัวหน้าส่วนราชการฯที่ได้รับมอบหมาย (ทุกกรม) ) ผู้อำนวยการองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง หรือผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป. ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้มีการพิจารณาความเหมาะสมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม และพิจารณาความเหมาะสมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post
03/08/2021

Photos from กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand's post

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก...
13/07/2021

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบการเข้าร่วมการตรวจประเมิน site visit รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 พร้อมพิจารณารูปแบบภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 3(site visit) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยประเด็นเค้าโครงวีดิทัศน์ และการนำเสนอผลการดำเนินงานผลงานความโดดเด่นในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ มอบนายวีระวัฒน์ ชีวศุภกร นักวิชาการยุต...
12/07/2021

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ มอบนายวีระวัฒน์ ชีวศุภกร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม ผ่านระบบ Webex โดย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีข้อหารือความก้าวหน้าการขอดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง กรณีการตรวจ Covid -19 และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ความก้าวหน้าการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 7  กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ก...
07/07/2021

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนจากกรมบังคับคดี นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการในระบบ Citizen Portal กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3 โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสรุปงานบริการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ที่จะพัฒนางาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1) การตรวจสอบบุคคลล้มละลาย (เสนอผลการปรับปรุง To-be หลังจากการหารือครั้งที่ผ่านมา) 2) ระบบรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า 3) ระบบสอบถามสถานะคดี 4) การยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอิเล็กทรอนิกส์ 5) ระบบลงทะเบียนซื้อทรัพย์ล่วงหน้า 6) ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด โดยได้ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอผลการศึกษากระบวนการ ให้บริการในปัจจุบัน (As-is) และแนวทางการปรับปรุงงานบริการ เพื่อให้ สามารถให้บริการในระบบ Citizen Portal ได้ (To-be) ของงานบริการข้างต้น และสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิคในเบื้องต้นหารือ วางแผนการดำเนินการ และนัดหารือการดำเนินการพัฒนา งานบริการเชิงเทคนิคร่วมกันในระยะต่อไป

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ. ผอ.กองทุ...
30/06/2021

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ. ผอ.กองทุนยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนจาก สชง.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการในระบบ Citizen Portal กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3 โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสรุปงานบริการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ที่จะพัฒนางาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. กองทุนยุติธรรมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองทุนยุติธรรม) 2. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยได้ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอผลการศึกษากระบวนการ ให้บริการในปัจจุบัน (As-is) และแนวทางการปรับปรุงงานบริการ เพื่อให้ สามารถให้บริการในระบบ Citizen Portal ได้ (To-be) ของงานบริการข้างต้น และสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิคในเบื้องต้นหารือ วางแผนการดำเนินการ และนัดหารือการดำเนินการพัฒนา งานบริการเชิงเทคนิคร่วมกันในระยะต่อไป

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9:30 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ. พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมป...
29/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9:30 น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผอ.กพร.สป.ยธ. พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผ่านระบบออนไลน์) ระหว่าง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งนำทีมโดย นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กพร.สพฐ. พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมีการแนะนำวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่...
28/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-16.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ"สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานกระบวนงานที่ออกแบบใหม่ด้วยการคิดเชิงออกแบบ" โดยโครงการฯจัดขึ้นในรูปแบบ การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ณ ที่ทำการกระทรวงยุติธรรม หรือสถานที่ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงาน หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่นั้นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประมาณ 70 คน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประกาศเจตนารมณ์
18/06/2021

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประกาศเจตนารมณ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประกาศเจตนารมณ์

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  จัดประชุมการจัดทำแผน Action Plan GECC ของส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง...
18/06/2021

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมการจัดทำแผน Action Plan GECC ของส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกองกลาง กองออกแบบและก่อสร้าง กองคลัง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โดยหารือในประเด็นด้านกายภาพ อาคารสถานที่ เพื่อปรับปรุงและนำไปสู่การรับรองมาตรฐาน GECC ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประ...
10/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) พัฒนายกระดับประสิทธิภาพงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ มีผู้แทนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบงานการบริการประชาชน เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมห...
04/06/2021

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) พัฒนายกระดับประสิทธิภาพงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้แทนจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม และกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม

27/05/2021
วันต้นไม้แห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 26 พฤษภาคม 2564 "ปลูกด้วยใจ ปลูกได้ทุกที่"

คลิปวีดีโอและเอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 5 และ 18 พฤษภาคม 2564 https://dr...
24/05/2021
คลิปวีดีโอ/เอกสาร โครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง - Google Drive

คลิปวีดีโอและเอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 5 และ 18 พฤษภาคม 2564 https://drive.google.com/drive/folders/1yVuekEHpVFMBSVPAsIzrnx89oEif13he?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์...
20/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระดับองค์กร) โดยหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 51 ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบในระดับองค์กร ทั้งในด้านงบประมาณ กลยุทธ์ การดำเนินงาน เทคโนโลยี การเงิน กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่จะต้องนำมาจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ทั้งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานบริการสำหรับให...
19/05/2021

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการในระบบ Citizen Portal กระทรวงยุติธรรม โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสรุปงานบริการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ที่จะพัฒนางาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. กองทุนยุติธรรมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (กองทุนยุติธรรม) 2. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3. การตรวจสอบบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดี โดยได้ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอผลการศึกษากระบวนการ ให้บริการในปัจจุบัน (As-is) และแนวทางการปรับปรุงงานบริการ เพื่อให้ สามารถให้บริการในระบบ Citizen Portal ได้ (To-be) ของงานบริการข้างต้น และสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิคในเบื้องต้นหารือ วางแผนการดำเนินการ และนัดหารือการดำเนินการพัฒนา งานบริการเชิงเทคนิคร่วมกันในระยะต่อไป

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ...
18/05/2021

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการสร้างนวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ และ ดร. เอกรักษ์ ปาร์มวงศ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ"การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างต้นแบบกระบวนการทำงาน (prototype) โดยโครงการฯจัดขึ้นในรูปแบบ การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ณ ที่ทำการกระทรวงยุติธรรม หรือสถานที่ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงาน หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่นั้นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประมาณ 70 คน

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารเอ ชั้น 9
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66854885969

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำคลิปวีดีโอ การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื้อหาประกอบด้วย #รายงานติดตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ12เดือน #รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน(แบบปค.4) #รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.5)