Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ ได้นำเครื่องบิน มาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454 อันทำให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง ของกองทัพ ในสมัยนั้น พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบิน ไว้เพื่อป้องกันภัย ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหม จึงได้ตั้ง "แผนกการบิน" ขึ้นในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการ ณ ประเทศฝรั่งเศส อันได้แก่ พันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ร้อยเอกหลวงอาวุธสิขิกร และ ร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ทั้ง 3 ท่านนี้ ในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานยศ และบรรดาศักดิ์ ตามลำดับ คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และ นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และ กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ"
ในปี พ.ศ. 2464 กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่า กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหารเป็น "กรมอากาศยาน" และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ จากสีเขียว มาเป็นสีเทา ดังเช่นปัจจุบัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

The Royal Thai Air Force or RTAF is the air force of the Kingdom of Thailand.

Since its establishment in 1913, as one of the earliest air forces of asia, the Royal Thai Air Force had engaged in many major and minor battles. Since the Vietnam war, the air force has developed using USAF equipment. Nowadays, the Royal Thai Air Force stands on the frontline of air forces in the region, and soon to be developed into "digital warfare air force". As of 2008, the Commander of the Air Force is Itthaporn Subhawong.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกองทัพอากาศ
28/07/2017

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกองทัพอากาศ

Timeline Photos
27/03/2017

Timeline Photos

27/03/2017

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหม ได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น "กองบินทหารบก" ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น "#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"

17/03/2017
Main Menu

#กองทัพอากาศไทย ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ และ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย หน่วยป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ,บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 19 - 31 มีนาคม 2560 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www2.copetiger2017.rtaf.mi.th

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

17/01/2017
RTAF News ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นักบินกริพเพน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมหีบก้านแย่งประกอบศพ แก่ นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี นักบินประจ้าหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

http://www.rtaf.mi.th/th/RTAFNews/Pages/20170116.aspx

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมหีบก้านแย่งประกอบศพ แก่ นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี นักบินประจ้าหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญพวงมา...

17/01/2017

กองทัพอากาศเปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ชื่อบัญชี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทหารอากาศ
เลขที่ 057–2–20703-3 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ
โทร.0 2534 2096
โทรสาร 0 2534 8643

ประกาศเลื่อนการรับสมัคร รร.จอ. ปี 2560
02/12/2016

ประกาศเลื่อนการรับสมัคร รร.จอ. ปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท...
02/12/2016

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร“

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ
14/10/2016

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ's cover photo
14/10/2016

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ's cover photo

ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
24/07/2016

ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล

เดี๋ยวนี้เราเข้าใจคำว่า ‘บุญ’ และ ‘ทาน’ แคบลง หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทำบุญ คือ การถวายของให้พระหรือวัดเท่านั้น ความคิดนี้ไม่ผิด แต่ก็ไม่ถูกเสียทีเดียว เนื่องจากการถวายของแก่พระสงฆ์นั้น ก็ถือว่าเป็น ‘ทาน’ อย่างหนึ่ง

‘ทาน’ ในพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง การสละสิ่งของจะให้ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพระ หรือฆราวาส ก็เรียกว่า ‘ทาน’ ทั้งสิ้น อย่างทานที่ถวายพระสงฆ์ก็ เรียกว่า ‘สังฆทาน’ แต่คนมักจะเข้าใจผิดว่า การให้ของแก่ฆราวาส เรียกว่า ‘ทาน’ แต่การให้ของแก่พระ เรียกว่า ‘บุญ’ อันนี้ไม่ใช่

‘บุญ’ ในพระพุทธศาสนานั้นมี 10 อย่าง โดยมี ‘ทาน’ เป็นหนึ่งในบุญเหล่านั้น นอกจากนี้ ก็จะมีการทำบุญอีก 9 วิธีที่เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลย เช่น การรักษาศีล การบำเพ็ญภาวนา การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘เวยยาวัจจมัย’ คือ บุญที่เกิดจากการทำเพื่อส่วนรวม ซึ่งใกล้เคียงกับคำว่า ‘จิตอาสา’

แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ‘บุญ’ เกิดจากการถวายของให้พระ ทำให้คนส่วนใหญ่มุ่งแต่จะถวายสิ่งของ ถวายเงินให้พระอย่างเดียว ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ปฏิเสธที่จะเป็นจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม มองข้ามการทำงานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ เหตุผลเพราะ ประการที่หนึ่ง เราไปเน้นการให้ด้วยเงิน ทั้ง ๆ ที่สามารถให้อย่างอื่นได้ด้วย เช่น ให้เวลา ให้แรงงาน หรีอให้ความรู้ ประการที่สอง เรามักไปเน้น ‘ผู้รับ’ ที่เป็น ‘พระ’ มากกว่าคนทั่วไป

คนในอดีตจะเข้าใจคำว่า ‘บุญ’ กว้างกว่าคนในปัจจุบัน ยกตัวอย่างง่ายๆ คนเมืองเพชรแตก่อนเวลาเขาจะปลูกต้นไม้สักต้น เขาจะมีคาถาเรียกว่า “คาถากลบดิน”คือ

‘พุทธัง ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน
ธัมมัง ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน
สังฆัง ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน’

จะเห็นได้ว่า การปลูกต้นไม้นั้นก็ถือเป็นการทำบุญ เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องใช้เงินเลย แต่เกิดจากจิตที่เมตตาทั้งกับคนและสัตว์

พระไพศาล วิสาโล

HISTORY
24/07/2016

HISTORY

On this day in 1969, the crew of Apollo 11 safely landed back to Earth. Upon coming back, they went through Customs in Hawaii and declared moon dust and rocks as their items. On their flight documents, the flight routing details said Honolulu to Hawaii via "the Moon". #TDIH

24/07/2016
www.rtaf.mi.th

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559
รายละเอียด
http://www.rtaf.mi.th/news.aspx?p=1355

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ's cover photo
24/07/2016

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ's cover photo

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ
24/07/2016

Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
29/06/2016

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

ร่างทัพฟ้าวีรชนทั้งสาม ได้มาถึงท่าอากาศยานทหาร๒ กองบิน๖ โดยเครื่องบิน C-130 เมื่อเวลา๐๐๓๐ ของเช้าวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙
กองบิน๖ ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพาผู้กล้าทั้งสามกลับบ้าน
"แผ่นฟ้ายาวไกลสุดปลายเวิ้งว้าง ขอบฟ้าดูราวจะแสนยาวไกลมองฟ้าคราใดคิดถึงเพียงเธอ ป่านนี้เธอคงอยู่บนท้องฟ้าและคอยดูแลแผ่นดินของเธอ ด้วยใจที่มั่นคง".....แด่เธอผู้ปกป้องฟ้าไทย

28/06/2016

ขอไว้อาลัยให้พี่น้องของเราครับ

Profile Pictures
28/06/2016

Profile Pictures

#วันเด็กแห่งชาติ 2559
08/01/2016

#วันเด็กแห่งชาติ 2559

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
08/01/2016

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

เส้นทางเดินรถโดยสาร และจุดจอดรถ
ของผู้เข้าชมงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ดอนเมือง
9 ม.ค.59 ครับ

11/12/2015
การแปรอักษร " ทรงพระเจริญ"-กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force

ข้าราชการกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแปรอักษรชุด "ทรงพระเจริญ" WING 1 เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
http://www.rtaf.mi.th/news.aspx?p=1157

Royal Thai Air Force [ กองทัพอากาศ ]

04/12/2013

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า Royal Thai Air Force | กองทัพอากาศ

25/11/2013

http://imgcdn.rtaf.mi.th/web/rtafpolicy/RTAF-Policy-2013_(OnlineVersion).pdf

04/04/2013

ในปี พ.ศ.2464 กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่ากำลัง ทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะ ในด้าน ยุทธศาสตร์ ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์อย่างกว้าง ขวางต่อกิจการด้านอื่น ๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไข การเรียก ชื่อจาก กรมอากาศ ยานทหารบก เป็น "กรมอากาศยาน" และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้ อยู่ในบังคับ บัญชาของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง พร้อมทั้งได้มีการ กำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลง เครื่องแบบจาก สีเขียว มาเป็นสีเทา ดังเช่นในปัจจุบัน

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2480 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะ กรมทหารอากาศ เป็น กองทัพอากาศ ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ทั้งนี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน 2480 ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ในมาตรา 9 ได้กำหนดผู้บังคับบัญชา ของกองทัพอากาศไว้ว่า "กองทัพอากาศ มีผู้บัญชาการ ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชาดำเนินกิจการ" และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540 กองทัพอากาศ ได้ออกประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง วันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ โดยได้กำหนดให้ "วันที่ 27 มีนาคม เป็น วันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันที่ 9 เมษายน เป็น วันกองทัพอากาศ"

23/03/2013

วันนี้ขอเชิญชมการแสดงการบินของหมู่บินผาดแผลง Breitling Jet Team เนื่องในวันกองทัพอากาศ
“Breitling Jet Team Under The Royal Sky” (ไบร์ทลิ่ง เจ็ท ทีม อันเดอร์ เดอะ รอยัล สกาย) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมการบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ Gripen และ F-16 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มี.ค.) และวันกองทัพอากาศ (๙ เม.ย.) ตั้งแต่ ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ บริเวณ ฝูง.๖๐๓ บน.๖ ดอนเมือง เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

07/01/2013
: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๕๖
กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๕๖
กองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารชั้นประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่า
ชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๓๖๓ อัตรา
รับสมัครเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓๕ อัตรา
คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ทางฟิสิกส์
คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๓๔ อัตรา ทางสถิติ, สถิติประยุกต์, การวัดผลการศึกษา, การวัดผลและประเมินผลการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร,
การเงินและการคลัง, การเงินและการธนาคาร, สารสนเทศการบัญชี, การตลาด, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์,
การสื่อสารมวลชน, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การสอนภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีทางการศึกษา,
โสตทัศนศึกษา, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, การศึกษา, เคมี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมไฟฟ้า, นิติศาสตร์, พุทธศาสตรบัณฑิตหรือศาสนศาตรบัญฑิต, เปรียญธรรม ๙ ประโยค, มัณฑนศิลป์, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การเกษตร, การจัดการผลิตพืช, พืชศาสตร์, ส่งเสริมการเกษตร, ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภูมิศาสตร์, กายภาพบำบัด, จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาคลินิกและชุมชน, สาธารณสุขศาสตร์, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม
รับสมัครเป็นข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร จำนวน ๓๒๘ อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๒ อัตรา ทางช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา และช่างสำรวจ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๑๒๘ อัตรา ทางการบัญชี, พณิชยการ (สาขางานบัญชี, การขาย, เลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจค้าปลีก), การถ่ายภาพ, การถ่ายภาพและภาพยนตร์, เทคโนโลยี
การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือสาขาวิชาศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเลคทรอนิกส์, วิจิตรศิลป์, การออกแบบ, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์, ช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโทรคมนาคม และช่างยนต์
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๙๘ อัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม - ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th หรือ www.person.rtaf.mi.th. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ - ๙๓ ในวันและเวลาราชการ

Timeline Photos
06/01/2013

Timeline Photos

29/10/2012
Royal Thai Air Force - News

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ ระหว่าง ๒๔ ต.ค.-๒๓ พ.ย.๕๕
http://www.rtaf.mi.th/news/n12/attache.html

ตามที่ข้าราชการในตำแหน่งเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ มีกำหนดจะครบวาระการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ใน๓๐ ก.ย.๕๗ จำนวน ๕ ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม และประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ขว.ทอ.จะต้องดำเนินการ คัดเลือกนายทหารประทวนชาย เพื่อไปปฏิบ...

29/10/2012
http://www.rtaf.mi.th/pdf/1015_pr_krabi.pdf

ตามอนุมัติ รมว.กห. เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๕ ให้ใช้สายกระบี่ประกอบเครื่องแบบ ทอ. ของนายทหารสัญญาบัตรเพื่อพลาง ในการใช้สายกระบี่ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียบหนังสีเทาด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง กับเครื่องแบบปกติขาว และปกติเทาคอแบะ (เดิมใช้สายกระบี่ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำเงินดำ
http://www.rtaf.mi.th/pdf/1015_pr_krabi.pdf

04/06/2011
กรมช่างอากาศครบรอบ ๘๗ ปี

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมช่างอากาศ จะจัดจัดให้มีการบรรยายพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาท”
http://www.dae.mi.th/PR_seminar_king_TH.htm

สถาปนากรมช่างอากาศ

01/05/2011
Royal Thai Air Force - News

ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วม กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของ ทอ. ประจำปี ๕๔
http://www.rtaf.mi.th/news/n09/tree54.html

กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของ ทอ. ประจำปี ๕๔ ---------------------------------------- การประกวดแบ่งเป็น ๓ ประเภท ๑. ประเภทภายนอกอาคาร(ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง) ๒. ประเภทภายในและรอบอาคาร(ระดับ นขต.ทอ. ณ ที่ต

ที่อยู่

Bangkok
10210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีอีกหลอคับ สุดๆ เลยคับ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/529077534469474/
เส้นทางสู่การเข้ามาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 4 เหล่าทัพ ดูคลิปนี้แล้วรับลองคุณจะชอบโรงเรียน เตรียมทหาร https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/241242870408920
ทำได้หรือ?
จบมัธยมศึกษาปีที่3และไปเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ