Clicky

กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม

เปิดเหมือนปกติ

18/03/2022

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำหน้าที่ในการบริหารกองทุน กทปส. และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนยังทำหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชีของ กทปส. รวมถึงการกำหนดระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและกลไกการบริหารจัดการ กทปส. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ กทปส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงานเสวนา Stop Fake Spread Fact “หยุดข่าวปลอมด้วยข้อเท็จจริง”  ภายใต้โคร...
16/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงานเสวนา Stop Fake Spread Fact “หยุดข่าวปลอมด้วยข้อเท็จจริง” ภายใต้โครงการ Stop Fake, Spread Facts ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. ณ Convention Hall ชั้น 2 อาคาร D ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต โดยในงานนี้มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Co Fact ประเทศไทย, ระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส Songkhla Focus, ผศ. ดร. ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์นักวิชาการ, ธนภณ เรามานะชัย Trainer, Google News Initiative และดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับสื่อ เพื่อนำไปพัฒนา และสร้างการตระหนักรู้ นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งตัวบุคคลและองค์กร ส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม ประชาชนมีการตระหนักรู้และภูมิคุ้มกันสามารถเสพสื่อได้อย่างปลอดภัย

15/03/2022
[Live] 13.20 น. เสวนา Stop Fake, Spread Facts "หยุดข่าวปลอมด้วยข้อเท็จจริง" (15 มี.ค. 65)

เชิญรับชมการถ่ายทอด งานเสวนา Stop Fake, Spread Facts “หยุดข่าวปลอมด้วยข้อเท็จ” โดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส.

กสทช. จัดโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบั...
11/03/2022
กสทช. เฟ้นหา Startup จัดประกวด Mobile ID Innovation Awards ชิงรางวัล 10 ล้าน | เดลินิวส์

กสทช. จัดโครงการประกวดวิสาหกิจเริ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ไปใช้งาน (แทนบัตร Startup) “Mobile ID Innovation Awards” เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเข้าใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างปลอดภัยและเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจัดการประกวด Mobile ID Innovation Awards นี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถานศึกษาหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นๆ หรือเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.dailynews.co.th/news/842985/

กสทช.เฟ้นหา Startup จัดประกวด Mobile ID Innovation Awards พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนแทนบัตร Startup ชิงเงินรางวัลรวม 10 ล้านบาท

🗼 ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาต...
11/03/2022

🗼 ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. และ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
.
โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณารับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564 โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ
มีจำนวน 18 โครงการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/MoneyAllocation/type-1/2563-(1)/1333-(2).aspx

28/02/2022

👩🏻‍⚕️รายการ “ Let's be a Doctor ”
จัดทำโดย: เดอะ เน็กซ์ เพจ

💊 รายการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ไปสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว “Let's be a Doctor” รายการที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถนำสาระความรู้ จากรายการไปต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มีรายการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณภาพนำเสนอต่อ ผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
โดยที่ทางช่องไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ

🏥 ติดตามรับชมผลงาน“ไทยสปิริต” ได้ที่
Youtube Channel: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2yVJ0LHC9EHfxA9D-f9CMfjytM3gnbQh
🧬 ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
Website :https://btfp.nbtc.go.th/portfolio.aspx
Facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

#วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแร...
25/02/2022

#วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรก โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้ทรงริเริ่ม ได้ทรงทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรกในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” เริ่มด้วยการถ่ายทอดเสียงสดกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน จึงถือเอา “วันที่ 25 กุมภาพันธ์” เป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของทุกปี

กสทช.-กทปส. หนุนทุนวิจัยพัฒนาสร้างระบบสื่อสารและสร้างแบบจำลองสามมิติเตรียมพร้อมรับพิบัติภัย และต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งท่อ...
16/02/2022
กสทช.-กทปส. หนุนทุนวิจัยพัฒนาสร้างระบบสื่อสารและสร้างแบบจำลองสามมิติ

กสทช.-กทปส. หนุนทุนวิจัยพัฒนาสร้างระบบสื่อสารและสร้างแบบจำลองสามมิติเตรียมพร้อมรับพิบัติภัย และต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
.
จากเหตุการณ์โค้ชและเยาวชนฟุตบอลรวมจำนวน 13 คนเข้าไปติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ได้สะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนต่อการจัดการและความไม่พร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดของประเทศไทย จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองสามมิติและระบุตำแหน่งในถ้ำ ผู้คิดค้นทำการวิจัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. ได้พัฒนาระบบที่ทำการคำนวณตำแหน่งภายในถ้ำแต่ละจุดด้วยความแม่นตรงโดยอัตโนมัติ โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง อาทิ ไจโรสโคป เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อตรวจสอบแนวเส้นทางของโพรงถ้ำ ร่วมกับอุปกรณ์วัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ และเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในชุดอุปกรณ์เดียวกันทั้งหมด การใช้งานจริงจะใช้วิธีวัดค่าพิกัดตำแหน่งอ้างอิงที่บริเวณนอกถ้ำ

รับชมเพิ่มเติมได้ที่: รายการ Talk Today คุยสนุก คุยกับเรา https://www.youtube.com/watch?v=3cF5KzIswI4

รายการ Talk Today คุยสนุก คุยกับเรา ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00-14.30 น. ทาง PPTV HD 36ติดต่อโฆษณา โทร. 099-1122-444FB: Talktoday

วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ หากเป็นปีอธิกามาสเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”...
16/02/2022

วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ หากเป็นปีอธิกามาส

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” หลักคำสอนอันเป็น หัวใจของพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป

เครดิตรูปภาพจาก: สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พ.อ.ดร.อนุรัตน์ อินกัน ประธานกรรมการพิจารณาผลงานที่ได้รับทุนจาก กทปส. สำนักงาน กสทช. พร้อม...
14/02/2022

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พ.อ.ดร.อนุรัตน์ อินกัน ประธานกรรมการพิจารณาผลงานที่ได้รับทุนจาก กทปส. สำนักงาน กสทช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสาร รวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย ณ ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้สาธิตการทำงานของการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสาร รวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย อีกทั้งต่อยอดสู่การทำแผนที่ในถ้ำและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในถ้ำของประเทศไทย

07/02/2022
ภาพบรรยากาศ กองทุน กทปส. ลงพื้นที่ ประชุม พร้อมตรวจโครงการครุภัณฑ์ทางการแพทย์

👀✔ ภาพบรรยากาศ กองทุน กทปส. ลงพื้นที่ ประชุม พร้อมตรวจโครงการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

กทปส. มีภาพกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนมาฝากแฟนเพจชื่อโครงการ Young Content Creator จัดทำโดย องค์การกระจายเสียงแ...
03/02/2022

กทปส. มีภาพกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนมาฝากแฟนเพจ
ชื่อโครงการ Young Content Creator จัดทำโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. โดยโครงการนี้ได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมการเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต แก่เยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 20 – 23 ปี ที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชน โดยโครงการนี้จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ และศูนย์ข่าวภูมิภาคของ Thai PBS

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2565 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานวิทยุคมนาคม เพื่อสร้างเครือข่ายพนักงานวิทยุคมนาคมจิตอาสา ...
28/01/2022

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2565 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานวิทยุคมนาคม เพื่อสร้างเครือข่ายพนักงานวิทยุคมนาคมจิตอาสา ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในจัดการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมจิตอาสา รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วิชาปฏิบัติการเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม วิชาปฏิบัติการสายนำสัญญาณ วิชาปฏิบัติการสายอากาศ และ วิชาปฏิบัติการโครงสร้างเสาส่งสัญญาณ รวมถึงการฝึกอบรมในภาคบรรยาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ โดย ดร.จักรี ห่านทองคำ ประธานกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์วัชระ อมศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมจิตอาสา หัวหน้าโครงการให้การต้อนรับ และ มีพนักงานวิทยุคมนาคมได้รับอนุญาต ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 232 คน จากผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 695 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา...
27/01/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กสทช. ชั้น 12 ซอยสายลม และผ่านระบบ Online Conference

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ID4 Connect  ผ่านระบบ Zoom Me...
26/01/2022

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน ID4 Connect ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สร้างมาตรฐาน และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. โดยโครงการนี้ได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย เช่น พัฒนาระบบแพลตฟอร์ม Industry 4.0, พัฒนาระบบลงทะเบียน, พัฒนาระบบแบบประเมินตนเอง จัดฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์ม, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ให้บริการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม อีกทั้งสร้างงานวิจัยในการพัฒนาแบบประเมิน Assessment Indicator Model ของ Industry 4.0 และสร้างงานวิจัยในการพัฒนามาตรฐาน Industry 4.0 พร้อมรายงานสรุปผลการพัฒนา Industry 4.0 ของอุตสาหกรรมไทยตามกรอบของโครงการ

26/01/2022
กทปส. กับแนวทางนโยบาย ในอนาคตกับงานวิจัยที่มีคุณภาพ

📍 กทปส. กับแนวทางนโยบาย ในอนาคตกับงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ คัดสรรโครงการฯ ที่เหมาะสม เกิดนักวิจัยคุณภาพในประเทศ จากมุมมองของ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

25/01/2022

📍📍 ยื่นโครงการฯ อย่างไรให้ถูกต้อง ถูกวัตถุประสงค์ ตรงกับความต้องการ มาฟังจาก พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.และ กทปส.

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้ช่ว...
25/01/2022

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค และ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประเมินการจำแนกผู้สูงอายุเพื่อออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ Smart EMS ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. โดยโครงการนี้ได้ศึกษาบริบทและพฤติกรรมกิจกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาประเมินความสามารถและศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกโดยใช้อุปกรณ์ระบบ IT ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

กสทช. เห็นชอบการสนับสนุนแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระ...
24/01/2022

กสทช. เห็นชอบการสนับสนุนแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565-2566 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) cr. สำนักสื่อสารองค์กร

📢 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565-2566 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ส่วนที่นอกเหนือจากเส้นทางกลุ่มเร่งด่วน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยให้นำมาหักลดหย่อนจากรายได้ฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เป็นระยะต่อไป

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เห็นชอบร่วมกันที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามภารกิจหน้าที่ โดย การไฟฟ้านครหลวง รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาพื้นที่ในการพักสายสื่อสารที่รอการกำจัดซาก และการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนสำนักงาน กสทช. รับผิดชอบเรื่องค่ารื้อถอนสายสื่อสาร และค่ากำจัดซากสายสื่อสาร

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารจะเร่งดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 3 ปี ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยปี 2565 นี้ จะเริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 400 กม. และพื้นที่ต่างจังหวัดจะดำเนินการ ระยะทางประมาณ 2,000 กม. ก่อน ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน ก.พ. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นอาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้าง แต่ในอนาคตหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ บ้านเมืองจะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา


#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.  นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้ช่...
24/01/2022

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค และ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (กทปส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. งบประมาณที่ได้รับ โรงพยาบาลสกลนครได้นำมาพัฒนาระบบ IoT, ปรับปรุงห้อง Negative Pressure และ จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ และ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โรงพยาบาลสามารถเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย โควิด19 ที่มีระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่เข้าถึงข้อมูลและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน และมีความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคในอนาคต

ที่อยู่

ถนน วิภาวดีรังสิต
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กทปส. มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625548114

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 ประกอบด้วยการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครับ

⭐️ กทปส. หนุนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเบรคเกอร์ 4.0 สัญชาติไทย พร้อมเชิญรัฐ เอกชนร่วมขอทุนเพื่อการพัฒนาและวิจัย

⭐️กทปส. ให้ทุนสนับสนุนโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการป้องกันภัย ตามวัตถุประสงค์มาตตรา 52 (2) โดยได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมด้วยระบบเทคโนโลยี [email protected] เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยตู้รวมไฟฟ้าเป็น GATEWAY เปลี่ยนระบบป้องกันไฟฟ้าแบบเก่าเป็นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยจากไฟฟ้า และได้มีการติดตั้งใช้งานจริงของระบบเบรกเกอร์ 4.0 ให้กับองค์กรสาธารณะ รวมถึงในองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลางและใหญ่ รวมกว่า 50 แห่ง โดยในวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมการติดตั้งและระบบ ณ บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พันทิปดอทคอม) กรุงเทพฯ และ บริษัท สิงโตพลาสติก จำกัด โรงงานพลาสติก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรูปแบบการใช้งานจะแตกต่างกันทำให้เห็นความสามารถของการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ

⭐️นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุน กทปส. เปิดเผยว่า ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาวิจัย ยังคงมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สาธารณะและหวังให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างครอบคลุม ผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อทุกมิติ และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภคสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่การใช้งานจริง โดย กองทุนฯ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกองทุนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 เช่น แผนเอไอแห่งชาติ รวมถึงนโยบายแห่งรัฐที่มีการกำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

⭐️ล่าสุด กทปส. ให้ทุนสนับสนุนโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย โดยมีตู้รวมไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และทราบถึงสาเหตุของปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งเตือนความผิดปกติของปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยในการประหยัด โดยได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมด้วยระบบเทคโนโลยี H[email protected] ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเบรคเกอร์ 4.0 ของนักวิศวกรไทย เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมไฟฟ้ายุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งสำคัญคือการจัดการองค์รวมของระบบ IoT โดยอาศัยตู้รวมไฟฟ้าเป็น GATEWAY เปลี่ยนระบบป้องกันไฟฟ้าแบบเก่าเป็นเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าดิจิทัลเพื่อการป้องกันภัยจากไฟฟ้า และได้มีการติดตั้งใช้งานจริงของระบบเบรกเกอร์ 4.0 ให้กับองค์กรสาธารณะของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เยาว์และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังติดตั้งและใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลางและใหญ่ รวมกว่า 50 แห่ง โดยในวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการติดตั้งและใช้ระบบ ณ บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พันทิปดอทคอม) กรุงเทพฯ และบริษัท สิงโตพลาสติก จำกัด โรงงานพลาสติก จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 2 แห่งซึ่งรูปแบบารใช้งานจะแตกต่างกันทำให้เห็นความสามารถของการบริหารจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพที่รองรับการใช้งานได้ทั้งองค์กรขนาดเล็กจนถึงใหญ่

⭐️ทั้งนี้กองทุนฯ ได้มีการจัดสรรทุน ดังนี้ ทุนประเภทที่ 1 ที่มีกรอบการจัดสรรเงินทุนไว้ที่ 400 ล้านบาท และเมื่อปิดรับข้อเสนอไปแล้วมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการรวม 113 โครงการ รวมวงเงินขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,567,124,612 บาท ซึ่งถือว่าผลตอบรับการขอทุนเป็นตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทุนโดยทาง กทปส. ได้เปิดให้ทุนประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นกรอบการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2564 กำหนดไว้ที่ 670 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจมุ่งเป้าของกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านคลื่นความถี่และดาวเทียม จำนวน 70 ล้านบาท

⭐️สำหรับการจัดสรรทุนภายใต้ทุนประเภทที่ 2 ยังมีทุนอีก 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ทุนต่อเนื่อง ซึ่งทาง กทปส. จะพิจารณาให้สำหรับผู้ที่เคยรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนและต้องการต่อยอดงานวิจัย เพื่อให้ขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยทาง กทปส. จะให้ทุนต่อเนื่องเฉพาะวัตถุประสงค์ตามมาตราวงเล็บสอง ด้านการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น ซึ่งปีนี้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 30 ล้านบาท 2 ทุนตามนโยบายรัฐ ซึ่งทาง กทปส. เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ ยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยตรง และในปีนี้เอง ปี 2564 กทปส. ได้มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับทุนประเภทนี้แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ ในปีที่ผ่านมาเราจะให้ทุนโดยตรงไปยังส่วนราชการเพื่อดำเนินโครงการเอง แต่เกณฑ์ใหม่ทาง กทปส. จะให้ส่วนราชการเสนอโครงการและจะมีการคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาเพื่อประกาศขอบเขตงานโครงการ และคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการ

⭐️ “ขอเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาเข้ามาขอทุนให้มากขึ้นที่ผ่านมา โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านทาง https://btfp.nbtc.go.th และ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีข้อมูลตั้งแต่การยื่นขอทุน หลักเกณฑ์การขอทุน คู่มือและการกรอกข้อมูลในการขอทุน รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับโดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ ทั้งนี้ผมอยากให้ กทปส. เราได้ช่วยประเทศไทยในการสนับสนุนทุนโดยฉพาะด้านการพัฒนาและวิจัยสำหรับประเทศ” นายชาญวุฒิ อำนวยสิน กล่าวทิ้งท้าย : ขอบคุณข่าวจาก Smart Live
“ข่าวประชาสัมพันธ์”

กสทช. และ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวด
และร่วมอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

📷🎥🎞️🎬📺

มินิซีรีส์
มุมมองใหม่ ใส่ใจประโยชน์สาธารณะ
(New Perspective Mini Series)

ภายใต้แนวคิด Social Enterprises
ความยั่งยืน 3 ด้าน (สังคม,วัฒนธรรม,สิ่งแวดล้อม)

💥ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท💥

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2564
http://forms.gle/oji7XjBfLUYSJt116

📍 คุณสมบัติการรับสมัคร
- สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในด้านการตัดต่อ เขียนบท และผลิตสื่อต่างๆ เบื้องต้น

🛎️ คัดเลือกและอบรมรอบภูมิภาค
- ภาคอีสาน(อุดรธานี) 8-9 พฤษภาคม
- ภาคเหนือ(เชียงใหม่) 15-16 พฤษภาคม
- ภาคใต้(สงขลา) 22-23 พฤษภาคม
- ภาคกลาง(กรุงเทพฯ) 29-30 พฤษภาคม

➡️ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/New-Perspective-Mini-Series-101494885153324/

📞 083-5924116

💢 กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ควรพลาด 💢
มาสมัครกันเยอะๆ นะคะ

ระเบียบการสมัคร : https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/167182137_184229393415232_4162853648691175872_n.pdf/1apr_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94.pdf?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=x8zclIcu2QMAX821_CK&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=cea3f9b646287998b0f9f69340ba733c&oe=607AC895&dl=1

#ฝ่ายกิจการนักศึกษา
#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
𝕄𝕚𝕤𝕤 & 𝕄𝕚𝕤𝕥𝕖𝕣, 𝕄𝕚𝕤𝕤 ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟 & 𝕄𝕣𝕤. 𝔻𝕖𝕒𝕗 𝕋𝕙𝕒𝕚𝕝𝕒𝕟𝕕

คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้อำนวยการกองประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand ได้รับเชิญในรายการ "D มีดี" ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้เล่าถึง น้อง ๆ ที่มีความฝัน ที่อยากก้าวสู่วงการบันเทิง นายแบบ/นางแบบ

ฝากแฟนคลับติดตามชม
📍 รายการ "D มีดี"
ออกอากาศทาง ททบ.5 HD1 (กดช่องหมายเลข 1) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 18.30 น. เริ่ม 3 เม.ย.
.
ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยรับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

➺ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✯

ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU
กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

➺ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✯
𝕋𝕖𝕒𝕞 𝕄𝕚𝕤𝕥𝕖𝕣 𝔻𝕖𝕒𝕗 𝕋𝕙𝕒𝕚𝕝𝕒𝕟𝕕 𝟚𝟘𝟚𝟘

ธาม วรปรัชญ์ "1st Mister Deaf Thailand 2020"
ได้เป็นพิธีกรรับเชิญ รายการ D มีดี

ฝากแฟนคลับชมภาษามือของ ธาม ตามคลิก
📍 https://youtu.be/jacu0C-Dt84
.
รายการ "D มีดี" รายการโทรทัศน์ที่ทุกคนรับชมร่วมกันได้ นำเสนอด้วย #ภาษามือเต็มจอ พร้อมด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง (เมื่อชมทางทีวีดิจิตอล)
.
ออกอากาศทาง ททบ.5 HD1 (กดช่องหมายเลข 1) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 18.30 น. เริ่ม 3 เม.ย.
.
ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยรับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

➺ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✯

ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU
กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

➺ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✯
กทปส. เผยงบฯวิจัย ปี 64 วงเงิน 1.1 พันล.ลุย 5G เต็มสูบ
ผลักดัน'ดิจิทัลอีโคซิสเต็ม-วิทยุดิจิทัล'ประโยชน์สาธารณะ

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2563 - กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เผยแผนจัดสรรงบฯวิจัยรับปี 2564 เดินหน้าพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมรับยุค 5G เน้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนสังคม พร้อมสร้างประโยชน์สาธารณะ ภายใต้วงเงิน 1,100 ล้านบาท อาทิ การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล และการพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล โดยวงเงินดังกล่าว ได้ถูกจัดสรรเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง วงเงิน 400 ล้านบาท และ ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด วงเงิน 700 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563 กทปส. ได้ผลักดันให้เกิดโครงการสำคัญ อาทิ ‘มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์’ นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติ ‘คลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้ง’ สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล

นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า กทปส. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไร้สาย ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะสูงสุด ได้กำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการอนุมัติงบฯ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G โครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง สู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนใน 3 กลุ่มสำคัญ ดังนี้ ‘กิจการโทรคมนาคม’ การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ พร้อมปั้นบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 5G ‘กิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์’ การพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล และเทคโนโลยี 4K 8K ในกิจการโทรทัศน์ และ ‘คุ้มครองผู้บริโภค’ การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวงเงินดังกล่าวที่ กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรนั้น แบ่งออกเป็นประเภททุนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส. ภายใต้วงเงิน 400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 5 เมษายน 2564

ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ ทุนต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมวงเงิน 700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรงบฯ 2,900 ล้านบาท ผลักดันโครงการต่าง ๆ ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญดังนี้ 1. ด้านบริการเพื่อสังคม (USO) การดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 2. ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร 3. ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HRD) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) ครอบคลุมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ ‘มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์’ (μTherm-FaceSense) นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติ ‘ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีวีอาร์’ (VR) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีเสมือน หนุนปั้นบุคลากรรับเทรนด์ดิจิทัล โครงการพัฒนา ‘คลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้ง’ (Cloud & Edge Computing) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล ฯลฯ

ทั้งนี้ สำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ผู้สนใจยื่นขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส. จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อน โดยสามารถศึกษาหรือติดตามรายละเอียดการขอรับทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลั International Affairs Division BOI News ช่างกุญแจสะพานควาย 082 473 1555 Horticulture Research Institute ช่างกุญแจดุสิต สามเสน 083 1111 938 Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand ชมรมนักข่าวกองปราบปราม ICAO Asia and Pacific Regional Office กองปราบปราม ตำรวจสอบสวนกลาง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร PAV