กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 ประกอบด้วยการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เปิดเหมือนปกติ

📍 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ "จ๊อบคิดส์ พิชิตฝัน" เนื้อหารายการที่จัดทำเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆ ที่มีความฝัน มีความสนใจในอา...
23/11/2020

📍 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ "จ๊อบคิดส์ พิชิตฝัน" เนื้อหารายการที่จัดทำเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆ ที่มีความฝัน มีความสนใจในอาชีพต่างๆได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จากสถานที่จริงและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งยังปลูกฝังในเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบในใฝ่ฝันในอนาคต ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นถือเป็นการช่วยจุดประกายให้เด็กๆได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และช่วยพัฒนาโลกยุคปัจจุบันให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น👧👦👨‍🍳🔬🔭

โดย บริษัท ไคลแม็กซ์แอ็ดเวอร์ไทซิ่งเอเยนซี่ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 48 ตอน ความยาวตอนละ 15 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่องอัมรินทร์ทีวี ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 12.45 – 13.00 น.

🎋🍀💥 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก รายการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อลดการเกิดขยะ โดยมีเป้าหมายภารกิจ Zero Waste...
17/11/2020

🎋🍀💥 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก รายการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อลดการเกิดขยะ โดยมีเป้าหมายภารกิจ Zero Waste และจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทั้งผู้เข้าร่วมรายการและผู้ชมได้ตระหนักว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มองโลกในอีกแง่มุม 🌳🌴🌱🌿🍀🍃

โดย บริษัท ยู อีเวนท์ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 24 ตอน ความยาวตอนละ 24 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่องไทยรัฐทีวี HD 32 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น.

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ Kids Zone รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “เด็กวัยเรียน (6-12 ปี)” หล่อหลอมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับ...
16/11/2020

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ Kids Zone รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “เด็กวัยเรียน (6-12 ปี)” หล่อหลอมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ หนู ๆ ในวัยเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา รวมทั้งในการแสดงออกทางความคิด และการกระทำอย่างสร้างสรรค์ 👧👦

โดย บริษัท เท่นิยม จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 28 ตอน ความยาวตอนละ 30 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD 30 ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 6.30 – 7.00 น.

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นําพาความมั่นคง “รายการตามรอยลูกเสือ” นำเสนอในรูปแบบรายการเรีย...
13/11/2020

วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม นําพาความมั่นคง “รายการตามรอยลูกเสือ” นำเสนอในรูปแบบรายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลูกเสือ มาสร้างเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสื่อที่มีเนื้อหาเพื่อความมั่นคงของชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

โดย บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 24 ตอน ความยาวตอนละ 10 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD30 ทุกวันพฤหัส และวันศุกร์ เวลา 14.25 น.

12/11/2020
แถลงข่าวเปิด ระบบติดตามช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำกายภาพบำบัด “ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

cr: TV Online Trangchannel

กทปส.จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำร่องทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ที่แรก โรงพยาบาลตรังและยังนำเทคโนโลยีที่ใช้กับการตรวจผู้ป่วยต้องสงสัย โควิด-19 โดยแพทย์สามารถพูดคุยและให้ผู้ป่วยต้องสงสัยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการตรวจวัดความดัน การเต้นของหัวใจ เพื่อการวินิจฉัยของแพทย์ได้โดยไม่ต้องเข้าไปตรวจ
ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 5โรงพยาบาลตรัง แถลงข่าวเปิด ระบบติดตามช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำกายภาพบำบัด “ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ตามหลักอนาโตมี วิเคราะห์ผลกายภาพ โดยมีนายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ,นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
ซึ่งในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันดับสูงสุดอย่างเต็มตัวแล้ว จากการคาดการณ์การเติบโตของประชาชนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ภายในปี 2578 และสิ่งที่ตามมา ก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคกลุ่มกระดูกและข้อ และโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบ ต่อนักกายภาพที่ต้องมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ทั้งนี้ทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงคิด นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ตามหลักกายภาพ เพื่อแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลนนักกายภาพบำบัดในอนาคต
นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า กทปส. เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ที่เอื้อต่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วยได้โดยสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดหรือผู้สูงอายุที่อยู่ ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมายังโรงพยาบาลสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบสื่อสารได้เพื่อลดภาระงานของนักกายภาพบำบัดอีกทั้งยังสามารถติดตามช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุโดยที่ผู้สูงอายุสามารถทำกายภาพบำบัดที่ถูกต้องด้วยตนเองหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านผ่านการจัดสรรงบประมาณ แก่นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาอุปกรณ์ช่วยบริการข้อเข่าภายใต้โครงการการขยาย ผล ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่าน เครือข่ายสื่อสารสำหรับประโยชน์สาธารณะ
ด้าน รศ.ดร. ธนิตเฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ดำเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่องเรื่องการขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด ผ่านเครือข่ายสื่อสารสำหรับประโยชน์สาธารณะซึ่งได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจาก กทปส. เพื่อนำไปพัฒนาระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสารสำหรับประโยชน์สาธารณะเพื่อสนับสนุนให้ก่อประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอนที่ได้รับ รองจากสภาวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและทีมสหวิทยาการที่จะบูรณาการการประยุกต์ใช้งาน (Use Case) ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แก่โรงพยาบาลชุมชนหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นรูปประธรรมในวงกว้าง
โดยทาง คณะวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบและอุปกรณ์กายภาพบำบัดทั้งหมด 4 ชนิดดังนี้
1. นวัตกรรมบริหารหัวไหล่ระบบประมวลผล ภาพสำหรับการวัดองศาของการเคลื่อนไหวข้อไหล่เพื่อใช้ในผู้ที่มีปัญหาข้อไหล่ติดหัวไหล่
2. นวัตกรรมฝึกการขยายปอดระบบประมวลผลภาพสำหรับติดตามการทำกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูปริมาตรปอด
3. นวัตกรรมบริหารกล้ามเนื้อหัวใจระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหายใจ
4.นวัตกรรมบริหารข้อเข่าระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วย บริหารข้อเข่าโดยระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดจะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ Server และ Cloud Server ผ่านเครือข่ายสื่อสารซึ่งเป็นการออกแบบพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบทั้ง 4 ชนิด ให้ได้มาตรฐานสากลตามมาตรฐาน ISO 13485 และ IEC 60601 และเป็นประโยชน์ในระดับประเทศต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=6qlrkdGa6cg&feature=youtu.be

กทปส.จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำร่องทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ที่แรก โรงพยาบาลตรั....

cr: bangkokbiznews.com https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906746
11/11/2020
'ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ' 1 ใน 85 ผลงานทุนวิจัย กทปส.รวมปี 63 กว่า 2,600 ลบ.

cr: bangkokbiznews.com
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906746

"ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ" รายงานสภาพอากาศเรียลไทม์ โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นฯ ร่วมกับ สจล.ติดตั้งเรีย.....

cr: THE STORY THAILANDhttps://www.thestorythailand.com/08/11/2020/7822/
10/11/2020
ม.สงขลานครินทร์ โชว์ 4 นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ตั้งเป้าขยายสู่ รพ.สต.-อนามัย ทั่วประเทศ | The S

cr: THE STORY THAILAND
https://www.thestorythailand.com/08/11/2020/7822/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ผุดโครงการพัฒนา “นวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ” โดยขอทุนกับทาง กองทุนวิจัยแล.....

09/11/2020
สำนักข่าวไทย

cr: สำนักข่าวไทย
https://fb.watch/1EF1TwHa2Q/

รุดหน้า ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

#กทปส #กสทช #คลื่นความถี่ #ตรวจสภาพอากาศ

cr: MGRonline https://mgronline.com/news1/detail/9630000115035
09/11/2020
กทปส.จัดสรรเงินกองทุน2,600ล.ลุยต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

cr: MGRonline
https://mgronline.com/news1/detail/9630000115035

กทปส. สรุปผลการจัดสรรเงินกองทุนปี 63 กว่า 2,600 ล้านบาท สู่ 85 โครงการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจการใช้งาน ต้นแบบสถานีตรว....

CR. สวท.กระบี่ https://www.facebook.com/747529855274185/posts/4123369991023471/
05/11/2020

CR. สวท.กระบี่ https://www.facebook.com/747529855274185/posts/4123369991023471/

กทปส. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สรุปผลการจัดสรรเงินกองทุนปี 63 กว่า 2,600 ลบ. สู่ 85 โครงการ พร้อมตรวจการใช้งาน “ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” รายงานสภาพอากาศเรียลไทม์

วันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมธารา โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ กทปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว สรุปผลการจัดสรรเงินกองทุนปี 2563 มูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท สู่ 85 โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบการใช้งาน “ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” ของ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้กองทุนประเภทที่ 1 โดยนวัตกรรมดังกล่าว เป็นระบบติดตามสภาพอากาศเรียลไทม์ ด้วยคลื่นความถี่และเน็ตไฮสปีด หนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินแนวทางป้องกันภัยพิบัติ ระบุพิกัดทีมค้นหา และช่วยเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกแนวใหม่ หลังพบประเทศไทยและเพื่อนบ้านเผชิญสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทั้งนี้ สถานีดังกล่าว ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและมาตรฐาน จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และล่าสุดได้รับการติดตั้งทั่วประเทศรวม 40 จุด
นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า กทปส. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ สู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่าง “นวัตกรรม/งานวิจัย” ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวม โดยที่ผ่านมา ในปี 2563 กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมกว่า 2,600 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทุนประเภทที่ 1 (Open Grant) ครอบคลุม 41 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256 ล้านบาท
ทุนประเภทที่ 2 ประกอบด้วย ทุนมุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน มีประกาศ TOR จำนวน 33 โครงการ รวม 606 ล้านบาท ทุนต่อเนื่อง ที่ให้กับโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนและต้องการต่อยอดงานวิจัย จำนวน 2 โครงการ รวม 33.3 ล้านบาท และ ทุนกรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ทุนประเภทที่ 3 ทุนตามที่ กสทช. กำหนด ครอบคลุม 4 งานหลัก รวมเป็นเงินกว่า 1.31 พันล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Must Carry) ปี 2563 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์คำบรรยายแทนเสียง และบรรยายเสียงแทนภาพ (AD,CC) โครงการสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามในการต่อสู้สถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) กรอบวงเงิน 750,000,000 บาท และโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิค ทุนประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 500 ล้านบาท
โดยล่าสุด กทปส. ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพ “ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดกระบี่ หนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนประเภทที่ 1/2561 ซึ่งเป็นระบบติดตามสภาพอากาศเรียลไทม์ ด้วยคลื่นความถี่และเน็ตไฮสปีด หนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินแนวทางป้องกันภัยพิบัติ ระบุพิกัดทีมค้นหา และช่วยเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกแนวใหม่ ภายใต้โครงการ “โครงข่ายสื่อสำรองฉุกเฉินไร้สายระบุพิกัดอัจฉริยะ เพื่อการติดตามเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและ SAR” หลังพบว่า หลายพื้นที่ในประเทศไทย เผชิญสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การมีเทคโนโลยีที่ช่วยคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ หรือรายงานข้อมูลทางธรรมชาติที่จำเป็น โดยการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง จึงนับมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน ดร. จักรี ห่านทองคํา นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิจัยเจ้าของผลงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 1. สถานีรับข้อมูล (igate WX station) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางธรรมชาติและข้อมูลประกอบแต่ละจังหวัด 2. อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังสถานีรับข้อมูล 3. อุปกรณ์ระบบสายอากาศย่าน VHF ความถี่ 144.390 MHz และ 4. สายนำสัญญาณ แหล่งจ่ายพลังงาน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนต่าง ๆ โดยขั้นตอนการทำงานของสถานีฯ คือ sensor จะตรวจวัดค่าทุก 10 นาที แล้วส่งข้อมูลมาที่สถานีรับข้อมูล igate จากนั้นจะส่งต่อข้อมูลมายังศูนย์รวมกลางเพื่อเก็บรวบรวม เพื่อนำข้อมูลมาประมวล และแสดงผล ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานในบริบทต่าง ๆ ได้ใน 3 มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ช่วยรัฐวางแผนเฝ้าระวัง/ป้องกันภัยธรรมชาติ ระบบจะทำการรายงานข้อมูลทางธรรมชาติที่จำเป็นแบบเรียลไทม์ (Real Time) จากอุปกรณ์ตรวจวัด (Censor) ในทุกพื้นที่ของประเทศ อาทิ อุณหภูมิ ความชื่นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ปริมาณน้ำฝน ทิศทางลม ค่าฝุ่นในอากาศ (PM2.5) เพื่อเป็นข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน พลเรือน หน่วยงานของรัฐ ในการติดตาม เฝ้าระวัง และวางแผนป้องกัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ผ่านการสื่อสารในรูปแบบคลื่นความถี่วิทยุย่านความถี่ VHF ที่ไม่จำกัดโดยลักษณะภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงผลในรูปแบบภาพกราฟิก ที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้งาน จึงทำให้ประชาชนทุกคน มีโอกาสในการเลือกรับข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ปักหมุดค้นหาและช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ ระบบจะทำการประมวลผลภูมิศาสตร์ พร้อมปักหมุดค้นหาและแสดงผลแบบเรียลไทม์ ในลักษณะ (ไฟแดงกระพริบที่โปรแกรม) โดยสามารถระบุ/จำแนกสิ่งต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบุคคล รถยนต์ เครื่องบิน เรือ และพาหนะต่างๆ อีกทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ในทุกพื้นที่ จากทุกมุมโลกผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดขอบเขต หรือเส้นทางการช่วยของทีมได้แบบเรียลไทม์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่จริง เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนเพาะปลูกในหลากมิติ อาทิ ปริมาณน้ำฝน ความชุ่มชื้นของดิน ระดับน้ำในแม่น้ำ/คลอง ความเร็วลม สภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลเป็นสถิติเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณา รวมถึงวางแผนทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการทำฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านการบริหารจัดการด้านการบิน ในอนาคต
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว เป็นผลงานภายใต้ความร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวม 40 จุด ครอบคลุม 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพร้อมรองรับการใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ ไอโอเอส (iOS) และแอนด์ดรอย (Android) อีกทั้งยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ โดย สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8111, 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวที่ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และ https://btfp.nbtc.go.th

🎯วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ ใจใส..ใส่ใจ รายการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-5 ปี  ในรูปแบบของการเล่าเรื่องด้วยคำคล้อ...
03/11/2020

🎯วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ ใจใส..ใส่ใจ รายการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-5 ปี ในรูปแบบของการเล่าเรื่องด้วยคำคล้องจอง คำซ้ำ โดยสร้างสถานการณ์ให้ตัวละครเกี่ยวข้องกับหลักการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา) และการพัฒนาทักษะ จนเกิดแรงกระตุ้น แรงจูงใจให้เกิดการทำตาม

โดย บริษัท สื่อดลใจ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 50 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD 30 ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น.

โค้งสุดท้าย ! 1 เดือนก่อนปิดรับสมัครทุน “โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6)” หนุนขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ กองท...
01/11/2020

โค้งสุดท้าย ! 1 เดือนก่อนปิดรับสมัครทุน “โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6)” หนุนขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุน ในโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านโทรคมนาคม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศและพลาสมาบับเบิลที่มีต่อการระบุพิกัดเรียลไทม์ของเทคโนโลยี 5G และอากาศยานไร้คนขับ ในวงเงิน 7.5 ล้านบาท

2. โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในวงเงิน 37.3ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอได้ที่ https://fpma.nbtc.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 1 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
• โทรศัพท์ 02-554-8111 และ 02-554-8114
• เว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th

#กทปส #BTFP
#กองทุนวิจัยและพัฒนา

🎼🎯 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการเสียงแห่งสายลม : Wing Song รายการกาลครั้งหนึ่ง... ในรูปแบบบันทึกเรื่องราว เปิดโลกอารยธรรมแ...
30/10/2020

🎼🎯 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำโครงการเสียงแห่งสายลม : Wing Song รายการกาลครั้งหนึ่ง... ในรูปแบบบันทึกเรื่องราว เปิดโลกอารยธรรมแห่งเมืองโบราณถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง นำเสนอรายการเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ยังได้รับการสนับสนุนน้อย (เมืองรอง) โดยนำเสนอเป็นเพลงประกอบ music video ของจังหวัดนั้น ๆ โดยถ่ายทอดเอกลักษณ์ และจุดเด่นของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดย บริษัท สยาม เอ็นอีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 10 ตอน ความยาวตอนละ 10 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่องอัมรินทร์ทีวี 34 HD ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 น.

cr : https://www.thansettakij.com/content/tech/454307
27/10/2020
กทปส. ผนึก นักวิชาการ ชู 3 หลักคิดหนุนคนไทยรู้เท่าทันสื่อ

cr : https://www.thansettakij.com/content/tech/454307

กทปส. ผนึก นักวิชาการสื่อ ผุด 3 หลักคิดติดอาวุธคนไทยรู้เท่าทันสื่อ “เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม” ผ่านคอร์สฝึกทั....

🎯 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ Let be a Doctor มาเป็นหมอกันเถอะ 👩‍⚕️👩‍🔬👨‍🔬ในรูปแบบ Animation การดูแลสุขอนามัยและพัฒนาการด้...
27/10/2020

🎯 วันนี้ กทปส. ขอแนะนำรายการ Let be a Doctor มาเป็นหมอกันเถอะ 👩‍⚕️👩‍🔬👨‍🔬
ในรูปแบบ Animation การดูแลสุขอนามัยและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยบริษัท เดอะ เน็กซ์ เพจ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กทปส.
รายการมีจำนวน 40 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง GMM25 ทุกวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 7.00 – 7.05 น.

🎯วันนี้ กทปส. ขอแนะนำ รายการไทยสปิริต ซึ่งเป็นรายการประเภทโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต...
26/10/2020

🎯วันนี้ กทปส. ขอแนะนำ รายการไทยสปิริต ซึ่งเป็นรายการประเภทโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
โดยบริษัท วิวไวด์ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. นำเสนอในรูปแบบรายการ วาไรตี้ ท่องเที่ยวเชิงสารคดี อัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในวงการต่างๆ ผู้ชมจะได้ทั้งความรู้ ความสนุก แรงบัลดาลใจ ในเรื่องของบุคคลสำคัญ วัฒนธรรม และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย
รายการมีจำนวน 24 ตอน ความยาวตอนละ 25 นาที
ออกอากาศทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD30 ทุกวันอังคาร เวลา 10.30 – 11.00 น.

ที่อยู่

ถนน วิภาวดีรังสิต
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กทปส. มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภค การดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625548114

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 ประกอบด้วยการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด