สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมด้าน ICT ของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เปิดเหมือนปกติ

っ◔◡◔)っ ♥️ จุลสารเดือนธันวาคม 2563 ♥️สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับ...
24/12/2020

っ◔◡◔)っ ♥️ จุลสารเดือนธันวาคม 2563 ♥️

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/.../Ext24688/24688872_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

🔴🔴📣 จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนพฤศจิกายน 📕🔴🔴สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว ส...
02/12/2020

🔴🔴📣 จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนพฤศจิกายน 📕🔴🔴

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/.../Ext24688/24688872_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

🔴🔴📣 จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนตุลาคม 📕🔴🔴สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง....
02/11/2020

🔴🔴📣 จุลสารบอกเล่าข่าวสนง. เดือนตุลาคม 📕🔴🔴

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่📥
http://library.senate.go.th/document/Ext24688/24688872_0002.PDF
(> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว")

📣📣สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน 2563 ให้บุคลากรได้ทรา...
01/10/2020

📣📣สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

16/09/2020
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ

หลักสูตรการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ

10/09/2020
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การอภิปรายเรื่อง “ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลเช่นเดียวกับประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”
วิทยากร:
- นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 3

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
28/08/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการประชุมรัฐสภาไทย ในการประชุมสุดยอดของประธานรัฐสภา ภาคออนไลน์ #webex โดยสนั...
21/08/2020

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการประชุมรัฐสภาไทย ในการประชุมสุดยอดของประธานรัฐสภา ภาคออนไลน์ #webex โดยสนับสนุนกานใช้งาน #เครื่องคอมพิวเตอร์AllinOne hp รุ่น pro one 400 g5 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00– 23.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 (ภาคออนไลน์) (The 5th World Conference of Speakers of Parliament : 5WCSP – virtual segment) เป็นวันที่สอง ต่อเนื่องจากการประชุมวันแรก ซึ่งมีกำหนดการสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ การเสวนาในแบบดาวอส (Davos-Style discussion) การนำเสนอรายงานการประชุม รวม 3 หัวข้อ ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมนำเสนอรายงานในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษที่เหลืออยู่สู่การบรรลุวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030(Decade of action to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development)” ร่วมกับประธานรัฐสภานอร์เวย์ และการอภิปรายแบบเป็นคณะ รวม 2 หัวข้อ

สำหรับการประชุมในวันที่สอง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารรัฐสภา ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสุขประพฤติ การประชุมเริ่มต้นด้วยการนำเสนอรายงานใน 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐสภาในศตวรรษที่ 21 และ (2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจริยธรรม : ความท้าทายใหม่และวิธีแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จากนั้น เป็นการอภิปรายแบบเป็นคณะ (panel discussions) ใน 3 หัวข้อ คือ (1) การปรับปรุงการบริหารราชการโดยลดช่องว่างระหว่างรัฐสภากับประชาชน (2) การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนที่นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมสำหรับทุกคน และ (3) การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง : มุมมองของผู้เคราะห์ร้าย ปิดท้ายด้วยการรับรองปฏิญญา หัวข้อ “บทบาทนำของภาครัฐสภาเพื่อเสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมสู่สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและประชาชน” และพิธีปิดการประชุม

ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ร่วมอภิปรายในการเสวนา หัวข้อ “การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนที่นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและความยุติธรรมสำหรับทุกคน (Forging inclusive and sustainable economies that delivers well-being and justice for all)” ซึ่งมีสาระสำคัญความว่า นอกเหนือจากความจำเป็นต่อการกำหนดมาตรการระยะสั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งประสบความลำบากอย่างมากที่สุดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วยังมีความจำเป็นในการทบทวนมาตรการระยะยาวภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งวางอยู่บนฐานของแนวคิดการตอบสนองต่อการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) ที่จะตอบโจทย์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกพึงต้องแสดงเจตจำนงเพื่อส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่ารัฐสภาพร้อมเป็นแบบอย่างในการนำพาโลกให้เข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจสีเขียว” ภายใต้บริบทของการรับมือกับวิกฤติ COVID-19 และจากนี้ตลอดไป

อนึ่ง โอกาสนี้ นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุม 5WCSP ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนี้ด้วย

Cr : กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
04/08/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

30/07/2020

โครงการจัดทำและตัดต่อคลิปวิดีโอ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบ...
29/06/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

วันที่ 18 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 นาฬิกา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และน...
18/06/2020

วันที่ 18 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 นาฬิกา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong และเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกไปจัดทำผ้าไตรจีวร หน้ากากผ้า และเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ เพื่อส่งมอบต่อให้กับพระสงฆ์ และผู้ยากไร้ต่อไป

วันนี้ (15 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ลานหน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #ตู้ปันสุข  #itวุฒิสภานายนรมิตร คุณ...
15/06/2020

วันนี้ (15 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ลานหน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #ตู้ปันสุข #itวุฒิสภา

นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรสำนักสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม "ตู้ปันสุข" หยิบได้ เติมได้ แบ่งปันทุกคน เพื่อแบ่งปันสุขให้กับสังคม โดยได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค ให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
29/05/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน2563ให้บุคลากรได้ทราบถึงภ...
01/05/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

🤗อย่าลืมดูแลร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน covid-19 กันด้วยนะคะ*

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

14/04/2020

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือเสียง Read for the blind สำหรับผู้พิการทางการเห็น โดยจิตอาสาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๓๒ คน ร่วมกับห้องสมุด
คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จัดทำหนังสือเสียงในระบบเดซี่ ด้วยซอฟต์แวร์โอบิ โดยใช้หนังสือ “วารสารจุลนิติ” ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นหนังสือเสียงปฐมบท สำหรับ
ผู้พิการทางการเห็น ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และอ่านหนังสือเสียงได้อย่างเสมือนจริง เช่นเดียวกับคนสายตาปกติ ทั้งนี้ ผู้พิการทางการเห็นสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง สายด่วน ๑๔๑๔, Application TAB2Read เว็บไซต์ TAB Radio รวมถึงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ https://www.senate.go.th/view/1/read_for_the_braille/TH-TH ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังคงดำเนินการจัดทำหนังสือเสียงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำหนังสือ “วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อส่งมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการทางการเห็น และเป็นของขวัญปีใหม่ไทยในวาระเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ และขอให้ทุกคนร่วมก้าวผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ภารกิจการร่วมแรงร่วมใจกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมข้าราชการสำนักเทคโนโลยีฯ ร่...
14/04/2020

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมข้าราชการสำนักเทคโนโลยีฯ ร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิลจำนวน 200 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามโครงการของคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม 2563ให้บุคลากรได้ทราบถึง...
31/03/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

วันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2562 เวลา15.00นาฬิกา นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ส่งมอบก...
19/03/2020

วันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2562 เวลา15.00นาฬิกา นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบกรรมธ์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 คน และแม่บ้านประจำชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ จำนวน 2 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นธารน้ำใจแห่งความห่วงหาอาทร "#เราจะก้าวและสู้เพื่อฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้บุคลากรได้ทร...
02/03/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สวัสดีบุคลากรชาววุฒิสภาทุกท่านสำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนม...
30/01/2020

สวัสดีบุคลากรชาววุฒิสภาทุกท่าน
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมกราคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

📣📣 สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำ...
26/12/2019

📣📣 สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำน...
02/12/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร...
01/11/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนัก...
25/09/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนัก...
30/08/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

30/08/2019

KM มุมดีดี มีสาระ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 พบกับองค์ความรู้
ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 17) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในหัวข้อองค์ความรู้ “แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament" พูดคุยกับ ฝน สุดารัตน์ พงษ์เฉลียว Namfon Pl ดำเนินรายการโดย ปุ๊ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมสนุกตอบคำถาม รับของรางวัลท้ายรายการเช่นเคย 10 รางวัล

เอกสารประกอบ
- https://is.gd/sfFrZO
- https://is.gd/oh5RRu

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- https://is.gd/TwdnCZ
- https://is.gd/GyWrpa

ดำเนินการและผลิตรายการโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

#ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว

สวัสดีค่ะ.....สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒📑ทุกท...
05/08/2019

สวัสดีค่ะ.....
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง.
ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สวัสดีค่ะ.....สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒📑ทุก...
28/06/2019

สวัสดีค่ะ.....
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง.
ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp?SearchType=2
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สวัสดีค่ะ.....สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒📑ทุกท...
30/05/2019

สวัสดีค่ะ.....
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ในโค...
15/05/2019

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ในโครงการจัดทำหนังสือเสียงผ่าน Application Read for the Blind เพื่อสร้างหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการนิติบัญญัติและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิคนตาบอดไทย นางสาววรุณลดา กรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดซี และนางสาวชลทิพย์ ยิ้มย่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการดูแลระบบข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน

-------------------
#HRDSenate
Photo : POMME

ที่อยู่

สามเสน
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:30
อังคาร 07:30 - 17:30
พุธ 07:30 - 17:30
พฤหัสบดี 07:30 - 17:30
ศุกร์ 07:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622066699

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด