Clicky

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมด้าน ICT ของวุฒิสภา/สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

เปิดเหมือนปกติ

🌟คณะทำงาน STRONG สำนักเทคโนโลยีฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนใจซื้อสินค้าในกิจกรรม “#ตลาดนัดสะสมบุญ” รวมยอดการทำบุญเครือข่ายคุณธ...
28/01/2023

🌟คณะทำงาน STRONG สำนักเทคโนโลยีฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนใจซื้อสินค้าในกิจกรรม “#ตลาดนัดสะสมบุญ” รวมยอดการทำบุญเครือข่ายคุณธรรม "บวร" จำนวนทั้งสิ้น 11,555 บาท

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดสะสมบุญ” ภายใต้โครงการเครือข่ายคุณธรรม #บวร โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนสำนักต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายนำสิ่งของเหลือใช้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วมาเปิดตลาดจำหน่าย เพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสิ่งของมาร่วมทำบุญใน 4 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างฐานพระ จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดวัด/โรงเรียน จัดซื้ออุปกรณ์/ของขวัญที่จะนำไปใช้ทำกิจกรรมให้ความรู้กับน้อง ๆ และจัดซื้อของใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้

📍การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบส...
27/01/2023

📍การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory จำนวน 3 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา โดยมีนายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุม

📍สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรคุ...
27/01/2023

📍สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรคุณธรรมให้แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณธรรม” โดย อาจารย์นิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม และคณะ และ หัวข้อ “Social Credit นวัตกรรมคุณธรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมทางสังคมไทย” โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

♻️ สำนักเทคโนโลยีฯ พร้อมเพรียงกันเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุ...
27/01/2023

♻️ สำนักเทคโนโลยีฯ พร้อมเพรียงกันเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meetings และส่งบุคลากรทุกคนในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว หลักสูตรที่ 1 ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว/การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ/การจัดการมลพิษและของเสีย/การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ก๊าซเรือนกระจก วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต

❤️ขอเรียนเชิญบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลข...
27/01/2023

❤️ขอเรียนเชิญบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญพี่น้องสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วม ช้อปสินค้าในกิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 07.00-08.30 น. และเวลา 11.30-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ฝั่ง สว. โดยสำนักเทคโนโลยีฯ จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าของใช้สภาพดีเพื่อนำรายได้จากกิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญ จะนำไปสมทบทุนเครือข่ายกิจกรรมบวร ทำนุบำรุงศาสนา มอบของรางวัลแก่นักเรียน ตลอดจนมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ชุมชน และอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขอบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันทำในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จิตใจผ่องใส เงินทองไหลมาเทมาถ้วนหน้าทุกคนเทอญ ขออนุโมทนา

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเซอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ...
26/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมเอส รัชดา เลเซอร์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นางทุติยาพร ทวนทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้แทนของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง #องค์กรคุณธรรม สังกัดองค์กรอิสระ ภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน่วยงานในสังกัด 18 สำนัก และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลการประเมินระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ แก่หน่วยงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาวันพฤหัส...
26/01/2023

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 3/2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมหมายเลข 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลย...
26/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการเสริมสร้างวิทยากรคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรคุณธรรมให้แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ มีการบรรยาย 3 หัวข้อ คือ 1) หัวข้อ ความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการข้าราชการรัฐสภา 2) หัวข้อ บทบาทวิทยากรคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดย อาจารย์นุชรา ยิ่งยง ผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ 3) หัวข้อ เทคนิคการเป็นวิทยากรคุณธรรม โดย อาจารย์นิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม และคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและกา...
26/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meetings ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว หลักสูตรที่ 1 ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว/การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ/การจัดการมลพิษและของเสีย/การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ก๊าซเรือนกระจก วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต นางสาวฐิติธร บุญเรือง

📍สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการพบปะสื่อมวลชน และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื...
26/01/2023

📍สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการพบปะสื่อมวลชน และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2566 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1041070717284043&id=100068399499635&mibextid=NnVzG8

📍สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับบริษัท บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เข้าเก็บ Requirem...
26/01/2023

📍สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับบริษัท บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เข้าเก็บ Requirement ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ (ระบบสารสนเทศกระทู้ถาม) ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ CA429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.)

26/01/2023
🚩LIVE การประชุม #สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 26 ม.ค. 66

🚩LIVE การประชุม #สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 26 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ กระทู้ถามทั่วไป จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้, เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย ฯลฯ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง, รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร, รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวางแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง, รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบปัญหาการละเลยหรือล่าช้าในการดำเนินคดีกับผู้ถูกคุมขังโดยศาลในคดีอื่น ฯลฯ เรื่องด่วน จำนวน 8 เรื่อง เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน 193 เรื่อง เรื่องอื่นๆ จำนวน 21 เรื่อง

♻️ 5 ประเภทของถังขยะ มีอะไรบ้างใส่ให้ถูกน้าาา
26/01/2023

♻️ 5 ประเภทของถังขยะ มีอะไรบ้างใส่ให้ถูกน้าาา📍สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการสัมมนา เรื่อง การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏ...
25/01/2023

📍สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการสัมมนา เรื่อง การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ พ.ศ. 2566-2570 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา จัดโดยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

https://fb.watch/ighiz1Orno/

https://youtu.be/ccDEbV3rJ_8

25/01/2023
🇹🇭 #ช่วง2 การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา

🇹🇭 #ช่วง2 การสัมมนา เรื่อง การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ พ.ศ. 2566-2570 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

25/01/2023
ถ่ายทอดสด การประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

ถ่ายทอดสด การประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
เรื่องด่วน -ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน สำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานวิธีการในการผลิตยา (Protocol to Amend the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products) -ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272)

25/01/2023
แถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏิบัติการแบบบูรณาการมมั่นคงที่สำคัญ

🇹🇭ถ่ายทอดสดการสัมมนา เรื่อง การแถลงผลการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและแผนฏิบัติการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ พ.ศ. 2566-2570 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 อาคารรัฐสภา ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

24/01/2023
🚩ช่วง2 ประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24 ม.ค. 66

🚩ช่วง2 ประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 มกราคม 2566)

24/01/2023
🚩ถ่ายทอดสดการประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24 ม.ค. 66

🚩ถ่ายทอดสดการประชุมร่วมกันของ #รัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว - ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 มกราคม 2566)

🚩สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนและดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ สำหรับการประชุม...
23/01/2023

🚩สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนและดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ สำหรับการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมจันทรา

🌍4ขั้นตอนลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน1. ลดการเกิดขยะ 2. ช่วยกันประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน 3. บริโภคอย่างพอเพียง 4....
23/01/2023

🌍4ขั้นตอนลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน
1. ลดการเกิดขยะ 2. ช่วยกันประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน 3. บริโภคอย่างพอเพียง 4. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า


ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากก...
23/01/2023

ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในการเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประกาศ) 🎉 จึงขอประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 🌟✌

23/01/2023
🚩ถ่ายทอดสด #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 23 ม.ค. 66

🚩ถ่ายทอดสด #ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 23 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม -รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
-รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ -รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนนโยบายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ
กระทู้ถามเป็นหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง คือ เรื่อง ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO), เรื่อง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน และเรื่อง การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน รพ.สต. เรื่องด่วน คือ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม เรื่องที่เสนอใหม่ คือ รายงานประจำปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า

21/01/2023
(Live) กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย

📢 ขอเชิญติดตามชม 📌กิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 12
“ตอน รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย สู่วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

โดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สสส. และภาคีเครือข่าย

🇨🇳🇹🇭วันตรุษจีน 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามป...
21/01/2023

🇨🇳🇹🇭วันตรุษจีน 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย) ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก มีการหยุดงานเป็นเวลายาว โรงเรียนสถาบันการศึกษาปิดเทอม (ปิดเรียนฤดูหนาว)ในช่วงนี้ เหลือเพียงแต่บางอาชีพที่ต้องทำหน้าที่พิเศษ ที่ไม่สามารถหยุดงานได้ ในวันตรุษจีนหน่วยงานห้างร้านต่างจะหยุดงานเป็นเวลา 3-4 วัน เพื่อตระเตรียมจัดงานปีใหม่นี้

###รู้ทันดิจิทัล​ ###`*เตือนภัย!!!*`*หลอกแจก 'อั่งเปาออนไลน์' ช่วงตรุษจีน คลิ๊กเดียวดูดเงินในบัญชีเกลี้ยง* เทศกาลตรุษจี...
20/01/2023

###รู้ทันดิจิทัล​ ###

`*เตือนภัย!!!*`
*หลอกแจก 'อั่งเปาออนไลน์' ช่วงตรุษจีน คลิ๊กเดียวดูดเงินในบัญชีเกลี้ยง*
เทศกาลตรุษจีนนี้ มิจฉาชีพอาจชักจูงให้เหยื่อหลงเชื่อว่ามีการ “แจกอั่งเปาฟรี” แล้วส่งลิงก์เพื่อให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ หรืออาจจะหลอกให้ติดตั้งแอพพลิเคชันที่สามารถควบคุมมือถือระยะไกล หรือแอพรีโมท แล้วดูดเงินในบัญชี `อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด`

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข CA 426 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิ...
20/01/2023

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข CA 426 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักรรมาธิการ 3 สำนักการต่างประเทศ สำนักพัฒนาทรัยากรบุคคล และบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้งานระบบ (User Requirement) เพิ่มเติม ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของระบบการไปราชการต่างประเทศ ตามโครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม บริษัฯ จะได้นำไปพัฒนาระบบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องอบรม 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกีย...
20/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องอบรม 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนัก และกรรมาธิการ 3 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้งานระบบ (User Requirement) เพิ่มเติม ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของระบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม จะได้นำมาปรับปรุงระบบต่อไป

📍เรียนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา        (*).....................................(*)ขอเชิญข้าราชการทุกท่าน...
20/01/2023
มีข้อผิดพลาด

📍เรียนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(*).....................................(*)
ขอเชิญข้าราชการทุกท่านตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://esurvey.senate.go.th/course/view.php?id=57

++++++++
โดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 9271

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุส.....

🌟สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับฟังบรรยายธรรม หัวข้อ #หลักธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวันศุกร์ที่ 20 ม...
20/01/2023

🌟สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับฟังบรรยายธรรม หัวข้อ #หลักธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับฟังบรรยายธรรม หัวข้อ #หลักธรรมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในโครงการหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนาให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 100 คน โดยมี พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้ เลขาธิการวุฒิสภา ได้มอบหมายให้ นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายพวงมาลัยแด่พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการประชุมออนไลน์ ให้กั...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การสนับสนุนการประชุมออนไลน์ ให้กับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา หัวข้อ "หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนกรรมสิทธิ์" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ในหั...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ในหัวข้อ NCSA Virtual Summit Cybersecurity Certificates & Careers ของ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) National Cyber Security Agency ในเป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวโน้มและแผนการพัฒนาบุคลากร ด้านไซเบอร์ของไทยปี 2023 หน่วยงาน 10 อันดับ Certificates ด้าน Cybersecurity งานด้าน Cybersecurity และทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์สอบ Certificates ด้าน Cybersecurity

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหมายเลข 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนการประชุมออนไลน์ให้กับการประชุมคณะกรรมาธิการว...
19/01/2023

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนการประชุมออนไลน์ให้กับการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การสนับสนุนการประชุมออนไลน์ให้กับการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหมายเลข 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม สามารถสรุปประเด็นการประชุมได้ ดังนี้ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 25-26 มค. 66 รายงานผลการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ที่ สส.มีมติรับหลักการในวาระ 1 ตามข้อบังคับ 119 จำนวน 2 ฉบับ
-ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.... - ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ..... (คณะ กมธ.การศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม พิจารณาเสร็จแล้ว) เรื่องพิจารณา
รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.64 ของ คณะกมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังวุฒิสภา
เรื่องอื่น ประชุมครั้งต่อไป สส.อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมาย 3 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะทำงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ขับเคลื่อนเป็นสำนักงานสีเขียว (...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะทำงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ขับเคลื่อนเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้มีการประชุม ครั้งที่12/2566 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) โดยมีนายทวีศักดิ์ น้อยภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมหารือในเรื่องการจัดทำแผน Big Cleanning Day ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังกล่าว

🚩สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการฝึกอบรมสถาปัตยกรรมองค์กรรัฐสภาดิจิทัล (EA Team)...
19/01/2023

🚩สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการฝึกอบรมสถาปัตยกรรมองค์กรรัฐสภาดิจิทัล (EA Team) ครั้งที่ 3

วันที่ 19 ม.ค. 66 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการฝึกอบรมสถาปัตยกรรมองค์กรรัฐสภาดิจิทัล (EA Team) ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการฝึกอบรมสถาปัตยกรรมองค์กรรัฐสภาดิจิทัล (EA Team) ในหัวข้อ Digital Transformation for Innovation และกิจกรรมระดมสมองปัจจัยและโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อสร้างนวัตกรรม โดยมี ภญ. ดร. ธีรยา มะยะกูล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 331 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา) ...
19/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 331 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักกรรมาธิการ 3 และสำนักการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้งานระบบ (User Requirement) พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของระบบสารสนเทศญัตติ ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานด้านนิติบัญญัติ โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมจะได้นำมาจัดทำเอกสารความต้องการใช้งานระบบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป

การนำเสนอขั้นตอนการทำงาน ตามที่บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้ออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามโครงการจ้างพัฒ...
18/01/2023

การนำเสนอขั้นตอนการทำงาน ตามที่บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้ออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ตามโครงการจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องอบรม 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

18/01/2023
🚩ถ่ายทอดสด #ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 18 ม.ค. 66

🚩ถ่ายทอดสด #ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 18 ม.ค. 66 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน จำนวน 3 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ เรื่องด่วน จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน 51 เรื่อง เรื่องที่เสนอใหม่ - ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

🇹🇭วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มก...
18/01/2023

🇹🇭วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135

ที่อยู่

สามเสน
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628319269

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แนะนำหนังสือใหม่ "THE FRUIT OF INTERNET" - ผลไม้แห่งอินเทอร์เน็ต: เจาะเวลาพบ 30 นวัตกรรมล้ำอนาคต

สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มนี้จะนำท่านไปสู่อนาคตอันน่าพิศวงพบกับนวัตกรรมล้ำยุคก่อนใคร เนื้อหากึ่งวิชาการผสมปรัชญาวิทยาศาสตร์ ฟิวเจอร์ริสติก ที่ท่านไม่เคนได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อน ช่วยจุดประกายธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ ไขกรุไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบ e-book โหลดได้ที่ร้านหนังสือออนไลน์ทั่วไทยไม่ว่า AIS bookStore, Ookbee.com, ebooks.in.th, mebmarket.com ซีเอ็ด นายอินทร์ อื่นๆ

โหลดหนังสือตัวอย่างได้ฟรี https://www.dropbox.com/s/8b9fuv5vhq4kmev/sample.pdf?dl=0
วางจำหน่ายแล้วที่ ซีเอ็ด: http://bit.ly/1sLGnyl
นายอินทร์:https://www.naiin.com/product/detail/195990/
ISBN - 978-616-413-592-5
สั่งจองหนังสือเป็นรูปเล่มหรือสอบถามติมตามกันที่เพจ https://web.facebook.com/machinty

(แจกโค๊ดดาวน์โหลดฟรี 20 ท่าน!! แค่กดแชร์แล้วไปคอมเม้นกันที่เพจ Machinity)
#หนังสือ #หนังสือแนะนำ
ขออนุญาตครับ
สนใจรถยนต์ FORD ทุกรุ่น
ติดต่อ 089 256 6147 ได้ทุกวันนะครับ
รถใหม่ป้ายแดง กรุงเทพ
ทำอย่างไรคำถามพ่วงประชามติ "ให้รัฐสภาเลือกนายกฯคนนอกได้" จึงจะไม่เกิดขึ้น เพราะคำถามนี้ เป็นคำถามที่ปนด้วยความไม่ไว้วางใจกัน(ระแวงกัน) สูงเกินขอบเขตวัฒนธรรมประชาธิปไตย (เอียงมากมาย) ขีดกั้นความร่วมรับผิดชอบประเทศจากประชาชนส่วนมาก เป็นคำถามที่หวังความสำเร็จด้านเดียวแต่ละเลยการฝึกหรือการมอบหมายภารกิจการรับผิดชอบร่วมกันของเจ้าของประเทศ ทำลายบรรยากาศการทำงานร่วมกันจากผู้คนที่หลากหลายหลายฝ่าย ขาดความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างกันและกันในประเทศ เป็นคำถามที่กีดกันมากกว่าการละลายพฤติกรรม เป็นคำถามที่แบ่งแยกคนมากกว่าการบูรณาการคน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ค่ะ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านหลากมิติของสังคม ภายในงาน 👇
.
╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
╡ 20 ปี เสมสิกขาลัย : SEM Learning Space ╞
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯
.
ในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558
ณ สวนเงินมีมา มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

http://goo.gl/ZtjgsN

!!!...ร่วมงานฟรี...!!!
.
ภายในงานท่านจะได้พบกับ...
.
➲ วงเสวนา "เหลียวหลัง..แลหน้า 20 ปี เสมสิกขาลัย" โดย
- ประชา หุตานุวัตร
- นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์
- ประวิทย์ เยี่ยมแสนสุข
- วัลลภา แวน วิลเลี่ยนวาร์ด
- ดำเนินรายการโดย สรยุทธ รัตนพจนารถ
.
➲ เวที "20 ปี เสมสิกขาลัย : ดอกผลแห่งการเปลี่ยนแปลง"
- ตัวแทน เสมสิกขาลัย โครงการ สปป.ลาว
- ตัวแทน เสมสิกขาลัย โครงการ พม่า
- ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาปิติ
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
- คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
- ผู้บริหาร บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน)
- ดำเนินรายการโดย นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
.
➲ งานวัฒนธรรม "ระบำทวาย"
.
➲ Workshop ห้องย่อย
- เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- การทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดย กรมชลประทาน
- ทวายและการเปลี่ยนแปลง โดย เสมสิกขาลัย พม่า
- ภาคประชาสังคมลาวจะก้าวต่อไปอย่างไร โดย เสมสิกขาลัย สปป.ลาว
- ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง โดย เสมสิกขาลัย ไทย
.
➲ เวทีเสวนา "กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" โดย
- วิศิษฐ์ วังวัญญู มูลนิธิสังคมวิวัฒน์
- อวยพร เขื่อนแก้ว โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
- ปรีดา เรืองวิชาธร เสมสิกขาลัย
- อดิศร จันทรสุข คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- ดำเนินรายการโดย ณัฐฬส วังวิญญู สถาบันขวัญแผ่นดิน
.
➲ การออกร้านขายของ
➲ นิทรรศการจากองค์กรที่ทำงานด้านการจัดการเรียนรู้
➲ จำหน่ายของที่ระลึกงาน 20 ปีเสมสิกขาลัย
.
❋ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือบริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ❋
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >> เสมสิกขาลัย
☎ Tel: 02-314 7385 ถึง 6
✉ Email: [email protected]
📱 Line:
💻 Website: www.semsikkha.org
Daimler Korea ประกาศใช้อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเคบ้า Keba type 1 เป็นอุปกรณ์หลักประจำรถ S500 Plug-in Hybrid อย่างเป็นทางการ

เคบ้า keba ได้จัดแสดงสินค้า อุปกรณ์ ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ของบูท Daimler south korea ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน 2015 ที่ Korea exhibition center (KINTEX1+2)โดยใช้รถ s500 Plug in hybrid ครับ ก้อเกิดการติดขัดนิดหน่อยในการขนส่ง แต่ก้อสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
ขอขอบคุณ CEO คุณ Bruce จากค่าย Daimler South Korea ที่ให้การสนับสนุนเคบ้า keba อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่ Daimler ให้ความไว้วางใจ และเลือกเราเพื่อเป็นอุปกรณ์หลัก ของ S500 plug in Hybrid ของ ค่าย Daimler อย่างเป็นทางการ

ต้องการเป็นเครือข่ายสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าKeba เคบ้า โทร 0801564987

http://thaievcharger.blogspot.com/
https://plus.google.com/+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/posts
https://twitter.com/kebachargerthai
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009049378348
Σε ευχαριστω πολύ🌷🌹🌼🌸🌺🌻 για την αποδοχή..
Θα χαρω να σας δω και στην σελιδα μου 😆
My regards from Greece
Pm(Fit&Beauty)Sofia Molla
www.FaceBook.com/PmInternationalGreece
สำนักสงฆ์ช่องเทพ (ธ) (โรงทานช่องเทพ) อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ คณะศิษย์ และผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนา ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 57 นี้เพื่อร่วมบุญ ให้ความสุขกับผู้ป่วย และบรรดาญาติ รวมถึงคณะแพทย์ พยาบาล พนักงานของทางโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป โดยการร่วมออกโรงทาน (อาหารและเครื่องดื่ม) ในวันดังกล่าวตามสถานที่ที่ได้แจ้งไว้แล้วตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าเป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อผมได้ที่ 081-6939369 หรือ 089-8665172

ทั้งนี้ทางคณะได้จัดเตรียมเงาะและมังคุดจากชาวสวนในจังหวัดกระบี่จำนวน 1000 กิโลกรัม ขั้วกลิ้งอาหารจานเด็ดของชาวปักษ์ใต้จำนวน 1000 จาน ขึ้นไปร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ขอเชิญผู้สนใจที่มีอาหารจานเด็ดจากทุกๆที่ ผู้มีกำลังแรงเป็นทรัพย์ ผู้มีทรัพย์เป็นกำลังที่ต้องการร่วมบุญกัน แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าที่ 081-6939369 หรือ 089-8665172 ครับ ขอคุณพระรัตนตรัย ขอผลทาน ผลศีล ผลภาวนาของทุกท่านจงเป็นปัจจัยให้ท่านพบกับความสุข จงทุกประการเทอญ (ออกเดินทางจาก กระบี่ วันที่ 3 ส.ค.57 นี้) พบเจอกันได้ในวันงานคร้าบ

รายการผู้ร่วมบุญที่แจ้งไว้แล้ว

กุ้ยฉ่ายนึ่ง 1000 ชิ้น
Sandwich 500 ชิ้น
กาแฟ 1000 ชุด
สวัสดีค่ะ

ขอความอนุเคราะห์บริจาคหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การทำอาหาร วรรณกรรมเยาวชน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และหนังสือติวเข้มทุกๆวิชาของชั้นเรียนม.1-6 จากทุกๆท่าน และทุกๆหน่วยงานที่จะกรุณาบริจาคให้กับ รร ทางใต้น่ะค่ะ เนื่องจากตอนนี้ทาง รร ขาดงบประมาณอย่างมากๆในการจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีแต่หนังสือเก่าๆประมาณ 12ปีที่แล้ว นักเรียนจึงขาดความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในด้านเรียน หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์

ทางโรงเรียนใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงน่ะค่ะ

นูรีดา ยูโซะ (ฝ่ายงานห้องสมุด)
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
100/1 ม.3 ต.บางปู
อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี 94150

โทร. 073-353494 และ 083-1954299
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ เว็บไหนครับ
x

Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

วุฒิสภา Senate HackaFilm LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิต สำนักพัฒนาบุคลากร สนง.เลขาธิ กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา กรมชลประทาน SWOC RID Royal Irrigation Department ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชล พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ