ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระน

ฝ่ายการคลัง  สำนักงานเขตพระน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระน, หน่วยงานราชการ, 78 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

11/12/2019

ในช่วงปีนี้ก็มาถึงการปรับใช้ภาษีที่ดินฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคาดว่าจะเริ่มใช้ภายในต้นปี 2563 โดยได้เปลี่ยนแปลงการปรับอัตราภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิดการกระจายที่ดินและกระตุ้นการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันเลยว่าภาษีที่ดินแต่ละประเภทเป็นยังไงกันบ้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกี่ประเภท?

1. เกษตรกรรม ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินดังนี้ โดยมีเพดานอยู่ที่ 0.15%

มูลค่าทรัพย์สิน 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%
มูลค่าทรัพย์สิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
มูลค่าทรัพย์สิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
มูลค่าทรัพย์สิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%
มูลค่าทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

2. บ้านพักอาศัย ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินดังนี้ โดยมีเพดานอยู่ที่ 0.3%

มูลค่าทรัพย์สิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%
มูลค่าทรัพย์สิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
มูลค่าทรัพย์สิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
มูลค่าทรัพย์สิน 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

3. พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าที่ดินดังนี้ โดยมีเพดานอยู่ที่ 1.2%

มูลค่าทรัพย์สิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%
มูลค่าทรัพย์สิน 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%
มูลค่าทรัพย์สิน 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%
มูลค่าทรัพย์สิน 1,000 - 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%
มูลค่าทรัพย์สิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7%

4. ที่ดินรกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะถูกเก็บภาษีเริ่มต้นที่ 0.3% ทุก 3 ปี หากไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ โดยมีเพดานที่ 3%

24/04/2019
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การเสนอราคา e-bidding

การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding รูปแบบใหม่
การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding โครงการที่ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ระบบจะเปลี่ยนแปลงหน้าจอการเสนอราคาของผู้ค้าฯ ให้จัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาก่อนบันทึกข้อเสนอด้านราคา และจะสามารถบันทึกราคาได้ในวันเสนอราคา

28/01/2019
www.ratchakitcha.soc.go.th

#ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต
#นอกราชอาณาจักร # เคยลงไว้แล้วต้องลงใหม่

👉กำหนดการลงทะเบียน :
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 จนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

👉ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 -16 มีนาคม 2562

👉ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) วันที่ 17 มีนาคม 2562

👉ลิ้งสำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต : https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

👉ลิ้งสำหรับลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร : https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

👉ลิ้งสำหรับตรวจสอบเขตเลือกตั้ง :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/010/T_0002.PDF

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม. กรณีไม่มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้https://dr...
08/05/2018
Default 5.pdf

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม. กรณีไม่มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้https://drive.google.com/open?id=1deqOORSyHIH_l4SAWGAGpuuuT0jo-me9

18/04/2018
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (แบบสัญญาจ้างทำของ)
ตามลิงก์http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/087/14.PDF

10/01/2018
www.ratchakitcha.soc.go.th

สิทธิการรักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม

14/11/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/277/50.PDF

07/09/2017
ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

ว่าด้วยการทำแผน

หลักการจัดทำแผน และการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ประกอบระเบียบฯ ข้อ 11

แผนจัดซื้อจัดจ้าง คืออะไร
แผนจัดซื้อจัดจ้าง มีไว้ทำไม
เราได้ประโยชน์อะไรจากแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อไม้จิ้มฟันยันเรือดำน้ำหรือยานอวกาศ ควรมีแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการหรือไม่
การทำแผน กับการเปิดเผยแผน มันคือเรื่องเดียวกันมั่ย
การทำแผนควรทำเมื่อไหร่ ระหว่างเมื่อทราบยอดเงิน หรือเมื่อจะสร้างโครงการ หรือ ทำเพื่อให้สามารถเดินขั้นตอนต่อไปได้.. แล้วจะมีไว้เพื่ออะไร

หลักการโดยทั่วไป เมื่อได้รับงบประมาณ หน่วยงานต้องมีการวางแผน.. เพื่อกำหนดความต้องการ..ว่าหน่วยงานจะต้องซื้อจ้างอะไรบ้าง เพื่อให้กาารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างมาตรา 8 ดังนั้น ทุกรายการ ทุกวงเงิน จึงควรมีการจัดทำแผน...

แผนสามารถกำหนดความต้องการใช้พัสดุได้อย่างเหมาะสม. ควบคุมการทำงาน. บริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ. และอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น.. เข้าสู่การประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง... เจตนารมย์ของกฎหมายต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงกำหนดให้เฉพาะรายงานในการจัดซื้อแต่ละครั้งที่เกิน 5 แสน ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และช่องทางอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และจะได้รหัสแผนเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยกำหนดให้ดำเนินการก่อนสร้างโครงการ ถ้าไม่เชนนั้นจะดำเนินการจัดซื้อจั้างไม่ได้ สำหรับรายการจัดซื้อในครั้งนัน หากไม่เกิน 5 แสน รวมถึงกรณีอื่นตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ไม่ต้องเปิดเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุไปสร้างโครงการในระบบ ก็จะได้รหัสแผนเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อการบริหารงานด้านการจัดซือจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกรายการควรมีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนประกาศเผยแพร่นั้น ก็ดูว่ารายการจัดซื้อแต่ละครั้งเข้าเกณฑ์หรือไม่อย่างไร

อธิวัฒน์. นักพัสดุสัญจร การเรียนรู้ทีไม่มีที่สิ้นสุด
7/9/60

เปรียบเทียบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 กับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างแ...
20/08/2017

เปรียบเทียบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 กับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... (ฉบับเผยแพร่ 28 ก.ค. 60)

ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2560 คำสั่งมอบอำนาจเดิมใช้ไม่ได้นะคะ
19/08/2017

ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2560 คำสั่งมอบอำนาจเดิมใช้ไม่ได้นะคะ

ข้อควรรู้

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 23 สิงหาคม2560 ภายใต้ พรบ และระเบียบใหม่ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จะต้องทำคำสั่งมอบอำนาจใหม่ จะใช้คำสั่งมอบอำนาจเดิมไม่ได้นะครับ

อย่าพลาดเสนองานใหม่ โดยอ้างคำสั่งเดิมโดยเด็ดขาด

นับถอยหลังอีก 28 วัน
26/07/2017

นับถอยหลังอีก 28 วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ร่วมตรวจพื้นที่ถนนรอ...
07/07/2017

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ร่วมตรวจพื้นที่ถนนรอบสนามหลวง ถนนราชินี ช่วงสะพานปิ่นเกล้า ถนนหน้าพระธาตุ , หน้าพระลาน และราชดำเนินใน

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  ......
15/02/2017

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ......

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.
12/12/2016

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
30/06/2016

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

14/06/2016
ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

Update ข่าวคราว ร่างพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง

มติ ครม 14 มิถุนายน 2559

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิมหรือเ้่อกช นต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


2. กำหนดหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กำหนดไว้ 4 ประการ ได้แก่ ความคุ้มค่า
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

3. กำหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยอาจจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ และมีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. กำหนดคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการกำกับราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และอื่น ๆ

5. กำหนดให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่ ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ

6. กำหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
6.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษา ให้กระทำได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นให้เพิ่มอีก 1 วิธี คือ วิธีประกวดแบบ
6.3 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กำหนดให้มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยให้
พิจารณาคุณภาพประกอบราคาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ราคาต่ำสุดเสมอไป แต่การจะใช้เกณฑ์ใดและให้น้ำหนักในแต่ละเกณฑ์เท่าใด ต้องมีการประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้าในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้างต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาจัดชั้นผู้ประกอบการก่อสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6.5 การรวมซื้อรวมจ้าง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใด อาจดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้จัดซื้อจัดจ้างและคู่สัญญา
6.6 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดย
กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำประกาศเชิญชวน การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการแก้ไขสัญญา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างเต็มรูปแบบ
6.7 กำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการโดยผลการประเมินให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
6.8 กำหนดให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ และหากอุทธรณ์ไม่พอใจผลของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว
6.9 กำหนดบทกำหนดโทษ โดยกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำความผิดนั้น และผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าวด้วย

ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
22/04/2016

ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไปhttp://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news15_2559.pdf

กรมบัญชีกลางขยายเวลาถึง 30 ก.ย. 2558
21/03/2016

กรมบัญชีกลางขยายเวลาถึง 30 ก.ย. 2558

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้้ิัิิัิขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding) ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตาม ว 299) โดยขยายระยะเวลาออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ค่ะ
13/11/2015

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ค่ะ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี

มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559
14/10/2015

มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559

18/08/2015

วันนี้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหยุดนะคะ

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.
10/08/2015

ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.

กค(กวพ)0421.3/04915
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7
กวพ. ตอบข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สาระสำคัญ
>> ราคากลางเป็นราคางานก่อสร้างที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ
>> ผู้รับจ้างไม่จด Vat เสนอราคาต่ำสุด ส่วนราชการสามารถรับราคาผู้เสนอราคารายนั้นได้ โดยไม่ต้องทำการเปรียบเทียบกับราคาหลังหักภาษาของ ผู้รับจ้างรายอื่น อีก
ตัวอย่าง
ก. ไม่จด Vat เสนอราคา 104 บาท
ข. จด Vat เสนอราคา 107 บาท เป็นส่วนของ Vat 7 บาท
สามารถรับราคาต่ำสุดคือ ก. ได้เลย
ไม่ต้องเอาไปเทียบกับราคา 100 บาทก่อนรวม Vat ของ ข.

07/08/2015
สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูแบบใหม่

สารคดีสั้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding จะทำให้หน่วยงานภาครัฐ ซื้อสินค้าและบริการได้...

ฝ่ายการคลัง  สำนักงานเขตพระนคร's cover photo
25/06/2015

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร's cover photo

มีไฟล์ excel ให้ download ด้วยนะคะ
23/06/2015
การคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ

มีไฟล์ excel ให้ download ด้วยนะคะ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558

ตัวอย่างรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับโรงเรียน
04/06/2015
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

ตัวอย่างรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับโรงเรียน

ตัวอย่างรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับโรงเรียน

ที่อยู่

78 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด