The Gem and Jewelry Institute of Thailand

The Gem and Jewelry Institute of Thailand https://www.git.or.th/ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2541 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมพล เกียรติไพบูลย์) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายปรีชา อรรถวิภัชน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (นายนภดล มัณฑจิตร) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (นายมนู เลียวไพโรจน์) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
(นางจันทรา บูรณฤกษ์) ผู้แทนจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (นายคมสัน โอภาสสถาวร นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล
นายพิเชษฐ์ พะลานุกูล) และศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือในการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ โดยได้ข้อสรุปว่าทั้ง 2 กระทรวงเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวโดยได้รับ
ความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านสถานที่และบุคลากร และที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็น
แกนนำในการนำเสนอโครงการจัดตั้งสถาบัน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยให้มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ การบริหารงาน
ไม่ผูกพันกับกฎระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของราชการและรัฐวิสาหกิจ และเมื่อมีพระราชบัญญัติองค์การมหาชนประกาศใช้ จึงให้ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสมพล เกียรติไพบูลย์) ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบัน อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์) อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก (นายสนิท วรปัญญา) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์) นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (นายคมสัน โอภาสสถาวร)
และอุปนายกสมาคมฯ (นายพิเชษฐ์ พะลานุกูล) ได้ลงนามในบันทึกช่วยจำของโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยตกลงที่จะร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการส่งออกแก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยคณะวิทยาศาสตร์ตกลงให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในอาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี อุปกรณ์และอนุญาตให้อาจารย์ให้ความร่วมมือในด้านการวิจัยและตรวจสอบอัญมณี เป็นเวลา 10 ปี (9 กันยายน 2541 – 9 กันยายน 2551) ต่อมา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันซึ่งประกอบด้วยภาครัฐและเอกชน จำนวน 28 ท่าน โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์
เป็นประธาน ได้มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการสถาบัน

จากนั้นเมื่อพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 สถาบันจึงได้ดำเนินการ
ยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการ
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. กำหนด และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2546
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ จนในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2546 จึงได้มีการประกาศ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546" ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอนที่ 130ก
สถาบันมีชื่อโดยย่อว่า สวอ. และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) (GIT)
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน (มาตรา 15) มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และมีีผู้อำนวยการสถาบันทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติ
แต่งตั้งนางวิลาวัณย์ อติชาติ เป็นผู้อำนวยการสถาบัน ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการได้นำเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป
(20)

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉ...
09/07/2021
หัวข้อ GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉมการระบุแหล่งกำเนิดอัญมณี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥
ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉมการระบุแหล่งกำหนดอัญมณี"
พบกันใน Clubhouse🎙

.
นำทีมโดย
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบัน
.
นายทนง ลีลาวัฒนสุข
รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค)

.
ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง
หัวหน้าโครงการวิจัย

.
ความสำเร็จอีกก้าวของ GIT ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI มาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอัญมณี อย่างแม่นยำ

.
มาทำความรู้จักกับ ระบบ AI ไปพร้อมๆ กัน
🗓วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 1 ทุ่มตรงที่ Clubhouse!!!
📲https://www.clubhouse.com/event/PD9XL42r

Friday, July 9 at 5:00am PDT with GIT Thailand, Thanong GIT, Sumed Prasongpongchai, MONKEY Joyce, Bhuwadol W, Roong Rungarun.

ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้ปลอดภัยมั่นใจได้มากกว่า ต้องมองหาตราสัญลักษณ์โครงการ Buy With Confidence (BWC) จาก GIT เพื่...
09/07/2021

ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้ปลอดภัยมั่นใจได้มากกว่า ต้องมองหาตราสัญลักษณ์โครงการ Buy With Confidence (BWC) จาก GIT เพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกครั้งที่ซื้อทั้งการหาซื้อทางร้านค้า และผ่านช่องทางออนไลน์ว่าได้ของแท้ 100%

ส่วนขั้นตอนในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับอย่างมั่นใจจะมีอะไรบ้าง ลองช่วยกันเรียงลำดับ ร่วมสนุกง่าย ๆ และรอลุ้นรับรางวัลกันไปเลย

📍 #กติกาในการร่วมสนุก
1. ไลก์และแชร์ โพสต์กิจกรรม โดยตั้งเป็นสาธารณะ
2. เพียงเรียงลำดับขั้นตอนในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้มั่นใจ ปลอดภัย 100% จาก A, B, C, D ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
3. ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติกาครบถ้วน มีสิทธิ์รับรางวัลอย่างแน่นอน

🏆 #ของรางวัล : หน้ากากอนามัย GIT จำนวน 10 รางวัล

​💁🏻‍♀️ #เงื่อนไขการร่วมสนุก
1. ระยะเวลาในการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 – 27 กรกฎาคม 2564
2. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน และโดนใจกรรมการที่สุด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. คณะกรรมการจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางหน้า Facebook Fanpage The Gem and Jewelry Institute of Thailand ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ทาง Inbox เพจ The Gem and Jewelry Institute of Thailand ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
7. พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

#GIT #BWC #BuywithConfidence #ซื้อด้วยความมั่นใจเรียกดูใบรับรองGIT #Activity

ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้ปลอดภัยมั่นใจได้มากกว่า ต้องมองหาตราสัญลักษณ์โครงการ Buy With Confidence (BWC) จาก GIT เพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกครั้งที่ซื้อทั้งการหาซื้อทางร้านค้า และผ่านช่องทางออนไลน์ว่าได้ของแท้ 100%

ส่วนขั้นตอนในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับอย่างมั่นใจจะมีอะไรบ้าง ลองช่วยกันเรียงลำดับ ร่วมสนุกง่าย ๆ และรอลุ้นรับรางวัลกันไปเลย

📍 #กติกาในการร่วมสนุก
1. ไลก์และแชร์ โพสต์กิจกรรม โดยตั้งเป็นสาธารณะ
2. เพียงเรียงลำดับขั้นตอนในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้มั่นใจ ปลอดภัย 100% จาก A, B, C, D ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
3. ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติกาครบถ้วน มีสิทธิ์รับรางวัลอย่างแน่นอน

🏆 #ของรางวัล : หน้ากากอนามัย GIT จำนวน 10 รางวัล

​💁🏻‍♀️ #เงื่อนไขการร่วมสนุก
1. ระยะเวลาในการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 – 27 กรกฎาคม 2564
2. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน และโดนใจกรรมการที่สุด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. คณะกรรมการจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางหน้า Facebook Fanpage The Gem and Jewelry Institute of Thailand ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ทาง Inbox เพจ The Gem and Jewelry Institute of Thailand ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
7. พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

#GIT #BWC #BuywithConfidence #ซื้อด้วยความมั่นใจเรียกดูใบรับรองGIT #Activity

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรอบ 5 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 62.95 แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปอ...
08/07/2021

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในรอบ 5 เดือนแรกของปีนี้ ลดลงร้อยละ 62.95 แต่เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปออก พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 2,239.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 12.89 โดยสามารถส่งออกไปยังตลาดสำคัญหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น จะมีปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง อ่านได้จากบทวิเคราะห์ดังนี้ https://bit.ly/3k0GdBn

เพชรแท้ เพชรปลอม เพชรสังเคราะห์ แยกออก ดูเป็น สังเกตได้ !!ช่วยให้คุณประเมินคุณภาพเพชรได้อย่างมืออาชีพ.ด้วยหลักสูตรการตรว...
08/07/2021

เพชรแท้ เพชรปลอม เพชรสังเคราะห์ แยกออก ดูเป็น สังเกตได้ !!
ช่วยให้คุณประเมินคุณภาพเพชรได้อย่างมืออาชีพ
.
ด้วยหลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) 👨‍🔬 🔬
เรียนจบคอร์สรับเลยทันที !! ใบประกาศนียบัตร Diamond Identification and Grading Certificate ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น ให้คุณเรียนรู้ได้ก่อนใครกับทักษะที่นักประเมินต้องมีติดตัว
.
💎 รู้ทุกขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ แยกระหว่างเพชรแท้ และเพชรเทียม
💎 รู้หลักการประเมินคุณภาพเพชรอย่างถูกต้อง (4C’s)
💎 รู้ขั้นตอนและกลไกทางตลาด และหลักการประเมินราคา พร้อมอัพเดตประเด็นสำคัญอื่นอีกมากมาย
.
📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/3rvyuvW
💁🏻‍สมัครได้ที่ : https://bit.ly/3ilgTD5
📞 สอบถามเพิ่มเติม 02-634-4999 ต่อ 306
.
#GIT #TrainingCenter #DGC #ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร #Trust #Nationalinstitute #SME #BWC #ซื้อด้วยความมั่นใจ

เพชรแท้ เพชรปลอม เพชรสังเคราะห์ แยกออก ดูเป็น สังเกตได้ !!
ช่วยให้คุณประเมินคุณภาพเพชรได้อย่างมืออาชีพ
.
ด้วยหลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) 👨‍🔬 🔬
เรียนจบคอร์สรับเลยทันที !! ใบประกาศนียบัตร Diamond Identification and Grading Certificate ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น ให้คุณเรียนรู้ได้ก่อนใครกับทักษะที่นักประเมินต้องมีติดตัว
.
💎 รู้ทุกขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ แยกระหว่างเพชรแท้ และเพชรเทียม
💎 รู้หลักการประเมินคุณภาพเพชรอย่างถูกต้อง (4C’s)
💎 รู้ขั้นตอนและกลไกทางตลาด และหลักการประเมินราคา พร้อมอัพเดตประเด็นสำคัญอื่นอีกมากมาย
.
📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/3rvyuvW
💁🏻‍สมัครได้ที่ : https://bit.ly/3ilgTD5
📞 สอบถามเพิ่มเติม 02-634-4999 ต่อ 306
.
#GIT #TrainingCenter #DGC #ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร #Trust #Nationalinstitute #SME #BWC #ซื้อด้วยความมั่นใจ

พบกับ GIT THAILAND ใน Clubhouse🎙🗓วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ⏰เวลา 1 ทุ่มตรงที่ Clubhouse!!!📲https://www.clubhouse.com/ev...
08/07/2021

พบกับ GIT THAILAND ใน Clubhouse🎙
🗓วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 1 ทุ่มตรงที่ Clubhouse!!!
📲https://www.clubhouse.com/event/PD9XL42r
.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥
ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉมการระบุแหล่งกำหนดอัญมณี"

.
นำทีมโดย
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบัน
.
นายทนง ลีลาวัฒนสุข
รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค)

.
ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง
หัวหน้าโครงการวิจัย

.
ความสำเร็จอีกก้าวของ GIT ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI มาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอัญมณี อย่างแม่นยำ


#GIT #GEMS #AI #CARAT #Clubhouse #GITTALK

พบกับ GIT THAILAND ใน Clubhouse🎙
🗓วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 1 ทุ่มตรงที่ Clubhouse!!!
📲https://www.clubhouse.com/event/PD9XL42r
.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥
ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉมการระบุแหล่งกำหนดอัญมณี"

.
นำทีมโดย
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบัน
.
นายทนง ลีลาวัฒนสุข
รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค)

.
ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง
หัวหน้าโครงการวิจัย

.
ความสำเร็จอีกก้าวของ GIT ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI มาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอัญมณี อย่างแม่นยำ


#GIT #GEMS #AI #CARAT #Clubhouse #GITTALK

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทายชื่ออัญมณี จากภาพปริศนา GIT” 🎉มาแล้ววว...รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล กระบอกน้ำ GI...
07/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ทายชื่ออัญมณี จากภาพปริศนา GIT” 🎉

มาแล้ววว...รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล กระบอกน้ำ GIT จำนวน 10 รางวัล จะมีใครกันบ้างมาดูรายชื่อกันได้เลยค่ะ

1. Rutjaya Phonwannachai
2. Kankamol Poosrilit
3. SomCheng Marisa
4. Namfhone Kamonrat
5. Looknam Kanjana Kongsoon
6. Kong Kaewwichit
7. Thanet Charoenwit
8. Chaiwat Mikrang
9. ประภัสสร บัวภาเรือง
10. Pichaya Raveerungpisan

📍 เงื่อนไขการรับของรางวัล
✅ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ทาง Inbox เพจ The Gem and Jewelry Institute of Thailand ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
✅ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
✅ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

คุณรู้จักอัญมณี!!! ดีพอแล้วหรือยัง ?? ถ้ามั่นใจว่าแน่จริงก็ต้องตอบได้ว่าอัญมณีจากภาพปริศนา GIT ในรูปนี้มีชื่อว่าอะไรบ้าง แค่ตอบคำถามให้ถูกต้อง !! แต่ถ้ายังไม่ชัวร์ ก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.git.or.th/articles_general.html เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกันได้เลย !!

เช็กก่อนตอบว่าคุณทำถูกต้องตามกติกาดังนี้ 👇👇

📍#กติกาในการร่วมสนุก
1. ไลก์และแชร์ โพสต์กิจกรรม โดยตั้งเป็นสาธารณะ
2. ทายชื่ออัญมณีจากภาพปริศนาทั้ง 3 ภาพให้ถูกต้อง เขียนคำตอบมาที่ใต้โปสเตอร์กิจกรรม
3. ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและทำตามกติกา รอลุ้นรับรางวัลกันได้เลย

🏆 #ของรางวัล ​
กระบอกน้ำดีไซน์เก๋ จาก GIT จำนวน 10 รางวัล

​💁🏻‍♀️ #เงื่อนไขการร่วมสนุก
1. ระยะเวลาในการร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 4 กรกฏาคม 2564
2. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วน และโดนใจกรรมการที่สุด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. คณะกรรมการจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางหน้า Facebook Fanpage The Gem and Jewelry Institute of Thailand ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ทาง Inbox เพจ The Gem and Jewelry Institute of Thailand ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
7. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

#GIT #Gems #Gemsandjewelry #gemtesting #gemscertificate #Activity

💎ขอเชิญแฟนเพจ GIT ทุกท่านรับชมสกู๊ปพิเศษ💎พบกับ…นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT🚩ตอน "เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้าน...
07/07/2021

💎ขอเชิญแฟนเพจ GIT ทุกท่านรับชมสกู๊ปพิเศษ💎
พบกับ…นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT
🚩ตอน "เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ GIT Gem & Jewelry Knowledge Center"
🖥ผ่านทางรายการ Thailand Weekly ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32
🗓วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 07.30 - 08.00 น.
#GIT #CARAT #THAILANDWEEKLY #THAIRATHTV #GEMS #JEWELRY

💎ขอเชิญแฟนเพจ GIT ทุกท่านรับชมสกู๊ปพิเศษ💎
พบกับ…นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT
🚩ตอน "เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ GIT Gem & Jewelry Knowledge Center"
🖥ผ่านทางรายการ Thailand Weekly ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32
🗓วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 07.30 - 08.00 น.
#GIT #CARAT #THAILANDWEEKLY #THAIRATHTV #GEMS #JEWELRY

ให้แรงบันดาลใจมาช่วยสร้างความแตกต่างของชิ้นงานเครื่องประดับ เพื่อชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร และตอบโจทย์ตล...
06/07/2021
หลักสูตรนักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Jewelry Designer)

ให้แรงบันดาลใจมาช่วยสร้างความแตกต่างของชิ้นงานเครื่องประดับ เพื่อชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร และตอบโจทย์ตลาด
มาเรียนรู้การออกแบบอย่างเข้าใจ ผ่านหลักสูตรนักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Jewelry Designer) เพื่อยกระดับการออกแบบเครื่องประดับของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สนี้ !!
👉 Mindset และหลักการทำงานของนักออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาด
👉 เรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ
👉 รับรู้ถึงขั้นตอนในการผลิต รวมถึงทฤษฎีสี และองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นเทคนิคเฉพาะ
👉 การเขียนและออกแบบในรูปทรงต่าง ๆ รวมถึงแรงบันดาลใจของไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
👉 เทคนิคและวิธีการปิดการขาย และการคำนวณต้นทุน

เรียนจบมีใบประกาศนียบัตร Creative Jewelry Designer Certificate การันตีความสามารถในการประกอบอาชีพอีกด้วย

📞 สอบถามเพิ่มเติม 02-634-4999 ต่อ 306

https://www.youtube.com/watch?v=iztuJFQI6Hs

ให้แรงบันดาลใจมาช่วยสร้างความแตกต่างของชิ้นงานเครื่องประดับ เพื่อชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหม.....

📣📣GIT announces the closure of its operations as a result of a COVID-19 🦠🦠infection. GIT announces the closure of its op...
06/07/2021

📣📣GIT announces the closure of its operations as a result of a COVID-19 🦠🦠infection. GIT announces the closure of its operations as a result of a COVID-19 🦠🦠infection.
📍📍The customer reception area for Gems and Jewelry on 4th floor, as well as the Service Pick Up Point at Sitthikorn Bldg., Mahesak Road are closed for 3 days 🗓during July 6-8, 2021. The Precious Metal Department is closed for 14 days 🗓during July 6-19, -2021.

📣📣GIT announces the closure of its operations as a result of a COVID-19 🦠🦠infection. GIT announces the closure of its operations as a result of a COVID-19 🦠🦠infection.
📍📍The customer reception area for Gems and Jewelry on 4th floor, as well as the Service Pick Up Point at Sitthikorn Bldg., Mahesak Road are closed for 3 days 🗓during July 6-8, 2021. The Precious Metal Department is closed for 14 days 🗓during July 6-19, -2021.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉ...
05/07/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥
ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉมการระบุแหล่งกำหนดอัญมณี"
พบกันใน Clubhouse🎙

.
นำทีมโดย
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบัน
.
นายทนง ลีลาวัฒนสุข
รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค)

.
ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง
หัวหน้าโครงการวิจัย

.
ความสำเร็จอีกก้าวของ GIT ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI มาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอัญมณี อย่างแม่นยำ

.
มาทำความรู้จักกับ ระบบ AI ไปพร้อมๆ กัน
🗓วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 1 ทุ่มตรงที่ Clubhouse!!!
📲https://www.clubhouse.com/event/PD9XL42r
.
#GIT #GEMS #AI #CARAT #Clubhouse #GITTALK

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนคุณมาร่วมพูดคุย👥👥
ในหัวข้อ "GIT กับนวัตกรรม AI พลิกโฉมการระบุแหล่งกำหนดอัญมณี"
พบกันใน Clubhouse🎙

.
นำทีมโดย
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย
ผู้อำนวยการสถาบัน
.
นายทนง ลีลาวัฒนสุข
รองผู้อำนวยการสถาบัน (เทคนิค)

.
ดร.ภูวดล วรรธนะชัยแสง
หัวหน้าโครงการวิจัย

.
ความสำเร็จอีกก้าวของ GIT ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI มาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอัญมณี อย่างแม่นยำ

.
มาทำความรู้จักกับ ระบบ AI ไปพร้อมๆ กัน
🗓วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 1 ทุ่มตรงที่ Clubhouse!!!
📲https://www.clubhouse.com/event/PD9XL42r
.
#GIT #GEMS #AI #CARAT #Clubhouse #GITTALK

📌📌ด่วน🔥🔥🔥 GIT แจ้งปิดทำการ จากกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ปิดให้บริการบริเวณจุดรับลูกค้าชั้น 4 และจุดรั...
05/07/2021

📌📌ด่วน🔥🔥🔥
GIT แจ้งปิดทำการ
จากกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปิดให้บริการบริเวณจุดรับลูกค้าชั้น 4
และจุดรับ - ส่งพลอย อาคารสิทธิกร ถนนมเหสักข์
ตั้งแต่วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564

และปิดให้บริการศูนย์ตรวจสอบโลหะมีค่า
จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

สำหรับผู้ที่ใช้บริการ ศูนย์ฝึกอบรม /ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ และ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ยังเปิดให้บริการตามปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 634 4999 ต่อ 641-642

📌📌ด่วน🔥🔥🔥
GIT แจ้งปิดทำการ
จากกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปิดให้บริการบริเวณจุดรับลูกค้าชั้น 4
และจุดรับ - ส่งพลอย อาคารสิทธิกร ถนนมเหสักข์
ตั้งแต่วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564

และปิดให้บริการศูนย์ตรวจสอบโลหะมีค่า
จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

สำหรับผู้ที่ใช้บริการ ศูนย์ฝึกอบรม /ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ และ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ยังเปิดให้บริการตามปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 634 4999 ต่อ 641-642

📣 ประกาศ!!! ปิดให้บริการชั่วคราว จุดตรวจสอบโลหะมีค่า ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เนื่องจากสถานะการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วโดยจ...
05/07/2021

📣 ประกาศ!!! ปิดให้บริการชั่วคราว จุดตรวจสอบโลหะมีค่า ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เนื่องจากสถานะการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว
โดยจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คืนสู่ปกติ

📍ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📣 ประกาศ!!! ปิดให้บริการชั่วคราว จุดตรวจสอบโลหะมีค่า ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เนื่องจากสถานะการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว
โดยจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์คืนสู่ปกติ

📍ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอัญมณี และเครื่องประดั...
05/07/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอัญมณี และเครื่องประดับ (เพชร)
ขอเชิญทุกท่านร่วมประชาพิจารณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น
โดยมีประเด็นในการประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐาน ดังนี้

1. GIT1010.1.1 เพชร - วิธีการตรวจสอบประเภทของเพชร ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Diamond – diamond types and analysis by Fourier Transform Infrared Spectrometer)
2. GIT1010.2 เพชร – การจัดระดับความสะอาด (Diamond – clarity grading)
3. GIT1010.3 เพชร – การจัดระดับสี (Diamond – colour grading)
4. GIT1010.4 เพชร – การประเมินคุณภาพการเจียระไน (Diamond – cut grading)
5. GIT1010.5 เพชร – การจัดระดับการเรืองแสง (Diamond – fluorescence grading)
6. GIT1010.6 เพชร - การชั่งน้ำหนัก (Diamond – weighting)

ท่านสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านการสแกน QR Code หรือตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/WgxhNKxJLNJZ8mNs9

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอัญมณี และเครื่องประดับ (เพชร)
ขอเชิญทุกท่านร่วมประชาพิจารณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น
โดยมีประเด็นในการประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐาน ดังนี้

1. GIT1010.1.1 เพชร - วิธีการตรวจสอบประเภทของเพชร ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (Diamond – diamond types and analysis by Fourier Transform Infrared Spectrometer)
2. GIT1010.2 เพชร – การจัดระดับความสะอาด (Diamond – clarity grading)
3. GIT1010.3 เพชร – การจัดระดับสี (Diamond – colour grading)
4. GIT1010.4 เพชร – การประเมินคุณภาพการเจียระไน (Diamond – cut grading)
5. GIT1010.5 เพชร – การจัดระดับการเรืองแสง (Diamond – fluorescence grading)
6. GIT1010.6 เพชร - การชั่งน้ำหนัก (Diamond – weighting)

ท่านสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านการสแกน QR Code หรือตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/WgxhNKxJLNJZ8mNs9

ที่อยู่

ITF Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak
Bangkok
10500

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626344999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ The Gem and Jewelry Institute of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง The Gem and Jewelry Institute of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณค่ะ
ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับทางเพจแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 🙏😊♥️
Must be one of the most racist signs I have ever seen in my life.
🎊🎊ได้รับของรางวัลแล้วนะค่ะ 🙏🙏ขอบคุณมากๆๆค่ะที่มีกิจกรรมใก้ร่วมสนุก แจกจริง 🏠🏠 ส่งจริงค่ะ
‘พ่อค้าพลอย’เตรียมรับมือมาตรการใหม่ของมาดากัสการ์
ตลาดจิวเวลรี่ในสหรัฐฯ มีทั้งอุปสรรคและโอกาส
เราต้องพร้อมรับการเสียส่วนแบ่งให้กับเวียดนาม