ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร พ่อแห่งชาติ โครงสร้างคณะกรรมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
http://www.kingrama9.th/Chart
(273)

เปิดเหมือนปกติ

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา     วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพ...
26/05/2021

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นงานต่อเนื่อง ๒ วัน คือ วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ เป็นพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญพระภิกษุสามเณร (พระราชทานพัดยศให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมได้เปรียญธรรม ๖ และ ๙ ประโยค) และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา โดยจัดการพระราชพิธี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้ง ๒ วัน
ส่วนที่พุทธมณฑล ภาครัฐได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเวียนเทียน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์เสด็จฯ แทนพระองค์เป็นประจำทุกปี
ข้อมูล : นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิต)    นอกจากการทดลองทำนาข้าวสำหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
25/05/2021

ข้าว (ตอนที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิต)
นอกจากการทดลองทำนาข้าวสำหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกบนภูเขาและหุบเขา รวมถึงที่ดอน เนื่องจากในแต่ละพื้นที่นั้นมีสภาพที่แตกต่างกัน มีความต้องการน้ำที่แตกต่างกัน และพันธุ์ข้าวตามแนวพระราชดำริที่มีการศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ก็กลายมาเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย และยังส่งผลมาถึงชาวไทยทุกคน ที่จะมีข้าวดี มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ไว้บริโภคอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปในอนาคต
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
(จากภาพ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการสีข้าว ด้วยเครื่องมือพื้นเมือง โดยการตำข้าวเปลือก ตลอดจนการปลอกมะพร้าวด้วยเหล็กแหลม ณ บ้านปาเก๊ะ หมู่ที่ ๒ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รหัสเอกสาร สบ๑/๖๓๐ (๗))
#วันพืชมงคล
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิต)
นอกจากการทดลองทำนาข้าวสำหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกบนภูเขาและหุบเขา รวมถึงที่ดอน เนื่องจากในแต่ละพื้นที่นั้นมีสภาพที่แตกต่างกัน มีความต้องการน้ำที่แตกต่างกัน และพันธุ์ข้าวตามแนวพระราชดำริที่มีการศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ ก็กลายมาเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย และยังส่งผลมาถึงชาวไทยทุกคน ที่จะมีข้าวดี มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ไว้บริโภคอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปในอนาคต
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
(จากภาพ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการสีข้าว ด้วยเครื่องมือพื้นเมือง โดยการตำข้าวเปลือก ตลอดจนการปลอกมะพร้าวด้วยเหล็กแหลม ณ บ้านปาเก๊ะ หมู่ที่ ๒ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รหัสเอกสาร สบ๑/๖๓๐ (๗))
#วันพืชมงคล
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๓ : ข้าวพันธุ์พระราชทาน )    พันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งได้รับการป...
19/05/2021

ข้าว (ตอนที่ ๓ : ข้าวพันธุ์พระราชทาน )
พันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพดี มีทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ เช่น
“ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑”
เป็นข้าวหอมนุ่ม คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ให้ผลผลิตสูง
“ข้าวสังข์หยดพัทลุง”
เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมที่ปลูกใน จ.พัทลุง โดยปลูกได้ปีละ ๑ ครั้ง นิยมกินแบบข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือทั่วไป
“ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕”
เป็นข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มดี สุกแล้วหอม นุ่ม เหนียว
“ข้าว กข ๔๑”
เป็นข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพการสีดีได้ข้าวเต็มเมล็ด
“ข้าว กข ๖”
เป็นข้าวเหนียวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอม
“ข้าวดอกพะยอม”
เป็นข้าวไร่ ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ปลูกแซมกับต้นยางพาราได้
“ข้าวลืมผัว”
เป็นข้าวเหนียวที่โดดเด่นด้านรสชาติ มีกลิ่นหอม หากสีเป็นข้าวกล้อง เมื่อหุงสุกแล้วจะเคี้ยวกรุบ หนึบ ภายในนุ่มเหนียว อุดมไปด้วยสารอาหาร
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๒ : ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์)พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทั...
18/05/2021

ข้าว (ตอนที่ ๒ : ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทัยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทั้งอาชีพทำนาก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอีกเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้น โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำแปลงข้าวทดลองขึ้นภายในสวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และเมื่อได้ทดลองเพาะปลูกจนได้พันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็พระราชทานให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป รวมทั้งใช้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่จะพระราชทานนั้น ก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพดี เหมาะสำหรับชาวนาจะนำไปขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้สูงขึ้น
#วันพืชมงคล
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๒ : ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนพระราชหฤทัยในเรื่องข้าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทั้งอาชีพทำนาก็ยังคงเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอีกเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้น โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำแปลงข้าวทดลองขึ้นภายในสวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และเมื่อได้ทดลองเพาะปลูกจนได้พันธุ์ข้าวที่ดีแล้วก็พระราชทานให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป รวมทั้งใช้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่จะพระราชทานนั้น ก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพดี เหมาะสำหรับชาวนาจะนำไปขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้สูงขึ้น
#วันพืชมงคล
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๑ : ความสำคัญของข้าว)“...ข้าวต้องปลูก เพราะอีก ๒๐ ปี ประชากรอาจจะ ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจา...
18/05/2021

ข้าว (ตอนที่ ๑ : ความสำคัญของข้าว)
“...ข้าวต้องปลูก เพราะอีก ๒๐ ปี ประชากรอาจจะ ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชากรคนไทยไม่ยอม คนไทยต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราต้องปลูก...”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกภูแล จ.นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๓๖
#วันพืชมงคล
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข้าว (ตอนที่ ๑ : ความสำคัญของข้าว)
“...ข้าวต้องปลูก เพราะอีก ๒๐ ปี ประชากรอาจจะ ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชากรคนไทยไม่ยอม คนไทยต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราต้องปลูก...”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกภูแล จ.นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๓๖
#วันพืชมงคล
#ข้าวพันธุ์พระราชทาน
ข้อมูล : มูลนิธิมั่นพัฒนา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙
______________________________
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
#หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของป...
16/05/2021

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง”
ในปี ๒๕๕๒ น้อยคน ที่จะทราบอย่างลึกซึ้งว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงจัดตั้งโรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ในพื้นที่ ๓๗ ไร่ ที่บางใหญ่ นนทบุรี หลาย ๆ คนอาจไม่เคยรู้ เป้าประสงค์ของพระราชปณิธานของพระองค์คือ การผลิตยา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ถูกลง ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางยาแก่สาธารณสุขของไทย
พระองค์ไม่ใช่เป็นแต่เพียงนักปกครองเท่านั้น แต่ยังทรงดำเนินตามรอยพระบาทของสมเด็จพระราชบิดาอีกด้วย พระองค์รัชกาลที่ ๙ ทรงมองการณ์ไกลเพื่อให้การแพทย์ เภสัช และสาธารณสุข พึ่งตนเองได้ แม้ขณะนั้นภาพเหล่านี้ยังเห็นไม่ชัดเจน
ด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งทรงจัดตั้งบริษัทผลิตยา และบริษัทจำหน่ายยาอย่างครบวงจร ในนามว่า "บริษัท สยามไบโอโซ เอนซ์ จํากัด (Siam Bioscience) ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยภารกิจสำคัญ คือการผลิตตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ บริษัท เอเพ็กซ์เซลา จำกัด” (Apexcela) ตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการ พัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความนี้แม้รัชกาลที่ ๑๐ ก็ทรงรับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลที่ ๙ ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ แม้พระองค์จะปิดทองหลังพระ แต่ก็เป็นผู้ผลักดันอย่างเงียบ ๆ ที่ทรงเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ แอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) อธิบายว่าบริษัทยินดีร่วมกับพันธมิตรในหลายประเทศก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกขึ้นเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนให้มีความปลอดภัยได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นี่เป็นเหตุให้ราชอาณาจักรไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ และโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของ แอสตร้าเซนเนก้า และขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่ผลิตในประเทศ โดยสยามไบโอโซ เอนซ์ ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตร้าเซนเนก้าทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว วัคซีนชุดแรกที่ผลิตโดยบริษัทของไทยจะเริ่มส่งมอบได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และจะทยอยส่งมอบจนครบ ๖๑ ล้านโดส ซึ่งสอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลกับแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการจึงทำให้ไทยสามารถผลิตทั้งวัคซีนและตัวยาดังกล่าว เพราะพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐
สร้างขึ้นมาก็เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชนมีความสุข
ขอบคุณข้อมูล ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง”
ในปี ๒๕๕๒ น้อยคน ที่จะทราบอย่างลึกซึ้งว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงจัดตั้งโรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ในพื้นที่ ๓๗ ไร่ ที่บางใหญ่ นนทบุรี หลาย ๆ คนอาจไม่เคยรู้ เป้าประสงค์ของพระราชปณิธานของพระองค์คือ การผลิตยา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ในราคาที่ถูกลง ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางยาแก่สาธารณสุขของไทย
พระองค์ไม่ใช่เป็นแต่เพียงนักปกครองเท่านั้น แต่ยังทรงดำเนินตามรอยพระบาทของสมเด็จพระราชบิดาอีกด้วย พระองค์รัชกาลที่ ๙ ทรงมองการณ์ไกลเพื่อให้การแพทย์ เภสัช และสาธารณสุข พึ่งตนเองได้ แม้ขณะนั้นภาพเหล่านี้ยังเห็นไม่ชัดเจน
ด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งทรงจัดตั้งบริษัทผลิตยา และบริษัทจำหน่ายยาอย่างครบวงจร ในนามว่า "บริษัท สยามไบโอโซ เอนซ์ จํากัด (Siam Bioscience) ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยภารกิจสำคัญ คือการผลิตตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ บริษัท เอเพ็กซ์เซลา จำกัด” (Apexcela) ตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการ พัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความนี้แม้รัชกาลที่ ๑๐ ก็ทรงรับพระบรมราโชบายต่อจากรัชกาลที่ ๙ ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ แม้พระองค์จะปิดทองหลังพระ แต่ก็เป็นผู้ผลักดันอย่างเงียบ ๆ ที่ทรงเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ แอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) อธิบายว่าบริษัทยินดีร่วมกับพันธมิตรในหลายประเทศก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกขึ้นเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนให้มีความปลอดภัยได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นี่เป็นเหตุให้ราชอาณาจักรไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ และโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของ แอสตร้าเซนเนก้า และขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่ผลิตในประเทศ โดยสยามไบโอโซ เอนซ์ ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตร้าเซนเนก้าทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว วัคซีนชุดแรกที่ผลิตโดยบริษัทของไทยจะเริ่มส่งมอบได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และจะทยอยส่งมอบจนครบ ๖๑ ล้านโดส ซึ่งสอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลกับแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการจึงทำให้ไทยสามารถผลิตทั้งวัคซีนและตัวยาดังกล่าว เพราะพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐
สร้างขึ้นมาก็เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชนมีความสุข
ขอบคุณข้อมูล ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

14/05/2021

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

นับได้ ๑๖๗๔ วัน นับแต่วันสวรรคต

ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก และใกล้ชิดพสกนิกรชาวไทย ยังคงเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนทุกคนอย่างมิรู้ลืมเลือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “พ่อแห่งแผ่นดินของปวงประชาราษฎร์” ผู้ทรงอุทิศพระองค์อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ประทับใจยากจะลืมเลือน คือ บทบาทของความเป็น “ทูลกระหม่อมพ่อ” ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามทุกด้านของพระราชโอรสและพระราชธิดา

แม้จะแทบไม่มีเวลาส่วนพระองค์เลย เพราะต้องอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกหนทุกแห่งของประเทศ แต่ในฐานะ “ทูลกระหม่อมพ่อ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเลี้ยงดูพระราชโอรส พระราชธิดาอย่างมาก โดยโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด

อีกเรื่องหนึ่งที่ทรงเน้นย้ำมากคือ การเห็นถึงคุณค่าของการทำงาน ไม่ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆได้มาโดยง่าย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบอกเล่าว่า

“ทูลหม่อมพ่อ” และ “สมเด็จแม่” โปรดให้ลูกๆทำอะไรที่เป็นประโยชน์มีสาระ โดยโปรดให้ลูกๆอ่านหนังสือมากกว่าดูโทรทัศน์ มีเหตุผลว่าดูโทรทัศน์เหมือนกับการถูกสะกดจิตให้ต้องดูและฟังรายการที่ผู้จัดรายการเพียงคนสองคนจัดขึ้น ในขณะที่หนังสือมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ห้ามการดูโทรทัศน์ไปเสียทีเดียว แต่ต้องมีเวลากำหนดว่าดูได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตอนบ่าย ถึงเวลาบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมง พอแดดอ่อนลงบ้าง ก็ต้องออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้งเพื่อออกกำลังกายให้แข็งแรงและได้อากาศบริสุทธิ์พักสายตาจากการจ้องอะไรอยู่นานๆ เวลาดูโทรทัศน์จะนั่งจ้องตาเป๋งเฉยๆ ก็ไม่ได้ จะต้องทำงานที่เป็นประโยชน์ไปพลางๆด้วย เช่น เขียนรูป ถักไหมพรม ปักผ้า นอกจากการอ่านหนังสือแล้ว สื่อการศึกษาที่ทรงสนับสนุนคือ การไปที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปพิพิธภัณฑ์ ถ้าไม่ทรงมีเวลาพาไปเอง ก็จะทรงขอให้คนที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นคนช่วยพาไป

เรื่องของสุขภาพอนามัย พวกข้าพเจ้าตอนเด็กๆ ถูกวางระบบชีวิตเสียยิ่งกว่าอยู่โรงเรียนประจำไปเสียอีก ตื่นแต่เช้าต้องเดินไปโรงเรียนเพื่อ ออกกำลัง วันไหนเป็นวันหยุด “ทูลหม่อมพ่อ” และ “สมเด็จแม่” ต้องให้ออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ จะอุดอู้อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ ต้องอยู่กลางแจ้งให้มากที่สุด อาหารการกินก็ต้องให้ถูกหลักโภชนาการ มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรตครบทุกประการ ถ้ายังรับประทานไม่ครบตามที่กำหนดไว้ ก็ต้องรับประทานอยู่อย่างนั้นเอง

เวลารับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อกลางวันและมื้อเย็นจะมาประทับด้วย ดูว่ารับประทานดีหรือยัง มารยาทโต๊ะเป็นอย่างไร สอนและคุยเรื่องต่างๆ คลุกก๋วยเตี๋ยวพระราชทาน โดยเมนูเด็ดประจำครอบครัวคือ “ไข่พระอาทิตย์” เป็นสูตรลับของทูลหม่อมพ่อ ที่พระราชโอรสพระราชธิดาทำเป็นกันทุกพระองค์ หน้าตาเหมือนไข่เจียวแต่ใส่ข้าวสุก เหตุที่เรียกไข่พระอาทิตย์ เพราะเมื่อส่องกล้อง พื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าว

นอกจากการรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ รับประทานให้เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ให้เลือกอาหาร ไม่ให้เรื่องมาก มีอะไรก็ต้องรับประทานให้ได้ ทรงทราบว่าไม่ชอบอะไรก็ต้องซ้อมรับประทานของนั้น ทรงให้เหตุผลว่าถ้าอีกหน่อยเราไปไหน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เราจะเลือกอาหารไม่ได้ เจ้าภาพเขาจะเสียใจ

สำหรับการนอนนั้นต้องนอนตั้งแต่ยังไม่มืดดี จะเที่ยววิ่งไปรอบๆ เหมือนเด็กอื่นเขาก็ไม่ได้ ถึงเวลาออกกำลังกายก็ต้องออกจริงๆ “ทูลหม่อมพ่อ” และ “สมเด็จแม่” ทรงแข็งแรงและโปรดการกีฬาทั้งคู่ พวกเราก็เลยโดนกันหนักหน่อย เมื่อตอนเล็กๆโดนให้หัดกายบริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่ชอบ ลองแล้วทั้งครูไทย และครูฝรั่ง ก็ไม่สำเร็จ พระองค์ท่านก็ต้องทรงสอนเอง ปรากฏว่าต้องทรงสอนไปตะเบ็งไป งานนี้ทรงเลิกไปเพราะทรงเหนื่อย จึงให้ข้าพเจ้าไปหัดตีแบดมินตัน และ “นับร้อย” กับทูลหม่อมพ่อ แบบที่พี่ชายโดน (นับร้อยคือต้องตีแบดมินตันโต้ทูลหม่อมพ่อ ให้ได้ครบร้อยลูก ถ้าตีไม่ได้ก็ลดคะแนน)

เวลาไปเชียงใหม่ พระองค์ท่านก็ให้หัดปีนเขา ก็ไม่ใช่เขาสูงมากอะไรเลย แต่มันไกลเลยเหนื่อย ทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนินเร็วมาก พวกเราตามไม่ทันหอบแฮกๆ “ทูลหม่อมพ่อ” และ “สมเด็จแม่” รับสั่งว่า จะเป็นนักพัฒนา จะช่วยเหลือชาวบ้านชาวเขาได้อย่างไร จะเดินไปที่แปลงพืชของเขาได้อย่างไร หรือถ้ามีข้าศึกมาคนไทยไม่เข้มแข็งจะสู้เขาได้อย่างไร สุดท้ายข้าพเจ้าใช้วิธีเกาะท่านไว้แน่น แล้วร้องเพลงลูกทุ่ง “ตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่ๆ” ปรากฏว่าได้ผล ทรงพระสรวลแล้วทรงหยุดให้

เรื่องการรับผิดชอบตนเอง และความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นเรื่องที่ “ทูลหม่อมพ่อ” ทรงเน้นมาก เมื่อมีหน้าที่อะไรก็ต้องทำอย่างเต็มใจ เช่น เมื่อตอนเด็กๆก็โปรดเกล้าฯให้ตามเสด็จงานบางงาน เมื่อโตขึ้นก็มีมากขึ้นตามลำดับ ทรงสอนให้รู้จักอดทน และภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ด้อยโอกาส และมีความละอายใจถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้สิ่งที่ “ทูลหม่อมพ่อ” ไม่โปรดคือ การกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรม ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประชาชนชาวไทย

Cr : https://www.thairath.co.th/content/801897

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

______________________________

#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#InRemembranceOfHisMajestyKingBhumibolAdulyadej

ที่อยู่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพ
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบาทสม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด