กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ

กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ได้ดำเนินการด้านระบบยามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำรายงานแผนพัฒนาระบบยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2550 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดจากระบบยาที่มีต่อสุขภาพ หากมีกลไกที่เข้มแข็งในการติดตามเฝ้าระวังและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบยา จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการเสวนาเรื่อง "การจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ภาคกลาง"วันอาทิตย์...
11/09/2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการเสวนาเรื่อง "การจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ภาคกลาง"

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ พูดจาภาษาชาวบ้าน www.facebook.com/villagers.talks

https://www.facebook.com/villagers.talks/posts/177360277852516

จัดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ภาคกลาง (กพย. ภาคกลาง)

***

กำหนดการ

13.30 - 13.40 น. - เปิดการเสวนา โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

13.40 - 13.50 น.- ที่มาของโครงการ โดย รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร หัวหน้าศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ภาคกลาง (กพย. ภาคกลาง)

13.50 - 14.00 น. - การเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยใน ชุมชน โดย อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

14.00 - 14.10 น. - การเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 โดย ภก.สันติ โฉมยงค์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.10 - 14.20 น. - การดูแลการใช้ยาให้สมเหตุผลและปลอดภัยในผู้สูงอายุ: การศึกษานำร่อง ณ บ้านพักคนชราบางแค โดย อ.ภญ.ดร. กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

14.20 - 14.30 น. - ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อการจัดการยาเหลือใช้ ภาคกลาง โดย อ.ภก. พรหมพิริยะ ปิติรัตนวรนาท
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี วัชรดำรงกุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 - 14.40 น. - การแก้ปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ค่าเรืองฤทธิ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.40 - 15.00 น. - ยาในบ้านที่เหลือใช้ จะจัดการอย่างไรให้สมประโยชน์ โดย ผศ.ภญ.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ และ อ.ภก.ดร.วีระเกียรติ บุญกนกวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 - 15.30 น. - อภิปรายผลการดาเนินงานและตอบคําถามภาคประชาชน โดย ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***

Timeline Photos
10/09/2021

Timeline Photos

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ 3 "ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. ...."

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ยังมีเนื้อหาที่ควรปรับปรุง โดยมีข้อเสนอของนักวิชาการที่ศึกษากฎหมายกัญชา พืชกระท่อมในต่างประเทศคือ ไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

"ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ควรมีการขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตปลูก และขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน มีระบบการตรวจสอบการนำไปใช้ที่ไม่เหมาะสม และสามารถสร้างรายได้แก่ภาครัฐจากค่าธรรมเนียม เหมือนกับกรณีกัญชาในต่างประเทศ"

https://www.facebook.com/canabiskratom/
https://www.facebook.com/thaidrugwatch/
***

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และเครือข่ายนักวิชาการ ได้เคยยื่นข้อเสนอต่อการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.....เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม สรุปได้ดังนี้

1. ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการพืชกระท่อม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขออนุญาต

2. ควรให้สิทธิชุมชนในการจัดการพืชกระท่อม มีมาตรการอื่นป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม นอกเหนือจากโทษอาญา ดังเช่นตัวอย่างโครงการศึกษาวิจัย "น้ำพุโมเดล" ที่อำเภอนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตัวอย่างของการจัดการของชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ ช่วยลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในชุมชน ปัญหาการใช้ 4*100 นับว่าเป็นต้นแบบของการจัดการยาเสพติดโดยชุมชนที่น่าสนใจ ทำให้สำนักงาน ป.ป.ส.ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ศึกษาเพิ่มเติมในอีก 135 หมู่บ้าน

3. ควรพิจารณาไม่ใช้โทษอาญากรณีผู้ฝ่าฝืนเป็นเด็ก หรือมี อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยขอเสนอให้นำมาตรการอื่น ตามมาตรา 45 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาปรับใช้แทนคือ ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และมีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การแจ้งผู้ปกครองเพื่อว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์

4. ควรมีบทบัญญัติส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ "ชุมชนบำบัด" ในกรณีเด็ก เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่บริโภคเครื่องดื่ม 4*100 แทนการกำหนดโทษอาญา ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ สร้างตราบาปให้แก่เด็กไปตลอดชีวิต ทำให้เป็นภาระแก่กระบวนการยุติธรรม อีกทั้งสหประชาชาติให้ความสำคัญกับกระบวนการ "ชุมชนบำบัด" (community based treatment) ซึ่งเสนอโดย UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)1 แทนการลงโทษอาญา

5. ควรกำหนดข้อยกเว้นในการขออนุญาตเพาะปลูกพืชกระท่อม และขายใบกระท่อมกรณีที่ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย หรือด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีภารกิจด้านป้องกันหรือบำบัดโรค เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถานพยาบาลของรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แนวทางตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2560 ซึ่งสามารถปลูกเพื่อให้ใช้ผลิตยาให้แก่ผู้ป่วยได้ เพื่อป้องกันการผูกขาดธุรกิจเกี่ยวกับพืชกระท่อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน: http://www.thaidrugwatch.org/news_detail.php?n_no=1396

การประชุม “รู้เท่าทันโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้มีคำตอบ”วันที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 08.30น....
07/09/2021

การประชุม

“รู้เท่าทันโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้มีคำตอบ”

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.

รับชมผ่าน facebook:หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ FB:FDAChiangmai , Love OK Click Station 96.75 MHZ

📌ลงทะเบียน : https://forms.gle/o43QRCNmw6Amurq19
เพื่อรับเอกสาร การประชุม และร่วมกิจกรรมสุ่มมอบของรางวัล🎁

📌Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/6553669222?from=join#success

Meeting ID: 655 366 9222
Passcode: 979852

📝กำหนดการ

08.30 น. เปิดการประชุม
09.00 น. กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้ มีคำตอบ
09.50 น. รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ลดปวด ลดอ้วน ลดโรค
10.40 น. ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
11.20 น. บทบาทภาคประชาชนในงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
11.50 น. คำถาม ข้อเสนอ ปิด ประชุม

📣🏫🏷หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ
🎯 “ รู้เท่าทันโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้มีคำตอบ”🍃🤔🎉
ขอเชิญ🙋🧏‍♂️เครือข่ายภาคประชาชน,เครือข่ายสื่อมวลชน ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมประชุม
🕐วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.
📝กำหนดการ
08.30น.เปิดการประชุม
09.00น. กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้ มีคำตอบ
09.50น. รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ลดปวด ลดอ้วน ลดโรค
10.40น. ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
11.20น. บทบาทภาคประชาชนในงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
11.50น. คำถาม ข้อเสนอ ปิด ประชุม
😊😄😁
📌ลงทะเบียน : https://forms.gle/o43QRCNmw6Amurq19
เพื่อรับเอกสาร การประชุม และร่วมกิจกรรมสุ่มมอบของรางวัล🎁
📌Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/6553669222?from=join#success
Meeting ID: 655 366 9222
Passcode: 979852
💻รับชมผ่าน facebook:หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค
และ FB:FDAChiangmai , Love OK Click Station 96.75 MHZ
🎉🎉🎉

สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะ สธ. ปลดล็อกร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิดhttps://www....
30/08/2021
สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะ สธ. ปลดล็อกร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ จ่ายยาฟาวิพิร

สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะ สธ. ปลดล็อกร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วยโควิด

https://www.hfocus.org/content/2021/08/22882

สภาองค์กรของผู้บริโภค แนะ สธ. ปลดล็อกร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์แก่ผู้ป่วย....

กรมควบคุมโรค เผยสูตรการฉีดวัคซีนล่าสุด ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใช้สูตรซิโนแวคเข็มที่ 1 แอสตราเซเนกา เข็ม 2 เป็นสูตรหลัก ส...
28/08/2021
สธ.เคาะสูตรฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มให้ "เด็ก 7 โรคเรื้อรัง - คนท้อง"

กรมควบคุมโรค เผยสูตรการฉีดวัคซีนล่าสุด ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใช้สูตรซิโนแวคเข็มที่ 1 แอสตราเซเนกา เข็ม 2 เป็นสูตรหลัก ส่วนเด็ก 12-18 ปี ที่มี 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ใช้สูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม

https://news.thaipbs.or.th/content/307284

กรมควบคุมโรค เผยสูตรการฉีดวัคซีนล่าสุด ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใช้สูตรซิโนแวคเข็มที่ 1 แอสตราเซเนกา เข็ม 2 เป.....

ไฟล์เอกสาร "โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำห...
27/08/2021
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ-Health-Literacy-HL-เรื่อง-การใช้ยาอย่างสมเหตุส

ไฟล์เอกสาร "โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มวัยทำงาน"

จัดทำโดย กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

http://www.hed.go.th/linkHed/381

โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy : HL) เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำหรับอาสาสม....

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. ให้สัมภาษณ์รายการ สภากาแฟ ตอน กระท่อม..ใบไม้ของแผ่นดิน! จะสร้างสรรค์อย่...
26/08/2021
กระท่อม..ใบไม้ของแผ่นดิน! จะสร้างสรรค์อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชาวบ้าน? : สภากาแ

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. ให้สัมภาษณ์รายการ สภากาแฟ ตอน กระท่อม..ใบไม้ของแผ่นดิน! จะสร้างสรรค์อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชาวบ้าน?

ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ทางช่อง NEWS1

https://youtu.be/vzz2BpfEvPc?t=85

ร่วมสนทนา ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา,ลุงเกษม ปราชญ์ชาวบ้าน จ.ชุ.....

สภาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เผยผลสำรวจผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ช่วงโควิด พบผู้ขายค้ากำไรเกินควรเพียบ - กัก...
25/08/2021
สภาองค์กรผู้บริโภคเผยผลสำรวจผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร พบค้าเกินกำไร-กักตุน และไม่พบฉลากบนผ

สภาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เผยผลสำรวจผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ช่วงโควิด พบผู้ขายค้ากำไรเกินควรเพียบ - กักตุน - ไม่แสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์ ชงรัฐเร่งคุมราคาให้เป็นธรรม พร้อมฝากเตือนผู้บริโภคใช้เพื่อรักษาเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อป้องกันโควิด

https://www.consumerthai.org/consumers-news/network/4625-tcc-androg24-08-64.html

สภาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เผยผลสำรวจผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ช่วงโควิด พบผู้ขายค้ากำไร...

24/08/2021
แถลงข่าวผลสำรวจฟ้าทะลายโจรร่วมกับเครือข่ายและ กพย.

การแถลงข่าว

องค์กรผู้บริโภค เผยผลสำรวจ ‘ฟ้าทะลายโจร’ พบ ขายเกินราคา - กักตุน - ไม่แสดงฉลาก

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

https://fb.watch/7Ai2XxosEK/

ผู้ร่วมแถลงข่าว

- โสภณ หนูรัตน์ - หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค
- จุฑา สังขชาติ - เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคสงขลา
- พวงทอง ว่องไว - กลไกพื้นที่เขตภาคเหนือ สภาองค์กรของผู้บริโภค
- ปาณิสรา ดวงภูมิเมศ - กลไกพื้นที่เขตภาคตะวันตก สภาองค์กรของผู้บริโภค
- ปฏิวัติ เฉลิมชาติ - กรรมการนโยบาย ผู้แทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาองค์กรของผู้บริโภค
- สุภาวดี วิเวก - กลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค
- สันติ โฉมยงค์ - ภก.ชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ผศ.ดร.ภก.บดินทร์ ติวสุวรรณ - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

ดำเนินรายการ: ชนัญชิดา ตัณฑะผลิน - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

***

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมในวันพ้นสถานะ "ยาเสพติดให้โทษ" - BBC News ไทย
24/08/2021
10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมในวันพ้นสถานะ "ยาเสพติดให้โทษ" - BBC News ไทย

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมในวันพ้นสถานะ "ยาเสพติดให้โทษ" - BBC News ไทย

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ส.ค. มีสาระสำคัญคือปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให....

สภาองค์กรของผู้บริโภค และ เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ กพย. ขอเชิญผู้บริโภคและสื่อมวลชน ร่วมรับฟังงานแถลงข่าวองค์...
23/08/2021

สภาองค์กรของผู้บริโภค และ เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับ กพย. ขอเชิญผู้บริโภคและสื่อมวลชน ร่วมรับฟังงานแถลงข่าว

องค์กรผู้บริโภค เผยผลสํารวจ "ฟ้าทะลายโจร พบ ขายเกินราคา - กักตุน - ไม่แสดงฉลาก

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น. - 15:00 น.

ถ่ายทอดสดทาง page สภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค และ เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค
ขอเชิญผู้บริโภคและสื่อมวลชน ร่วมรับฟังงานแถลงข่าว
|
องค์กรผู้บริโภค เผยผลสำรวจ ‘ฟ้าทะลายโจร’
พบ ขายเกินราคา - กักตุน - ไม่แสดงฉลาก
|
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
Facebook LIVE ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สภาองค์กรของผู้บริโภค
.
ร่วมเผยแพร่ผลสำรวจโดย
💊 โสภณ หนูรัตน์ - หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค
💊 จุฑา สังขชาติ - เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคสงขลา
💊 พวงทอง ว่องไว - กลไกพื้นที่เขตภาคเหนือ สภาองค์กรของผู้บริโภค
💊 ปาณิสรา ดวงภูมิเมศ - กลไกพื้นที่เขตภาคตะวันตก สภาองค์กรของผู้บริโภค
💊 ปฏิวัติ เฉลิมชาติ - กรรมการนโยบาย ผู้แทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาองค์กรของผู้บริโภค
💊 สุภาวดี วิเวก - กลไกเขตพื้นที่ภาคตะวันออก สภาองค์กรของผู้บริโภค
💊 สันติ โฉมยงค์ - ภก.ชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
💊 ผศ.ดร.ภก.บดินทร์ ติวสุวรรณ - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
.
ดำเนินรายการโดย
💊 ชนัญชิดา ตัณฑะผลิน - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
.
.
#ฟ้าทะลายโจร #ราคาแพง
#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค

23/08/2021

ปคบ. - อย. แถลงข่าว ทลายโกดังผลิตฟ้าทะลายโจรปลอม

การทดลองนำยาที่มีอยู่แล้วมาใช้ลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลกเรียก...
22/08/2021
WHO’s Solidarity clinical trial enters a new phase with three new candidate drugs

การทดลองนำยาที่มีอยู่แล้วมาใช้ลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตและการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลกเรียกว่า “Solidarity PLUS” เป็นการทดลองกับยา artesunate (ใช้รักษามาลาเรีย), imatinib (ใช้รักษามะเร็ง) และ infliximab (รักษาโรคภูมิคุ้มกัน) เข้าสู่ระยะที่ 3

https://www.who.int/news/item/11-08-2021-who-s-solidarity-clinical-trial-enters-a-new-phase-with-three-new-candidate-drugs

The World Health Organization (WHO) has announced the next phase in its Solidarity trial: Solidarity PLUS will enroll hospitalized patients to test three new drugs in hospitalized COVID-19 patients. These therapies - artesunate, imatinib and infliximab – were selected by an independent expert pane...

The role of pharmacist in encouraging prudent use of antibiotics and averting antimicrobial resistance: a review of poli...
22/08/2021
The role of pharmacist in encouraging prudent use of antibiotics and averting antimicrobial resistance: a review of policy and experience

The role of pharmacist in encouraging prudent use of antibiotics and averting antimicrobial resistance: a review of policy and experience

Abstract
The good pharmacy practice (‎GPP)‎ Joint FIP/WHO guidelines on GPP: standards for quality of pharmacy servicesstates, “The mission of pharmacy practice is to contribute to health improvement and to help patients with healthproblems to make the best use of their medicines”. Based on the results of a literature review of the GPP rolesrelating to AMR and a survey conducted in the WHO European Member States, this report outlines the roles ofpharmacists in this mission and, since they are often the first point of contact for patients, their potential asimportant allies in the fight against antimicrobial resistance (‎AMR)‎. The report illustrates that pharmacists alreadyhave experience in treating patients with antibiotics, both responsibly and within an appropriate legal framework. Italso indicates, however, that in many countries the general public can still buy antibiotics over the counter withouta diagnosis or prescription and use them at will. According to the survey, pharmacists are among the bestpositioned to influence the appropriate use of antibiotics and, therefore, have a crucial role to play in combatingAMR alongside policy-makers and general practitioners: every player is key.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/139702

กรมศุลกากรเซี่ยงไฮ้ประกาศว่า ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง สามารถตรวจยึดยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (psychoac...
19/08/2021
(คลิป) ยาผิดกฎหมายจาก "กรุงเทพฯ" ถูกลักลอบนำเข้าเซี่ยงไฮ้

กรมศุลกากรเซี่ยงไฮ้ประกาศว่า ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง สามารถตรวจยึดยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (psychoactive drug) ได้มากกว่า 1,800 เม็ด จากสัมภาระของผู้ที่ลักลอบนำของเข้ามาขายในจีน

มีรายงานว่าผู้โดยสารรายนี้เป็นบุคคลสัญชาติจีนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยมีการตรวจพบกล่องยา 1 กล่อง และกล่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 กล่อง อีกทั้งมีการซุกซ่อนนาฬิกาไฮเอนด์ 10 เรือน และยาลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของ "ไดอะซีแพม" จำนวน 1,078 เม็ด น้ำหนักรวม 196.22 กรัม และยาประเภทเดียวกันที่มีส่วนผสมของ "เฟนเทอร์มีน" จำนวน 756 เม็ด น้ำหนักรวม 77.48 กรัม

https://www.komchadluek.net/news/479450

เซี่ยงไฮ้ยึดยาผิดกฎหมายถูกลักลอบนำเข้าจาก "กรุงเทพฯ" เมืองหลวงของไทย รวมทั้งนาฬิกาไฮเอนด์ 10 เรือน กรมศุลก.....

ขอเชิญ แพทย์ เภสัชกร และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประเด็น RDU HOSPITAL เรื่อง "การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในสถานการณ์โค...
19/08/2021

ขอเชิญ แพทย์ เภสัชกร และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

ประเด็น RDU HOSPITAL เรื่อง

"การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในสถานการณ์โควิด-19"

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 - 16.15 น.

- "แนวทางวินิจฉัยและการใช้ ANTIBIOTIC ใน 4 โรค (RI/AD/FTW/APL) ในสถานการณ์โควิด-I9" โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

- "แนวทางเพื่อให้เกิดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

- "หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์โควิด-19" โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Application ZOOM

Meeting number : 956 9147 6022

Zoom Passcode : 643652

*** รับ CPE 3 หน่วยกิต สําหรับผู้ลงทะเบียน และประเมินผลการสัมมนา

ขอเชิญ แพทย์ เภสัชกร และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

ประเด็น RDU HOSPITAL เรื่อง

"การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในสถานการณ์โควิด-19"

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 - 16.15 น.

- "แนวทางวินิจฉัยและการใช้ ANTIBIOTIC ใน 4 โรค (RI/AD/FTW/APL) ในสถานการณ์โควิด-I9" โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

- "แนวทางเพื่อให้เกิดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน" โดย รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

- "หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์โควิด-19" โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Application ZOOM

Meeting number : 956 9147 6022

Zoom Passcode : 643652

*** รับ CPE 3 หน่วยกิต สําหรับผู้ลงทะเบียน และประเมินผลการสัมมนา

ที่อยู่

Faculty Of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University 254 Phyathai Rd. Wangmai Patumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+(66)-02-218-8452

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับทราบ
Hello! How's life? Could you help us to share this information? We are from Pharmacy Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. We invite you to join the one and only Pharmacy Summer School event in Indonesia. The 4th IPSS will be held on 31st July - 12th August 2017 in Yogyakarta, Indonesia. We've special price for all participants who have great motivation in application letter or send the proof of promotion of this event in social media to our official social media. It's limited! You can find our guideline, application form, and poster attached on our website : ipss.umy.ac.id For more information : 📩 [email protected] and 🌐 ipss.umy.ac.id SEE YOU IN YOGYAKARTA, INDONESIA. #ipssumy #ipss2017 #umy #pharmacy #pharmacystudent
น่าสนใจมากค่ะ