Clicky

กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ

กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ได้ดำเนินการด้านระบบยามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำรายงานแผนพัฒนาระบบยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2550 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดจากระบบยาที่มีต่อสุขภาพ หากมีกลไกที่เข้มแข็งในการติดตามเฝ้าระวังและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบยา จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

เปิดเหมือนปกติ

สธ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 7 คณะ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศบัญชียาหลักแห่...
12/05/2022
สธ. เร่งผลักดันพัฒนาระบบยาต่อเนื่อง เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น เพื่อสุขภาพไทยมั่นคงอย่างย

สธ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 7 คณะ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นกว่า 20 รายการ รวมถึงประกาศกำหนดราคากลางยา 155 รายการ

https://www.hfocus.org/content/2022/05/25081

สธ. เร่งผลักดันพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ 7 คณะ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น และระบบ....

สภาองค์กรของผู้บริโภค คัดค้านแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ ชี้ กระทบผู้บริโภคเข้าถึงยาจำเป็นยากขึ้นสภาองค์กรของผู้บริโภค ส...
06/05/2022
ค้าน แก้ไขร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ ชี้ ก่อวิกฤติสุขภาพร้ายแรง - TCC

สภาองค์กรของผู้บริโภค คัดค้านแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ ชี้ กระทบผู้บริโภคเข้าถึงยาจำเป็นยากขึ้น

สภาองค์กรของผู้บริโภค ส่งหนังสือคัดค้านการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ถึงเลขาธิการคณะนายกรัฐมนตรี ในประเด็น ‘การแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing)’
.
โดยมองว่า หากมีการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวจะทำให้การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรทำได้ยากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะส่งผลกระทบกับประชาชนในการการเข้าถึงยาที่จำเป็น

https://bit.ly/38U2f56

สภาองค์กรของผู้บริโภค คัดค้านแก้ไขร่าง พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ ชี้ กระทบผู้บริโภคเข้าถึงยาจำเป็นยากขึ้น จากการที...

06/05/2022
View of Seeing Green: Plants, Pests, Pathogens, People and Pharmaceuticalisation in Thai Mandarin Orchards

บทความเรื่องยาปฏิชีวนะในส้ม เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่ทำความเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะในสวนส้มผ่านวิวัฒนาการของสายพันธุ์ส้ม ประวัติศาสตร์การปลูกส้ม และภาวะการรวมตัวของเชื้อแบคทีเรีย เพลี้ยไก่แจ้ ระบบนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนทางการเกษตรของชาวสวนส้ม รวมทั้งการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความช่างประดิษฐ์ของเกษตรกรที่ดิ้นรนเอาตัวรอดจากโรคกรีนนิ่ง โรคที่ทำให้สวนส้มทั่วโลกอยู่ในภาวะวิกฤตในปัจจุบัน

บทความในวารสาร Medical Anthropology Theory อ่านฟรี ที่ลิงค์: www.medanthrotheory.org/article/view/5374/9229

Antimicrobial Resistance (AMR) • ARCH
03/05/2022
Antimicrobial Resistance (AMR) • ARCH

Antimicrobial Resistance (AMR) • ARCH

AMR is one of the most complex public health threats in the world, requiring coordinated efforts from governments, the public, and a range of stakeholders from different sectors. The third ARCH/Mesh 'Community Engagement for Research Uptake' webinar in our series is a two-part webinar in collaborati...

สธ.รณรงค์ รพ.เอกชน-คลินิก ใช้ยาสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยาhttps://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/genera...
29/04/2022
สธ.รณรงค์ รพ.เอกชน-คลินิก ใช้ยาสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา - The Bangkok Insight

สธ.รณรงค์ รพ.เอกชน-คลินิก ใช้ยาสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/general/858677/

สธ.หนุน รพ.เอกชน คลินิกทั่วประเทศ กว่า 30,000 แห่ง ใช้ยาสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา

Antimicrobial resistance - how to stop a quiet pandemic
27/04/2022
Antimicrobial resistance - how to stop a quiet pandemic

Antimicrobial resistance - how to stop a quiet pandemic

Antimicrobial resistance (AMR) kills up to 1.5 million a year when antibiotics fail to work. Two experts tell us how we might fight this growing threat to global health.

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งกระจายยาสัตว์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขา
27/04/2022
สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งกระจายยาสัตว์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขา

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งกระจายยาสัตว์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขา

สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และแหล่งกระจายยาสัตว์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ...

26/04/2022

แจ้งข่าว 📰 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้ย้ายสำนักงาน จากเดิมที่อยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ มาอยู่ที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ชั้น 4 สามารถติดต่อ กพย. ได้ตามที่อยู่ใหม่ด้านล่างนี้

---

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ชั้น 4

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. 10330

โทรศัพท์: 02 218 7378
โทรสาร: 02 255 2353
อีเมล: [email protected]

***

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ผู้ป่วย...
25/04/2022

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องผ่านดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ผู้ป่วยไม่ควรรับยาหรือซื้อยามาทานเอง เนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาแผนปัจจุบันที่มีความเป็นพิษสูงและอาจก่ออันตรายต่อสุขภาพได้และต้องผ่านการควบคุมดูแลการใช้ยาจากแพทย์โดยใกล้ชิด

https://www.tcc.or.th/appeal/favipiravir

https://www.facebook.com/tccthailand/photos/a.104401898353021/407681968025011/

⚠ 💊 ทำไมยาฟาวิพิราเวียร์ จึงห้ามซื้อมาทานเอง ? (อ่านเนื้อหาต่อที่ https://bit.ly/3JXvwso)
.
ปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็น 'ยาควบคุมพิเศษ' ที่ใช้เฉพาะสถานพยาบาลที่ต้องได้รับการประเมินอาการและการจ่ายยาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
.
ดังนั้น จึงไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปและไม่สามารถจัดจำหน่ายหรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้
.
อีกทั้ง การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จำเป็นต้องมีการติดตามอาการผลข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างการใช้ยาโดยแพทย์ หากใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่ายและอาจทำให้มีผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาได้
.
.
💬 หากใครพบว่ามีการวางขายยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ สามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ ที่
.
📬 เว็บไซต์ tcc.or.th ลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public
📬 ไลน์ ออฟฟิเชียล (LINE Official) : @tccthailand หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/uhDyO1U
📬 โทรศัพท์ : 02 239 1839

23/04/2022

📌📌ปักหมุดรอไว้เลย‼️ เพราะเรามีนัดทอล์คกันในวันพุธที่ 27 เม.ย. เวลา 18:00 ภายใต้หัวข้อ #ความจริงที่คุณไม่เคยรู้ภัยร้ายจากเมนูเนื้อสัตว์ 🥩🍗🥓

จัดโดย'องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก' (World Animal Protection) โดยมีผู้ร่วมทอล์ค:

🌟โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญ, องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

🌟ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

🌟สุพจน์ สิงโตศรี ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม

🌟ทัศนีย์ แน่นอุดร รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

🌟เต้-สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ดำเนินรายการ

ชมแบบ live ได้ที่ : FB: World Animal Protection Thailand องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก /YouTube World Animal Protection Thailand

FB: Environman https://www.facebook.com/environman.th

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Industrial Exploitation of Indigenous Medicinal and Aromatic Plants” โดย ศ.ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผ...
21/04/2022
Industrial Exploitation of Indigenous Medicinal and Aromatic Plants โดย ศ.ดร.ภญ. กฤษณา ไกรสินธ์ุ

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Industrial Exploitation of Indigenous Medicinal and Aromatic Plants” โดย ศ.ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี 2563-2564

https://youtu.be/1N4VSo95kwM

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Industrial Exploitation of Indigenous Medicinal and Aromatic Plants” โดย ศ.ดร.ภญ. กฤษณา ไกรสินธ์ุ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาด....

14/04/2022
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รายชื่อ 700 ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ'

ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ

https://www.nhso.go.th/storage/downloads/main/197/2022-04-09_export_Drug_Store_OPSI.pdf

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบยา “แพกซ์โลวิด” 5 หมื่นคอร์สการรักษา เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด  หลังสงกรานต์ที่อาจมีผู้ป่วยเพิ่มมา...
12/04/2022

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบยา “แพกซ์โลวิด” 5 หมื่นคอร์สการรักษา เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด หลังสงกรานต์ที่อาจมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบยา “แพกซ์โลวิด” 5 หมื่นคอร์สการรักษา เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด หลังสงกรานต์ที่อาจมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
.
วันนี้ (11 เมษายน 2565) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีส่งมอบยาต้านไวรัสโควิด 19 “แพกซ์โลวิด” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม
.
นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าถึงยารักษาโควิด 19 ที่มีประสิทธิผล โดยมีข้อมูลทางวิชาการหรือผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อพิจารณาเลือกและจัดหายาที่เหมาะสมในการนำมาใช้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยาต้านไวรัสรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาเรมเดซิเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ และยาตัวใหม่ที่กำลังนำมาใช้ คือ ยาแพกซ์โลวิด ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ดำเนินการจัดซื้อจัดหาจำนวน 50,000 คอร์สการรักษา โดยลงนามจัดซื้อกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีการส่งมอบยาในวันนี้
.
“ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการแพทย์ ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหายาแพกซ์โลวิด และองค์การเภสัชกรรม ที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและกระจายยา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลผู้ป่วยโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง” นายอนุทินกล่าว
.
นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในผูป่วย 1,379 คน พบว่า ยาแพกซ์โลวิดช่วยลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงได้ ร้อยละ 88 เมื่อผู้ป่วยได้รับยาภายใน 5 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ โดยกลุ่มที่ให้ยาแพกซ์โลวิด มีการนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 0.77 และไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอก มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 6.31 และมีผู้เสียชีวิต 13 คน ถือว่ามีประสิทธิผลสูง ซึ่งยาแพกซ์โลวิด 50,000 คอร์สที่ส่งมอบครั้งนี้ จะนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง เช่น คนอายุมากกว่า 60 ปีมีภาวะอ้วน เป็นเบาหวาน เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคไตเรื้อรัง ภูมิต้านทานร่างกายต่ำ เป็นต้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการรักษาตัวในโรงพยาบาล
.
นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้เริ่มเจรจาจัดซื้อยาแพกซ์โลวิดกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จนมีการตรวจรับและส่งมอบยาในวันนี้ เพื่อให้สามารถนำยาดังกล่าวไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้ทันในช่วงเดือนเมษายน เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคโควิด 19 หลังจากเทศกาลสงกรานต์ที่คาดว่าอาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยมีองค์การเภสัชกรรม ทำหน้าที่จัดเก็บและกระจายยาไปยังสถานพยาบาลต่างๆ
.
ทั้งนี้ ยาแพกซ์โลวิดเป็นยาต้านไวรัสชนิดเม็ด ออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส (protease) ทำให้เชื้อไวรัสโควิดไม่สามารถสร้างโปรตีนที่จำเป็นต้องใช้ในการเพิ่มจำนวนได้ ยานี้ประกอบด้วย ยา Nirmatrelvir (150 มก.) จำนวน 2 เม็ด และยา Ritonavir (100 มก.) จำนวน 1 เม็ด รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน (ใช้ Nirmatrelvir 20 เม็ด และ Ritonavir 10 เม็ด/คน) กลุ่มที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คือ สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวม ผู้ที่การทำงานของตับหรือไตบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ใช้ยาบางชนิดที่อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน การพิจารณาให้ยาจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2566-2570กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรร...
12/04/2022
แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2566-2570

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2566-2570

กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความเห็นของประชาชน หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำความเห็นไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำแผนพัฒนาระบบยาของประเทศ (ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกับการใช้บริการทางสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด)

ตอบแบบสอบถามได้ถึงภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

https://forms.gle/mY8q1bfciS3qrN6K8

คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยกองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้สำรวจคว....

อย.ขึ้นทะเบียน "โนวาแวกซ์" เป็นวัคซีนป้องกันโควิด19 ตัวล่าสุดในไทย อนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินก่อน เผยหลายประเทศใช้กับประชาก...
11/04/2022
อย.ขึ้นทะเบียน "โนวาแวกซ์" ใช้กรณีฉุกเฉินแล้ว ถือเป็นวัคซีนโควิดตัวล่าสุด

อย.ขึ้นทะเบียน "โนวาแวกซ์" เป็นวัคซีนป้องกันโควิด19 ตัวล่าสุดในไทย อนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินก่อน เผยหลายประเทศใช้กับประชากรอายุ 12 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปีแล้ว

https://www.komchadluek.net/covid-19/511129

อย.ขึ้นทะเบียน "โนวาแวกซ์" เป็นวัคซีนป้องกันโควิด19 ตัวล่าสุดในไทย อนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินก่อน เผยหลายประเ.....

ปลัดพาณิชย์ยืนยันในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ว่าการขอสิทธิบัตรยาโมลนูพิราเวียร์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย แค่คำขอไม่มีสิทธิขวาง อภ...
07/04/2022

ปลัดพาณิชย์ยืนยันในที่ประชุมบอร์ด สปสช. ว่าการขอสิทธิบัตรยาโมลนูพิราเวียร์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย แค่คำขอไม่มีสิทธิขวาง อภ.ผลิต หลังมีบริษัทยาข้ามชาติต่อสายตรงหา อภ. แจ้งยื่นขอสิทธิบัตรยาเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เบื้องต้นพบสิทธิบัตร 2 ใบที่ยื่นในต่างประเทศแต่ไม่ได้ถูกขอในไทย

ปลัดพาณิชย์ยืนยันในที่ประชุมบอร์ด สปสช. การขอสิทธิบัตรยาโมลนูพิราเวียร์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย แค่คำขอไม่มีสิทธิขวาง อภ.ผลิต หลังมีบริษัทยาข้ามชาติต่อสายตรงหา อภ. แจ้งยื่นขอสิทธิบัตรยาเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เบื้องต้นพบสิทธิบัตร 2 ใบที่ยื่นในต่างประเทศแต่ไม่ได้ถูกขอในไทย
------------------------------
น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยระหว่างการประชุม บอร์ด สปสช. โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2565 ว่า ตามที่ได้มีข่าวว่าบริษัทยาข้ามชาติแห่งหนึ่งแจ้งว่าได้ยื่นสิทธิบัตรยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา และได้ขอให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) หยุดผลิตหรือนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ชื่อสามัญนั้น ในฐานะที่ทำงานด้านการเข้าถึงยา และสิทธิบัตรยาจึงได้ร่วมกับนักวิชาการ ภาคประชาสังคมรวมกันเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว และพบว่ายาโมลนูพิราเวียร์มีสิทธิบัตร 2 ใบในต่างประเทศ ได้แก่ 1. Molnupiravir and analogues (Markush structure) and their use as antivirals และ 2. Molnupiravir compound and its use as antiviral แต่สิทธิบัตรทั้ง 2 ใบนี้ไม่ได้ถูกนำมาขอสิทธิบัตรในประเทศไทย

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อ้างว่าได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรที่คาดว่าเป็นไปได้นั้นจะเป็นเรื่องการขอใช้ยา ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนตามที่บริษัทฯ อ้างไว้ได้ แต่หากเป็นเรื่องการใช้ยานั้น กฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่อนุญาตให้สิทธิบัตรตรงนี้
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/3355

9 จุดอ่อนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับ ‘ภูมิใจไทย’   https://www.isranews.org/article/isranews/107645-news-2-2.html
06/04/2022
9 จุดอ่อนร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง ฉบับ ‘ภูมิใจไทย’

9 จุดอ่อนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับ ‘ภูมิใจไทย’

https://www.isranews.org/article/isranews/107645-news-2-2.html

การที่รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขละเลยไม่เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด อาจจะส่งผลเสียอย.....

หมอธีระวัฒน์ หวั่น! ผู้ถือกม.ไม่อินประโยชน์กัญชา แนะจับตา กม.ลูก ส่อจำกัดการใช้
06/04/2022
หมอธีระวัฒน์ หวั่น! ผู้ถือกม.ไม่อินประโยชน์กัญชา แนะจับตา กม.ลูก ส่อจำกัดการใช้

หมอธีระวัฒน์ หวั่น! ผู้ถือกม.ไม่อินประโยชน์กัญชา แนะจับตา กม.ลูก ส่อจำกัดการใช้

หมอธีระวัฒน์ หวั่น! ผู้ถือ กม.ไม่อินประโยชน์กัญชา แนะจั …

‘ชมรมแพทย์ชนบท’ เตือน! รพ.เริ่มขาดยา ‘พาราฯ-แก้ไอ’ เหตุ ‘โรงงานยา’ ปิดรับออเดอร์ ครั้งแรกในรอบ 15 ปี"...สำหรับสาเหตุหลัก...
06/04/2022
‘ชมรมแพทย์ชนบท’ เตือน! รพ.เริ่มขาดยา ‘พาราฯ-แก้ไอ’ เหตุ ‘โรงงานยา’ ปิดรับออเดอร์ ครั้งแรกใ

‘ชมรมแพทย์ชนบท’ เตือน! รพ.เริ่มขาดยา ‘พาราฯ-แก้ไอ’ เหตุ ‘โรงงานยา’ ปิดรับออเดอร์ ครั้งแรกในรอบ 15 ปี

"...สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้การผลิตยาล่าช้า เป็นเพราะผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และพนักงานของโรงงานผลิตยาติดโควิด ทำให้ฝ่ายผลิตยาเกิดการชะงัก ส่งผลให้กำลังผลิตน้อยกว่าความต้องการ

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ขณะนี้ไม่ถือว่าเป็นวิกฤต เพราะส่วนใหญ่เป็นยาพื้นฐาน คิดว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งน่าจะแก้ปัญหาคล้ายๆ กัน คือลดปริมาณการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยลงในระยะหนึ่ง..."

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท

https://www.thecoverage.info/news/content/3344

การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน กำลังสร้างปัญหาใหม่ให้แก่ระบบสาธารณสุขไทย โควิด-19 ที่สามารถแพร.....

The AMR Action Fund, backed by Big Pharmas such as Pfizer, Eli Lilly, Bayer and more, has selected the first beneficiari...
05/04/2022
Big Pharma-backed $1B AMR Action Fund picks 1st antimicrobial biotech investments

The AMR Action Fund, backed by Big Pharmas such as Pfizer, Eli Lilly, Bayer and more, has selected the first beneficiaries of its $1 billion fund to address drug-resistant bacterial infections: Adaptive Phage Therapeutics and Venatorx Pharmaceuticals.

https://www.fiercebiotech.com/biotech/big-pharma-backed-1b-amr-action-fund-picks-first-biotechs-address-address-drug-resistant

The AMR Action Fund, backed by Big Pharmas such as Pfizer, Eli Lilly, Bayer and more, has selected the first beneficiaries of its $1 billion fund to address drug-resistant bacterial infections: Ada | The AMR Action Fund, backed by Big Pharmas such as Pfizer, Eli Lilly, Bayer and more, has selected t...

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และ ชมรมเภสัชชนท รับสมัครเภสัชกรที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ - Collective Leader ...
31/03/2022

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และ ชมรมเภสัชชนท รับสมัครเภสัชกรที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ - Collective Leader ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นําเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา(นพย.) รุ่นที่ 5

เพื่อร่วมงานกับเภสัชกร นพย. , ชมรมเภสัชชนบทและเครือข่ายต่างๆในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา

คุณสมบัติสำหรับเภสัชกร

1. ใจรักในการพัฒนาตนเองและสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้
2. พร้อมในทุกการเปลี่ยนแปลง
3. ใจสู้ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้สนใจสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครผ่าน Mentor เภสัชกร นพย.ทุกคนทั่วประเทศ
2. สมัครทาง inbox เพจชมรมเภสัชชนบท ( มี Recommendation letter )

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และ ชมรมเภสัชชนท รับสมัครเภสัชกรที่สนใจพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำ - Collective Leader ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นําเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา(นพย.) รุ่นที่ 5

เพื่อร่วมงานกับพวกเราเภสัชกร นพย. , ชมรมเภสัชชนบทและเครือข่ายต่างๆในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาระบบยา

คุณสมบัติสำหรับเภสัชกร
1. ใจรักในการพัฒนาตนเองและสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้
2. พร้อมในทุกการเปลี่ยนแปลง
3. ใจสู้ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

“ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม หากเราไม่ทำอะไรเลย ...
30/03/2022
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 ไขรหัสพันธุกรรมเชื้อดื้อยาในสัตว์ สู่การแก้ปัญหาอย่างยั่ง

“ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม หากเราไม่ทำอะไรเลย หรือไม่ลงมือแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในตอนนี้ ก็เป็นไปได้ที่เราจะไม่มียาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคติดเชื้อในอนาคต ไม่ว่าจะโรคติดเชื้อในคนหรือในสัตว์”

- ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งทิพย์ ชวนชื่น หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565” เผยรหัสพันธุกรรม เชื้อดื้อยาในสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่.....

ที่อยู่

อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ ชั้
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622187378

เว็บไซต์

https://www.thaidrugwatch.org

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้เช้า ดำเนินรายการสดตลอดทั้งวัน: อ.ภก. ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ขอเชิญร่วมรับฟังสถานการณ์ระบบยาในพื้นที่ผ่านการนำเสนอผลงาน ภาคีวิชาการ กพย. 4 ภาค ในการประชุมวิชาการ “ภาคีวิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 4 ภาค” วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 🕘 เวลา 10.00 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 💻 กพย. - ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 🏥💊 พบกับประเด็นที่น่าสนใจ 💉🌿 - สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน - สถานการณ์และการจัดการเชิงระบบ: การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ - มองย้อนสะท้อนคิดสถานการณ์ยาชายแดนประเทศ - สถานการณ์ยาในผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการแก้ไข - สะท้อนภาพกัญชาจากพื้นที่สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ - กลไกการดำเนินงานเครือข่ายของแต่ละภาคและแผนในอนาคต กำหนดการ 10.00 - 10.15 พิธีเปิด โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 10.15 - 11.15 สถานการณ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน - ภญ.อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - คุณพวงทอง ว่องไว เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ - ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ภก.สัญญา ชัยหาญ เลขานุการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ - ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11.15 - 12.00 สถานการณ์และการจัดการเชิงระบบ: การใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ - รศ.ภญ.ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ภญ.รุจิรา ปัญญา โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.00 มองย้อนสะท้อนคิดสถานการณ์....ยาชายแดนประเทศ - ภก.พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย - ภก.อิ่นแก้ว สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย - ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู - คุณจุฑา สังขชาติ กรรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ - คุณชุมพล แสงวรรณ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง 14.00 - 14.45 สถานการณ์ยาในผู้สูงอายุ และนวัตกรรมการแก้ไข - ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำ รองประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ - อ. ภญ. ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม - ผศ. ดร.สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 14.45 - 15.15 สะท้อนภาพกัญชาจากพื้นที่สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) - ภญ.วีรยา ถาอุปชิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น - ภก.สันติ โฉมยงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 15.15 - 16.00 กลไกการดำเนินงานเครือข่ายของแต่ละภาค และแผนในอนาคต - รศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง - ผศ.ภญ.ดร.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ - คุณพวงทอง ว่องไว เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ - อ.ภญ.ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ - รศ.ภก.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน
รับทราบ
Hello! How's life? Could you help us to share this information? We are from Pharmacy Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. We invite you to join the one and only Pharmacy Summer School event in Indonesia. The 4th IPSS will be held on 31st July - 12th August 2017 in Yogyakarta, Indonesia. We've special price for all participants who have great motivation in application letter or send the proof of promotion of this event in social media to our official social media. It's limited! You can find our guideline, application form, and poster attached on our website : ipss.umy.ac.id For more information : 📩 [email protected] and 🌐 ipss.umy.ac.id SEE YOU IN YOGYAKARTA, INDONESIA. #ipssumy #ipss2017 #umy #pharmacy #pharmacystudent
น่าสนใจมากค่ะ