วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล และสาธารณสุข ในระดับประเทศ พันธกิจ ๑.ผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล ตามความจำเป็นของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุข ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระบบ การเรียนการสอน ๓.วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข ๔.การบริการวิชการทางสังคม ๕.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๖.พัฒนาระบบคุณภาพต่อเนื่อง ๗.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปรัชญา วิชาการเป็นเลิศ คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา เอกลักษณ์ ความมีวินัย อัตลักษณ์ จิตอาสา ภารกิจหลัก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จรรยบรรณแห่งวิชาชีพ นายตำรวจสัญญาบัตรที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และทำหน้าที่ของสถาบันอุดรมศึกษาในการถ่ายทอด ความรู้ การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนะรรม วัตถุประสงค์ ๑.การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ๓.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ๔.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ มุ่งวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส คณะบุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำร...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส คณะบุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 ต.ค 2563 พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจแ...
23/10/2020

วันที่ 22 ต.ค 2563 พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข และเป็นการเสริมบารมีแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจให้กับเหล่าแพทย์ พยาบาล ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานต่าง ๆในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท ด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับ ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ตลอดจนประชาชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคลากรเเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ...
23/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคลากรเเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจโทหญิง ดร.ปาริชาติ สุขสวัสดิพรเเละร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ กิตติถิรกุล ตัวเเทนผู้บริหาร บุคลาก...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจโทหญิง ดร.ปาริชาติ สุขสวัสดิพรเเละร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ กิตติถิรกุล ตัวเเทนผู้บริหาร บุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย...
23/10/2020

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)
ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🙏วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรว...
22/10/2020

🙏วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี ร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมรำลึกเเละร้องเพลงมาร์ชนักเรียนพยาบาล เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ดาดฟ้า ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ🙏

22/10/2020

🙏วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี ร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ดาดฟ้า ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ🙏

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  พันตำรวจเอกหญิง ดร.ศิริมา เขมะเพชร และพันตำรวจตรีหญิง สุภาพร พันพยัคฆ์พร้อมนักศึกษาพยาบาลตำร...
22/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอกหญิง ดร.ศิริมา เขมะเพชร และพันตำรวจตรีหญิง สุภาพร พันพยัคฆ์พร้อมนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 ตัวเเทนวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพร...
22/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเเละวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนำตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ...
22/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนำตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 10 นายที่จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป...
22/10/2020

ตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งให้กำลังนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ...
21/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🙏เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบา...
20/10/2020

🙏เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี จิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดหอพักและบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป และร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ดาดฟ้า ชั้น๘ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ🙏

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ...
19/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็...
13/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลีจังหวัดนครนายก คุณทวีพร เจริญจิตร์ สาธารณสุขอำเภ...
08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลีจังหวัดนครนายก
คุณทวีพร เจริญจิตร์ สาธารณสุขอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
และพลตำรวจตรีหญิง สุรัมภา รอดมณี
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลปากพลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

พร้อมทั้งร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทั้งนี้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนเข้าร่วมด้วย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓เกล้ากระหม...
08/10/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เกล้ากระหม่อม ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคคลากร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

👏วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ โรงพยาบาล​ตำรวจขอเเสดง​ความยินดี​กับบัณฑิต​หลักสูตร​พยาบาล​ศาสตร​บัณฑิต​ รุ่นที่ 44 เนื่องในโอกา...
02/10/2020

👏วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ โรงพยาบาล​ตำรวจขอเเสดง​ความยินดี​กับบัณฑิต​หลักสูตร​พยาบาล​ศาสตร​บัณฑิต​ รุ่นที่ 44 เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร​ณ ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ในวันที่ 2 ตุลาคม​ 2563👏

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ พ.ต.ท. ดร. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์  เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร...
01/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ พ.ต.ท. ดร. อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👏👏👏

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา 2562 1.นางสาวอาภาวี ศิลป...
01/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา 2562
1.นางสาวอาภาวี ศิลปสมบูรณ์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.นางสาวจันทร์จิรา อริยะเศรณี ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัย
3.นางสาวธนัญญา ศรีอนงค์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการศึกษา
4.ร.ต.อ.หญิง นาวา อันเสน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
👏👏👏👏
#ชวนชม

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา 2562 1.ผศ.พ.ต.อ.หญิง ประภาพรรณ ...
01/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา 2562
1.ผศ.พ.ต.อ.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิจัย
3.ผศ.พ.ต.อ.หญิงสถาพร กลางคาร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการศึกษา
4.พ.ต.ท.ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
👏👏👏👏
#ชวนชม

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี ร้อยตำรวจโทหญิงเบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช เนื่องในโอกาสสำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉ...
01/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี ร้อยตำรวจโทหญิงเบญญาภา ทนต์ประเสริฐเวช เนื่องในโอกาสสำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 26 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่พันตำรวจตรีหญิงสุภาพร พันพยัคฆ์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาล...
30/09/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่พันตำรวจตรีหญิงสุภาพร พันพยัคฆ์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 26 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 29​ กันยายน​2563 วันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ครบรอบ 51 ปีโดยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้จัดพิธีบวงสรวง...
29/09/2020

วันอังคารที่ 29​ กันยายน​2563 วันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ​ ครบรอบ 51 ปี
โดยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ​โดยพล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ เป็นประธานฯ​และทำบุญเลี้ยงพระ​และได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณราชการ
การจัดงานในวันนี้เพื่อให้ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​ นักเรียน​ นักศึกษา​ ได้ตระหนัก​ รำลึกถึง​อดีตและเห็นความสำคัญของความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ​ กำลังใจ​ในการพัฒนา​วพ.​เข้าสู่ยุคศตวรรษใหม่ ตลอดจนการเสริมสร้างความรัก​ความสามัคคี​ ความร่วมมือ​ ในหมู่คณะ​ขององค์กร​โดยมี​ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย อดีตผู้บริหาร​ของทั้งโรงพยาบาลตำรวจ​และ​วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานพยาบาล​โรงพยาบาลตำรวจ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก​ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ​ เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับตรวจและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณะกรรมการการอ...
26/09/2020

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้รับตรวจและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ประนอม รอดคำดี ผศ.ดร. สาระ มุขดี และ รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ปราณี เสนีย์ ผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒฺฯ กรุณาช่วยให้ข้อเสนอแนะเเนวงทางการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจเเละคณ...
20/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจเเละคณะให้เกียรติเปิดห้องฝึกปฏิบัติเสมือนจริงทางการพยาบาล โดยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาทเเก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เพื่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติเสมือนจริงทางการพยาบาลที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู่้ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ โดยพันตำรวจเอกหญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ กลุ่มงานอาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจพร้อมทั้งสาธิตการใช้ห้องฝึกปฏิบัติเสมือนจริงทางการพยาบาล
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณบริษัทไพร์มเมดิคอลที่สนับสนุนหุ่นฝึกทางการพยาบาลเสมือนจริงเเละอุปกรณ์เพื่อสาธิตการพยาบาลในครั้งนี้

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 พันตำรวจเอกหญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เป...
20/09/2020

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 พันตำรวจเอกหญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดเเละปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเเละหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล จัดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการเเละหลักสูตร ซึ่งกลุ่มงานอาจารย์ได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล หัวหน้าสายการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วยเสียสละเวลาเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งข้อเสนอเเนะต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เพื่อนำผลไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

✨✨วันอังคารที่ 8 กันยายน​ 2563 เวลา 04.30-11.30 น. คณาจารย์​เเละตัวเเทนนักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปี​ที่​ 3​ เข้าร่วมปฏิบ...
08/09/2020

✨✨วันอังคารที่ 8 กันยายน​ 2563 เวลา 04.30-11.30 น. คณาจารย์​เเละตัวเเทนนักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปี​ที่​ 3​ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง COVID-19 กับทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจในการเตรียมการเข้าศึกษาดูงานในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ของผู้บังคับบัญชา สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ👏👏

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลสนาม รุ่น 131 ประ...
07/09/2020

พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลสนาม รุ่น 131 ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหารอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์   นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีสำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ๕๒ ...
03/09/2020

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีสำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ๕๒ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒) และรับขีดหมวกจาก พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหารอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีสำเร็จการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ๕๒ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒) และรับขีดหมวกจาก พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหารอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

👏👏วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​นงพงา คำห่อ นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเ...
03/09/2020

👏👏วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับ นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​นงพงา คำห่อ นักศึกษา​พยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติคุณผู้บำเพ็ญความดี "โครงการธนาคารความดี : สร้างสมคุณค่าพยาบาล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีสภาการพยาบาล โดยรับมอบจากรองศาสตรา​จารย์​ ดร.ทัศนา​ บุญ​ทอง ​นายก​สภา​การ​พยาบาล​ ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "สมรรถนะ​ทางจริยธ​รร​มของพยาบา​ลใน​การดูเเลผู้รับบริการทุกช่วงวัย" ในวันที่ 2 กันยายน​ 2563 ณ สภา​การ​พยาบาล​✨✨

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษ...
01/09/2020

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในพิธี โดยมีการมอบใบประกาศรับรองการสำเร็จการศึกษา มี พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประดับขีดหมวกพยาบาล และติดเข็มพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ ๔๔ ในวันอังคาร ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในพิธี โดยมีการมอบใบประกาศรับรองการสำเร็จการศึกษา มี พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประดับขีดหมวกพยาบาล และติดเข็มพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ ๔๔ ในวันอังคาร ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษา รางวัลเครื...
28/08/2020

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษา รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษา รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น 7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พลตำรวจตรี หญิง ดร. สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับมอบถุงมือปราศจากเชื้อชนิดไม...
26/08/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
พลตำรวจตรี หญิง ดร. สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับมอบถุงมือปราศจากเชื้อชนิดไม่มีแป้ง จาก บริษัทแปซิฟิคเฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 110 กล่อง ( 4,400 คู่)
โดยมี ร.ต.อ.หญิง นิลุบล หงษ์จินดาเกศ Marketing manager ของบริษัท เป็นผู้ประสานงานให้
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง เรียกตัวสำรองเพิ่ม เพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาส...
14/08/2020

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง เรียกตัวสำรองเพิ่ม เพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา 2563

ที่อยู่

492/1 ถ.อังรีดูนังต์ วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330
Bangkok
10330

BTS Siam

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022076083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด