วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล และสาธารณสุข ในระดับประเทศ พันธกิจ ๑.ผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล ตามความจำเป็นของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุข ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระบบ การเรียนการสอน ๓.วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข ๔.การบริการวิชการทางสังคม ๕.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๖.พัฒนาระบบคุณภาพต่อเนื่อง ๗.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปรัชญา วิชาการเป็นเลิศ คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา เอกลักษณ์ ความมีวินัย อัตลักษณ์ จิตอาสา ภารกิจหลัก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จรรยบรรณแห่งวิชาชีพ นายตำรวจสัญญาบัตรที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และทำหน้าที่ของสถาบันอุดรมศึกษาในการถ่ายทอด ความรู้ การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนะรรม วัตถุประสงค์ ๑.การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ๓.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ๔.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ มุ่งวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
25/12/2020

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ...
25/12/2020

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ พันตำรวจโทหญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...
24/12/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ พันตำรวจโทหญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ2)”

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ พันตำรวจโทหญิง กานดา นิลพยัคฆ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่ว...
24/12/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ พันตำรวจโทหญิง กานดา นิลพยัคฆ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ3)”

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ พันตำรวจเอก ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง...
24/12/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ พันตำรวจเอก ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์(สบ4)”

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. สมสุข ภาณุรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั...
24/12/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. สมสุข ภาณุรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ (สบ5)”

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน​ 2563​ ที่ผ่าน​มา ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั...
13/12/2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน​ 2563​ ที่ผ่าน​มา ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ Open House พยาบาลทั่วประเทศ ประจำปี 2563 “Nursing Expo 2020” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้นักศึกษาพยาบาลตำรวจ เนติธร ใจงิ้วคำ นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่4 เเละประธานชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 13 และนักศึกษาพยาบาลตำรวจ พรพิมล อ่านเขียน นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 เเละเหรัญญิกชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 13 เป็นตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้เป็นตัวแทนขึ้นไปเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตนักศึกษาพยาบาล”

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕...
07/12/2020

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจประธานในพิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับประธานในพิธีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ในวันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธ...
07/12/2020

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในวันที่ 6 ธันวาคม นักศึกษาพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ "ความสุขที่พ่อให้"  ณ บริเวณถนนสนามชัย
06/12/2020

ในวันที่ 6 ธันวาคม นักศึกษาพยาบาลตำรวจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ "ความสุขที่พ่อให้" ณ บริเวณถนนสนามชัย

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์จิร...
06/12/2020

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์จิราพร เครือโสภณ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ระลึกถึงคุณความดีของท่านและไว้อาลัยท่านอย่างสุดซึ้ง ด้วยหัวใจ ในความดีที่ท่านทำไว้มากกว่าที่จะเอ่ยถึงหมด
การจากไปของท่าน เป็นการเสียบุคลากรที่มีค่ายิ่งแก่การระลึกถึง
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งยิ่งกับครอบครัว เครือโสภณ ที่เสียคุณแม่สุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับขอให้วิญญาณของท่านไปสู่สวรรค์ในภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้น

๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพ...
04/12/2020

๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจร่วมเป็นเจ้าภาพงามสวดอภิธรรมศพ ของ อาจารย์จิราพร เครือโสภณ อดีตผู้อำนวยการโรงเ...
01/12/2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจร่วมเป็นเจ้าภาพงามสวดอภิธรรมศพ ของ อาจารย์จิราพร เครือโสภณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมตำรวจ โดยมีพลตำรวจตรีหญิง ดร. สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นประธานร่วมในงานสวดอภิธรรมศพพร้อมคณาจารย์ เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ระลึกถึงคุณความดีของท่านและไว้อาลัยท่านอย่างสุดซึ้ง ด้วยหัวใจ ในความดีที่ท่านทำไว้มากกว่าที่จะเอ่ยถึงหมด
การจากไปของท่าน เป็นการเสียบุคลากรที่มีค่ายิ่งแก่การระลึกถึง
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งยิ่งกับครอบครัว เครือโสภณ ที่เสียคุณแม่สุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับขอให้วิญญาณของท่านไปสู่สวรรค์ในภพภูมิที่ดียิ่งๆขึ้น

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ โรงพยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความเสียใจจากการสูญเสียท่านอาจารย์จิราพร เครือโสภณ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัย...
29/11/2020

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ โรงพยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความเสียใจจากการสูญเสียท่านอาจารย์จิราพร เครือโสภณ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจคนเเรกเเละท่านเป็นครูพยาบาลผู้ร่วมวางรากฐานวิทยาลัย​ในช่วงการก่อตั้ง​เเละเป็นครูผู้ให้องค์ความรู้ ความรักเเละต้นเเบบของพยาบาลตำรวจ

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบ...
25/11/2020

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก รร.นรต. ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้นำนักศึกษาพยาบาลตำรวจจำนวน 10 นาย ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับฯ และพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นประธานในพิธีรับขว...
20/11/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.หญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นประธานในพิธีรับขวัญน้องใหม่ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ รุ่นที่ 48 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 53 สู่รั้วชวนชม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รศ.พ.ต.อ.หญิงอารญา โถวรุ่งเรือง รศ. พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหัส และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้...
19/11/2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
รศ.พ.ต.อ.หญิงอารญา โถวรุ่งเรือง รศ. พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหัส และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน" ให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจราจรโครการพระราชดำริ กก.6.บก.จร จำนวน 118 นาย

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน​ 2563 นักศึกษาพยาบาลตำรวจณัฐกฤตา ปราบกรี เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ธิติยา ชวนะ นักศึกษาพยาบาลต...
17/11/2020

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน​ 2563 นักศึกษาพยาบาลตำรวจณัฐกฤตา ปราบกรี เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ธิติยา ชวนะ นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "Ethical Leadership for Nursing Students" รุ่น 2 ที่จัดโดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาล ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับนายภูษิต ชนพิมาย ศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจรุ่นที่ 41 เเละเป็นผู้เเต่งเพลง"สูงวัยไม่เ...
03/11/2020

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับนายภูษิต ชนพิมาย ศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจรุ่นที่ 41 เเละเป็นผู้เเต่งเพลง"สูงวัยไม่เครียด" เนื่องในโอกาสที่ได้คะเเนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับที่1เเละได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเขียนเพลงประกวดของวงดนตรี POTATO

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจลักษมิกร มีเเจ้ง นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกา...
03/11/2020

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจลักษมิกร มีเเจ้ง นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสใช้ความรู้เเละทักษะทางการพยาบาลเเสดงจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ณัฐกฤตา ปราบกวี เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ธิติยา ชวนะ นักศึกษ...
27/10/2020

วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ณัฐกฤตา ปราบกวี เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ธิติยา ชวนะ นักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” รุ่นที่ 2 จัดโดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 2015 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส คณะบุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำร...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส คณะบุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 ต.ค 2563 พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจแ...
23/10/2020

วันที่ 22 ต.ค 2563 พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีบูชาศาลพระภูมิ เนื่องในวันตำรวจและวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข และเป็นการเสริมบารมีแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจให้กับเหล่าแพทย์ พยาบาล ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานต่าง ๆในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท ด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับ ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ตลอดจนประชาชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคลากรเเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ...
23/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ บุคลากรเเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจโทหญิง ดร.ปาริชาติ สุขสวัสดิพรเเละร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ กิตติถิรกุล ตัวเเทนผู้บริหาร บุคลาก...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พันตำรวจโทหญิง ดร.ปาริชาติ สุขสวัสดิพรเเละร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ กิตติถิรกุล ตัวเเทนผู้บริหาร บุคลากร เเละนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย...
23/10/2020

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)
ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🙏วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรว...
22/10/2020

🙏วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี ร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมรำลึกเเละร้องเพลงมาร์ชนักเรียนพยาบาล เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ดาดฟ้า ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ🙏

22/10/2020

🙏วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี ร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ดาดฟ้า ชั้น ๘ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ🙏

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  พันตำรวจเอกหญิง ดร.ศิริมา เขมะเพชร และพันตำรวจตรีหญิง สุภาพร พันพยัคฆ์พร้อมนักศึกษาพยาบาลตำร...
22/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พันตำรวจเอกหญิง ดร.ศิริมา เขมะเพชร และพันตำรวจตรีหญิง สุภาพร พันพยัคฆ์พร้อมนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่ 3 ตัวเเทนวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพร...
22/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเเละวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนำตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ...
22/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตำรวจตรีหญิง ดร.สุรัมภา รอดมณี ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนำตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 10 นายที่จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป...
22/10/2020

ตัวเเทนนักศึกษาพยาบาลตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายกสภาการพยาบาล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และรองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการบริจาคโลหิตโลหิตในโครงการ “พลังพยาบาลไทย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งให้กำลังนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาการพยาบาลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 21-31 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ...
21/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🙏เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบา...
20/10/2020

🙏เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สภานักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลผู้นำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และนักศึกษาพยาบาลตำรวจทุกชั้นปี จิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดหอพักและบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป และร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ดาดฟ้า ชั้น๘ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ🙏

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ...
19/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่


BTS Siam

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022076083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ