สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ( Institute of Preventive Medicine - IPM ) มีภารกิจในการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และประสานงานกับหน่วยฝึกอบรมอื่นด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชน ทั้งนี้ ในระยะแรกนี้สถาบันมีการฝึกอบรมหลักด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine)

เปิดเหมือนปกติ

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้จัดโครงการอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันระดับกลาง (Intermediate Course of Pr...
13/01/2022

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้จัดโครงการอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันระดับกลาง (Intermediate Course of Preventive Medicine) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนมีความรู้เรื่องโรคและภัยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง คัดกรองและวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลโรคในนักเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชัชลินา 6 ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

***สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ สามารถลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ตั้งเเต่วันนี้ - 16 มกราคม 2565 หรือคลิ๊กที่ลิงค์ด้านลา่งนี้ได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/16eDvLJswIQny7VORusI8OEeh1itNc5a5MgpZHkkr3Vc/edit?usp=sharing

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้จัดโครงการอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันระดับกลาง (Intermediate Course of Preventive Medicine) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนมีความรู้เรื่องโรคและภัยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง คัดกรองและวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลโรคในนักเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชัชลินา 6 ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

***สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ สามารถลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ตั้งเเต่วันนี้ - 16 มกราคม 2565 หรือคลิ๊กที่ลิงค์ด้านลา่งนี้ได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/16eDvLJswIQny7VORusI8OEeh1itNc5a5MgpZHkkr3Vc/edit?usp=sharing

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 เนื...
12/01/2022

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ทางเว็บไซด์ของสถาบันฯ https://ddc.moph.go.th/ipm/ ต่อไป

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ทางเว็บไซด์ของสถาบันฯ https://ddc.moph.go.th/ipm/ ต่อไป

ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบแพทย์ประจำบ้าน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ชั้นปีที่ 1...
04/12/2021

ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบแพทย์ประจำบ้าน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างชั้นปี (Formative Evaluation) โดยแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้พูดคุย และ Feedback ข้อสอบกับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรมยิ่งขึ้น

วันที่ 22-23 และ 25 พฤศจิกายน 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการวัดและประเม...
01/12/2021

วันที่ 22-23 และ 25 พฤศจิกายน 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการวัดและประเมินผล
แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดยมีแพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี ผู้อำนวยหลักสูตรฯ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ในภาพรวมของแพทย์ประจำบ้านระหว่างชั้นปี ประจำปีการฝึกอบรม 2564 และพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมตามที่แพทยสภากำหนด

ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ...
26/11/2021

ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลอรัญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เเพทย์ประจำบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว บุคลากรทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพในแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย นำทีมโดยแพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และนางสาวเตือนใจ นุชเทียน รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลอรัญประเทศและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เเพทย์ประจำบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว บุคลากรทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนเรียนรู้การดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพในแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย นำทีมโดยแพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และนางสาวเตือนใจ นุชเทียน รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้เข้าศึกษาดูงานด่านควบคุมโรคติด...
26/11/2021

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้เข้าศึกษาดูงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจและปัญหาต่างๆ ด้านระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
งานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งด้านการดำเนินการในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินตาม
แนวทาง คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน และท่าเรือ (Core Capacities Assessment Tool: CCAT) ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
นำทีมโดยแพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และนายแพทย์สุทธิชัย นักผูก อาจารย์แพทย์แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ได้เข้าศึกษาดูงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และทางสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจและปัญหาต่างๆ ด้านระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
งานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งด้านการดำเนินการในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินตาม
แนวทาง คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน และท่าเรือ (Core Capacities Assessment Tool: CCAT) ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
นำทีมโดยแพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และนายแพทย์สุทธิชัย นักผูก อาจารย์แพทย์แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยบุคลาก...
11/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการเลือกปฏิบัติและคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ณ ห้องประชุมชัชลินา สถาบันบำราศนราดูร และผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการเลือกปฏิบัติและคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ ณ ห้องประชุมชัชลินา สถาบันบำราศนราดูร และผ่านระบบออนไลน์

ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยการจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุ...
10/11/2021

ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยการจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณปี 2565 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 8.30 น. ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยการจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณปี 2565 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 8.30 น. ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานจ้างเห...
08/11/2021

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ด้วยสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาเวชศาสตร์ป้อ...
06/11/2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจรโดยมี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 เพื่อพิจารณาหลักสูตรปริญญาโทที่มีความสอดคล้องกับการฝึกอบรม พิจารณาขั้นตอนการประเมินผลและสอบแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของแพทยสภา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจรโดยมี นายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 เพื่อพิจารณาหลักสูตรปริญญาโทที่มีความสอดคล้องกับการฝึกอบรม พิจารณาขั้นตอนการประเมินผลและสอบแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของแพทยสภา

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริ...
04/11/2021

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

ตามที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล จำนวน 20 ราย (ตามรายละเอียดที่แนบ) กำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน Webex Meet รายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢 🧑‍💻👩‍💻รับสมัครงาน🧑‍💻 👩‍💻จำนวน 1 ตำแหน่ง          นักวิชาการสาธา...
19/10/2021

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
🧑‍💻👩‍💻รับสมัครงาน🧑‍💻 👩‍💻จำนวน 1 ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
⏱ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2564
👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ โทร. 02-590-3727,083-349-6917

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ โดย...
16/10/2021

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ โดยมี ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการในพระราชดำริ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาสำคัญในการประชุม ได้แก่ ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) ให้มีการนำไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในปี 2565 โดยมีแนวคิดในการผลักดันหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้แพทย์ที่สำเร็จการอบรมสามารถดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการพัฒนาวีดีโอแนะนำหลักสูตรเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ โดยมี ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการในพระราชดำริ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาสำคัญในการประชุม ได้แก่ ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) ให้มีการนำไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในปี 2565 โดยมีแนวคิดในการผลักดันหลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้แพทย์ที่สำเร็จการอบรมสามารถดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการพัฒนาวีดีโอแนะนำหลักสูตรเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติต่อไป

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง ผลการสอบพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)  ต...
12/10/2021

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง ผลการสอบพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยการจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงานหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณปี 2565 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวซศาสตร์ป้องกัน) ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ชั้น 2 อาคาร
สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 8.30 น. ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 256

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง ผลการสอบพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยการจ้างเหมาบริการเพื่อมาปฏิบัติงานหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณปี 2565 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวซศาสตร์ป้องกัน) ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ชั้น 2 อาคาร
สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 8.30 น. ถ้าพ้นกำหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 256

ประกาศสถาบันเวซศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริ...
07/10/2021

ประกาศสถาบันเวซศาสตร์ป้องกันศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิซาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

ตามที่สถาบันเวซศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวซศาสตร์ป้องกัน) ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน) จำนวน ๖ ราย (ตามรายละเอียดที่แนบ) กำหนดสอบ
ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) รายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุดแหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขวันพฤหัสบดีที่ 7 ...
07/10/2021

อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธร...
06/10/2021

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
ให้แก่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยมีแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรเป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
ให้แก่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยมีแพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรเป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค, 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903726-7

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด