Clicky

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีใ? เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีให้บริการความรู้ต่างๆ

เปิดเหมือนปกติ

ฝากกดSubscribe กดติดตาม กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กันเยอะๆ ด้วยน...
25/02/2022
cpd pathumthani - YouTube

ฝากกดSubscribe กดติดตาม กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กันเยอะๆ ด้วยน๊าครับ
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCd0TtDVGUaG-Vbvh6Vuw-Jg #สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Share your videos with friends, family, and the world

25/02/2022
25/02/2022
25/02/2022

“ นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรก ชื่อ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 ซึ่งปีนี้ครบรอบ 106 ปี สหกรณ์ในประเทศไทยก็มีการเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จากหนึ่งสหกรณ์ เพิ่มเป็น 7,803 สหกรณ์ในปัจจุบัน สินทรัพย์รวมกว่า 3 ล้านล้านบาท จำนวนสมาชิกสหกรณ์ 11 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในภาคการเกษตร รองลงมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ระบบสหกรณ์มุ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นองค์กรที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกสาขาอาชีพ ให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “

- วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

25/02/2022
24/02/2022

"การสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืน"

- วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

07/06/2021

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมาชิก สหกรณ์ร้านค้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

#วันสหกรณ์นักเรียน #7มิถุนายน

Photos from สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์'s post
07/06/2021

Photos from สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์'s post

07/06/2021

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน

#วันสหกรณ์นักเรียน #7มิถุนายน

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล...
29/04/2021

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนโครงการอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล...
29/04/2021

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตรเข้าสู่แพลตฟอร์ม Thaitrade.com ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ซึ่งมีความพร้อมของสินค้าเกษตร (ข้าวสารสหกรณ์) สามารถพัฒนาการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้สหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต (Demand Driven) ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดปทุมธา...
29/04/2021

วันที่ 28 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

27/04/2021
วันที่ 22 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล...
22/04/2021

วันที่ 22 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ (อำเภอคลองหลวง) โดยมีนายบุญเลิศ เนตร์ขำ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหลวง เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ และร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแปลงใหญ่ ซึ่งมีจำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 16 ตำบบคลองสี่ อำเภอลำคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และแปลงใหญ่ข้าว ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล...
21/04/2021

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ โดยมีนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกาเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ และร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแปลงใหญ่ ซึ่งมีจำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีและแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำลูกกา ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์   อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้มอบเงินชดเช...
21/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 9,839.64 บาท ให้กับสหกรณ์รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามโคก จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์   อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้มอบเงินชดเช...
21/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 89,324.73 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้มอบเงินชดเชยด...
20/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 378,771.76 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้มอบเงินชดเชยด...
20/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ นักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 122,282.69 บาท ให้กับสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแล...
19/04/2021

วันที่ 19 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมประขุมเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเกษตรกรเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ (เกษตรกรอำเภอละ 6 คน) และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก. แปลงใหญ่ระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนางนงค์นุช พุ่มประดล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธ...
19/04/2021

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบเช็คเงินสด ให้กับผู้แทนสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวนสมาชิกที่รับความช่วยเหลือ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 1,133.29 บาท ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพ...
09/04/2021

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ “ตลาดนัดเราชนะ”เคลื่อนที่โดยจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้รับบริการภายใต้หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นการนำสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตในจังหวัด มาจำหน่ายจัดเป็นตลาดประชารัฐให้ผู้รับบริการได้ใช้จ่ายในสถานสงเคราะห์ ให้สามารถได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ โดยหมุนเวียนจัดตลาดจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปอาหารธัญบุรี สังกัดสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด และกลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ลำไทร สังกัดสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย เช่น ข้าวแต๋น น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ หมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์ เป็นต้น ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแ...
08/04/2021

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 8,752.20 บาท ให้กับสหกรณ์บ้านปทุม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพร...
08/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (หลังพระอุโบสถ) ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์...
07/04/2021

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 3,240.65 บาท ให้กับสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนาขวัญ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี กิจกรรมจิตอาสา "...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดดอนใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน จำนวน 34,962.23 บาท ให้กับสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แ...
05/04/2021

วันที่ 4 เมษายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปิดบัญชีสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์ให้สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ และสหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายกำหนด ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจาก พอช. ณ ที่ทำการสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัด

ที่อยู่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625294993

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน Nanocatalysis and Molecular Simulation Research Group - NCAS Doctor Of Dental Surgery- Bilingual Program TU Nongyao Chaiseri Library National Biobank of Thailand Catalyst Research Team, National Nanotechnology Center Msc_sdt NSTDA - สวทช. National Energy Technology Center - ENTEC DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจ Graphene Thailand Traffy