การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA) CALL CENTER - 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง e-mail - [email protected] website - http://www.mwa.co.th

เปิดเหมือนปกติ

13/08/2020
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรอง...
13/08/2020
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (13 สิงหาคม 2563).jpg

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (13 สิงหาคม 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

✔️ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔️ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

12/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💧 ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ]
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#จิตอาสาพระราชทาน
#ภัยแล้ง

12/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

กปน. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
12/08/2020

กปน. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

ในการนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปน. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ทรงพระเจ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไ...
12/08/2020
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (12 สิงหาคม 2563).jpg

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (12 สิงหาคม 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

✔️ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔️ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

11/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง]
.
"ป่าชายเลนนี้อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ
ให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของพระเทศไทยเอง"
.
พระราชดำรัส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
เนื่องจากปัจจุบัน ป่าชายเลน และ ระบบนิเวศ ริมชายฝั่งทะเลถูกทำลาย สัตว์ เล็กใหญ่ กุ้ง หอย ปู ปลา ริมชายฝั่ง ลดน้อยลง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศของป่าชายเลน ทรงพระราชทานโครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้ ป่าชายเลนกลับมาสมบรูณ์อีกครั้ง พวกเรา จิตอาสา 904 และประชาชน ได้ร่วมมือ รวมใจ ช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ป่าชายเลน

11/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ป่า คือ ชีวิต..พึ่งพิง พึ่งพา อย่างยั่งยืน ]
.
ถ้าระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลาย เกิดภัยพิบัติสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติ ตามพระราชปณิธาน ร.10 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ก่อเกิดพลังจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หน้าที่ของประชาชนจิตอาสา จะต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถาวรและยั่งยืน
ป่าไม้จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติและช่วยป้องกันน้ำท่วม และเป็นต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต
.
"เปลี่ยนชาวบ้านจากการบุกรุกทำลาย มาเป็นการอนุรักษ์ป่า"
.
"เมื่อชุมชนเราช่วยกันอนุรักษ์ป่า ป่าก็ยังยืน ชุมชนก็ได้ประโยชน์จากป่า"

#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ปลูกป่า

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไ...
11/08/2020
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (11 สิงหาคม 2563).jpg

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (11 สิงหาคม 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

✔️ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔️ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

10/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า" พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ.2525 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกัน สร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกัน

10/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ถ้าไม่มีพี่ๆ จิตอาสา 904 หนูคงไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน]
.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษาด้วย โรงเรียนทุกแห่งต้องปิดการเรียนเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลายแห่งทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแล
.
เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน เริ่มการสอนอีกครั้ง จิตอาสา 904 ได้การรวมกำลัง ร่วมแรง ร่วมใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ที่ครอบครัวขาดรายได้ และทำความสะอาดภายในโรงเรียน เตรียมการเปิดเรียนอีกครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียนก็ได้เข้าให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

#จิตอาสา904
#โรงเรียนของหนูปลอดภัยไร้โควิด-19

ประกาศ : 13 ส.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ทดสอบหาจุดรั่วท่อประธาน บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 #น้ำประปาไม่ไหลการประปานครหลว...
10/08/2020

ประกาศ : 13 ส.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ทดสอบหาจุดรั่วท่อประธาน บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 #น้ำประปาไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบหาจุดรั่วท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางเชือกหนัง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
การประปานครหลวง

ประกาศ : 13 ส.ค. 63 (22.00 - 01.00 น.) กปน. ทดสอบเครื่องสูบน้ำ ณ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี #น้ำประปาไหลอ่อนการประปานครหลวง (...
10/08/2020

ประกาศ : 13 ส.ค. 63 (22.00 - 01.00 น.) กปน. ทดสอบเครื่องสูบน้ำ ณ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี #น้ำประปาไหลอ่อน

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบเครื่องสูบน้ำ ณ สถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนตำหรุ-บางพลี ตั้งแต่แยกตัดถนนเทพารักษ์ ถึงแยกตัดถนนสุขุมวิทสายเก่า
• #ถนนแพรกษา #ถนนเมืองใหม่บางพลี #ถนนบางบ่อ-คลองด่าน #ถนนคลองด่าน-บางพลี
• #ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีนครินทร์ ถึงแยกตัดถนนบางบ่อ-คลองด่าน
• #ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถึงโรงไฟฟ้า EPEC
• #ถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่แยกศรีเทพา ถึงสามแยกการไฟฟ้า

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
การประปานครหลวง

ประกาศ : 13 ส.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลการป...
10/08/2020

ประกาศ : 13 ส.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ สถานีสูบน้ำดิบบางซื่อ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่แยกตัดถนนสิรินธร ถึงแยกตัดถนนอรุณอมรินทร์
• #ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่แยกพาณิชยการธนบุรี ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 96
• #ถนนบางขุนนนท์ #ถนนสิรินธร #ถนนพรานนก #ถนนวังเดิม

• #ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่แยกตัดถนนสุทธาวาส ถึงแยกตัดซอยกุฎีเจริญพาศน์
• #ถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึงแยกตัดถนนวังเดิม
• #ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงสะพานกรุงธน

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
การประปานครหลวง

กปน. จัดกิจกรรม "บวร” ปี 3 ณ รร.สามเสนวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางราชิ...
10/08/2020

กปน. จัดกิจกรรม "บวร” ปี 3 ณ รร.สามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. จัดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3" เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การลดน้ำสูญเสีย และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โดยมี ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมคณะอาจารย์และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วย

โดยกิจกรรมประกอบด้วย
• นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน / วิธีการล้างถังพักน้ำ / วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน / การใช้ก๊อกประหยัดน้ำและฉลากประหยัดน้ำของ กปน.
• สาธิตการล้างถังพักน้ำ
• เกมตอบคำถามเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
• การเดินทรูปประชาสัมพันธ์นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
• การเปลี่ยนก๊อกที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10 %

#บวรปี3
#การประปานครหลวง

จิตอาสาพระราชทาน
10/08/2020

จิตอาสาพระราชทาน

[ “บันทึกไว้สิว่า ได้ดูพระอาทิตย์ตกพร้อมพระเจ้าอยู่หัว” ]
.
ย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2508 ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
.
หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเรือใบที่อ่าวพัทยาแล้ว พระองค์ได้เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปยังหาดเตยงาม (อ่าวนาวิกโยธิน) เป็นการส่วนพระองค์
.
นอกจากจะเป็นการทรงพักผ่อนส่วนพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยแล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรพระอาทิตย์ตก ณ หาดเตยงามอีกด้วย ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ถึงสโมสรเรือใบ ( MARINE BOAT CLUB) หาดเตยงาม เวลาประมาณ 17.00 น. และได้พระราชทานโอกาสให้ทหารนาวิกโยธิน และแม่บ้านทหารนาวิกโยธินเข้าเฝ้าฯ โดยใกล้ชิด
.
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่า..
.
“ วันนี้พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเรือใบที่พัทยา ที่ได้มาสัตหีบเพราะพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเราไปดู SUNSET ที่สัตหีบ กันดีกว่า เมื่อมาถึงแล้วรู้สึกพอใจมากเพราะวิวสวยและหาดสะอาดดี เวลาโรงเรียนปิดเทอมถ้าลูกๆ ได้มาเที่ยว คงชอบ”
.
บรรดาแม่บ้านนาวิกโยธินจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปที่หาดทราย พระองค์ทรงพระสำราญพระราชอิริยาบถอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ได้เวลาพระอาทิตย์ตกพอดี
.
วันนี้พระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุด เพราะไม่มีเมฆบังดวงอาทิตย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรดวงอาทิตย์สีแดงเข้มค่อย ๆ จมลงทีละน้อย ๆ จนกระทั่งจมหายลงไปในทะเล
.
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งถามแม่บ้านนาวิกโยธินว่า..
“ เคยดูพระอาทิตย์ตกบ่อย ๆ หรือเปล่า” แม่บ้านนาวิกโยธิน กราบบังคมทูลว่าไม่มีใครเคยดูมาก่อนอย่างจริงจังเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องทำกับข้าวหรือไม่ก็กำลังทำธุระอื่น ๆ ไม่เคยได้ดูพระอาทิตย์ตกอย่างสมบูรณ์และสวยงามเช่นวันนี้แม้แต่ครั้งเดียว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระสรวลแล้วทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า..
.
“ บันทึกไว้สิว่า ได้ดูพระอาทิตย์ตกพร้อมพระเจ้าอยู่หัว"
.
ที่มา : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ในดวงใจนิรันดร์ (Still On My Mind) : แอ๊ค โชคชัย https://youtu.be/FaVfDQQZcZQ

คุณรู้หรือไม่❓ สาเหตุที่มีน้ำใช้น้อยลง 😭 มาจาก💧 ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ทั้งฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล มีฤดูร้อน หรือฤดูแล้งที่ยาวนา...
10/08/2020

คุณรู้หรือไม่❓ สาเหตุที่มีน้ำใช้น้อยลง 😭 มาจาก

💧 ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ทั้งฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล มีฤดูร้อน หรือฤดูแล้งที่ยาวนานมากขึ้น หรือแม้แต่ฝนตก แต่ไม่ตกลงในเขื่อน ในอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้มีปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอ
💧 การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ผิวดินไม่สามารถอุ้มน้ำเก็บไว้ได้
💧 จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
💧 การใช้น้ำฟุ่มเฟือยโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ำทิ้งในการใช้น้ำในชีวิตประจำวันระหว่างการแปรงฟัน ล้างจาน หรือล้างรถ

แล้วเราจะทำอย่างไรให้กลับมามีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ...
เราสามารถช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อได้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอได้ แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ โดยปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้ นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำ ของการประปานครหลวงก็ช่วยลดการใช้น้ำลงได้มากเลยทีเดียว

ด้วยความปรารถนาดีจาก การประปานครหลวง ❤️

#การประปานครหลวง #MWA #Changeforbettercare

กปน. จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี รง.มหาสวัสดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบ 53 ปีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09....
10/08/2020

กปน. จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี รง.มหาสวัสดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบ 53 ปี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 53 ปี 16 สิงหาคม 2563

จากนั้น เวลา 09.45 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิต​และส่ง​น้ำ) ​พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมถวายสังฆทาน ภัตตาหารปิ่นโต และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ กปน.

วันแม่ปีนี้ การประปานครหลวง (กปน.) ชวนคุณบอกรักแม่ ให้แม่มีสุขภาพดี ด้วยน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมอ้อมกอดอุ่นๆ แม่ก็ชื่นใจหาย...
10/08/2020

วันแม่ปีนี้ การประปานครหลวง (กปน.) ชวนคุณบอกรักแม่ ให้แม่มีสุขภาพดี ด้วยน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมอ้อมกอดอุ่นๆ แม่ก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้วค่ะ ❤️

#MWA #การประปานครหลวง #Changeforbettercare

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรอง...
10/08/2020
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (10 สิงหาคม 2563).jpg

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (10 สิงหาคม 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

✔️ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔️ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

09/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 10]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

09/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (9 สิงหาคม 2563) น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไ...
09/08/2020
ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (9 สิงหาคม 2563).JPG

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (9 สิงหาคม 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

✔️ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔️ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

08/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 9]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี กปน. เพียงทุกคนร่วมมือประหยัดน้ำ เราจะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนเม...
08/08/2020

กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี กปน. เพียงทุกคนร่วมมือประหยัดน้ำ เราจะมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย หลักสี่ กทม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด “Change for Better Care” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาธรรมาภิบาล พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วม

โดย กปน. ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา เช่น ชุมชนคลองเตย ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย ชุมชนสี่แยกบ้านแขก และชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @MWAthailaid และบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt วิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ รณรงค์การดำเนินงานด้วนความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย โดยในวันนี้มีดารานักแสดง คุณมิค บรมวุฒิ และ คุณเบนซ์ พรชิตา หิรัญยัษฐิติ ร่วมสร้างความสนุกสนาน พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ผู้ว่าการ กปน. ได้เน้นย้ำว่า กปน. มีการผลิตน้ำประปาที่ได้รับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยและเพียงพอ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เพราะ “ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 1125 หรือแจ้งผ่าน Application MWA onMobile หรือ Line OA : MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

กฎ กติกา มารยาท และการแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจ “การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)” 1. ห้ามใช้ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ 2. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ รวมถึงงดแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 3. ห้ามใช้ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด หยาบคาย หรือดูหมิ่นทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 4. ห้ามใช้ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม 5. แอดมินขอลบข้อความที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งชี้เเจงเหตุผลไปยังผู้ที่โพสต์ทางข้อความ (แล้วแต่กรณี) #######

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA):

วิดีโอทั้งหมด

การประปานครหลวง

วันที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศุขาภิบาลจัดการที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศการที่จะต้องจัดทำนั้นคือ


 • ให้ตั้งทำที่น้ำขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน้ำเค็มขึ้นถึงทุกฤดู

 • ให้ขุดคลองแยกจากที่ยังน้ำนั้นเป็นทางน้ำลงมาถึงคลองสามเสนฝั่งเหนือ ตามแนวทางรถไฟ

 • ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ที่ตำบลนั้น สูบน้ำขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธีให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรคแล้วจำหน่ายน้ำไปในที่ต่างๆ ตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร
 • กิจการอย่างนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เรียกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะให้เป็นคำสั้นว่า "การประปา"

  ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457

  ยุคก่อร่าง

  เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2457 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเปิดกิจการโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่า การประปากรุงเทพฯ มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน กิจการประปาได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จากที่เคยจำหน่วยเฉพาะในเขตพระนคร ได้ขยายการจำหน่ายไปยังฝั่งธนบุรี โดยวางท่อตามแนวสะพานพุทธยอดฟ้าไปยังถนนประชาธิปกและสมเด็จเจ้าพระยาต่อมาระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดทำลาย เป็นเหตุให้ท่อประปาที่วางไว้เกิดชำรุดเสียหายไปด้วย ทำให้การจ่ายน้ำย่านฝั่งธนต้องหยุดชะวัก เทศบาลนครธนบุรีจึงได้เริ่มกิจการประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบ่อบาดาลให้บริการน้ำ

  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อปี 2489 โรงงานผลิตน้ำสามเสนเป็นโรงกรองน้ำแห่งเดียวในขณะนั้น ผลิตน้ำได้น้อย ไม่เพียงแต่การบริการน้ำประปาที่เกิดสภาพน้ำไหลอ่อน และไม่ไหลเป็นบริเวณกว้าง ไฟฟ้าก็เช่นกันมีสภาพดับๆ เปิดๆ รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกิจการไฟฟ้า และประปาขึ้น โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาสมัยนั้นเป็นประธาน และเพื่อแก้ปัญหาน้ำไฟไม่พอใช้ จึงได้มีนโยบายให้ระงับการขอติดตั้งไฟฟ้าและประปาเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการปรับปรุงกิจการทั้ง 2 ชนิดนี้ให้เพียงพอ

  ต่อมาได้มีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟ้าให้เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ให้โอนกิจการประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน เรียกว่า การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2510 ประธานกรรมการการประปานครหลวง ท่านแรก คือ พล.อ.ประภาศ จารุเสถียร และแต่งตั้ง อธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายดำรงค์ ชลวิจารณ์ เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง

  ภาระหน้าที่

  โดยมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510 ดังนี้คือ


 • สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา

 • ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว

 • ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน
 • ยุคสร้างตัว

  ในปี 2513 การประปานครหลวงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา แคมป์เดรสเซอร์ แอนด์ แมคกี จากสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะยาว 30 ปีขึ้น เป็นครั้งแรก

  โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 ปี(2517-2522) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและขยายระบบส่งน้ำให้ไปถึงประชาชนให้มากขึ้น อาทิ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบใหม่ที่ ตำบลสำแล จังหวัดปทุมธานี

  ก่อสร้างโรงกรองน้ำบางเขน ก่อสร้างโรงสูบน้ำและถังเก็บน้ำ 4 มุมเมืองคือ โรงสูบน้ำท่าพระ สวนลุมพินี คลองเตย และพหลโยธิน และวางท่อประธานส่งน้ำควบคู่กันไป และในระหว่างที่รอการก่อสร้างตามโครงการนี้ การประปานครหลวงได้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวนมากในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

  ยุคพัฒนา

  หลังจากปี 2529 เป็นต้นมา กิจการประปาสามารถพัฒนาและดำเนินงานก้าวหน้าไปตามโครงการแผนหลักอย่างต่อเนื่อง กิจการได้ผ่านพ้นกับภาวะการขาดทุนมาเป็นมีกำไรติดต่อกันทุกปี การขยายกำลังการผลิตและจ่ายน้ำที่เป็นไปตามแผน สามารถเพิ่มผู้ใช้น้ำถึงปีละ 8 - 9% ทุกปี ในช่วงเวลานี้ การประปานครหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่และย้ายจากสำนักงานแม้นศรีมาอยู่สำนักงานใหญ่บางเขนเมื่อปี 2533

  ในขณะเดียวกัน การประปานครหลวงได้เริ่มจัดทำโครงการประปาฝั่งตะวันตกเมื่อ พ.ศ.2530 เพื่อรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของชุมชนทางด้านฝั่งธนบุรีและนนทบุรี และประการสำคัญเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดิบแห่งใหม่สำรองจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวและปริมาณน้ำเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้ดงการที่เพิ่มขึ้น จึงได้ก่อสร้างโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ และขุดคลองประปาสายใหม่ขึ้นเพื่อรับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีปริมาณน้ำมากและมีคุภาพดีในระยะแรกได้ขุดคลองประปาสายใหม่ไปถึงแม่น้ำท่าจีนและขุดต่อไปยังจังหวัดกาญจนบุรีรวมความยาว 106 ก.ม. แล้วเสร็จเมื่อปี เมษายน 2542 (ข้อมูล:หนังสือ 40 ปี กปน. หน้า 62) ซึ่งทำให้ กปน.มีความมั่นคงในการผลิตน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาในอนาคต

  ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  ตั้งแต่ปี 2539 ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบแพร่กระจายไปเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ การโจมตีค่าเงินบาทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประปานครหลวง ทำให้การประปานครหลวงต้องปรับแผนและชลอการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับภาาวะการณ์ที่เแปรเปลี่ยนไปในการบริหารภายในได้มีการรณรงค์ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการประชาชนในเชิงรุกให้มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ของการให้บริการที่ประชาชนพึงพอใจในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถดื่มได้ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพของการทำงานในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสากล จนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิด ISO 9002 ในโรงงานผลิตน้ำบางเขน และมีนโยบายจะจัดทำมาตรฐาน ISO 9002 ในงานบริการประชาชนที่สำนักงานประปาสาขาต่างๆ ต่อไปอีกด้วย โดยมี เป้าหมายของการดำเนินงานขององค์กร "เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม"

  ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  จะมีใครมาซ่อมท่อประปามั๊ยน๊า แจ้งมาจะครึ่งเดือนแล้ว ได้แค่มาดูแต่ไม่มาซ่อม ท่อแตกจ้า
  ท่อประปาแตก มา 2 อาทิตย์แล้วแถวสะพานกรุงนนท์ ซ.สวนผัก 32 ชาวบ้านช่วยกันแจ้ง แล้วแต่ไม่มีหน่วยงานไหนรับผืดชอบค่ะ ฝากช่วยด้วยนะคะ
  ปะปาเพื่อประชาชน โควิด แบบนี้ ยังจะโทรมาท้วงค่าละเมิดใช้น้ำเลย900ไม่คึดจะลดให้เลยไง
  เสียดายทรัพยากรน้ำนะครับ แจ้งเรื่องแล้วไร้การตอบรับแก้ไขปรับปรุง
  ขอพื้นที่บ่นสักนิดนะครับ เมื่อวาน ซ.นาคนิวาส น้ำไม่ไหล น่าจะแจ้งกันล่วงหน้าก่อนนะครับ จะได้เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ เหมือนทุกครั้งที่จะมีรถมาประกาศ เมื่อวันที่ 21 กว่าจะรู้ตัวว่าน้ำไม่ไหลก็ช่วงเย็นหลังจากรับลูกกลับมาถึงบ้านประมาณ 5 โมงเย็น ต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซด์ของการประปา แจ้งไว้ 10.00 น.-19.00 น. พอถึงเวลา เลื่อนไป 20.00 น. ยังพอทน พอถึงเวลาเลื่อนไป 21.30 น.อีก ก็เห็นใจว่าเป็นเพราะฝนตก ให้ลูกทนอีกหน่อย จากนั้นเลื่อนเป็น 23.00 น. และ 02.00 น. ตามลำดับ ไม่สามารถให้ลูกๆ ทนรอได้ครับเพราะต้องไปโรงเรียนในตอนเช้า ทุกคน 10 ชีวิตในบ้าน ต้องซักแห้งหมดทุกคน หวังว่ารถประกาศคงไม่ได้หายไปไหนอีกนะครับ ขอบคุณครับ
  แบบนี้แปลว่าอะไรครับ
  แบบนี้แปลว่าอะไรครับ
  ไม่ไหลทำไมไม่แจ้งหรือว่าเกิดเหตุอันใดกรุณาแจ้งหน่อยค่ะ น้ำประปาวันนี้ทำไมไม่ไหล ประปาหลวง
  การประปานครหลวงมีบริการตรวจเช็คและซ่อมจุดน้ำรั่วในบ้านไหมครับ แล้วคิดค่าบริการยังไงครับ
  ทำเรื่องอนุมัติคืนเงินช้ามาก เป็นเดือนยังไม่อนุมัติเงินคืน หึหึหึ
  ไม่ทราบว่าใครไม่ได้เงินประกันคืนเพราะชื่อไม่ตรงกันบ้าง การไฟฟ้าไม่มีปัญหามีแต่ประปา
  พื้นที่ ประช่อุทิศ ราษบูรณะ ช่วง 1-5 พ.ค 2018 มีการทำท่อเปลี่ยนท่่อ ที่แยกนาหลวง ก็ไม่แจ้ง ต้นปี ช่วงเดือน กุมภา 2020 ก็ไม่แจ้ง วัน 23 มิถุนายน 2020 ก็ไม่แจ้ง ห่วยเหมือนเดิม