เทศบาลเมืองสามพราน

เทศบาลเมืองสามพราน หน่วยงานราชการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
เทศบาลเมืองสามพราน

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60  ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะม...
06/10/2020

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสามพราน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ ประเภทออมทรัพย์
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองสามพราน โทร. 034 – 311962

ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 034-3119...
05/10/2020

ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ะ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 034-311962 ต่อ 213 ค่ะ

29/09/2020

เนื่องจากสถานการณ์พายุได้ปกคลุมพื้นที่จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณเขตพื้นที่เทศบาล ทำให้บ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน ในขณะนี้เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดเตรียมทรายและกระสอบทรายไว้ให้ หากประชาชนต้องการ สามารถมาติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยค่ะ

เทศบาลเมืองสามพราน ร่วมกับสภาทนายจังหวัดนครปฐม และอำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563    ในการจัดโครงการเผยแพร่ค...
25/09/2020

เทศบาลเมืองสามพราน ร่วมกับสภาทนายจังหวัดนครปฐม และอำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ในการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วไป และโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้สื่อทางโซเชียล ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเยาวชน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับทราบกฎหมายรอบตัวที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงโทษทางกฎหมาย

เทศบาลเมืองสามพราน ร่วมกับสภาทนายจังหวัดนครปฐม และอำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
ในการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วไป และโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้สื่อทางโซเชียล ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเยาวชน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับทราบกฎหมายรอบตัวที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงโทษทางกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามพราน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-311962 ต่อ 213 งานพัฒนาชุมชน สำนัก...
17/09/2020

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามพราน
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-311962 ต่อ 213 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

11/09/2020

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน📢
เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓นี้ค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน📢เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ค่ะ
10/09/2020

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน📢
เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ค่ะ

🎉🎉🎉เทศบาลเมืองสามพรานขอแสดงความยินดีกับ🥇เด็กชายนิตินาถ พิมพ์ดีด 🥇เด็กชายพงศภัส เผื่อนประไพ🥇เด็กชายกิตติพงษ์ วิลัยสิทธิ์น...
09/09/2020

🎉🎉🎉เทศบาลเมืองสามพรานขอแสดงความยินดีกับ

🥇เด็กชายนิตินาถ พิมพ์ดีด

🥇เด็กชายพงศภัส เผื่อนประไพ

🥇เด็กชายกิตติพงษ์ วิลัยสิทธิ์

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเซปักตระกร้อ ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 60 พรรษา

วันที่ 28 ส.ค.63 นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และนายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได...
29/08/2020

วันที่ 28 ส.ค.63 นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน และนายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้มอบซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสามพราน ให้กับนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้กรมควบคุมมลพิษนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีใ...
28/08/2020

ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓ ดังนี้ค่ะ

โดยขยายเวลาการชำระภาษี ไปถึงเดือนกันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าปรับค่ะ

*** หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ 034-311962 ต่อ 106
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันค่ะ

องค์การจัดการน้ำเสียร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลเมืองสามพรานจัดงานสถาปนาครบรอบ 25 ปี องค์การจัดการน้ำเสีย โดย จัดการแข...
25/08/2020

องค์การจัดการน้ำเสียร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและเทศบาลเมืองสามพรานจัดงานสถาปนาครบรอบ 25 ปี องค์การจัดการน้ำเสีย โดย จัดการแข่งขันฟุตบอลดารา พบอดีตทีมชาติไทย นำโดยตุ๊กปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ขอเชิญพี่น้องชาวสามพราน มาร่วมสนุกกันที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสามพราน วันพุธที่ 26 สิงหาคมนี้ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไปค่ะ

📣📣เทศบาลเมืองสามพราน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เปิดให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีน (ไม่รับแมวนะคะ) ตั้งแต่วันที่ 24 สิง...
24/08/2020

📣📣เทศบาลเมืองสามพราน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เปิดให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีน
(ไม่รับแมวนะคะ)
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม- 25 กันยายน 2563
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
บริเวณปั้มน้ำมันประตู 4

- ท่านใดต้องการให้จับสุนัขจรจัดในพื้นที่แจ้งมาได้ค่ะ
- หากท่านใดต้องการให้ทำหมันสุนัขที่มีเจ้าของ กรุณาแจ้งโดยตรงที่คุณบอย 089-0557702
ขอบคุณค่ะ

งานนิติการ เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานให้แ...
21/08/2020

งานนิติการ เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองสามพราน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาลและกานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งานนิติการ เทศบาลเมืองสามพรานได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเทศบาลเมืองสามพราน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาลและกานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในวันพฤหัสบ...
21/08/2020

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสามพราน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ (สานตระกร้า)เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามพราน สามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปประกอบอาชีพได้

นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสามพราน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ (สานตระกร้า)เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามพราน สามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปประกอบอาชีพได้

นายเกษมศักดิ์ ไชยสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแยกขยะ ก่อนทิ้งในสถานประกอบการ เมื่...
21/08/2020

นายเกษมศักดิ์ ไชยสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแยกขยะ ก่อนทิ้งในสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 เทศบาลเมืองสามพราน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่

นายเกษมศักดิ์ ไชยสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแยกขยะ ก่อนทิ้งในสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 เทศบาลเมืองสามพราน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ทรงพระ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าเทศบาลเมืองสามพราน

คุณเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับแขวงการทางสมุทรสาคร นายอำเภอสามพราน สภ.โพธิ์แก้ว และผู้...
07/08/2020

คุณเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับแขวงการทางสมุทรสาคร นายอำเภอสามพราน สภ.โพธิ์แก้ว และผู้นำท้องถิ่นพร้อมทั้งภาครัฐและประชาชน ประชุมหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนเพชรเกษม ช่วงแยกโรมัน-เทียนดัด(ครั้งที่๓) เพื่อลด สภาวะการสัญจรให้กลับเข้าสู่สภาพความ คล่องตัวและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางตาม บันทึกข้อตกลงที่มีร่วมกันในทุกภาคส่วน. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๑๐.๐๐น.)

คุณเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทน ราษฏรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับแขวงการทางสมุทรสาคร นายอำเภอสามพราน สภ.โพธิ์แก้ว และผู้นำท้องถิ่นพร้อมทั้งภาครัฐและประชาชน ประชุมหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนเพชรเกษม ช่วงแยกโรมัน-เทียนดัด(ครั้งที่๓) เพื่อลด สภาวะการสัญจรให้กลับเข้าสู่สภาพความ คล่องตัวและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางตาม บันทึกข้อตกลงที่มีร่วมกันในทุกภาคส่วน. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๑๐.๐๐น.)

📣📣 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ค่ะ
21/07/2020

📣📣 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ค่ะ

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์...
21/07/2020

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสามพรานและพนักงานเทศบาลเมืองสามพรานร่วมให้การต้อนรับ

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสามพราน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสามพรานและพนักงานเทศบาลเมืองสามพรานร่วมให้การต้อนรับ

20/07/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มเปราะบางผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาโควิด – 19 จำนวน 3,000 บาท (เพียงครั้งเดียว)
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. ผู้สูงอายุ
2. คนพิการ
3. เด็กแรกเกิด (ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท งวดเดือนพฤษภาคม 2563 )
โดย ผู้สูงอายุ และ คนพิการ จะต้องไม่ได้รับเงินดังต่อไปนี้
1. เงินเยียวยาคนไทยไม่ทิ้งกัน
2. เงินเยียวยาเกษตรกร
3. เงินเยียวยาประกันสังคม
4. เงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ซึ่งโอนผ่านบัตร ฯ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563)
- ทั้งนี้ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด มีสิทธิได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินจำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้รับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ของท่าน จำนวน 1 เดือน เท่านั้น
- อนึ่งเทศบาลเมืองสามพราน มิได้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจ่ายเงินจำนวน 3,000 บาท ให้แก่กลุ่มคนเปราะบางทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม โทร 034 – 340015

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองสามพราน ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกัน...
17/07/2020

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองสามพราน ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองสามพราน ในระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2563

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองสามพราน ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองสามพราน ในระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2563

📍ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าอาจสัมผัสใกล้ช...
16/07/2020

📍ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าอาจสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยด่วน!!!

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสามพราน ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามชุมชนในเขต...
09/07/2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสามพราน ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสามพราน ในวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้แจกแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือจากประชาชน นำเด็กเล็กออกนอกบริเวณ ปิดหน้าต่าง และเปิดประตูบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน โดยมีตารางกิจกรรมดังกล่าว ตามเอกสารดังนี้ค่ะ

นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวสามพราน ได้ร่วม...
03/07/2020

นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวสามพราน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบางช้างเหนือ

นายไพบูลย์ ภุชชงค์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวสามพราน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบางช้างเหนือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.คณะกรรมการติดตามฯ ปลัดจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เ...
30/06/2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.คณะกรรมการติดตามฯ ปลัดจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองสามพราน(ศปก.ทม.สามพราน) ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการควบคุมโรค กับศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองสามพราน และโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากมาตรการผ่อนคลายที่จะให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.คณะกรรมการติดตามฯ ปลัดจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองสามพราน(ศปก.ทม.สามพราน) ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการควบคุมโรค กับศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองสามพราน และโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากมาตรการผ่อนคลายที่จะให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

29/06/2020

🛎ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 👨🏻‍🦳👵🏻

เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสามพราน จึงได้เริ่มทำการประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน โดยจัดประชุม ประจำเดือน ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ค่ะ

วัน เวลา การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอสา...
29/06/2020

วัน เวลา การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ค่ะ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยสัสดีอำเภอสามพราน ค่ะ

วันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563
น้องๆทหารกองเกินอยู่ตำบลไหน ให้มาตรงตามวันเวลาที่กำหนด สถานที่ตรวจเลือกฯ ใช้สถานที่เดิม ที่ศาลาการเปรียญวัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองสามพราน ( จำนวน 7 ร้าน ร้านเสริมสวย จำนวน 1...
24/06/2020

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองสามพราน ( จำนวน 7 ร้าน ร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน ร้านอาหาร 19 ร้าน ท่าวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 1 ท่า ในชุมชนสายเจ็ด ท่ารถตู้สาธารณะ จำนวน 1 ท่า และท่ารถแท็กซี่สาธารณะ จำนวน 1 ท่า ว่าปฏิบัติตามแนวทางมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ ตรวจพบว่าส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว มีบางร้านไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการควบคุมโรคให้เรียบร้อยแล้ว ร้านค้ายินดีปฏิบัติตามพร้อมทั้งให้ออกตรวจติดตามรอบ 2 อีกครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองสามพราน ( จำนวน 7 ร้าน ร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน ร้านอาหาร 19 ร้าน ท่าวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 1 ท่า ในชุมชนสายเจ็ด ท่ารถตู้สาธารณะ จำนวน 1 ท่า และท่ารถแท็กซี่สาธารณะ จำนวน 1 ท่า ว่าปฏิบัติตามแนวทางมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ ตรวจพบว่าส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว มีบางร้านไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการควบคุมโรคให้เรียบร้อยแล้ว ร้านค้ายินดีปฏิบัติตามพร้อมทั้งให้ออกตรวจติดตามรอบ 2 อีกครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่าง ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง เท...
23/06/2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่าง ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองสามพราน ปี 2563 " ชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาขยะ ชาวพระยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมี นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน เป็นประธานในการดำเนินการ ณ ชุมชนพระยะ มีประชาชนในชุมชนมาร่วมโครงการกับทางเทศบาลเมืองสามพราน ในครั้งนี้ค่ะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองช่าง ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองสามพราน ปี 2563 " ชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาขยะ ชาวพระยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมี นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน เป็นประธานในการดำเนินการ ณ ชุมชนพระยะ มีประชาชนในชุมชนมาร่วมโครงการกับทางเทศบาลเมืองสามพราน ในครั้งนี้ค่ะ

ที่อยู่

Thailand
Bangkok
73110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-3431-1962

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองสามพรานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองสามพราน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด