Science Library - Department of Science Service

Science Library - Department of Science Service กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้าน วทน. กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันกองหอสมุดฯ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำศึกษาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว

เปิดเหมือนปกติ

👩‍⚕️ จุลินทรีย์ในอาหาร 🧑‍⚕️.🧫 จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้งานหลากหลายด้าน ทั้งใช้เพื่อการถนอมอาหาร ผลิตเครื่อง...
19/11/2021

👩‍⚕️ จุลินทรีย์ในอาหาร 🧑‍⚕️
.
🧫 จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้งานหลากหลายด้าน ทั้งใช้เพื่อการถนอมอาหาร ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตเชื้อเพลิง ผลิตยารักษาโรคบางชนิด สำหรับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น มีจุลินทรีย์บางชนิดเมื่อปนเปื้อนในอาหาร ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ เกิดการเน่าเสีย หากเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคอาจทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งการปนเปื้อนในอาหารเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การปนเปื้อนจากสัตว์ ดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งการปนเปื้อนระหว่างการผลิต การขนส่ง หรือการจำหน่าย ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
.
🧫 วันนี้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือ Microorganisms in foods 7 : microbiological testing in food safety management จัดทำโดย International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) ซึ่งหนังสือนี้ได้แนะนำวิธีวิเคราะห์ทดสอบหรือแนวทางการกำหนดเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ในอาหาร ยกตัวอย่าง เชื้อก่อโรคและจุลินทรีย์บ่งชี้ในนมผงทารก แบคทีเรียลิสทิเรียโมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แบคทีเรียเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล (enterohemorrhagic Escherichia coli) ในผักใบเขียว ไวรัสในหอยนางรม แบคทีเรียแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) ในสัตว์ปีก เป็นต้น
.
📖 หากผู้ใช้บริการสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้จาก >>> International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microorganisms in foods 7 : microbiological testing in food safety management. 2nd ed. Cham, Switzerland : Springer, 2018. https://bit.ly/3nhvTGg
.
📌 นอกจากนี้ สามารถติดตามสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3kIU5iW หรือขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ได้ที่ One Stop Service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
☎️ โทร. 0 2201 7250-5

👩‍⚕️ จุลินทรีย์ในอาหาร 🧑‍⚕️
.
🧫 จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้งานหลากหลายด้าน ทั้งใช้เพื่อการถนอมอาหาร ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตเชื้อเพลิง ผลิตยารักษาโรคบางชนิด สำหรับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารนั้น มีจุลินทรีย์บางชนิดเมื่อปนเปื้อนในอาหาร ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ เกิดการเน่าเสีย หากเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคอาจทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งการปนเปื้อนในอาหารเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การปนเปื้อนจากสัตว์ ดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งการปนเปื้อนระหว่างการผลิต การขนส่ง หรือการจำหน่าย ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
.
🧫 วันนี้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำหนังสือ Microorganisms in foods 7 : microbiological testing in food safety management จัดทำโดย International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) ซึ่งหนังสือนี้ได้แนะนำวิธีวิเคราะห์ทดสอบหรือแนวทางการกำหนดเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ในอาหาร ยกตัวอย่าง เชื้อก่อโรคและจุลินทรีย์บ่งชี้ในนมผงทารก แบคทีเรียลิสทิเรียโมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แบคทีเรียเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล (enterohemorrhagic Escherichia coli) ในผักใบเขียว ไวรัสในหอยนางรม แบคทีเรียแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) ในสัตว์ปีก เป็นต้น
.
📖 หากผู้ใช้บริการสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้จาก >>> International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microorganisms in foods 7 : microbiological testing in food safety management. 2nd ed. Cham, Switzerland : Springer, 2018. https://bit.ly/3nhvTGg
.
📌 นอกจากนี้ สามารถติดตามสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3kIU5iW หรือขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม ได้ที่ One Stop Service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
☎️ โทร. 0 2201 7250-5

📌 “บริหาร..ปอด..ให้ฟิตปั๋ง” 📌 .🏃‍♀️ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอก และกับสถานก...
20/10/2021

📌 “บริหาร..ปอด..ให้ฟิตปั๋ง” 📌
.
🏃‍♀️ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอก และกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั่วโลกเรายังคงเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อวัยวะภายในที่เราต้องป้องกันดูแลให้แข็งแรง ก็คือ ปอด
.
🏃‍♀️ ปอด เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของระบบทางเดินหายใจ โดยแยกเป็นปอดด้านซ้ายและปอดด้านขวา มีลักษณะคล้ายฟองน้ำขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการหายใจเข้า-ออก เปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ระบบเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และขับของเสียออกมาในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำผ่านลมหายใจเข้า-ออก ฉะนั้น ถ้าปอดไม่แข็งแรงก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงด้วย
.
เราคงต้องหันมาดูแล “ปอด” ให้แข็งแรง มีวิธีไหนบ้าง อ่านต่อที่นี่ได้เลยค่ะ >>> https://bit.ly/2Z3Dzmh

📌 “บริหาร..ปอด..ให้ฟิตปั๋ง” 📌
.
🏃‍♀️ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอก และกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั่วโลกเรายังคงเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อวัยวะภายในที่เราต้องป้องกันดูแลให้แข็งแรง ก็คือ ปอด
.
🏃‍♀️ ปอด เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของระบบทางเดินหายใจ โดยแยกเป็นปอดด้านซ้ายและปอดด้านขวา มีลักษณะคล้ายฟองน้ำขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการหายใจเข้า-ออก เปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อม เข้าสู่ระบบเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และขับของเสียออกมาในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำผ่านลมหายใจเข้า-ออก ฉะนั้น ถ้าปอดไม่แข็งแรงก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงด้วย
.
เราคงต้องหันมาดูแล “ปอด” ให้แข็งแรง มีวิธีไหนบ้าง อ่านต่อที่นี่ได้เลยค่ะ >>> https://bit.ly/2Z3Dzmh

📣 สำหรับเดือนตุลาคม 2564  📣 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม  มีหนังสืออ้างอิงที่น่าสนใจด้านยา เป็นเภสัชตํารับ (Pharma...
20/10/2021

📣 สำหรับเดือนตุลาคม 2564 📣
หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม มีหนังสืออ้างอิงที่น่าสนใจด้านยา เป็นเภสัชตํารับ (Pharmacopoeia) ของประเทศอังกฤษ และยุโรป ให้ข้อมูลของสารที่ใช้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางยา สูตรโมเลกุล (Molecule formula) สูตรโครงสร้าง (Structural formula) น้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ( Physical and chemical properties) การจัดจําแนก (Identification) ความสามารถในการละลาย (Solubility) การวิเคราะห์ (Analysis) การเก็บรักษา (Storage) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (Actions) ประโยชน์การนําไปใช้ (Uses) และการเตรียม (Preparations) นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลในส่วนของตํารับยาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ส่วนประกอบของยา วิธีการเตรียมยา ประโยชน์และวิธีใช้ (Labelling) ดังนี้ค่ะ

📣📣 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 📣📣ขอแจ้งวันหยุดราชการใน 📌 วันที่ 21 - 22 ตุลาคม...
19/10/2021

📣📣 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 📣📣
ขอแจ้งวันหยุดราชการใน 📌 วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2564
โดยจะเปิดให้ทำการปกติในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📣📣 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 📣📣
ขอแจ้งวันหยุดราชการใน 📌 วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2564
โดยจะเปิดให้ทำการปกติในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กรมวิทยาศาสตร์บริการ🔬🌡📌ได้จัดทำ "แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย" ...
14/10/2021

กรมวิทยาศาสตร์บริการ🔬🌡

📌ได้จัดทำ "แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย" เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

⏩จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจข้อมูล โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะการประมวลผลเท่านั้น ซึ่งผลจากความร่วมมือของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศที่กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้การสนับสนุน

🖌โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจข้อมูล ฯ ผ่านลิ้งค์ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทำขึ้น

URL : https://forms.office.com/r/a3C9UBZmd7

ในการนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลฯ🍀

กรมวิทยาศาสตร์บริการ🔬🌡

📌ได้จัดทำ "แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบและรับรองของประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย" เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ

⏩จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจข้อมูล โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับและจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะการประมวลผลเท่านั้น ซึ่งผลจากความร่วมมือของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศที่กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้การสนับสนุน

🖌โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจข้อมูล ฯ ผ่านลิ้งค์ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทำขึ้น

URL : https://forms.office.com/r/a3C9UBZmd7

ในการนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลฯ🍀

🤔🤔🤔 ฉันมาทำอะไรที่นี่ ⁉️ นี่ไม่ใช่การร้องเพลง แต่เป็นคำถามของคนที่มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ นึกไม่ออกว่า กำลังจะมาทำอะไรตรงนี้ ...
08/10/2021

🤔🤔🤔 ฉันมาทำอะไรที่นี่ ⁉️ นี่ไม่ใช่การร้องเพลง แต่เป็นคำถามของคนที่มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ นึกไม่ออกว่า กำลังจะมาทำอะไรตรงนี้ อยู่ ๆ สมองก็ไม่ทำงาน ลืมไปชั่วขณะ หรือนึกไม่ออกไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสมองและความจำของเราเริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วก็เป็นได้ ดังนั้น เราจึงควรหมั่นดูแลสมองและความจำอยู่เสมอ บทความนี้ขอแนะนำวิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองและความจำ โดยหลักการ คือ เลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดปัญหาสมองเสื่อม อาหารบำรุงสมองที่ดีควรช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนโลหะหนัก หรือมีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ หรืออาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลสูง หรือไขมันชนิดอิ่มตัวมากเกินไป และควรงดหรือลดอาหารขยะ เพราะนอกจากไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังก่อให้เกิดโทษอีกด้วย
.
📜 เรามารู้จักอาหาร 11 ชนิดที่ดีต่อการพัฒนาสมองและความจำกันเถอะ!!! >> อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ https://bit.ly/3FCKdjQ

🤔🤔🤔 ฉันมาทำอะไรที่นี่ ⁉️ นี่ไม่ใช่การร้องเพลง แต่เป็นคำถามของคนที่มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ นึกไม่ออกว่า กำลังจะมาทำอะไรตรงนี้ อยู่ ๆ สมองก็ไม่ทำงาน ลืมไปชั่วขณะ หรือนึกไม่ออกไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสมองและความจำของเราเริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วก็เป็นได้ ดังนั้น เราจึงควรหมั่นดูแลสมองและความจำอยู่เสมอ บทความนี้ขอแนะนำวิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองและความจำ โดยหลักการ คือ เลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดปัญหาสมองเสื่อม อาหารบำรุงสมองที่ดีควรช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนโลหะหนัก หรือมีส่วนผสมของสารเคมีต่าง ๆ หรืออาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลสูง หรือไขมันชนิดอิ่มตัวมากเกินไป และควรงดหรือลดอาหารขยะ เพราะนอกจากไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังก่อให้เกิดโทษอีกด้วย
.
📜 เรามารู้จักอาหาร 11 ชนิดที่ดีต่อการพัฒนาสมองและความจำกันเถอะ!!! >> อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ https://bit.ly/3FCKdjQ

🍌 เรื่อง กล้วย กล้วย พลังงานในกล้วยแต่ละชนิด 🍌.🥗 ผลไม้เป็นอาหารกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มหลักที่ร่างกายควรจะได้รับทุกวัน เนื่อ...
01/10/2021

🍌 เรื่อง กล้วย กล้วย พลังงานในกล้วยแต่ละชนิด 🍌
.
🥗 ผลไม้เป็นอาหารกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มหลักที่ร่างกายควรจะได้รับทุกวัน เนื่องจากผลไม้เป็นแหล่งของพลังงานและสารอาหารสำคัญหลายอย่าง เช่น วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุโพแตสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และใยอาหารที่จะช่วยในการขับถ่ายด้วย นอกจากนี้ ผลไม้ยังให้รสชาติความหวานเนื่องจากน้ำตาลที่มีในผลไม้ น้ำตาลที่ว่านี้ได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส
.
🥗 กล้วยมีเบต้าเคโรทีน ให้พลังงาน อุดมด้วยน้ำตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุกโตส และกลูโคส รวมกับเส้นใยและกากอาหาร กล้วยจะช่วยเสริมเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทันทีทันใด จากงานวิจัยพบว่ากินกล้วยแค่ 2 ผล สามารถเพิ่มพลังงานให้อย่างเพียงพอกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้นานถึง 90 นาที
.
🥗 กล้วยยังมีคุณประโยชน์อีกหลากหลายชนิด ทั้งไฟโตเคมิคัลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ ป้องกันมะเร็ง มีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหาร ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานหนักลดลง ในกล้วยดิบยังมีฤทธิ์ในการขับพิษสูง และหากกล้วยสุกก็ทำให้ร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้ กล้วยยังมีวิตามินบี 1 และ บี2 ที่ช่วยเร่งการเผาผลาญน้ำตาล และไขมัน ทั้งยังฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า ตลอดจนมีโปแตสเซียมช่วยในการขับโซเดียม
.
😄 อยากรู้เรื่องวิทย์คิดถึงเรา : หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
- http://siweb.dss.go.th/index.php/th/
ติดตามข่าวสารน่าสนใจสาขาอาหาร : ฐานข้อมูลอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร :
- http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-and-agro-industry
ไม่อยากพลาดข่าวสารน่าสนใจ มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line : กดเข้าไลน์
- https://lin.ee/WkpLbjj
📜 เอกสารอ้างอิง 📜
กล้วยกับแคลอรี่ที่ไม่กล้วย [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2Y8lsem
กล้วย ไม่กล้วยนะ พลังงานในกล้วยแต่ละชนิด [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3kSFJxb
สำนักโภชนาการ. กรมอนามัย. ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3mc9WGT

🍌 เรื่อง กล้วย กล้วย พลังงานในกล้วยแต่ละชนิด 🍌
.
🥗 ผลไม้เป็นอาหารกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มหลักที่ร่างกายควรจะได้รับทุกวัน เนื่องจากผลไม้เป็นแหล่งของพลังงานและสารอาหารสำคัญหลายอย่าง เช่น วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุโพแตสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และใยอาหารที่จะช่วยในการขับถ่ายด้วย นอกจากนี้ ผลไม้ยังให้รสชาติความหวานเนื่องจากน้ำตาลที่มีในผลไม้ น้ำตาลที่ว่านี้ได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส
.
🥗 กล้วยมีเบต้าเคโรทีน ให้พลังงาน อุดมด้วยน้ำตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ซูโครส ฟรุกโตส และกลูโคส รวมกับเส้นใยและกากอาหาร กล้วยจะช่วยเสริมเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทันทีทันใด จากงานวิจัยพบว่ากินกล้วยแค่ 2 ผล สามารถเพิ่มพลังงานให้อย่างเพียงพอกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้นานถึง 90 นาที
.
🥗 กล้วยยังมีคุณประโยชน์อีกหลากหลายชนิด ทั้งไฟโตเคมิคัลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความแก่ ป้องกันมะเร็ง มีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหาร ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานหนักลดลง ในกล้วยดิบยังมีฤทธิ์ในการขับพิษสูง และหากกล้วยสุกก็ทำให้ร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้ กล้วยยังมีวิตามินบี 1 และ บี2 ที่ช่วยเร่งการเผาผลาญน้ำตาล และไขมัน ทั้งยังฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้า ตลอดจนมีโปแตสเซียมช่วยในการขับโซเดียม
.
😄 อยากรู้เรื่องวิทย์คิดถึงเรา : หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
- http://siweb.dss.go.th/index.php/th/
ติดตามข่าวสารน่าสนใจสาขาอาหาร : ฐานข้อมูลอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร :
- http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-and-agro-industry
ไม่อยากพลาดข่าวสารน่าสนใจ มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line : กดเข้าไลน์
- https://lin.ee/WkpLbjj
📜 เอกสารอ้างอิง 📜
กล้วยกับแคลอรี่ที่ไม่กล้วย [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/2Y8lsem
กล้วย ไม่กล้วยนะ พลังงานในกล้วยแต่ละชนิด [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3kSFJxb
สำนักโภชนาการ. กรมอนามัย. ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 26 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://bit.ly/3mc9WGT

🔟 แหล่งอาหาร กินประจำบำรุงปอด.🧘‍♀️ ปอด เป็นอวัยวะสำคัญต่อระบบทางเดินหายใจ ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลื...
30/09/2021

🔟 แหล่งอาหาร กินประจำบำรุงปอด
.
🧘‍♀️ ปอด เป็นอวัยวะสำคัญต่อระบบทางเดินหายใจ ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี่ยนนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือด ถ้าปอดเกิดได้รับผลกระทบใด ๆ เช่น ได้รับความเสียหายจากการสูบบุหรี่ หรือจากการติดเชื้อ ก็จะส่งผลกับร่างกายของเราไปด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องบำรุงรักษาปอดให้แข็งแรงอยู่เสมอ วิธีในการบำรุงปอดอย่างง่ายที่สุด คือ การรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะไปทำร้ายเนื้อเยื่อปอดได้ จากข้อมูลบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ ระบุว่ามีแหล่งอาหาร 10 ชนิด หากรับประทานเป็นประจำจะส่งผลดีต่อการทำงานของปอด ประกอบด้วย
.
🥦 ขิง เป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร ช่วยต้านการอักเสบ
🥬 พริกหวาน เป็นแหล่งวิตามินซีที่ดี ช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้เป็นปกติ
🍎 แอปเปิ้ล มีใยอาหาร วิตามินซีและมีสารต้านอนุมูลอิสระ
🌿 ฟักทอง มีสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพปอดหลายชนิด โดยเฉพาะแคโรทีนอยด์ เบต้าแคโรทีน ลูทีนและซีแซนทีน
🌱 ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินเป็นส่วนประกอบหลัก การศึกษาวิจัยพบว่าการบริโภคเคอร์คูมินมีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ดีขึ้น
🍅 มะเขือเทศ มีสารไลโคปีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ที่จะช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดและช่วยเรื่องการทำงานของปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
🥜 ธัญพืชเต็มเมล็ด ที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงอุดมด้วยวิตามินอี ซีลีเนียมและกรดไขมันจำเป็น ซึ่งดีต่อสุขภาพปอด
🌱 น้ำมันมะกอก เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเพราะมีสารโพลีฟีนอลและวิตามินอีที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
🐚 หอยนางรม อุดมด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพปอด ได้แก่ สังกะสี ซีลีเนียม วิตามินบี และทองแดง
🍓 ผลไม้ตระกูลเบอร์รี เช่น สตรอว์เบอรี บลูเบอร์รี มีฟลาโวนอยด์ที่เรียกว่าแอนโธไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
.
😊 ทั้งนี้ การกินผักและผลไม้เป็นประจำให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม โดยแบ่งเป็นผักสุก 3 มื้อ ๆ ละ 2 ทัพพี ผลไม้ตามฤดูกาลวันละ 3-5 ส่วน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปอด เนื่องจากผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี สังกะสี ซิลิเนียม สารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างภูมิต้านทานและเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผักและผลไม้ยังมีสารฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ปอดถูกทำลายได้
.
📜 เอกสารอ้างอิง 📜
Panjawara Boonsrangsom. 10 แหล่งอาหาร ช่วยบำรุงปอด [ออนไลน์]. 31 พฤษภาคม 2564.
[อ้างถึงวันที่ 22 กันยายน 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/54680-
PPTV Online. อาหาร 10 ชนิด ถ้ากินเป็นประจำช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรง [ออนไลน์]. 18 สิงหาคม 2564. [อ้างถึงวันที่ 22 กันยายน 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.pptvhd36.com/news/ไลฟ์สไตล์/154379

🔟 แหล่งอาหาร กินประจำบำรุงปอด
.
🧘‍♀️ ปอด เป็นอวัยวะสำคัญต่อระบบทางเดินหายใจ ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี่ยนนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือด ถ้าปอดเกิดได้รับผลกระทบใด ๆ เช่น ได้รับความเสียหายจากการสูบบุหรี่ หรือจากการติดเชื้อ ก็จะส่งผลกับร่างกายของเราไปด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องบำรุงรักษาปอดให้แข็งแรงอยู่เสมอ วิธีในการบำรุงปอดอย่างง่ายที่สุด คือ การรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะไปทำร้ายเนื้อเยื่อปอดได้ จากข้อมูลบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ ระบุว่ามีแหล่งอาหาร 10 ชนิด หากรับประทานเป็นประจำจะส่งผลดีต่อการทำงานของปอด ประกอบด้วย
.
🥦 ขิง เป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินอาหาร ช่วยต้านการอักเสบ
🥬 พริกหวาน เป็นแหล่งวิตามินซีที่ดี ช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้เป็นปกติ
🍎 แอปเปิ้ล มีใยอาหาร วิตามินซีและมีสารต้านอนุมูลอิสระ
🌿 ฟักทอง มีสารอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพปอดหลายชนิด โดยเฉพาะแคโรทีนอยด์ เบต้าแคโรทีน ลูทีนและซีแซนทีน
🌱 ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินเป็นส่วนประกอบหลัก การศึกษาวิจัยพบว่าการบริโภคเคอร์คูมินมีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ดีขึ้น
🍅 มะเขือเทศ มีสารไลโคปีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ที่จะช่วยลดการอักเสบของทางเดินหายใจในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดและช่วยเรื่องการทำงานของปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
🥜 ธัญพืชเต็มเมล็ด ที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงอุดมด้วยวิตามินอี ซีลีเนียมและกรดไขมันจำเป็น ซึ่งดีต่อสุขภาพปอด
🌱 น้ำมันมะกอก เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเพราะมีสารโพลีฟีนอลและวิตามินอีที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
🐚 หอยนางรม อุดมด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสุขภาพปอด ได้แก่ สังกะสี ซีลีเนียม วิตามินบี และทองแดง
🍓 ผลไม้ตระกูลเบอร์รี เช่น สตรอว์เบอรี บลูเบอร์รี มีฟลาโวนอยด์ที่เรียกว่าแอนโธไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
.
😊 ทั้งนี้ การกินผักและผลไม้เป็นประจำให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม โดยแบ่งเป็นผักสุก 3 มื้อ ๆ ละ 2 ทัพพี ผลไม้ตามฤดูกาลวันละ 3-5 ส่วน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปอด เนื่องจากผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี สังกะสี ซิลิเนียม สารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างภูมิต้านทานและเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผักและผลไม้ยังมีสารฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ปอดถูกทำลายได้
.
📜 เอกสารอ้างอิง 📜
Panjawara Boonsrangsom. 10 แหล่งอาหาร ช่วยบำรุงปอด [ออนไลน์]. 31 พฤษภาคม 2564.
[อ้างถึงวันที่ 22 กันยายน 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.thaihealth.or.th/Content/54680-
PPTV Online. อาหาร 10 ชนิด ถ้ากินเป็นประจำช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรง [ออนไลน์]. 18 สิงหาคม 2564. [อ้างถึงวันที่ 22 กันยายน 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.pptvhd36.com/news/ไลฟ์สไตล์/154379

ที่อยู่

75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

บริการขนส่งมวลชน สาย 97, 8, 44, 67, ปอ.92, ปอ.509, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.67, ปอ.44

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2201 7250

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการเอกสารมาตรฐานเพื่อการวิจัย และวิเคราะห์ทดสอบ หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฐานข้อมูลออนไลน์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Science Library - Department of Science Serviceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Science Library - Department of Science Service:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันสำนักหอสมุดฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำศึกษาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาแล้วจ้า รอตั้งนานกว่าเธอจะมาถึง RCT2017