Science Library - Department of Science Service

Science Library - Department of Science Service กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้าน วทน. กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันกองหอสมุดฯ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำศึกษาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว
(3)

เปิดเหมือนปกติ

🌳 ต้นไม้..จับฝุ่นได้ บ๊าย..บาย มลพิษอากาศ 🌳.🌿 ในปัจจุบัน..ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ยังคงประสบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มลพิษ...
27/07/2021

🌳 ต้นไม้..จับฝุ่นได้ บ๊าย..บาย มลพิษอากาศ 🌳
.
🌿 ในปัจจุบัน..ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ยังคงประสบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ รวมเรียกว่า มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทำให้มีลักษณะหรือสมบัติแตกต่างไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ทำให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือไม่ได้เลย และมีผลเสียต่อสุขภาพ
.
🌿 มลพิษทางอากาศ จัดเป็นปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปีมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตสูงถึง 7 ล้านคน ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคทรวงอก เยื่อบุตาอักเสบ หรือเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ 9 ใน 10 ของคนทั่วโลกหายใจเอาอากาศที่ปะปนไปด้วยมลพิษระดับสูงเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในอากาศมีสิ่งสกปรกหรือสารพิษเจือปนล่องลอยอยู่เกินค่ามาตรฐาน จนทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต กลายเป็นไอหมอกพิษ เช่น PM10, PM2.5 รวมถึงก๊าซโอโซน โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากครัวเรือน การทำอุตสาหกรรม รวมทั้งไฟป่าด้วย
.
🌿 สำหรับวิธีการรับมือกับมลพิษทางอากาศนั้น อาจควบคุมได้ยาก เนื่องจากฝุ่นพิษต่างๆ ล่องลอยอยู่ในอากาศ แม้แต่ฝนตกก็ไม่สามารถชะล้างไปได้ ทางเดียวที่เราสามารถทำได้ คือ ป้องกันและรับมือกับมลพิษทางอากาศด้วยตัวเอง ด้วยการลดการปล่อยอากาศเสียสู่ภายนอก เช่น ลดการเผาไหม้ที่ทำให้เกิดเขม่าควัน ใช้สารเคมีในครัวเรือนให้น้อยลง ลดการใช้รถยนต์ หันไปใช้ขนส่งสาธารณะ กำจัดขยะให้ถูกวิธี ป้องกันตัวเองเมื่อมลพิษทางอากาศสูงเกินมาตรฐานด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านเพื่อปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดและช่วยลดค่าฝุ่นละออง
.
🌿 อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจในการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศที่ใกล้ตัวแบบยั่งยืน ก็คือ การปลูกต้นไม้ดักจับฝุ่น ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ต้นไม้เป็นสิ่งกำบังชั้นดีในการดักจับฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ โดยพืชทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ แต่จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวใบและสิ่งปกคลุมบนผิวใบ ลักษณะของต้นไม้ที่ดักจับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มไม่ผลัดใบ ใบมีผิวหยาบหรือมีขน เป็นต้นไม้ที่มีผิวใบมาก จะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีผิวใบน้อย ดังนั้น ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มที่มีขนาดเล็กจำนวนมาก จึงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่ ส่วนชนิดของใบที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ต้องมีลักษณะใบหยาบ เรียวเล็ก มีขนและเหนียว ทั้งนี้ นอกจากลักษณะของใบแล้ว ลักษณะของลำต้น และกิ่งก้านที่พันกัน ก็มีส่วนช่วยในการดักจับฝุ่นละอองได้ดีเช่นกัน
.
🌿 สำหรับพันธุ์ไม้ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมีหลายชนิด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาพืช 35 ชนิดของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ต้นไม้ยืนต้นที่ช่วยดักจับฝุ่นสูงที่สุดในกลุ่มพรรณพืช ได้แก่ 1. ตะขบฝรั่ง 2. เสลา 3. จามจุรี 4. แคแสด 5. ไม้พุ่มทองอุไร และในขณะที่งานวิจัยเชิงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของไม้เลื้อยที่คุณสมบัติทางกายภาพของใบแตกต่างกัน และได้สรุปออกมาว่า พรรณต้นไม้เลื้อยที่สามารถดักจับฝุ่นได้มากที่สุด 3 ชนิด 1. ต้นสร้อยอินทนิล ผิวใบสากมีขน ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นได้มากที่สุด 2. ต้นตำลึง ผิวใบด้าน และ 3. ต้นจันทน์กระจ่างฟ้า ผิวใบมัน
.
🌿 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ฯ ระบุว่าประโยชน์ของพืชพรรณกับการบรรเทามลพิษในชุมชนเมือง สามารถช่วยดูดซับสารพิษในอากาศและสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งอาคารได้ 10 – 90% และยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก หากปลูกไม้พุ่มที่มีใบเล็กละเอียดจะช่วยเก็บฝุ่นได้มากถึง 60 – 80% ของพุ่มทั้งหมด สามารถช่วยกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
.
..เมื่อทราบประโยชน์ของต้นไม้ว่าสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ดักจับฝุ่นได้แบบยั่งยืนแล้ว..เราควรที่จะเริ่มปลูกต้นไม้ เพื่อให้เราและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้านะคะ
.
🗂 รายการอ้างอิง 🗂
- ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขที่ดี. [ออนไลน์]. มกราคม, 2561. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก : http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/9373
- มลพิษทางอากาศ ภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก : https://www.tidlor.com/th/article/lifestyle/effects-of-air-pollution.html
- เผยรายชื่อต้นไม้ 35 ชนิด มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละออง. [ออนไลน์]. มกราคม, 2562. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.bltbangkok.com/news/4584/
- รวมต้นไม้ดักจับฝุ่นละออง ช่วยกรองอากาศ ลดฝุ่นภายในบ้าน. [ออนไลน์]. กุมภาพันธ์, 2562. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.nirvanadaii.com/th/blog/planting
.
🙏 ขอบคุณภาพต้นไม้จาก :
https://steemit.com/thai/@wichudanoi/-6077b69dca126
https://pantip.com/topic/31077146
https://www.siamplants.com/2021/05/Lagerstroemia-loudonii.html
https://prayod.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%9A/
https://archives.oarit.rmuti.ac.th/?page_id=67
https://pantip.com/topic/30766117
https://vegetablethai.wordpress.com/2016/03/01/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87/
https://www.baanlaesuan.com/plants/perennial/138154.html

🌳 ต้นไม้..จับฝุ่นได้ บ๊าย..บาย มลพิษอากาศ 🌳
.
🌿 ในปัจจุบัน..ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ยังคงประสบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ รวมเรียกว่า มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทำให้มีลักษณะหรือสมบัติแตกต่างไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ทำให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือไม่ได้เลย และมีผลเสียต่อสุขภาพ
.
🌿 มลพิษทางอากาศ จัดเป็นปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก องค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปีมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตสูงถึง 7 ล้านคน ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคทรวงอก เยื่อบุตาอักเสบ หรือเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ 9 ใน 10 ของคนทั่วโลกหายใจเอาอากาศที่ปะปนไปด้วยมลพิษระดับสูงเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในอากาศมีสิ่งสกปรกหรือสารพิษเจือปนล่องลอยอยู่เกินค่ามาตรฐาน จนทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต กลายเป็นไอหมอกพิษ เช่น PM10, PM2.5 รวมถึงก๊าซโอโซน โดยมีแหล่งกำเนิดมาจากครัวเรือน การทำอุตสาหกรรม รวมทั้งไฟป่าด้วย
.
🌿 สำหรับวิธีการรับมือกับมลพิษทางอากาศนั้น อาจควบคุมได้ยาก เนื่องจากฝุ่นพิษต่างๆ ล่องลอยอยู่ในอากาศ แม้แต่ฝนตกก็ไม่สามารถชะล้างไปได้ ทางเดียวที่เราสามารถทำได้ คือ ป้องกันและรับมือกับมลพิษทางอากาศด้วยตัวเอง ด้วยการลดการปล่อยอากาศเสียสู่ภายนอก เช่น ลดการเผาไหม้ที่ทำให้เกิดเขม่าควัน ใช้สารเคมีในครัวเรือนให้น้อยลง ลดการใช้รถยนต์ หันไปใช้ขนส่งสาธารณะ กำจัดขยะให้ถูกวิธี ป้องกันตัวเองเมื่อมลพิษทางอากาศสูงเกินมาตรฐานด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านเพื่อปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดและช่วยลดค่าฝุ่นละออง
.
🌿 อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจในการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศที่ใกล้ตัวแบบยั่งยืน ก็คือ การปลูกต้นไม้ดักจับฝุ่น ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ต้นไม้เป็นสิ่งกำบังชั้นดีในการดักจับฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ โดยพืชทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ แต่จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวใบและสิ่งปกคลุมบนผิวใบ ลักษณะของต้นไม้ที่ดักจับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มไม่ผลัดใบ ใบมีผิวหยาบหรือมีขน เป็นต้นไม้ที่มีผิวใบมาก จะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีผิวใบน้อย ดังนั้น ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มที่มีขนาดเล็กจำนวนมาก จึงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่ ส่วนชนิดของใบที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ต้องมีลักษณะใบหยาบ เรียวเล็ก มีขนและเหนียว ทั้งนี้ นอกจากลักษณะของใบแล้ว ลักษณะของลำต้น และกิ่งก้านที่พันกัน ก็มีส่วนช่วยในการดักจับฝุ่นละอองได้ดีเช่นกัน
.
🌿 สำหรับพันธุ์ไม้ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมีหลายชนิด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาพืช 35 ชนิดของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ต้นไม้ยืนต้นที่ช่วยดักจับฝุ่นสูงที่สุดในกลุ่มพรรณพืช ได้แก่ 1. ตะขบฝรั่ง 2. เสลา 3. จามจุรี 4. แคแสด 5. ไม้พุ่มทองอุไร และในขณะที่งานวิจัยเชิงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของไม้เลื้อยที่คุณสมบัติทางกายภาพของใบแตกต่างกัน และได้สรุปออกมาว่า พรรณต้นไม้เลื้อยที่สามารถดักจับฝุ่นได้มากที่สุด 3 ชนิด 1. ต้นสร้อยอินทนิล ผิวใบสากมีขน ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นได้มากที่สุด 2. ต้นตำลึง ผิวใบด้าน และ 3. ต้นจันทน์กระจ่างฟ้า ผิวใบมัน
.
🌿 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ฯ ระบุว่าประโยชน์ของพืชพรรณกับการบรรเทามลพิษในชุมชนเมือง สามารถช่วยดูดซับสารพิษในอากาศและสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งอาคารได้ 10 – 90% และยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก หากปลูกไม้พุ่มที่มีใบเล็กละเอียดจะช่วยเก็บฝุ่นได้มากถึง 60 – 80% ของพุ่มทั้งหมด สามารถช่วยกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
.
..เมื่อทราบประโยชน์ของต้นไม้ว่าสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ดักจับฝุ่นได้แบบยั่งยืนแล้ว..เราควรที่จะเริ่มปลูกต้นไม้ เพื่อให้เราและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้านะคะ
.
🗂 รายการอ้างอิง 🗂
- ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการป้องกันแก้ไขที่ดี. [ออนไลน์]. มกราคม, 2561. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก : http://www.mnre.go.th/reo13/th/news/detail/9373
- มลพิษทางอากาศ ภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก : https://www.tidlor.com/th/article/lifestyle/effects-of-air-pollution.html
- เผยรายชื่อต้นไม้ 35 ชนิด มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละออง. [ออนไลน์]. มกราคม, 2562. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.bltbangkok.com/news/4584/
- รวมต้นไม้ดักจับฝุ่นละออง ช่วยกรองอากาศ ลดฝุ่นภายในบ้าน. [ออนไลน์]. กุมภาพันธ์, 2562. [อ้างถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://www.nirvanadaii.com/th/blog/planting
.
🙏 ขอบคุณภาพต้นไม้จาก :
https://steemit.com/thai/@wichudanoi/-6077b69dca126
https://pantip.com/topic/31077146
https://www.siamplants.com/2021/05/Lagerstroemia-loudonii.html
https://prayod.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%9A/
https://archives.oarit.rmuti.ac.th/?page_id=67
https://pantip.com/topic/30766117
https://vegetablethai.wordpress.com/2016/03/01/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87/
https://www.baanlaesuan.com/plants/perennial/138154.html

ขยะติดเชื้อ ‘หน้ากากอนามัย’ ทิ้งอย่างไรให้ห่างไกลโควิด.👩‍⚕️🧑‍⚕️ ในสภาวะปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร...
27/07/2021

ขยะติดเชื้อ ‘หน้ากากอนามัย’ ทิ้งอย่างไรให้ห่างไกลโควิด
.
👩‍⚕️🧑‍⚕️ ในสภาวะปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมาก หากเก็บทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง อาจแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้โดยไม่รู้ตัว วันนี้หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ห่างไกลโควิด

🌾 จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว 🌾🍚 น้ำซาวข้าว..มีประโยชน์ อย่าทิ้งงงงงง !!!! 🍚.🚩 ประเทศไทยมีรากฐานจากสังคมเกษตรกรรม มีอาชีพปลูกข้...
27/07/2021

🌾 จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว 🌾
🍚 น้ำซาวข้าว..มีประโยชน์ อย่าทิ้งงงงงง !!!! 🍚
.
🚩 ประเทศไทยมีรากฐานจากสังคมเกษตรกรรม มีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก ทำให้คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักประจำวัน ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราจะต้องซาวข้าวให้สะอาด เพื่อล้างตะกอน ฝุ่น หรือมอดที่ปะปนอยู่ในข้าวสารออก ซึ่งน้ำซาวข้าวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินบี และสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ช่วยซักผ้าขาว ช่วยขจัดคราบไขมันตอนล้างจาน ช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างในผักผลไม้ และช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ด้วยการทำ “จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว”
.
🌾 การทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว ถือเป็นการจัดการสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือนอย่างหนึ่ง ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
.
📖 รายการอ้างอิง 📖
1. จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว” ผักโตไว ไม่ต้องง้อปุ๋ย. [ออนไลน์]. พฤษภาคม, 2563. [อ้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://farmchannelthailand.com/main/น้ำซาวข้าวอย่าทิ้ง-นำมา/
2. ดีงาม...6 ประโยชน์ของน้ำซาวข้าว รู้แล้วจะเททิ้งไม่ลง !. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://home.kapook.com/view182663.html
.
📌 รูปภาพจาก
น้ำตาลทราย
http://www.palitacorp.co.th/น้ำตาลทราย+10288.html
น้ำซาวข้าว
https://www.blockdit.com/posts/5ecb804d885b8c0cba7509f6
ขวดน้ำ
https://www.bigc.co.th/crystal-drinking-water-1500-ml.html

🌾 จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว 🌾
🍚 น้ำซาวข้าว..มีประโยชน์ อย่าทิ้งงงงงง !!!! 🍚
.
🚩 ประเทศไทยมีรากฐานจากสังคมเกษตรกรรม มีอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก ทำให้คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักประจำวัน ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราจะต้องซาวข้าวให้สะอาด เพื่อล้างตะกอน ฝุ่น หรือมอดที่ปะปนอยู่ในข้าวสารออก ซึ่งน้ำซาวข้าวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินบี และสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ช่วยซักผ้าขาว ช่วยขจัดคราบไขมันตอนล้างจาน ช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างในผักผลไม้ และช่วยทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ด้วยการทำ “จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว”
.
🌾 การทำจุลินทรีย์น้ำซาวข้าว ถือเป็นการจัดการสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือนอย่างหนึ่ง ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
.
📖 รายการอ้างอิง 📖
1. จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว” ผักโตไว ไม่ต้องง้อปุ๋ย. [ออนไลน์]. พฤษภาคม, 2563. [อ้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://farmchannelthailand.com/main/น้ำซาวข้าวอย่าทิ้ง-นำมา/
2. ดีงาม...6 ประโยชน์ของน้ำซาวข้าว รู้แล้วจะเททิ้งไม่ลง !. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงจาก: https://home.kapook.com/view182663.html
.
📌 รูปภาพจาก
น้ำตาลทราย
http://www.palitacorp.co.th/น้ำตาลทราย+10288.html
น้ำซาวข้าว
https://www.blockdit.com/posts/5ecb804d885b8c0cba7509f6
ขวดน้ำ
https://www.bigc.co.th/crystal-drinking-water-1500-ml.html

5️⃣   ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อถูกฟิชชิ่ง  👩‍🏫 จากโพสต์ครั้งก่อน เราได้แนะนำวิธีการสังเกตการหลอกลวงในโลกออนไลน์แบบ Phishi...
27/07/2021

5️⃣ ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อถูกฟิชชิ่ง
👩‍🏫 จากโพสต์ครั้งก่อน เราได้แนะนำวิธีการสังเกตการหลอกลวงในโลกออนไลน์แบบ Phishing (ฟิชชิ่ง) ให้ทุกคนได้รู้จักกันไปแล้ว (อ่านได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/1295613910522024/posts/
4143566665726720) วันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่ทุกคนต้องทำ หากคุณคิดว่าถูกหลอกลวงโดยการฟิชชิ่งแล้ว
.
📬 เมื่อพบข้อความ เว็บไซต์ หรืออีเมล ที่เข้าข่ายฟิชชิ่งต้องจัดการอย่างไร ?
1. อย่าคลิกลิงก์หรือไฟล์แนบใดๆ ในอีเมลหรือข้อความที่น่าสงสัยที่ได้รับมา ให้ออกจากหน้าดังกล่าวแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือเปิดแท็บใหม่จากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยงานนั้นโดยตรง หรือโทรเข้าหาหน่วยงาน/บุคคลที่ส่งเมลมาหาคุณ โดยต้องเป็นหมายเลขที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ทางการเท่านั้น
2. หากข้อความที่น่าสงสัยมาจากบุคคลที่คุณรู้จัก ให้ติดต่อบุคคลดังกล่าวผ่านวิธีการอื่น เช่น SMS โทรศัพท์ หรือ บัญชี Social network อื่น ๆ เพื่อยืนยัน
3. รายงานข้อความดังกล่าวถึงหน่วยงานต้นทางจริงเพื่อให้ทางหน่วยงานออกมาตรการหรือป้องกัน
4. ลบข้อความออก เพื่อไม่ให้เผลอไปกด หรือทำการใด ๆ กับข้อความนั้นอีก
.
👩‍🏫 ต้องทำอย่างไรเมื่อถูก Phishing (ฟิชชิ่ง) แล้ว !!!
1. บันทึกรายละเอียดของผู้หลอกลวงให้มากที่สุด โดยเฉพาะรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี รหัสผ่านที่ของเราที่อาจจะแชร์ไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามหรือดำเนินการทางกฎหมาย
2. เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีที่คิดว่าถูกหลอกทันที รวมถึงรหัสผ่านในการเข้าบัญชีอื่นที่คุณอาจจะใช้รหัสผ่านเดียวกัน (สิ่งที่ควรทำ >> การตั้งรหัสผ่านไม่ควรซ้ำกันในแต่ละบัญชี เพราะหากเราถูกหลอกอาจจะส่งผลต่อบัญชีอื่นๆ ตามไปด้วย ควรเป็นรหัสผ่านที่คาดเดายาก คือมีการผสมตัวเลข ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรืออักขระพิเศษต่าง ๆ และไม่ควรเป็นวันเดือนปีเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งคาดเดาได้ง่าย)
3. เปิดใช้งานการตรวจสอบสองชั้นให้กับทุกบัญชีที่สามารถทำได้ เช่น เมื่อ login ด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง OTP เข้ามือถือหรือ email สำรอง เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกฟิชชิ่ง
5. หากคุณสูญเสียเงิน หรือเป็นเหยื่อของการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวควรแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันคนร้ายนำบัญชีเราไปใช้ในทางที่ไม่ควร
.
🐟 ฟิชชิ่งเป็นเพียงการหลอกลวงรูปแบบหนึ่งในโลกออนไลน์ แต่เราพบเจอได้บ่อยๆ และอาจเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว วิธีที่ดีที่สุดคือระมัดระวังทุกครั้งในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต อย่าเข้าเว็บไซต์ที่น่าสงสัยหรือมีข้อความเชิญชวนแปลก ๆ มีสติในการอ่านข้อความหรืออีเมล ลบข้อมูลการท่องเว็บไซต์ ที่สำคัญคือเปลี่ยนรหัสผ่านในแอคเคาน์ต่าง ๆ ทุก 2-3 เดือน
.
🗂 อ้างอิง 🗂
1. กสทช. คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน. หน้า 149-151. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงจาก : https://www.nbtc.go.th/News/รวมบทความ-(1)/คู่มือ-Cyber-Security-สำหรับประชาชน.aspx
2. ปกป้องตัวคุณเองจากฟิชชิ่ง . [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงจาก : https://support.microsoft.com/th-th/windows/ปกป้องตัวคุณเองจากฟิชชิ่ง-0c7ea947-ba98-3bd9-7184-430e1f860a44

5️⃣ ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อถูกฟิชชิ่ง
👩‍🏫 จากโพสต์ครั้งก่อน เราได้แนะนำวิธีการสังเกตการหลอกลวงในโลกออนไลน์แบบ Phishing (ฟิชชิ่ง) ให้ทุกคนได้รู้จักกันไปแล้ว (อ่านได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/1295613910522024/posts/
4143566665726720) วันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่ทุกคนต้องทำ หากคุณคิดว่าถูกหลอกลวงโดยการฟิชชิ่งแล้ว
.
📬 เมื่อพบข้อความ เว็บไซต์ หรืออีเมล ที่เข้าข่ายฟิชชิ่งต้องจัดการอย่างไร ?
1. อย่าคลิกลิงก์หรือไฟล์แนบใดๆ ในอีเมลหรือข้อความที่น่าสงสัยที่ได้รับมา ให้ออกจากหน้าดังกล่าวแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือเปิดแท็บใหม่จากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยงานนั้นโดยตรง หรือโทรเข้าหาหน่วยงาน/บุคคลที่ส่งเมลมาหาคุณ โดยต้องเป็นหมายเลขที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ทางการเท่านั้น
2. หากข้อความที่น่าสงสัยมาจากบุคคลที่คุณรู้จัก ให้ติดต่อบุคคลดังกล่าวผ่านวิธีการอื่น เช่น SMS โทรศัพท์ หรือ บัญชี Social network อื่น ๆ เพื่อยืนยัน
3. รายงานข้อความดังกล่าวถึงหน่วยงานต้นทางจริงเพื่อให้ทางหน่วยงานออกมาตรการหรือป้องกัน
4. ลบข้อความออก เพื่อไม่ให้เผลอไปกด หรือทำการใด ๆ กับข้อความนั้นอีก
.
👩‍🏫 ต้องทำอย่างไรเมื่อถูก Phishing (ฟิชชิ่ง) แล้ว !!!
1. บันทึกรายละเอียดของผู้หลอกลวงให้มากที่สุด โดยเฉพาะรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี รหัสผ่านที่ของเราที่อาจจะแชร์ไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามหรือดำเนินการทางกฎหมาย
2. เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีที่คิดว่าถูกหลอกทันที รวมถึงรหัสผ่านในการเข้าบัญชีอื่นที่คุณอาจจะใช้รหัสผ่านเดียวกัน (สิ่งที่ควรทำ >> การตั้งรหัสผ่านไม่ควรซ้ำกันในแต่ละบัญชี เพราะหากเราถูกหลอกอาจจะส่งผลต่อบัญชีอื่นๆ ตามไปด้วย ควรเป็นรหัสผ่านที่คาดเดายาก คือมีการผสมตัวเลข ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรืออักขระพิเศษต่าง ๆ และไม่ควรเป็นวันเดือนปีเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งคาดเดาได้ง่าย)
3. เปิดใช้งานการตรวจสอบสองชั้นให้กับทุกบัญชีที่สามารถทำได้ เช่น เมื่อ login ด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง OTP เข้ามือถือหรือ email สำรอง เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
4. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกฟิชชิ่ง
5. หากคุณสูญเสียเงิน หรือเป็นเหยื่อของการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวควรแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันคนร้ายนำบัญชีเราไปใช้ในทางที่ไม่ควร
.
🐟 ฟิชชิ่งเป็นเพียงการหลอกลวงรูปแบบหนึ่งในโลกออนไลน์ แต่เราพบเจอได้บ่อยๆ และอาจเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว วิธีที่ดีที่สุดคือระมัดระวังทุกครั้งในการท่องโลกอินเทอร์เน็ต อย่าเข้าเว็บไซต์ที่น่าสงสัยหรือมีข้อความเชิญชวนแปลก ๆ มีสติในการอ่านข้อความหรืออีเมล ลบข้อมูลการท่องเว็บไซต์ ที่สำคัญคือเปลี่ยนรหัสผ่านในแอคเคาน์ต่าง ๆ ทุก 2-3 เดือน
.
🗂 อ้างอิง 🗂
1. กสทช. คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน. หน้า 149-151. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงจาก : https://www.nbtc.go.th/News/รวมบทความ-(1)/คู่มือ-Cyber-Security-สำหรับประชาชน.aspx
2. ปกป้องตัวคุณเองจากฟิชชิ่ง . [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงจาก : https://support.microsoft.com/th-th/windows/ปกป้องตัวคุณเองจากฟิชชิ่ง-0c7ea947-ba98-3bd9-7184-430e1f860a44

ที่อยู่

75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

บริการขนส่งมวลชน สาย 97, 8, 44, 67, ปอ.92, ปอ.509, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.67, ปอ.44

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2201 7250

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการเอกสารมาตรฐานเพื่อการวิจัย และวิเคราะห์ทดสอบ หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฐานข้อมูลออนไลน์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Science Library - Department of Science Serviceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Science Library - Department of Science Service:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันสำนักหอสมุดฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำศึกษาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาแล้วจ้า รอตั้งนานกว่าเธอจะมาถึง RCT2017