Science Library - Department of Science Service

Science Library - Department of Science Service สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้าน วทน. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันสำนักหอสมุดฯ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำศึกษาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
02/10/2020

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การปฏิบัติที่จะเป็นเลิศได้นั้น​ ทฤษฎีและปฏิบัติต้องไปด้วยกัน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
28/09/2020

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

"อว. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก"

ภาพและข้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ติดตามสารสนเทศที่น่าสนใจอื่นๆจากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่เดือนกันยายน 2563 ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทยและต่างประเท...
18/09/2020

ติดตามสารสนเทศที่น่าสนใจอื่นๆจากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่เดือนกันยายน 2563 ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งดรรชนีวารสารที่ทันสมัย ได้แก่ บทความวารสารทันสมัย เอกสารมาตรฐาน กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (http://siweb.dss.go.th/fulltext/newlist/sep63.pdf)

สามารถขอรับบริการจัดหาเอกสารฉบับเต็ม สอบถามเพิ่มเติมที่ One stop service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม โทร. 0 2201 7250-5

>>  วันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สท.วศ.) ได้ส่งมอบขวด...
14/09/2020

>> วันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สท.วศ.) ได้ส่งมอบขวดพลาสติก จำนวน 420 ขวด (14 กิโลกรัม) ให้แก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดินทางมารับขวดพลาสติก ณ สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นจีวรให้พระสงฆ์ ภายใต้โครงการ “จีวรรีไซเคิล”
>> สท.วศ. มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้บุคลากรช่วยลดการใช้ทรัพยากรของประเทศ จึงจัดให้มีการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้รวบรวมขวดพลาสติกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากข้อมูลการทำ “จีวรรีไซเคิล” จำนวน 1 ผืน จะต้องใช้ขยะประเภทขวดพลาสติก PET จำนวน 15 ขวด ดังนั้น การบริจาคขวดพลาสติกจากบุคลากร สท.วศ. ในครั้งนี้ สามารถแปรรูปเป็นจีวร ได้ถึง 28 ผืน ..!!
>> สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคขวดพลาสติก สามารถทำได้โดย แกะฉลาก ฝาขวด และห่วงฝาขวดออก ล้างทำความสะอาด แล้วตากให้แห้ง จากนั้นติดต่อไปที่วัดจากแดง ซอยวัดจากแดง
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 หรือ โทร. 066-1599558
..ง่าย ๆ แบบนี้ เราก็ได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าแล้วค่ะ..

🚩 เดือนสิงหาคม 2563 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้🌥“สมุดปกฟ้าอาก...
19/08/2020

🚩 เดือนสิงหาคม 2563 หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
🌥“สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) เป็นการต่อยอดความเข้าใจปัญหาพีเอ็ม 2.5 โดยมุ่งเติมเต็มองค์ความรู้เชิงลึกในทุกมิติของผลกระทบจากมลพิษทางอากาศเพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของมลพิษทางอากาศต่อสังคมไทย ปัญหามลพิษทางอากาศและนำเสนอองค์ความรู้ด้านขนาดของอนุภาคพีเอ็ม 2.5 ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพรวมทั้งเป็นสาเหตุของโรคร้าย
🌥 ปัญหาพีเอ็ม 2.5 ได้กลายเป็นประเด็นที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 ที่เกิดวิกฤตคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้ ทำให้อากาศขมุกขมัวจนรบกวนการใช้ชีวิตของผู้คน โดยฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 อยู่ในระดับสูงจนเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพของประชาชนจนสร้างความวิตกกังวลให้กับสังคมไทยเป็นวงกกว้างโดยเฉพาะผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของเด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
🌥 งานศึกษาวิจัยพบว่า พีเอ็ม 2.5 สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้จากองค์ประกอบของอนุภาคพีเอ็ม 2.5 นั่นคือ มีสารพิษที่เกาะติดมากับพีเอ็ม 2.5 เช่น สารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารไดออกซินและฟูแรน นอกจากนั้น พีเอ็ม 2.5 สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ได้จากขนาดของอนุภาคพีเอม 2.5 ที่เล็กมาก ทำให้สามารถรอดพ้นการดักจับของจมูกและหลอดลมเล็กใหญ่ เข้าไปสู่ถุงลมฝอยขนาดจิ๋วที่อยู่ปลายทางได้และสามารถซึมผ่านผิวหนังของถุงลมฝอยเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง อนุภาคและขนาดของพีเอ็ม 2.5 สามารถก่อให้เกิดโรงมากมาย เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
______________________________________________________________________________________
สามารถติดตามสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมาตรฐานต่าง ๆ จัดทำและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือนได้ที่ >>
📧 : [email protected]
ติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ของหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม
☎️ 02-201-7250-55

🥬 พืชผักเหม็นเหม็น..มีประโยชน์ 🥬ถ้าจะให้ผู้อ่านลองบอกชื่อผักที่มีกลิ่นเหม็น คุณๆ จะนึกถึงผักอะไรกันบ้างคะ ส่วนผู้เขียนนั...
06/08/2020

🥬 พืชผักเหม็นเหม็น..มีประโยชน์ 🥬
ถ้าจะให้ผู้อ่านลองบอกชื่อผักที่มีกลิ่นเหม็น คุณๆ จะนึกถึงผักอะไรกันบ้างคะ ส่วนผู้เขียนนั้น ไม่ได้นึกถึงแค่ผักที่มีกลิ่นเหม็น แต่นึกไกลไปถึงเมนูอาหารที่มีชื่อว่า “ผัดสามเหม็น” เลยค่ะ
🥬 งั้นลองถามคำถามผู้อ่านดีกว่า..ว่า ผักที่มีกลิ่นเหม็นในเมนู “ผัดสามเหม็น” มีอะไรบ้าง (ลองเดาเล่นๆ นะคะ)
1. สะตอ ชะอม กระเทียมโทน
2. ชะอม หัวไชเท้า สะตอ
.
.
.
คำตอบ คือ ข้อ 1. สะตอ ชะอม กระเทียมโทน
- - - - - - - - - -
เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าผักมีประโยชน์มากมาย แล้วผักที่มีกลิ่นเหม็นล่ะ มีประโยชน์หรือไม่??
ตามมาอ่านกันได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ
http://siweb1.dss.go.th/bsti_data/28.facebook/pungent_vegetable.pdf

🥨 Ketogenic Diet 🥨 Ketogenic Diet หรือ การกินคีโต เป็นการลดน้ำหนักวิธีหนึ่ง  โดยการทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิส คือภาว...
06/08/2020

🥨 Ketogenic Diet 🥨
Ketogenic Diet หรือ การกินคีโต เป็นการลดน้ำหนักวิธีหนึ่ง โดยการทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะคีโตซิส คือภาวะที่ร่างกายไม่มีน้ำตาลกลูโคส เพียงพอที่จะใช้เป็นพลังงาน ดังนั้นร่างกายจึงเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลจากไขมันที่มีอยู่ในร่างกายแทน เพื่อทดแทนน้ำตาลกลูโคสให้กับสมองด้วยวิธีการเช่นนี้ ทำให้ผู้ที่คิดจะลดความอ้วน ยังคงกินได้เป็นปกติ เพียงแต่หลีกเลี่ยงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุด และร่างกายจะทำการดึงเอาน้ำตาลจากไขมันมาใช้แทน ซึ่งการรับประทานอาหารรูปแบบคีโตนั้นจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดและอินซูลินลดลงอย่างมาก และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างอื่นอีกมากมาย

- - - - - - - - - - -

ลักษณะอาหารและหลักการ
🥓 อาหารที่ต้องลดคือ ต้องลดกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดให้ลดลง ซึ่งจริง ๆ แล้วจะต้องกินน้อยกว่าประมาณ 20-50 กรัมต่อวัน แต่สามารถจะกินไขมันเพิ่มขึ้นได้ สิ่งที่จะต้องระวังก็คือ จะต้องกินไขมันที่ดี ไม่ใช่กินไขมันอะไรก็ได้ โดยเน้นทานอาหารไขมันในกลุ่มไขมันที่ดี 70% โปรตีนทุกประเภท 25% และคาร์โบไฮเดรต 5% ของปริมาณแคลอรี่ต่อวัน
🥓 ร่างกายปกตินำกลูโคสจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้เป็นพลังงาน เมื่อมีกลูโคสน้อย จึงปรับตัวโดยนำไขมันสะสมมาเผาผลาญ และตับเปลี่ยนกรดไขมันที่ถูกย่อยเหล่านั้นเป็นสารคีโตน ให้พลังงานแทน
ตัวอย่างอาหาร
🥓 ทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทะเล ไข่ ชีส อาหารทะเล อะโวคาโด น้ำมันปลา น้ำมันมะกอก เนยธรรมชาติ และโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆ ตามปกติ ส่วนคาร์โบไฮเดรตเน้นรับจาก ผัก นมอัลมอนด์ นมมะพร้าว ผลไม้ตระกูลเบอรี่ เลมอน
อาหารต้องห้าม
🥓 อาหารประเภทแป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว พาสต้า ข้าวทุกชนิด น้ำตาล ขนมเค้ก แอลกอฮอล์ นมวัว (เพราะให้คาร์โบไฮเดรตเยอะ) รวมทั้งงดเนื้อสัตว์ติดมัน กากหมู น้ำมันจากสัตว์ น้ำมันแปรรูป ครีมเทียม ไขมันทรานส์ ของทอดซ้ำๆ
ข้อดี
🥓 น้ำหนักค่อยๆ ลดลง ในช่วง 1-2 เดือนแรก ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่ากี่กิโลกรัม หลังจากนั้นจะขึ้นกับสภาพร่างกายแต่ละคนในการปรับตัว

ข้อเสีย
🍗 ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะการกินอาหารที่มีไขมันสูงร่างกายจะผลิตโมเลกุลที่เรียกว่า ketones ขึ้นมาและขับออกทางปัสสาวะและลมหายใจ
ข้อห้าม
🍗 ผู้ที่มีปัญหาโรคตับ
🍗 ผู้ที่มีปัญหาเรื่องไต
🍗 ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาญไขมัน
🍗 ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมาก ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมาก
🍗 ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการบีบตัวของลำไส้ ท้องอืดง่าย ๆ มีกรดไหลย้อน
คำแนะนำเพิ่มเติม
🍗 ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเสมอ
🍗 ควรออกกำลังกายควบคู่ไปอย่างเหมาะสม
- - - - - - - - - - -

แหล่งอ้างอิง
1. การลดน้ำหนักที่เรียกว่า “คีโต” คืออะไร. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/คีโตเจนิค
2. คีโตเจนิค (Ketogenic Diet) คืออะไร? ลดความอ้วนด้วยไขมันแบบไหน?. [ออนไลน์]. 15 เมษายน, 2562. [อ้างถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.sanook.com/health/15729
3. "คีโตเจนิค ไดเอ็ต" (Ketogenic Diet) ช่วยบรรเทาอาการวัยทองในผู้หญิงได้. [ออนไลน์]. 12 พฤษภาคม, 2563. [อ้างถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.sanook.com/health/22517
4. หลอกสมองให้ลดความอ้วนแบบ “คีโตเจนิค”. [ออนไลน์]. 28 มีนาคม, 2562. [อ้างถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.sanook.com/health/15449

- - - - - - - - - - -
รูปภาพจาก : https://www.sanook.com/health/15729/

📢 มาแล้วค่ะ!!!  📖 “ British pharmacopoeia 2020” ตำรับยาแห่งประเทศอังกฤษ🌏 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่มีเพิ่ม...
30/07/2020

📢 มาแล้วค่ะ!!! 📖 “ British pharmacopoeia 2020” ตำรับยาแห่งประเทศอังกฤษ
🌏 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมยาจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
📚 สำนักหอสมุดฯ ขอแนะนำหนังสือใหม่ “ British pharmacopoeia 2020”
โดยจะให้ข้อมูลของสารที่ใช้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางยา สูตรโมเลกุล (Molecule formula) สูตรโครงสร้าง (Structural formula) น้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ( Physical and chemical properties) การจัดจําแนก (Identification) ความสามารถในการละลาย (Solubility) การวิเคราะห์ (Analysis) การเก็บรักษา (Storage) ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (Actions) ประโยชน์การนําไปใช้ (Uses) และการเตรียม (Preparations) นอกจากนั้นยังมีข้อมูลในส่วนของตํารับยาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ส่วนประกอบของยา วิธีการเตรียมยา ประโยชน์และวิธีใช้ (Labelling) ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตยาอย่างครบวงจรและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- - - - - - - - - - - - - - - -
📍นอกจากนี้สามารถดูรายการสารสนเทศและเอกสารใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ที่ https://wow.in.th/XpJnc

หลังจากสถานการณ์เริ่มคลายล็อกดาวน์หลายแห่ง หลายคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท เรามาดูกันดีกว่าว่าจะ...
22/07/2020

หลังจากสถานการณ์เริ่มคลายล็อกดาวน์หลายแห่ง หลายคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท เรามาดูกันดีกว่าว่าจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ได้อย่างไร มาอ่านกันเลยค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
👍การดูแลตัวเองให้ห่างจากโควิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าตัวเอง สิ่งของรอบตัวที่ไม่สะอาดหรือการสัมผัสกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเสี่ยง ล้างมือทุกชั่วโมงด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงที่ที่มีคนแออัด
🥗 การเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านในตลาดหรือแผงลอย ก่อนลูกค้าเข้าร้านต้องจัดคิวให้รอเว้นระยะห่าง 1 เมตร กำหนดจำนวนคนไม่ให้แน่นเกิน อาจจำกัดเวลารับลูกค้าเป็นรอบ การกำหนดตำแหน่งในการวางร้านหรือแผงเพื่อลดความความแออัดและโอกาสในการติดเชื้อ มีที่ให้ล้างมือ หรือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ (70%) ให้บริการก่อนเข้าร้าน หรือจับสินค้าในร้าน
👩 การเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบเจ้าของร้านตัดผมขนาดเล็กซาลอนหรือร้านเสริมสวยในชุมชน จำกัดจำนวนคนในร้านไม่ให้มีการนั่งรอ แต่อาจเป็นการโทรนัด ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในร้าน ให้บริการเฉพาะที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากหรือ Face shield ตลอดเวลา ในห้องปิดต้องมีอากาศอาจเปิดประตูให้มีการระบายหรือเปิดพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย 1-2 ตัว
🚴‍♂️ การเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบผู้โดยสารและวินมอเตอร์ไซด์ สวมหน้ากากอนามัย เตรียมหมวกกัน น็อคส่วนตัว หรือหมวกคลุมผมพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงหมวกที่ใช้ร่วมกัน พกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ใช้ระหว่างเดินทางหรืออุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง งดการสนทนาที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการกระจายเชื้อ ล้างมือหลังลงจากรถ และเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบนยานพาหนะ
การเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบพนักงานประจำที่ต้องนั่งรถ
🚖 แท็กซี่ไปทำงานและคนขับแท็กซี่ สวมหน้ากากอนามัย วางแผนการใช้บริการไม่ให้ขึ้นไปแออัดบนรถควรโดยสารครั้งละไม่เกิน 3 คนเพื่อลดความเสี่ยง ทำพลาสติกหรือฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารแยกโซนให้ชัดเจน เปิดเครื่องปรับอากาศและแง้มหน้าต่างให้เล็กน้อย พกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ใช้ระหว่างเดินทางหรืออุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง งดการสนทนาที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการกระจายเชื้อ ลดการสัมผัสส่วนต่างๆ ของรถขณะโดยสาร หากมีการสัมผัสให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทันที
🚆 การเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างสำหรับผู้โดยสารที่ต่อคิวรอขึ้นรถไฟมีที่กั้นระหว่าง และกำหนดจำนวนผู้นั่งที่ชัดเจนในแต่ละตู้โดยสาร กำหนดตำแหน่งในการยืน งดการพูดคุยกันเองและผ่านโทรศัพท์ระหว่างมีผู้โดยสารบนรถ จัดหาแอลกอฮอล์ (70%) ไว้ให้บริการในทุกตู้โดยสาร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ติดตามสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจอื่น ๆ จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งดรรชนีวารสารที่ทันสมัย ได้แก่ บทความวารสารที่ทันสมัย เอกสารมาตรฐาน กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯhttp://siweb1.dss.go.th/fulltext/newlist/jul63.pdf

>> ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตได้ทำการผลิตเหล็กชนิดต่าง ๆ ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ละบริษัทจะผลิตเหล็กแตกต่างกันตามประเ...
18/06/2020

>> ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตได้ทำการผลิตเหล็กชนิดต่าง ๆ ออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ละบริษัทจะผลิตเหล็กแตกต่างกันตามประเภทของการใช้งาน ดังนั้นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กสามารถใช้ “มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม” ซึ่ง JIS (Japanese Industrial Standards) เป็นหนึ่งในมาตรฐานของญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้งาน

>> การจำแนกประเภทของเหล็กตามมาตรฐานญี่ปุ่นซึ่งจะแบ่งเหล็กตามลักษณะงานที่ใช้ โดยตัวอักษรชุดแรกจะมีคำว่า “JIS หมายถึง Japanese Industrial Standards” ตัวอักษรตัวถัดมาจะมีได้หลายตัว แต่ละตัวหมายถึงการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ถัดจากตัวอักษรจะเป็นตัวเลขซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ตัว

o ตัวเลขตัวที่ 1 จะเป็นกลุ่มประเภทของเหล็ก การทดสอบและกฎต่าง ๆ , วิธีวิเคราะห์, วัตถุดิบ

o ตัวเลขตัวที่ 2 จะเป็นตัวแยกประเภทของวัสดุในกลุ่มนั้น เช่น เหล็กไร้สนิม, เหล็กเครื่องมือ, เหล็กสปริง

o ตัวเลขที่เหลือ 2 หลักสุดท้ายจะเป็นตัวแยกชนิดเหล็กตามส่วนผสมที่มีอยู่ในวัสดุนั้น เช่น เหล็กเครื่องมือคาร์บอน, เหล็กเครื่องมือประสม

o ยกตัวอย่าง JIS C 2501

o JIS หมายถึง Japanese Industrial Standards

o C หมายถึง งานวิศวกรรมไฟฟ้า

o 2 หมายถึง วัตถุดิบ เหล็กดิบ ธาตุผสม

o 5 หมายถึง เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อ

o 01 หมายถึง เหล็กเครื่องมือคาร์บอน

>> วันนี้หอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม ขอแนะนำ “มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม (Japanese Industrial Standards Version 2019)” มีอะไรอัพเดตบ้าง...??? ไปดูกันเลย

· JIS A 9501Standard practice for thermal insulation works

(มาตรฐานการปฏิบัติงานจากฉนวนกันความร้อน) >> (https://bit.ly/2XOGaNq)

· JIS C 2501Methods of test for permanent magnet

(วิธีการทดสอบแม่เหล็ก)>> (https://bit.ly/2B2kGDB)

· JIS C 8957Interrelationship of photovoltaic modules and arrays

(ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลและแผงเซลล์แสงอาทิตย์)>> (https://bit.ly/30BA4lr)

· JIS K 0050General rules for chemical analysis

(กฎทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี) >> (https://bit.ly/2Yub3WG)

· JIS R 3106Testing method for transmittance, reflectance and emissivity of flat glass and calculation of total solar energy transmittance of glazing

(การทดสอบการสะท้อนและการแผ่รังสีของกระจกและคำนวณการส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ของกระจก)>> (https://bit.ly/3dYsy84)

· JIS R 5210Portland cement (Amendment 1)

(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ฉบับแก้ไข 1)>> (https://bit.ly/2XOBA1I)

· JIS T 1021Hospital grade outlet-sockets and plugs

(เต้ารับและปลั๊กไฟที่ใช้ในโรงพยาบาล)>> (https://bit.ly/3cP0YZd)

___________________________________________________________________________________________

สามารถติดตามสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมาตรฐานต่าง ๆ จัดทำและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือนได้ที่ >> http://siweb.dss.go.th/index.php/th/newlist/album/17-new-list-2563

E-mail : [email protected]

ติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ ของหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม โทรศัพท์ 02-201-7250-55

📷

Intermittent Fasting (IF) คืออะไร???💪💪 กระแสของ Intermittent Fasting หรือ IF กำลังได้รับความนิยม และพูดถึงเพิ่มขึ้นในปัจ...
10/06/2020

Intermittent Fasting (IF) คืออะไร???

💪💪 กระแสของ Intermittent Fasting หรือ IF กำลังได้รับความนิยม และพูดถึงเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ต้องการลดปริมาณไขมันในร่างกาย ต้องการลดน้ำหนัก เปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือแม้แต่กระทั้งในบางความเชื่อ การทำ IF ช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้น อายุยืนขึ้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ IF กันค่ะ ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

🥗 Intermittent แปลว่า ไม่ต่อเนื่อง

🥗 Fasting แปลว่า การอดอาหาร

ดังนั้น Intermittent Fasting หรือ IF จึงหมายถึง การอดอาหารเป็นช่วงๆ เป็นช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง จำกัดเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อลดการสะสมไขมันหรือลดความอ้วน โดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางชนิด ทำให้การสะสมไขมันในร่างกายลดลง และสามารถลดความอ้วนได้

.

ในระหว่างช่วงที่อดอาหาร หรือช่วง Fasting ร่างกายจะมีกลไกการหลั่งฮอร์โมนอย่างไร??

🚴‍♀️ การหลั่งอินซูลิน (Insulin) ลดลง ทำให้การเก็บกลูโคสในเลือดเข้าสู่เซลล์ลดลง จึงมีการสะสมของไกลโคเจน และไขมันใต้ผิวหนังลดลงด้วย

🚴‍♂️ การหลั่ง Growth Hormone เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากระดับอินซูลินที่ลดลง ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดี และเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้น รูปร่างจึงดูลีน กระชับ สวยงามนั่นเอง

.

จะจัดเวลาการ รับประทานอาหาร-อดอาหาร อย่างไร?

Intermittent Fasting มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น แบบ 20/5 คืออด 20 ชั่วโมง รับประทานได้ 5 ชั่วโมง แบบอดอาหารทั้งวัน 1-2 วันต่อสัปดาห์ แบบ 16/8 คืออดอาหาร 16 ชั่วโมง รับประทานได้ 8 ชั่วโมงซึ่งรูปแบบที่คนนิยมใช้มากที่สุด สมมุติว่าเราเป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานเป็นเวลา อาจจัดเวลารับประทานอาหารให้อยู่ระหว่าง 9.00-17.00 น. และเปลี่ยนมาออกกำลังตอนเช้าก่อนเริ่มรับประทานอาหาร เป็นต้น

.

ข้อดีของ Intermittent Fasting

📌 ลดการสะสมไขมัน กระตุ้นการเผาผลาญและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

📌 ยับยั้งการอักเสบ ช่วยซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสียหาย

📌 ลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ

📌 ทำให้เราสามารถลดความอ้วน และมีรูปร่างที่เพรียวสวยได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากระดับฮอร์โมนอินซูลินที่ลดลง และ Growth Hormone ที่เพิ่มขึ้น

.

แหล่งอ้างอิง

อดแล้วผอม? Intermittent Fasting (IF). [ออนไลน์].. [อ้างถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.lovefitt.com/tips-tricks/อดแล้วผอม-intermittent-fasting-if/

if (Intermittent fasting) คืออารายอ่ะ ทำไมฮิตกันจัง. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.thaiketopal.com/if-intermittent-fasting

Intermittent Fasting คืออะไร? ดีอย่างไร? และเหมาะกับใคร?. [ออนไลน์]. เมษายน, 2561. [5 มิถุนายน 2563]. เข้าถึงจาก: https://www.honestdocs.co/intermittent-fasting-good-and-suitable-for

- - - - - - -

ที่มารูปภาพ : https://blog.kissmyketo.com/articles/keto-diet-basics/intermittent-fasting-and-keto

🌧 ฝนมา.. โรคมา.. ป้องกันอย่างไร?? 🌧      ตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว นอกจากการป้องกันตัวเองจากเชื้อ Covid-19 พอเร...
10/06/2020

🌧 ฝนมา.. โรคมา.. ป้องกันอย่างไร?? 🌧

ตอนนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว นอกจากการป้องกันตัวเองจากเชื้อ Covid-19 พอเริ่มเข้าสู่หน้าฝนเรายังต้องระวังและดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่วงอากาศชื้น อุณหภูมิเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ทั้งหลาย วันนี้เราได้นำข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดที่มักเกิดในช่วงหน้าฝน พร้อมสาเหตุและวิธีการป้องกันมาฝากกันค่ะ

📖 อ่านฉบับเต็มที่นี่ >> https://bit.ly/37s3vrz 📖
.
รูปภาพจาก : https://pikfree.ir/downloads/cute-kid-plaiyng-rainy-day/

👩‍🏫 คำแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร🥗 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-1...
10/06/2020

👩‍🏫 คำแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

🥗 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงกำหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรมให้ทุกพื้นที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) โดยเป็นข้อกำหนดทั่วไปและข้อปฏิบัติให้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในระยะแรกให้เปิดดำเนินการได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ใน 2 ลักษณะกิจกรรม คือ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

🥗 ร้านอาหารเป็นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งในระยะ ผ่อนปรนดังกล่าวร้านอาหารสามารถจัดที่นั่งหรือโต๊ะรับประทานอาหารภายในร้านได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคำแนะนำในการดูแลสุขลักษณะของร้านอาหาร สำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ซื้อ/ผู้บริโภค เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมคำแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร มาฝากกันค่ะ

📍 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง คำแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้จากบทความเรื่อง คำแนะนำในการป้องกัน COVID-19 สำหรับร้านอาหาร ที่นี่ https://bit.ly/37fhPTV

ที่อยู่

75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

บริการขนส่งมวลชน สาย 97, 8, 44, 67, ปอ.92, ปอ.509, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.67, ปอ.44

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2201 7250

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Science Library - Department of Science Serviceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Science Library - Department of Science Service:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการคนแรก ปัจจุบันสำนักหอสมุดฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ในขอบข่ายบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการที่หลากหลายตลอดจนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีบรรณารักษ์และนักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำศึกษาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกและรวดเร็ว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาแล้วจ้า รอตั้งนานกว่าเธอจะมาถึง RCT2017