สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา https://www3.rdi.ku.ac.th/ วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศงานวิจัย
-------------------------------------------------------------------------------
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดังนี้

ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย
--------------------------------------
สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

ด้านการบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ
----------------------------------------------
สวพ.มก. มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดยังสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย
--------------------------------------------------------------
สวพ.มก. มีฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยประสาน บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้
- การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร
- การเผยแพร่โดยสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย”
- การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย
-------------------------------------------------------------------
สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รับผิดชอบในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
--------------------------------------------------------------------------
สวพ.มก. มีหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย

เปิดเหมือนปกติ

📣📣วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ...
29/06/2021

📣📣วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
✳✳รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66784

📣📣วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
✳✳รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66784

📍ห้องปฏิบัติการกัญชงกัญชาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการวิเคราะห์ Cannabinoids ทุกตัวได้จากเครื่อง HPLC ได้แล้ว ...
26/06/2021

📍ห้องปฏิบัติการกัญชงกัญชาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการวิเคราะห์ Cannabinoids ทุกตัวได้จากเครื่อง HPLC ได้แล้ว และยังทำ Cannabis - Terpene Profiling จากเครื่อง GC-MS ได้ด้วย พร้อมฟาซิลิตี้ CO2 extractor จากสิงคโปร์

👨🏼‍🔬ผู้สนใจติดต่อที่ ผศ. ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [email protected]

25/06/2021
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่า พื้นที่กันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

#หลังโควิดเที่ยวไหนดี 🌳🐾🦔🌿🌱🍂
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่า พื้นที่กันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง🪨🌾🌺
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. แสงสรรค์ ภูมิสถาน
#ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🍁🍀🐎🦏🐊🐕🐐🦍. . . . . . . . . .
#โครงการวิจัย การจัดการถิ่นที่อาศัยสัตว์ป่ากินพืชขนาดใหญ่ในประเทศไทย: การพัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ป่า ในพื้นที่กันชนมรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดย
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) United Nations Development Programme - UNDP
🍃🍂🍁🍃🍂🍁🍃🍂🍁🍂🍁🍃🍂🍁
งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
ติดตาม youtube 🌻🌼 #การจัดการพื้นที่เขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า I Ep.1 https://youtu.be/jHyrjKYEXvQ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด สาขาชีววิทยาป...
25/06/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด สาขาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66741

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ดอกรัก มารอด สาขาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66741

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป...
24/06/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66717

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66717

ขอเชิญชวนรับฟังบรรยายประเด็นสภาวะแวดล้อมความมั่นคงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเ...
24/06/2021

ขอเชิญชวนรับฟังบรรยายประเด็นสภาวะแวดล้อมความมั่นคงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในงานการประชุมวิชาการกองทัพเรือ Naval Symposium 2021 การพัฒนากำลังรบทางเรือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. (Online) https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66711

ขอเชิญชวนรับฟังบรรยายประเด็นสภาวะแวดล้อมความมั่นคงกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในงานการประชุมวิชาการกองทัพเรือ Naval Symposium 2021 การพัฒนากำลังรบทางเรือ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. (Online) https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66711

#วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว #สำหรับปลูกผักอินทรีย์ปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป อย่างกาบมะพร้าวอ่อน นอกจากจะ...
23/06/2021
วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว สำหรับปลูกผักอินทรีย์

#วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว #สำหรับปลูกผักอินทรีย์
ปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป อย่างกาบมะพร้าวอ่อน นอกจากจะนำไปทำลาย เผา ถมที่ ซึ่งไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหากาบมะพร้าวเหลือทิ้ง โดยการนำมาผลิตเป็นวัสดุปลูกอินทรีย์ ผ่านกระบวนการหมักวัสดุปลูก เพื่อใช้ปลูกพืชตระกูลสลัด และพืชตระกูลผักใบ ประโยชน์ของวัสดุปลูกจากกากมะพร้าว มีน้ำหนักเบา ประหยัดน้ำ ระบายอากาศได้ดี ไม่มีวัชพืชและแมลงต่างๆ สอบถามได้ที่ วุฒิชัย ทองดอนแอ นักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3435-1399

********************************************************************
Organic material from coconut for growing organic vegetables
The problem of waste material from the processing industry like young coconut husks besides destroying, burning, filling the place where value cannot be created, Kasetsart University Research team therefore, have found a solution to the problem of the waste coconut husks. By using it to produce organic planting material through the fermentation process of planting material for use in the cultivation of salad crops and leafy vegetables. The benefits of planting material from coconut husks are light weight, water saving, good ventilation. There are no weeds and insects. For inquiries, please contact Wuttichai Thongdonae, a researcher at the Central Laboratory and Greenhouse Complex, Research and Academic Service Center, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Tel. 0-3435-1399

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..
https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar...

ปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป อย่างกาบมะพร้าวอ่อน นอกจากจะนำไปทำลาย เผา ถมที่ ซึ่งไม่สาม....

📣📣โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแว...
23/06/2021

📣📣โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ประกาศรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง
📍📍รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66696

📣📣โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการเร่งการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ประกาศรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง
📍📍รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66696

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน การพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรร...
21/06/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน การพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 37 แห่ง https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66642

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.3...
21/06/2021

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
✳✳รายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66636

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
✳✳รายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66636

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 🎖🎖📍📍 รายละเอี...
17/06/2021

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 🎖🎖
📍📍 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66607

RUN Talk Online "การเกษตร แก้วิกฤต COVID - 19" โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Time: June 15,...
15/06/2021

RUN Talk Online "การเกษตร แก้วิกฤต COVID - 19" โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Time: June 15, 2021 07:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84072892554

RUN Talk Online "การเกษตร แก้วิกฤต COVID - 19" โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Time: June 15, 2021 07:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84072892554

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงฯ “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงขอ...
15/06/2021

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงฯ “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่าน โปรแกรม Cisco Webex Meeting ตามลิงก์ shorturl.at/GCGOI (Meeting Number: 184 887 2803 Meeting Password: KU-Reinventing) และถ่ายทอดผ่าน Nontri Live จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66576

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงฯ “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่าน โปรแกรม Cisco Webex Meeting ตามลิงก์ shorturl.at/GCGOI (Meeting Number: 184 887 2803 Meeting Password: KU-Reinventing) และถ่ายทอดผ่าน Nontri Live จากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66576

มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษ...
10/06/2021

มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครและฟอร์มใบสมัครตามเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบัณฑิตวิทยาลัย
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66392

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้...
08/06/2021

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและเทคนิคการเล่าเรื่องนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📍📍รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66233

📣📣สวพ.มก. ขอเชิญเช้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Storytelling สร้างคุณค่าให้งานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและเทคนิคการเล่าเรื่องนำเสนอผลงานวิจัย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📍📍รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66233

TCELS ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "Webinar on Usability Engineering for Medical ...
07/06/2021

TCELS ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "Webinar on Usability Engineering for Medical Device" 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 ผ่านทาง Microsoft Teams
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66252

TCELS ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "Webinar on Usability Engineering for Medical Device" 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 ผ่านทาง Microsoft Teams
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66252

📣📣 สวพ.มก. เปิดสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแ...
07/06/2021

📣📣 สวพ.มก. เปิดสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
🎖🎖สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.
📍📍 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66242

AI เฝ้าระวังโรคลมร้อน นวัตกรรมฝีมือทีมวิจัยไทย คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลกจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวา ประจำปี 2...
02/06/2021

AI เฝ้าระวังโรคลมร้อน นวัตกรรมฝีมือทีมวิจัยไทย คว้ารางวัลเหรียญทองระดับโลกจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวา ประจำปี 2021

ทีมนักวิจัยไทยนำโดย ผศ.ดร.นริศ หนูหอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​พระนครเหนือ พอ.ผศ.ดร.ราม รังสินธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พอ.ศ.ดร.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ได้พัฒนา ระบบ AI เครื่องมือตรวจวัดสีปัสสาวะและสภาพอากาศแบบอัตโนมัติเพื่อประมวลความเสี่ยงและเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ในการฝึกทหารใหม่ที่ต้องฝึกกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากความร้อน

โดยได้นำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์ เพื่อช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูลสีปัสสาวะและสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ เพื่อลดความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล สามารถเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง นำไปสู่การป้องกันโรคลมร้อนรายบุคคลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thansettakij.com/content/business/478963

02/06/2021
Special interview การจัดการพื้นที่เขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า I Ep.1

#Special interview #การจัดการพื้นที่เขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า I Ep.1 🌳🐂. .
🌻🍃 ผศ.ดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🐆🦍🦘🐾🪴🍂

📣📣สวพ.มก. ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส. จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอ...
31/05/2021

📣📣สวพ.มก. ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส. จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex)
✳✳ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66140

📣📣สวพ.มก. ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส. จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex)
✳✳ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66140

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับม...
25/05/2021

ฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=66096

📚Journal call for papers from Agriculture and Natural Resources (ANRES) on behalf of the editorial board of ANRES, I wou...
21/05/2021
ANRES on line tutorial on “Scientific Paper Writing Tips”

📚Journal call for papers from Agriculture and Natural Resources (ANRES) on behalf of the editorial board of ANRES, I would like to invite papers examining topics from across the journal's scope for submission. 📥

🌳Field and scope include:

📌Agricultural Biotechnology, Biochemistry and Microbiology
📌Agricultural Technology, Logistics, Engineer, and Data Sciences
📌Animal Sciences, Fisheries, Aquaculture, and Veterinary Sciences (including Pets and Wildlife)
📌Biodiversity, Environment, Ecology
📌Bio-resource, Genetics and Genomic
📌Food Sciences and Industry
📌Plant Protections and Natural Products (Entomology, Plant Pathology, Biological Controls, Pest Control, etc.)
📌Plant Sciences (Agronomy, Horicultural, Forestry, etc.
📌Soil, Water and Environmental Science
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ANRES on-line tutorial on “Scientific Paper Writing Tips”✅
https://youtu.be/sHcSSs1N1ic
📥📥📥📥📥📥📥📥📥📥📥
Submit your paper at http://anres.kasetsart.org/

ANRES on line tutorial on “Scientific Paper Writing Tips” by Prof. Dr. Uthairat Na-Nakorn Faculty of Fisheries, Kasetsart University and Editor - in - Chief ...

#เทอราเรียม #สวนขวดแก้วเพื่อสร้างอาชีพเทอราเรียม (Terrarium) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “สวนขวด” โดยการปลูกพืชในภาชนะแก้วร...
21/05/2021
เทอราเรียม สวนขวดแก้วเพื่อสร้างอาชีพ

#เทอราเรียม #สวนขวดแก้วเพื่อสร้างอาชีพ
เทอราเรียม (Terrarium) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “สวนขวด” โดยการปลูกพืชในภาชนะแก้วระบบปิด เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ ต้นไม้จะได้รับน้ำจากความชื้นที่กลั่นตัวเป็นไอน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นภายในภาชนะอยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ที่เหมาะกับระบบนี้ได้แก่ เฟิร์น มอส กนกนารี และพืชที่ทนกับความชื้นค่อนข้างสูง ทนต่อสภาพร่มได้ดี ซึ่งเป็นการทำเทอราเรียมเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาจัดวางในขวดแก้ว หรือภาชนะใสเพื่อความสวยงาม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สนใจในการสร้างอาชีพ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-6393-5688

The terrarium, to create a career.
Terrariumor popularly known by Thai people as "garden in the bottle" by growing plants in closed glass containers. To control plant growth without watering the plants. The plants receive water from moisture that condenses, causing moisture inside the container all the time. Plants that are suitable for this system include ferns, mosses, spike moss, and plants that tolerate relatively high humidity. Good resistance to indoor conditions which is a terrarium that brings creativity to place in a glass bottle or
transparent containers for beauty. It is another option for those interested in creating a career, inquire at Asst. Prof. Dr. Tassanai Jaruwattanaphan Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University Call 08-6393-5688

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..
https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

เทอราเรียม (Terrarium) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “สวนขวด” โดยการปลูกพืชในภาชนะแก้วระบบปิด เพื่อควบคุมการเจริญเต.....

#เกษตรศาสตร์นำไทยสู้ภัยโควิด ตอน  #แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยและน้ำยางพาราธรรมชาติ โดยการใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานกับ...
17/05/2021
เกษตรศาสตร์นำไทยสู้ภัยโควิด ตอน แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยและน้ำยางพาราธรรมชาติ

#เกษตรศาสตร์นำไทยสู้ภัยโควิด ตอน #แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยและน้ำยางพาราธรรมชาติ โดยการใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานกับเส้นใยให้ยึดเกาะกัน เส้นใยธรรมชาติที่จะนำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้เส้นใยจากไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจของประเทศที่มีการปลูกกันมากทั่วทุกภาค วัตถุดิบทั้งสองเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่มีมาก และมีศักยภาพในการนำมาผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน เป็นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพาราเป็นการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำยางที่ต่ำลงทุกวัน และเป็นแนวทาง ทางเลือกในการตัดสินใจนำไม้ยางพาราและน้ำยางพาราธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนช่วยลดพลังงานไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราภายในประเทศ สอบถามได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1914-0575
🌟 คลิปเต็มเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2019
🌟 สามารถรับชมเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/xEdKie4GVgA

แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยและน้ำยางพาราธรรมชาติ โดยการใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานกับเส้นใยให้ยึดเกา.....

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025611986

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาค ------------------------------------------------------------------------------- สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดังนี้ ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย -------------------------------------- สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ ---------------------------------------------- สวพ.มก. มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดยังสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย -------------------------------------------------------------- สวพ.มก. มีฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยประสาน บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้ - การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร - การเผยแพร่โดยสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย” - การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย ------------------------------------------------------------------- สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รับผิดชอบในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านการวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ -------------------------------------------------------------------------- สวพ.มก. มีหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ