สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศงานวิจัย
-------------------------------------------------------------------------------
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒน

าแห่ง มก. ดังนี้

ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย
--------------------------------------
สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

ด้านการบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ
----------------------------------------------
สวพ.มก. มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดยังสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย
--------------------------------------------------------------
สวพ.มก. มีฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยประสาน บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้
- การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร
- การเผยแพร่โดยสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย”
- การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย
-------------------------------------------------------------------
สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รับผิดชอบในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
--------------------------------------------------------------------------
สวพ.มก. มีหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย

วันที่ 26 สิงหาคม 2566: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการติดตามและประเมินผลสัมฤท...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย โครงการสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 📕📗📘📙

>>> ได้รับเกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดย รศ. ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>> จากนั้น นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัย โดยวันแรกมี 3 กลุ่ม คือ
- กลุ่มสัตว์ ประมงและสัตวแพทย์ จำนวน 8 โครงการวิจัย
- กลุ่มจุลินทรีย์และเอนไซม์ จำนวน 7 โครงการวิจัย
- กลุ่มเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 12 โครงการวิจัย

รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และอาจารย์นักวิจัย ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณ...
25/08/2023

รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และอาจารย์นักวิจัย ร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเกียรติบัตร “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2566” จากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมระดมสมองกลุ่มงานวิจัยพื้นฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แผนงาน “ระบบผลิตและพัฒน...
25/08/2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมระดมสมองกลุ่มงานวิจัยพื้นฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แผนงาน “ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร”
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ยู เขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 👨🏼‍🔬🧑🏽‍🔬👩🏼‍🔬

>>> เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์นักวิจัยจากกลุ่มงานวิจัยพื้นฐาน ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นจากหลายหลายสาขาความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย การนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ อาหารเชิงหน้าที่ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ การจำลองระดับโมเลกุล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร พันธุกรรมศาสตร์สัตว์เขตร้อน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ วัสดุนาโนขั้นสูง เซนเซอร์อัจฉริยะ การแปรรูปของเสียและชีวมวล การแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลการเกษตร และรวมถึงกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรและอาหาร

>>> ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง (Special Research Unit; SRU) และการพัฒนากลุ่มงานวิจัยไปสู่ การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence; CoE) ทั้งในแง่มุมการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน แนวคิดในริเริ่มงานวิจัยและการกำหนดโจทย์วิจัยที่สำคัญของประเทศและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงหารือในประเด็นความต้องการทรัพยากรการวิจัยด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยขั้นแนวหน้าให้สำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566รายละเอียดเพิ่มเติม...
25/08/2023

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

KURDI ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษ ครบรอบ 80 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🌱🌿🌾🌳>>> สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษต...
24/08/2023

KURDI ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษ ครบรอบ 80 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🌱🌿🌾🌳

>>> สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษ ครบรอบ 80 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎉🎉

>>> โดยภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัดคณะเกษตร วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82660

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดี...
23/08/2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รางวัลนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยดีเด่น ดีมาก ดี โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University​) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564

>>> ในงานการประชุมแสดงศักยภาพและผลงานของผู้รับทุนโครงการ Reinventing University​ โดย รศ. ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🎉🎉🎉

⭐️รุ่น 45 ปี ขึ้นไป
- ดีเด่น: รศ. ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ดีมาก: รศ. น.สพ. ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ดีมาก: รศ. ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

⭐️รุ่นอายุน้อยกว่า 44 ปี
- ดีเด่น: รศ. ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ (คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ดีมาก: รศ. ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ดี: ดร.รุ่งอรุณ ทิศกระโทก (คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

⭐️นิสิต / ผู้ร่วมวิจัย
- ดีเด่น: นายอัครพล ทุมวงศ์ (ที่ปรึกษา: รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ดีมาก: นางสาวจุฬารัตน์ เหลาเพิ่ม (ที่ปรึกษา: รศ.น.สพ.ดร.จตุพร รัตนศรีสมพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ดี: Mr.Ranatunga Arachchillage Ashoka Ranathunga (ที่ปรึกษา: รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23/08/2023

จับมือวิจัยร่วมกับ NASA หน่วยงานระดับโลก ด้านอวกาศ
ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กับการไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา 🇺🇸🇺🇸
รศ. ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12.15-13.00น.
🌳
ร่วมตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น แจกเสื้อ 2 รางวัล สำหรับผู้ที่ทำตามกติกา ดังนี้
1. ตอบคำถามใต้ live
2. กดไลค์ กดแชร์ live และเพจ KURDI News
คำถาม คือ ท่านชอบกิจกรรมหรือสถานที่ใดที่อาจารย์ไปเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้

22/08/2023

🦀 ปูม้า สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทยมีปริมาณลดลง 🌊เนื่องจากการทำประมงโดยขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และยังเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจึงต้องช่วยกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าในรูปแบบการดำเนินการที่เรียกว่า 🦀 “ธนาคารปูม้า (Crab bank)” กิจกรรม CSR และการอนุบาลสัตว์น้ำ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
⭐️ นายอลงกต อินทรชาติ ⭐️
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
#ปูม้า #ปลาการ์ตูน #หอยชักตีน #กิจกรรมCSR

📌"โครงการต้นแบบการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โถงหน้าห้องประชุ...
21/08/2023

📌"โครงการต้นแบบการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 📕📗📘📙📚
>>> เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมอบเกียรติคุณแก่ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความปลอดภัยทางด้านชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

21/08/2023
21/08/2023

โครงการต้นแบบการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔸วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 13.00 น.
ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔸วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมอบเกียรติคุณแก่ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความปลอดภัยทางด้านชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

18/08/2023

📣📣ขอเชิญบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการต้นแบบการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔸วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 13.00 น.
ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔸วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมอบเกียรติคุณแก่ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความปลอดภัยทางด้านชีวภาพและที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

📝ลงทะเบียนได่ที่ https://kasets.art/cD37oc

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทรศัพท์ 025611610 อีเมล [email protected]

📍 ขอเรียนเชิญร่วมงาน รับฟังและชื่นชมผลงานของนักวิจัย KU รวมถึงหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลงาน/กลุ่มวิจัย ภายใต้โครง...
18/08/2023

📍 ขอเรียนเชิญร่วมงาน รับฟังและชื่นชมผลงานของนักวิจัย KU รวมถึงหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลงาน/กลุ่มวิจัย ภายใต้โครงการ Reinventing University Program

18/08/2023

TECH to DESIGN การนำเสนอผลงาน Sketch Design โดยนิสิต IPDI ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ Tech to Design "ต่อยอดวิจัยไปสู่แนวคิดออกแบบ" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรช กระแสอินทร์

 #เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า อ้อยเป็น  #พืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ท...
17/08/2023

#เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า
อ้อยเป็น #พืชเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ทำการพัฒนานวัตกรรมเครื่อง #ปลูกอ้อย แบบใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบที่ใช้ต่อพ่วงกับ #รถแทรกเตอร์ เพื่อช่วย #ลดแรงงานคน ซึ่งเครื่องนี้สามารถทำงานได้ประมาณ 12 ไร่ต่อวัน มากกว่าการทำงานแบบปกติประมาณ 2-3 ไร่ โดยการปลูกอ้อยแบบ #แม่นยำ สามารถกำหนดการหยอดระยะได้ และสามารถคาดคะเน #ผลผลิต ต่อไร่ได้ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

*****************************************************
Non-Bud-Seedling Sugarcane Planter Sugar Cane Planter Using a Single Bud without Transplanting
Sugarcanes are important economic crops for Thailand. By that, Kasetsart University has developed an innovation on a new sugarcane planter, a prototype one that is attached to a tractor to reduce human labor. The planting capacity is around 12 rai per day, which is more effective than normal machines around 2-3 rai. It has precise planting, can set dropping distancedurations, and can estimate product yields per rai. For any further information, please contact Asstoc. Prof. Dr. Piyapong Sriwongras, Department of Farm Mechanics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University. Tel. 08-1940-9903

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/
tiktok : https://www.tiktok.com/

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..
https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 08-1940-9903🌟 ผลงานวิจัย : ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์รา...

📣📣การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูล...
17/08/2023

📣📣การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82517

ขอเชิญชวนร่วม งานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้”: ทันกระแสความเป็นกลางทางคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรและป่...
16/08/2023

ขอเชิญชวนร่วม งานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้”: ทันกระแสความเป็นกลางทางคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรและป่าไม้ 🌳🌱🌳🌱

🗓️ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ On-site และ Online

สถานีวิทยุ ม.ก. ขอเชิญรับชม Facebook Live: เรื่อง "อ้อย การรับมือภัยร้อนแล้ง" ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวล...
16/08/2023

สถานีวิทยุ ม.ก. ขอเชิญรับชม Facebook Live: เรื่อง "อ้อย การรับมือภัยร้อนแล้ง" ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น. ทางวิทยุ มก. https://www.facebook.com/kuradio1107

วันที่ 15 สิงหาคม 2566: การบรรยายพิเศษเรื่อง "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ" โดย รศ. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ ภาควิชาพฤก...
15/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566: การบรรยายพิเศษเรื่อง "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ" โดย รศ. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>> ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1 จัดโดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌รายละเอียดงาน: https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/11480-2/

‼️⚠️⚠️สวพ.มก. ประกาศปิดระบบสารสนเทศงานวิจัย ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 และจะเปิดใช้งานปกติในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 256...
15/08/2023

‼️⚠️⚠️สวพ.มก. ประกาศปิดระบบสารสนเทศงานวิจัย ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 และจะเปิดใช้งานปกติในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566: ผศ. ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยา...
13/08/2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566: ผศ. ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) รับโล่แสดงความขอบคุณร่วมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 🙏🙏🙏

>>> ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18” หัวข้อ “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566: คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยร่วมประชุม (Executive Board RUN E-...
11/08/2023

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566: คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยร่วมประชุม (Executive Board RUN E-RUN) ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการนำเสนอ ผลงาน Sketch Designโดยนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (IPDI) ชั้นปีท...
11/08/2023

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการนำเสนอ ผลงาน Sketch Design
โดยนิสิตหลักสูตรนวัตกรรมการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (IPDI) ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ ⭐️Tech to Design "ต่อยอดวิจัยไปสู่แนวคิดออกแบบ"

>>> โดยนำผลงานวิจัยจากคลังข้อมูลของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาพิจารณาสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นไปได้ผ่านกระบวนการออกแบบ

🗓️กิจกรรมจัดในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม เวลา 13.30 - 15.00
ณ โถงชั้นล่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สนใจติดต่อโทร 0814316515 หรือ [email protected]

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...
11/08/2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣 การเสวนา เรื่อง การใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศพื้นฐาน SEP for SDGs>>> วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 / เวลา 1...
09/08/2023

📣 การเสวนา เรื่อง การใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาประเทศพื้นฐาน SEP for SDGs

>>> วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 / เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23

📍ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

🎉🎉🎉 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ ⭐️ รองศาสตราจารย์ ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ภาควิชา...
09/08/2023

🎉🎉🎉 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ ⭐️ รองศาสตราจารย์ ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566
💚💚💚
>>> โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้แก่นักวิจัย

>>> ในงานแถลงข่าว มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566

🔴🔴สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ยางพารา ประจำงบประมาณ 2567ราย...
09/08/2023

🔴🔴สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ยางพารา ประจำงบประมาณ 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82471

วันที่ 8 สิงหาคม 2566: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาภายในบูธเครือข่ายพัน...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาภายในบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)​ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” และพบกับ 19 ผลงานวิจัย จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)

>>> ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18”
🗓️ 7-11 สิงหาคม 2566
📍 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ08/08/2023

เชิญชวนเยี่ยมชมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์
📌 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://researchexporegis.com/

วันที่ 7 สิงหาคม 2566: พิธีเปิดบูธนิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ภายใต้  Theme “Roles of Resea...
07/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566: พิธีเปิดบูธนิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN President) โดยมีนักวิจัยชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ Net Zero Emissions ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 กว่า 19 ผลงาน
✨ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18”
🗓️ 7-11 สิงหาคม 2566
📍 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


07/08/2023

พิธีเปิดบูธนิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions”
✨ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18”
🗓️ 7-11 สิงหาคม 2566
📍 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ🎉🎉🎉สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภั...
05/08/2023

🎉🎉🎉สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศิษย์เก่า PD รุ่น 6 และอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ บพข." หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82440

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🥜🥜🥜>>> คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจ...
04/08/2023

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🥜🥜🥜

>>> คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>> คณะกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย 6 เดือนแรก และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานที่จะดำเนินงานต่อไปของโครงการวิจัย คือ
– RS(KU)10.65/ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ หัวหน้าโครงการวิจัย: นางอำนวยพร ประทุมโพธิ์ และคณะนักวิจัย สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>> จากนั้นทางคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมแปลงทดลอง ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานวิจัยต่อไป
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82390

03/08/2023

📣 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

KURDI (ทีมงานวารสาร ANRES) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 📕📗📘📙>>> ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ...
03/08/2023

KURDI (ทีมงานวารสาร ANRES) ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 📕📗📘📙

>>> ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร “Agriculture and Natural Resources: ANRES” พร้อมทีมงานวารสาร ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Natural and Life Sciences Communication: NLSC)” เพื่อการพัฒนาคุณภาพวารสารโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82343

คุยกับ ดร.สิงห์ อินทรชูโต Upcycling นวัตกรรม ดีไซน์ แก้ขยะพลาสติกยั่งยืน >>>
02/08/2023

คุยกับ ดร.สิงห์ อินทรชูโต Upcycling นวัตกรรม ดีไซน์ แก้ขยะพลาสติกยั่งยืน >>>

คุยกับ ดร.สิงห์ อินทรชูโต กับแนวคิด Upcycling การนำขยะแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ นวัตก...

🌳 *Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT”* ป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย 🌳ที่ช่วยลด Co2 จากการทำกาแฟ สูงสุด ...
02/08/2023

🌳 *Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT”* ป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาด 100% แห่งแรกของไทย 🌳

ที่ช่วยลด Co2 จากการทำกาแฟ สูงสุด 750 กรัม / แก้ว

บ้านปู เน็กซ์ออกแบบและติดตั้งโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจร (Total Smart Energy Solutions) สำหรับคาเฟ่แห่งนี้เพื่อลดการปล่อยการปล่อย CO2จากการบริโภคกาแฟ

ไม่ว่าจะเป็น...
✔️ ใช้ไฟจากโซลาร์ 100% และมีแบตเตอรี่เก็บไฟไว้ใช้ต่อเนื่อง
✔️ จอแดชบอร์ด แสดงการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ และยอดลด CO2 จากการใช้พลังงานสะอาดและเครื่องดื่มที่ซื้อที่คาเฟ่
✔️ จัดการขยะแบบ Smart คัดแยก กำจัด รีไซเคิล ติดตามผลและยอดลดการปล่อย CO2
✔️ มาคาเฟ่ด้วย ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi

ซึ่งโปรเจกต์นี้เราได้พาร์ทเนอร์กับ Roots แบรนด์กาแฟที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับการบริการเครื่องดื่มทุกแก้ว ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากเกษตรกรไทย ออกแบบเมนูที่ลดการปล่อย CO2 ให้มากที่สุด

A Cup to Net Zero 🥤🌏
แค่ซื้อกาแฟจาก Infinite Cafe คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Net Zero Society ได้…

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศ...
27/07/2023

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมลงนามถวายพระพร 💚💚💚

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 -10.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์
https://kuform.ku.ac.th/28jul2566/main.php

#นนทรีปีที่80 #เกษตรศาสตร์ #80ปีมก. #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

KURDI จัดอบรมฯ🚫🚫 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2) ครั้งที่ 2/2566🚫🚫👨🏼‍🔬🧑🏽‍🔬👩🏼‍🔬🧑🏽‍🔬👩🏼‍🔬👨🏼‍🔬>>...
26/07/2023

KURDI จัดอบรมฯ🚫🚫 ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2) ครั้งที่ 2/2566🚫🚫
👨🏼‍🔬🧑🏽‍🔬👩🏼‍🔬🧑🏽‍🔬👩🏼‍🔬👨🏼‍🔬
>>> ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2) ครั้งที่ 2/2566” ในวันที่ 24 -25 กรกฎาคม 2566 ให้แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ฯ และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=82267

26/07/2023

🐏 Precision Livestock and Agriculture Farming Week in France 🐄
ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ กับการไปเยือนประเทศฝรั่งเศส 🇫🇷
⭐️ รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ⭐️
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . . พบกัน. . . 🌳
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.15-13.00น.

ที่อยู่

50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025611986

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาค ------------------------------------------------------------------------------- สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดังนี้ ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย -------------------------------------- สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ ---------------------------------------------- สวพ.มก. มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดยังสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย -------------------------------------------------------------- สวพ.มก. มีฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยประสาน บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้ - การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร - การเผยแพร่โดยสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย” - การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย ------------------------------------------------------------------- สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รับผิดชอบในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านการวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ -------------------------------------------------------------------------- สวพ.มก. มีหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาร์ติมอร์
🌳 เหมาะสมกับการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง
🍃 ลักษณะต้นเตี้ย เก็บง่าย
🪵 ให้ผลผลิตสูง
🐾 ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรู
☕️ ให้รสชาติหอมกรุ่นของกาแฟ . . นายวีระยุทธ แสนยากุล สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ แปลงภูทับเบิก Phetchabun Research Station คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📣 อีกหนึ่งนวัตกรรม ผลงานวิจัย เรื่อง "นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกแอ่น KU"
🧐🧐👨🏼‍🔬
ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>> บริหารงานวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคมนี้ ทางปางช้างแม่แตงจะจัดงานแถลงข่าวและจัดกิจกรรมพิเศษ Art for elephant โดยมีศิลปินระดับชาติมากมายหลายท่าน นำโดย อาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร แห่งหอศิลป์ChinagMai Art Museum อ.แม่ออน มาร่วมวาดภาพกับช้างน้อยศิลปินแห่งปางช้างแม่แตง เพื่อนำไปร่วมนิทรรศการศิลปะเพื่อช้าง ที่จะจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เพื่อนำรายได้สนับสนุนและช่วยเหลือช้าง 🐘 🐘🐘🐘

โดยในงานจะมีการแถลงข่าวเวลาประมาณ 12.00 น.จากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ตัวแทนศิลปินเพื่อช้าง สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ปางช้างแม่แตง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ และในช่วงบ่ายจะมีการวาดภาพร่วมกันระหว่างช้างน้อยศิลปินและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติตลอดไปเรื่อยๆ จนถึงตอนเย็น

ติดต่อประสานงาน
ดวง ธนภูมิ อโศกตระกูล
061-9278951
🎯🎯สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย และเครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชน”
✳️✳️ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=72872
🔔🔔 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565
✳️✳️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=72752
❇️ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

⭐️ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง Branding and Packaging for The PREMIUM@KU

⏰ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.45-16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/kNuKdmE3VTWv9xw38
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 094-705-8054
E-mail: [email protected]

https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=72873
📣 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. และ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มก. 🎉🎉🎉

ได้รับรางวัล “GOLD WIIPA SPECIAL AWARD”🏅🏅🏅 KPS: SELECTIVE BIO-HERBICIDE TO CONTROL WATER HYACINTH IN THAILAND ในงาน The 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition (Online) ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 🇨🇳
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🌱🌿🪴🌱🌿🪴
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี ณ บริเวณหน้าตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=72653
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎉🎉🎉🎉

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) พุทธศักราช 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=72647
🔆 ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📝 ขอเชิญเข้าฟังการสัมมนา
ผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

⏰ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.

🖥 โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting
ที่ลิงค์ https://ku-edu.webex.com/kuedu/j.php?MTID=mcb72794a6d300565a945d994a8889fc1
Meeting number: 2521 716 4267
Password: mAaVAtps375
📣 คำว่า "วิจัย" คือการไม่หยุดนิ่ง สานต่อและต่อยอดจากผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติสิ่งมีชีวิต..สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงการค้า..ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยชั้นยอด...

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยชั้นเยี่ยม เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่อยอด.."นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกแอ่นเคยู" สู่ผลิตภัณฑ์ "KAPIOKU birth of beauty set"

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทีมคณะนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดย ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์และคณะนักวิจัย ที่ผลิตผลงานวิจัยดีๆออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้

และที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทุกท่านที่ให้ความกรุณาส่งเสริม/ชี้แนะ/แนะนำเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนางานวิจัยที่ดียิ่งขึ้นมา ณ โอกาสนี้

และที่ขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งคือขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในครั้งนี้และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดในปีที่ 2 เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้ดียิ่งๆขึ้นไป🙏🙏🙏😄😄👍👍👍👍

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือติดต่อโดยตรงกับทีมงานวิจัยได้เลย
#}