สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศงานวิจัย
-------------------------------------------------------------------------------
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒน

าแห่ง มก. ดังนี้

ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย
--------------------------------------
สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

ด้านการบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ
----------------------------------------------
สวพ.มก. มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดยังสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย
--------------------------------------------------------------
สวพ.มก. มีฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยประสาน บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้
- การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร
- การเผยแพร่โดยสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย”
- การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย
-------------------------------------------------------------------
สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รับผิดชอบในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
--------------------------------------------------------------------------
สวพ.มก. มีหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย

On June 6, 2024, a team from the Southeast Asian Regional Center for Agriculture (SEARCA) conducted a virtual scoping st...
06/06/2024

On June 6, 2024, a team from the Southeast Asian Regional Center for Agriculture (SEARCA) conducted a virtual scoping study interview with a group of researchers from Kasetsart University (KU) on the topic of low carbon agriculture/carbon farming.

The KU research team consisted of prominent faculty members:
👨‍🔬 Prof. Poonpipope Kasemsap
👩‍🔬 Assoc. Prof. Parichat Hongsprabhas
👨‍⚕️ Assoc. Prof. Natthapol Chittamart
👩‍🔬 Assoc. Prof. Kannika Sajjaphan

>>> This interview aimed to gather insights and expertise from these leading researchers for SEARCA's ongoing scoping study on low carbon farming practices in Southeast Asia.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าชี้แจงแนวทางการตรวจสอบกระบวนการบริหา...
06/06/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าชี้แจงแนวทางการตรวจสอบกระบวนการบริหาจัดการงานวิจัย ให้กับผู้บริหาร สวพ.มก. และผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.

>>> เพื่อช่วยให้คำแนะนำด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการของสวพ.มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกา...
06/06/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

>>> โดยมีอาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ และ กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

>>> สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มี Dr.Andrew Warner เป็นวิทยากรการอบรม ในหัวข้อการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ ฝึกปฏิบัติ ปรับปรุง และแก้ไข Manuscript ร่วมกับวิทยากรเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นผู้อบรมยังมีโอกาสนัดหมายกับวิทยากรรายละ 90 นาที เพื่อรับการตรวจภาษาและให้คำปรึกษาภายหลังการอบรมอีกด้วย

05/06/2024

#แนะนำเครือข่ายมหาวิทยาลัยในด้านพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัย 🌳💦 (The Mekong Wetland University Network (MWUN) for training and research)
📣 ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์การไปเยือนประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
⭐️ รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ ⭐️
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 12.15-13.00น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา 🎉 >>> ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจาก...
04/06/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา 🎉

>>> ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

#สำนักพัฒนาการเรียยนรู้ตลอดชีวิต #วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

 #แนะนำเครือข่ายมหาวิทยาลัยในด้านพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัย 🌳💦 (The Mekong Wetland Universi...
04/06/2024

#แนะนำเครือข่ายมหาวิทยาลัยในด้านพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัย 🌳💦 (The Mekong Wetland University Network (MWUN) for training and research)
📣 ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์การไปเยือนประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
⭐️ รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ ⭐️
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 5 มิ.ย. 67 เวลา 12.15-13.00น.

31/05/2024

#รางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ด้านนวัตกรรม กลุ่มอายุงานต่ำกว่า ๑๕ ปี สาขาวิทยาศาสตร์ 👩🏻‍⚕️🏥♻️
⭐️ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ⭐️
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

📣 ไม่ส่งไม่ได้แล้วนะคะ ต้องรีบแล้วแหละ ส่งโลดค่ะ!!Invitation for your manuscript submission to  .  is online open-access...
31/05/2024

📣 ไม่ส่งไม่ได้แล้วนะคะ ต้องรีบแล้วแหละ ส่งโลดค่ะ!!
Invitation for your manuscript submission to .
is online open-access journal indexed in . 📥
Page charge: 5,000 Baht for Thai and USD 200 for oversea authors. 💸
: The publication fee is waived until December 31st, 2024. ‼️
Contact:: [email protected]
More information: https://anres.kasetsart.org

Invitation for your manuscript submission to .
is online open-access journal indexed in . 📥
Page charge: 5,000 Baht for Thai and USD 200 for oversea authors. 💸
: The publication fee is waived until December 31st, 2024. ‼️
Contact:: [email protected]
More information: https://anres.kasetsart.org

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 ม...
31/05/2024

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

>>> เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นำโดย รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และลงนามถวายพระพร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌📌 เตรียมตัว!!! เพื่อการสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku....
29/05/2024

📌📌 เตรียมตัว!!! เพื่อการสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=86865

29/05/2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต short term exchange ในต่างประเทศ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ร่วมพุดคุยและแชร์ประสบการณ์การไปเยือนประเทศญี่ปุ่น

ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.15-13.00น.

https://www.facebook.com/share/v/aBsow2xHzMLdH53m/?mibextid=WC7FNe

28/05/2024

#รางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 กลุ่มอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ 💦🪵
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัย ตามก...
27/05/2024

ฝ่ายบริหารงานวิจัยและประเมินผล ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจาปี พ.ศ. 2567📕📗📘📙

>>> โดยการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง "โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานที่มีงบประมาณน้อยกว่า 100 ล้านบาท" ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. ดำเนินการโดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

27/05/2024

สัมมนา KU Digital and AI Platform for Agriculture, Food, Biodiversity and Natural Resources

26/05/2024

#รางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ด้านการวิจัย กลุ่มอายุงานต่ำกว่า 15 ปี สาขาวิทยาศาสตร์
⭐️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ ⭐️
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

🎌 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต short term exchange ในต่างประเทศ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 🇯🇵🇹🇭ร่วมพุดคุยและแชร์ประสบการณ์การไปเยือน...
26/05/2024

🎌 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต short term exchange ในต่างประเทศ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 🇯🇵🇹🇭
ร่วมพุดคุยและแชร์ประสบการณ์การไปเยือนประเทศญี่ปุ่น
🌸 ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย
#รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 👩🏻‍🎓
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.15-13.00น.

24/05/2024

การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบโดยฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายใต้การกำกับ ดูแล ของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางชีวภาพ รวมถึงสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักการ มาตรการและการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากชีววัตถุอันตราย (biohazard materials) สู่ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบบไม่ตั้งใจ (unintentional exposure)

🟡 การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติ
🟡 การทำงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมครอบคลุมทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

📝 โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ม.เกษตรศาสตร์ จะทำหน้าที่ประเมินความปลอดภัยในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ตามบริบทการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบการดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงให้ความรู้ คำแนะนำ หรือการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ ต่อผู้วิจัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ โดย สวพ.มก. ขอประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินการมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/kubiosafety
และขอเชิญชวนเข้าร่วม #โครงการพัฒนาเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนวิจัย และรองรับการทำงานวิจัยที่หลากหลายในอนาคต รายละเอียดโครงการ https://kasets.art/JXFVG7

🌟 ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สวพ. มก. พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขับเคลื่อนการสร้างผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุมชน และสังคมต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมหารือกรอบการวิจัยกั...
24/05/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมหารือกรอบการวิจัยกับคณะและวิทยาเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
🌱🚅🌽🥬🍲🌿

>>> เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนภูมิอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) และเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)ในภูมิภาคอาเซียน

โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก คือ
1) ด้านพลังงาน (Energy)
2) ด้านการขนส่ง (Transportation)และ
3) ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food

>>> ที่ประชุมร่วมกันให้ความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพและที่ประชุมมอบหมายให้คณะที่เกี่ยวข้องหารือกับอาจารย์นักวิจัยในคณะเพื่อกำหนด Conceptual proposal เสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป และรวบรวมจัดทำโครงการและหารือกับผู้แทนไทยในสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผลักดันเพื่อให้บรรจุใน Action Plan ของสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป

🎉🎉🎉รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายว...
24/05/2024

🎉🎉🎉รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ขอแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

>>> ร่วมอวยพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มก. ครบรอบปีที่ 47 https://kasets.art/eqB82L

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (2024 National and Internat...
24/05/2024

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (2024 National and International Conference of The National Institute of Development Administration)
หัวข้อเรื่อง "Redesigning our Common Future for Sustainable Transformation"

🗓️ วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.30 น.
📍สถานที่: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

>>> กิจกรรม: กิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสนาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาของคณาจารย์และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน

>>> ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนฟรีผ่านทาง https://conference.nida.ac.th/2024/register หรือ Scan QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 สิงหาคม 2567

>>> พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาของท่านร่วมส่งผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา (Abstract/ Full Paper) และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดยลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทางช่องทาง Online ได้ที่ https://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู "Submission" ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2567

💚วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี 💚  >>> รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบั...
23/05/2024

💚วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี 💚

>>> รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อาคาร 5 ชั้น 5 โถงบริเวณหน้าห้องคณบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจความเป็นระบบ “การรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ KUQS” วันอังคารที่ 21...
21/05/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจความเป็นระบบ “การรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ KUQS” วันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่ได้รับร...
17/05/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์/นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในพิธีมอบรางวัล "การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2024" ประจำปี 2024 หรือ TGDA 2024 🌱🌱🌱 จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: KAPI ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8 แล้ว

>>> เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลงานการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพ รวมถึงการสร้างแบรนด์ Thailand Green Design Awards ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ SCB Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน กรุงเทพฯ
Thailand Green Design Awards

 #โรคกิ่งแห้ง ของ  #ทุเรียนสามารถพบได้ในแปลงตลอดทั้งปี หากแปลงทุเรียนมีความชื้นสูง เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดโรคได้ม...
12/05/2024

#โรคกิ่งแห้ง ของ #ทุเรียน
สามารถพบได้ในแปลงตลอดทั้งปี หากแปลงทุเรียนมีความชื้นสูง เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดโรคได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน #เชื้อราฟิวซาเรียม สาเหตุจากโรคกิ่งแห้งกำลังแพร่ระบาดและมีความ #รุนแรง มากขึ้น เนื่องจากมี #มอดแอมโบรเซีย เข้ามาเกี่ยวข้อง ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล และ ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้เก็บตัวอย่างโรคกิ่งแห้งในพื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดชุมพร จันทบุรี และตราดมาศึกษา พบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมอดแอมโบรเซียกับเชื้อราฟิวซาเรียมสาเหตุโรค โดยที่มอดแอมโบรเซียมีบทบาทในการถ่ายทอดและช่วยในการแพร่ระบาดเชื้อสาเหตุโรค การป้องกันโรคกิ่งแห้งของทุเรียนต้องมี #การจัดการ #ระยะปลูก ที่เหมาะสม การระบายน้ำในแปลงไม่ให้น้ำท่วมขัง การ #ตัดแต่งทรงพุ่ม เพื่อให้อากาศถ่ายเท กำจัดส่วนที่เป็นโรค และการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สอบถามปัญหาโรคทุเรียนสามารถสอบถามได้ที่ รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1890 หรือ Facebook : เล่าขานงานเกษตร By ดร จิ๊บ และ ดร ปู
*******************************
Die-back disease of Durian
-back disease occurs in the durian orchards throughout the year. High humidity is a crucial factor inducing disease risk. Currently, Fusarium, a causative agent of durian die-back is outbreaking with high disease severity because of ambrosia beetles. Kasetsart University research team including Associate Professor Ratiya Pongpisutta, Associate Professor Chainarong Rattanakreetakul and Assistant Professor Sunisa Sa-nguansub, are involved in the durian disease problem. The durian die-back samples in Chumphon, Chanthaburi and Trat were collected. The mutualistic association between the ambrosia beetle and Fusarium highlights the significant role of the ambrosia beetle in the transmission and spread of the disease-causing fungus. Disease prevention should be manipulated by providing space plants adequately to allow for quick drying after watering, pruning plant parts to promote air circulation around leaves and branches, removing infected plant and applying protectant pesticides. For more information of durian diseases, please contact Associate Professor Chainarong Rattanakreetakul, Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Tel: 0-3435-1890 or Facebook : Lao Kharn Ngarn Kaset by Dr. Jib and Dr. Puu.

🌟 ผลงานวิจัย :
รศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :
https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..
https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

https://youtu.be/FvzXpLcVc5A

โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสามารถพบได้ในแปลงตลอดทั้งปี หากแปลงทุเรียนมีความชื้นสูง เป็นปัจจัยในการส่งเสริมใ....

First announcement     We are pleased to announce the very 1st International Conference on ASEAN+3 Carbon Action in Natu...
08/05/2024

First announcement
We are pleased to announce the very 1st International Conference on ASEAN+3 Carbon Action in Natural Resources and Environment. This significant event will be held in late November 2024 at Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

07/05/2024

#ชุมชนต้นแบบ #ชุมชนเดชเจริญ #เทศบาลคูคต #จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับชุมชนเดชเจริญ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและริเริ่มในการจัดการขยะมูลฝอย โดยนำเทคโนโลยีถังหมักขยะอินทรีย์มากำจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดการขยะเป็นศูนย์ได้ในอนาคต
🍀 หากทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการแยกขยะ การจัดการขยะ และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เราจะสามารถลดปริมาณขยะของเทศบาลเมืองคูคตได้ภายในปี 2575 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

🌎 รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ
หัวหน้ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

#เทคโนโลยีถังหมักขยะอินทรีย์ #ขยะมูลฝอย #ถังหมักขยะอินทรีย์ #การจัดการขยะ #ขยะในชุมชน #การคัดแยกขยะ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://fb.watch/rVLCfIKifa/?mibextid=qC1gEa

03/05/2024

📢 CALL FOR PROPOSAL 📢
สำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal ประจำปีงบประมาณ 2567✨
🚩5 หัวข้อโจทย์วิจัย
• ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันของโลกที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
(Risk of Global Disruption on Health Promotion Intervention)
• บรรทัดฐานที่ปกติและไม่ปกติที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามบริบทของสังคม และการรับรู้ด้านสุขภาพ
(Normalization and De-normalization to Contextualize Societal Processes and Perception on Health)
• การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และผลกระทบของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค NCDs
(Digital Health Interventions and Digital Divide Effect on Health Promotion and NCDs Prevention)
• ผลกระทบของปัจจัยการค้ากำหนดสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
(Effect of CDoH (Commercial Determinants of Health) on Health Behavior and Health Outcome)
• ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระดับครัวเรือนและส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ
(Household and Personal Health Expenditure Associate with Behavioral Health Factors)
🔎 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.at/iwV34 หรือสแกน QR Code
📌ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ [email protected]
📅 ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2567 (ภายใน 17.00 น.)
👉 ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ติดต่อเพื่อรับ Link ได้ที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567
#สสส

🌳 AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 🌳Invitation for your manuscript submission to  .  is online open-access journal inde...
01/05/2024

🌳 AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 🌳
Invitation for your manuscript submission to .
is online open-access journal indexed in . 📥
Page charge: 5,000 Baht for Thais and USD 200 for oversea authors. 💸
✅ : The publication fee is waived until December 31st, 2024. ‼️
FROM July 1st, 2023 to December 31st, 2024.💚

Agriculture and Natural Resources (ANRES)
Open access
e-ISSN:2452-316X
p-ISSN:2468-1458

e-mail: [email protected]
website: https://anres.kasetsart.org

🌳 AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 🌳
Invitation for your manuscript submission to .
is online open-access journal indexed in . 📥
Page charge: 5,000 Baht for Thais and USD 200 for oversea authors. 💸
✅ : The publication fee is waived until December 31st, 2024. ‼️

Agriculture and Natural Resources (ANRES)
Open access
e-ISSN:2452-316X
p-ISSN:2468-1458

e-mail: [email protected]
website: https://anres.kasetsart.org

รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้...
01/05/2024

รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>> เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่อยู่

50 Ngam Wong Wan Road, Ladyaow Chatuchak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625611986

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาค ------------------------------------------------------------------------------- สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การให้บริการงานวิจัย การให้บริการวิชาการ จึงได้กำหนดภารกิจให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ดังนี้ ด้านการประสานและบริหารงานวิจัย -------------------------------------- สวพ.มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีฝ่ายวิจัยและประเมินผล รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และแหล่งทุนต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการงานวิจัย และบริการวิชาการ ---------------------------------------------- สวพ.มก. มีหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัยและวิชาการ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และศูนย์นาโนเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้บริการงานวิจัยและวิชาการแก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การบริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ การบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ การผลิตต้นพืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ เป็นต้น นอกจากนั้น หน่วยงานในสังกัดยังสามารถให้บริการวิชาการ อาทิ การบริการงานเรียนงานสอน การบรรยายพิเศษ การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรมทางวิชาการ การบริการเยี่ยมชมดูงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย -------------------------------------------------------------- สวพ.มก. มีฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัย โดยประสาน บริการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกสู่สังคมและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยสื่อรูปแบบต่างๆ ดังนี้ - การเผยแพร่โดยสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วารสารข่าว สวพ.มก. การคัดเลือกและสรุปผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเคหเกษตร - การเผยแพร่โดยสื่อโสตทัศน์ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” การเผยแพร่และถ่ายทอดทางสื่อโทรทัศน์ โดยผลิตรายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย” - การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย ------------------------------------------------------------------- สวพ. มก. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย มีฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รับผิดชอบในการประสานและจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านการวิจัยเฉพาะทาง และวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ -------------------------------------------------------------------------- สวพ.มก. มีหน่วยงานระดับฝ่าย/ศูนย์/สถานีดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งมีความหลากหลายสาขาตามความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ และบริการงานวิจัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ