พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป แหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งการต่อต้านการโกง
(44)

เปิดเหมือนปกติ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโอกาสเข้าฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง"การป้อง...
25/04/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโอกาสเข้าฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง
"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทน...
25/04/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 11.00 น.

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องก...
21/04/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น.

ต้อนรับกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้จัดทำโครงการนำบุตรหลานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน...
21/04/2017

ต้อนรับกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้จัดทำโครงการนำบุตรหลานของเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 10.30 น.

ต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภ...
20/04/2017

ต้อนรับกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ต้อนรับกลุ่มเยาวชน จากโครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ  "สภาเด็กพร้อมเครือข่าย" นำโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์ อ...
18/04/2017

ต้อนรับกลุ่มเยาวชน จากโครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ "สภาเด็กพร้อมเครือข่าย" นำโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกา...
11/04/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "การป้องกันการคอรัปชั่น" พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านก...
05/04/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13:30 - 15.30 น.

ต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนในโครงการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ 2 จำนวน 110 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์ร...
05/04/2017

ต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนในโครงการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ 2 จำนวน 110 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

ต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนในโครงการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ 1 จำนวน 130 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์ร...
04/04/2017

ต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนในโครงการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ 1 จำนวน 130 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวนรวมทั้งสิ้น 78 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยม...
03/04/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวนรวมทั้งสิ้น 78 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะน้องๆนักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 60 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการท...
31/03/2017

ต้อนรับคณะน้องๆนักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 60 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "การป้องกันการทุจริต" พร้อมทั้...
30/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "การป้องกันการทุจริต" พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม...
30/03/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 - 11.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปร...
29/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14:00 - 16.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที...
29/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียน จากโรงเรียนสิริเบญญาลัย สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหว...
27/03/2017

ต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียน จากโรงเรียนสิริเบญญาลัย สังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 75 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 5 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บท...
24/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 5 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 4 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บท...
23/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 4 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริต...
23/03/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น. ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้น้องๆ มาร่วมเรียนรู้นะคะ

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในโอกาสเข้าฟังกา...
23/03/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 3 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บท...
23/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 3 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ต้อนรับคณะน้องๆ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องการทุจริตคอร...
23/03/2017

ต้อนรับคณะน้องๆ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น. ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้น้องๆ มาร่วมเรียนรู้นะคะ

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆจากโรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธ...
23/03/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆจากโรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บท...
22/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 2 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือเรื่อง "การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์" พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับ...
21/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือเรื่อง "การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์" พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บท...
20/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พ...
20/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08:30 - 11.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมุสลีม๊ะห์ เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันแล...
17/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มมุสลีม๊ะห์ เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในโ...
17/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "โครงสร้าง อำนาจ และบทบาทหน้าท...
15/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "โครงสร้าง อำนาจ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช." พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรา...
14/03/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ในโอกาสเข้าชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร...
14/03/2017

ต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ในโอกาสเข้าชมและรับความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-14.30 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การป้องกั...
14/03/2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในโอกาสเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การป้องกันการทุจริต" พร้อมทั้งเยี่ยมชมและรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียน จากมูลนิธิพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเ...
13/03/2017

ต้อนรับคณะครูและน้องๆนักเรียน จากมูลนิธิพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.20 น.

ที่อยู่

สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
Bangkok
10300

สาย 16, 23, 99, ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509, ปอ.157

เวลาทำการ

จันทร์ 09:30 - 16:00
อังคาร 09:30 - 16:00
พุธ 09:30 - 16:00
พฤหัสบดี 09:30 - 16:00
ศุกร์ 09:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 282 3161 #138

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด