สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร องค์กรเอกชนภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานรัฐ(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

เปิดเหมือนปกติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งคำสั่งเพิกถอนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองการจดแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถึงประธานอง...
18/12/2020
ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งคำสั่งเพิกถอนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองการจดแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถึงประธานองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมดังกล่าว ทั้งนี้ หากองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมใดที่ถูกเพิกถอนการจดแจ้งไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ โดยทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ยื่นต่ออธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่ามีองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่แจ้งยกเลิกองค์กร และที่ไม่ดำเนินการแจ้งยืนยันความคงอยู่ขององค์กร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

http://www.culture.go.th/culture_th/more_news.php?cid=9&filename=index

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งคำสั่งเพิกถอนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองการจดแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถึงประธานอง...
18/12/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งคำสั่งเพิกถอนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองการจดแจ้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมถึงประธานองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมดังกล่าว ทั้งนี้ หากองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมใดที่ถูกเพิกถอนการจดแจ้งไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ โดยทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ยื่นต่ออธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่ามีองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่แจ้งยกเลิกองค์กร และที่ไม่ดำเนินการแจ้งยืนยันความคงอยู่ขององค์กร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

http://www.culture.go.th/culture_th/more_news.php?cid=9&filename=index

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในพิธีเปิดเปิดนิทร...
04/12/2020

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ น.

นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในพิธีเปิด
เปิดนิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน และมี น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน จัดนิทรรศการจิตรกรรมแสดงภาพเขียน สีน้ำมันภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในชุด “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” จำนวน ๕๐ ภาพ ซึ่งเป็นผลงานของอ.กำพล พงษ์พิพัฒน์ ศิลปินอิสระ ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันระดับชาติ โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศแจ้งให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   ตรวจสอบรายชื่อองค์กร โดยให้แจ้งยืนยันความคงอยู่แล...
27/11/2020
สวธ.ประกาศแจ้งการสำรวจสถานภาพการเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศแจ้งให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบรายชื่อองค์กร โดยให้แจ้งยืนยันความคงอยู่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององค์กร เพื่อให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทราบถึงข้อมูลองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมา จะนำไปใช้ในการปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้ซึ่ง คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ทั้งนี้ องค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมสามารถนรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์ เอกสารแนบ
http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=5425&filename=index

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศแจ้งให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   ตรวจสอบรายชื่อองค์กร โดยให้แจ้งยืนยันแก้ไขความคงอ...
26/11/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศแจ้งให้เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบรายชื่อองค์กร โดยให้แจ้งยืนยันแก้ไขความคงอยู่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององค์กร เพื่อให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทราบถึงข้อมูลองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการยืนยันมา จะนำไปใช้ในการปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องการกำหนดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้ซึ่ง คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ วัฒนธร...
26/11/2020

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมนา...
12/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมนางศศิชา นิยมสันติ รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และประธานสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน
เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินผัก (กินเจ) ประจำปี พ.ศ. 2563
ภายในงานได้มีการนำเสนอกิจกรรมของเทศกาลกินเจจากจังหวัดภูเก็ต ชลบุรี นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร โดยประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้เป็นตัวแทนนำเสนออาหารเจเยาวราช กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ New normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าว

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สว...
08/10/2020

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) นางนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติของสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ให้แก่ นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร (น้องมุก) นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาภาษาและการสื่อสาร
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
โดยเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ส่งเสริมคนดีในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดประกวด เรื่องสั้น“มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” และการรณรงค์เรื่องวินัยจราจร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่อยากเห็นสังคมเราน่าอยู่โดยการให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีจิตสาธารณะ ทำความดี เพื่อให้สังคม โดยสวธ.มีนโยบายที่จะส่งเสริมผู้ทำความดีซึ่งได้มอบหมายให้ทางสภาวัฒนธรรมเขตต่างๆ ในกทม.และสภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอ และจังหวัด ช่วยกันส่งเสริมคนทำความดีเพื่อสังคมต่อไป
ทั้งนี้ขอเชิญชวน สภาวัฒนธรรมเขตต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนบุคคลผู้ทำความดีเพื่อสังคมในเขตของท่าน เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติดี มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพมหานครนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวินประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเ...
04/10/2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม และร่วมแสดงความยินดีกับนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนที่ 9
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการสืบสาน รักษา และต่อยอดมาเป็นแนวทางดำเนินงานวัฒนธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศชาติ

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤ...
29/09/2020

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วัฒนธรรมยุค New Normal" โดยมีนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายปฎิญญา สันติชาติงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ นายปิยนันท์ ป้องเคน ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวดารินันท์ นันทวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Treasure Trip Thailand ดร.สยามรัศมิ์ สินภัทรบดี รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (Vbac) ผู้พัฒนาเว็บไซต์ taladonline.net และ ดร.มงคล สามารถ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

วันที่ 24 กันยายน 63 นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเข้า...
24/09/2020

วันที่ 24 กันยายน 63
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปีที่ 10 และร่วมพิธีพราหมณ์ ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลองค์พระพิฆเนศ โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ เครื่อข่ายทางวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมงาน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชาญณรงณ์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางมาดา กร...
17/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายชาญณรงณ์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางมาดา กระดังงา ผู้อำนวยการหออัครศิลปิน นางสาวมรกต งามภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนและระดมทุน กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (MUSEUM THAILAND AWARDS 2020) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม ณ ซีอาเซียน ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)นายชาญณรงค์ ลักษณียนาว...
14/09/2020

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ นายปฏิญญา สันติชาติงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ พร้อมคณะ เข้าประชุมปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์สยามรัศมิ์ สินภัทรบดี รองประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
14/09/2020

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน
"มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ"

ชม สุดยอดการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
ช้อป เพลินกับสุดยอดงานฝีมือในราคาสุดพิเศษ
ชิม อาหารอร่อย ๑๐๐ ปี อาหารพื้นบ้านหาชิมยาก
เชิญ ชมไฟประดับนับหมื่นดวงสุดตระการตา
เช็คอิน ชุมชน "บวร on Tour เสน่ห์วิถีไทยใจกลางกรุง

ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
08/09/2020

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน
"มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ"

ชม สุดยอดการแสดงจากศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
ช้อป เพลินกับสุดยอดงานฝีมือในราคาสุดพิเศษ
ชิม อาหารอร่อย ๑๐๐ ปี อาหารพื้นบ้านหาชิมยาก
เชิญ ชมไฟประดับนับหมื่นดวงสุดตระการตา
เช็คอิน ชุมชน "บวร on Tour เสน่ห์วิถีไทยใจกลางกรุง

ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและส...
31/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน สภาวัฒนธรรมเขตบางรัก และสภาวัฒนธรรมเขตสาทร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเขตคลองสาน เขตบางรัก และเขตสาทร เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
28/08/2020

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชม “ตลาดนัดวัฒนธรรมสืบไทย ต้านภัยโควิด-19” โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม (ลานจอดรถแยกเทียมร่วมมิตร) ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตลาดนัดวัฒนธรรมสืบไทย ต้านภัยโควิด-19 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ หลังจากสถานการณ์โควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา ณ สำนักงานเขตสะพานสูง     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมห...
27/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา ณ สำนักงานเขตสะพานสูง
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสะพานสูง และสภาวัฒนธรรมเขตบึงกุ่ม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเขตสะพานสูง และเขตบึงกุ่ม เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป
ทั้งนี้ นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้และเข้าเยี่ยมชมสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ นำไปสู่การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมต่อไป

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแ...
27/08/2020

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย และสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเขตคลองเตย และเขตวัฒนา เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
26/08/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

💓 อ ร่ อ ย ดี ถู ก ด้ ว ย ...
เที่ยงนี้มีอะไรทานกันหรือยัง?
แวะมาชิม มาช้อป กันได้นะ
เริ่มต้น 19 บาท เองน๊า า า า

#ตลาดนัดวัฒนธรรมสืบไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
26/08/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

😘คิดถึงกันไหม ตลาดนัดวัฒนธรรม กลับมาอีกครั้ง

😘สวธ.เชิญชวนทุกท่านมา ชม ชิม ช้อป ในงานตลาดนัดวัฒนธรรม
“สืบไทย ต้านภัยโควิด - ๑๙”
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านมา ชม ชิม ช้อป ในงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรม สืบไทย ต้านภัยโควิด - ๑๙” ชมมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหารอร่อยร้อยปีกันแบบจุกๆ และช้อปสินค้าชุมชนสืบไทย พร้อมทั้งกิจกรรมการสาธิตและสัมผัสวัฒนธรรมอาหารถิ่นในราคากันเอง ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ลานจอดรถสี่แยกเทียมร่วมมิตร (หลังร้านส้มตำแซ่บวัน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
#ตลาดนัดวัฒนธรรมสืบไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานค...
25/08/2020

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน และสภาวัฒนธรรมเขตสายไหม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเขตบางเขน และเขตสายไหม เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
24/08/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🥰“ไทยสะพัด นัดพบ ครบเครื่องเรื่องไทยๆ
พบกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นไทย ภาษาพื้นเมืองไทย ศิลปะการแสดงท้องถิ่นไทย อาหารพื้นบ้านไทยๆ การละเล่นไทยๆ การต้อนรับงามอย่างไทย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เที่ยวไทยถิ่น กับตลาดนัดวัฒนธรรมสืบไทย @รัชดา #แล้วพบกัน.....

📢กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสานชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า

ตลาดนัดวัฒนธรรม สืบไทย ต้านภัยโควิด-๑๙

✨ช้อปสินค้าชุมชนสืบไทย ผ้าไทย ราคาพิเศษ🧣
✨ชิมอาหารอร่อยร้านร้อยปี พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมอาหารถิ่น ราคากันเอง😋
✨ร่วมสนุกกิจกรรมสาธิตจากชุมชนทางวัฒนธรรม สืบสานงานศิลป์กับกิจกรรมโชว์ศิลป์ ฟรี 🤩
✨ชมกิจกรรมสาธิตและมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ฟรี
✨พร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษมากมายตลอดงาน

⏰ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563
เวลา 11.00 – 20.00 น.
ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม (ลานจอดรถแยกเทียมร่วมมิตร)
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

🚆การเดินทาง : Mrt ศูนย์วัฒนธรรม ออก Exit 1

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
🔸 facebook : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
🔹 line : @วัฒนธรรม
📍 พิกัด : GPS 13.7684734, 100.5728304

#ตลาดนัดวัฒนธรรมสืบไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกร...
21/08/2020

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม และสภาวัฒนธรรมเขตบางบอน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเขตหนองแขม และเขตบางบอน เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒน...
20/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ สภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา และสภาวัฒนธรรมเขตบางคอแหลม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตประเวศ     เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวั...
19/08/2020

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตประเวศ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ สภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง และสภาวัฒนธรรมเขตบางนา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของเขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตบางนา เพื่อประกอบการเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดในภาคธุรกิจต่อไป

ที่อยู่


MRT ศูนย์วัฒนธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66804518456

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ