ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานก

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานก ข่าวและความเคลื่อนไหวงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข่าวและความเคลื่อนไหวงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงยุติธรรม จับมือ สำนักงานศาลยุติธรรม ลงนาม mou การดำเนินงานของศูนย์ DXC21 ม.ค. 64 เวลา 11.00 น. กระทรวงยุติธรรมและ...
21/01/2021

กระทรวงยุติธรรม จับมือ สำนักงานศาลยุติธรรม ลงนาม mou การดำเนินงานของศูนย์ DXC

21 ม.ค. 64 เวลา 11.00 น. กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
(Data Exchange Center : DXC) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) และนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล (เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม) ณ ห้องประชุมศาลอาญา อาคารศาลอาญา ชั้น 10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหารจากสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมพิธี

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการนำเทคโนโลยีสามารถสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม

การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนางานยุติธรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรม โดยสามารถสอบถามข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ รวมถึงสามารถจัดทำข้อมูลภาพรวมในกระบวนการยุติธรรมได้อีกด้วย

การประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19 ม.ค.64 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 8-04 กระท...
21/01/2021

การประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 ม.ค.64 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 8-04 กระทรวงยุติธรรม พันตํารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เสนอประเมิน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ในประเด็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ได้แก่ การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ / การขับเคลื่อน กพยจ. Model / การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม / การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ DXC

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีข้อสังเกตในการปรับข้อมูลรายละเอียดของตัวชี้วัดข้างต้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรม จะดำเนินการปรับข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พี่ๆชาวจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาด ทาสีสัญญลักษณ์จราจร ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันสมเด็จพระนเรศรมหาราช

#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พี่ๆชาวจิตอาสา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา2019(โควิด-19) แจกแมส แผ่นพับ แนะนำการติดตั้งแอพลิเคชั่น การใช้ หมอชนะ,ไทยชนะ และการปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐและทางจังหวัดกำหนด

#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พี่ๆน้องๆ ชาวจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงปันสุข และน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#วันนี้ในอดีต

เพื่อนๆรู้ไหมครับ วันนี้เมื่อ 19 ปีที่แล้ว มีความสำคัญอย่างไร?
.
.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารออกแบบโดย เฮลมุต ยาห์น (Helmut Jahn) สถาปัตนิกชาวอเมริกัน-เยอรมัน โครงสร้างหลักประกอบด้วยเหล็กและแก้ว ซึ่งยาห์นบอกว่าเป็น "สถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ 21" สถามบินแห่งนี้เริ่มเปิดทดลองใช้สนามบินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 และเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 155,000 ล้านบาท

ชื่อสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยใช้แทนชื่อเดิมคือ "หนองงูเห่า"

ตัวสะกดชื่อของสนามบินใน อักษรโรมัน คือ "Suvarnabhumi" ซึ่งเป็นการสะกดตามหลักการเทียบ อักษรไทย เป็นอักษรโรมันแบบภาษาบาลีและสันสกฤต มิได้ใช้ระบบ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจะสะกดได้ว่า "Suwannaphum"

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (IATA: BKK, ICAO: VTBS) เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก (563,000 ตารางเมตร) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลกและในระหว่าง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562[6]ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการ รวมมากถึง 115 สายการบิน

อย่างไรก็ตามจำนวนเที่ยวบินช่วงที่ทำการบินมากที่สุดได้แก่ ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เนื่องจาก มีเที่ยวบิน แอร์ไชนา จาก ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง และ ล็อตโปแลนด์ ทำการบินจากกรุงวอร์ซอ และภายหลังวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สายการบินดรุกแอร์ยกเลิกเที่ยวบิน KB130 ปาโรแวะบักโดกรา ที่ทำการบิน 2 วันต่อสัปดาห์ เปลี่ยนเป็น เที่ยวบิน KB550 ปาโรแวะกรุงเทพปลายทางสิงคโปร์เพียง 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการสายการบินที่ทำการบินแบบประจำในช่วงดังกล่าว 102 สายการบิน ขนส่งอากาศยาน 10 สายการบิน และสายการบินเช่าเหมาลำ 1 สายการบิน สายการบินเช่าเหมาลำภายในประเทศทำการบินไปสนามบินเกาะไม้ซี้ 1 สายการบิน รวม 114 สายการบิน ซึ่งถือว่าบริการตามจำนวนสายการบินมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมงและผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี) และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี) นอกจากนี้ยังมีทางหลวงพิเศษที่ทันสมัยซึ่งเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการบินหลายแห่ง ได้แก่ การบินไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ และไทยเวียดเจ็ทแอร์ ได้เลือกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน

#สนามบินสุวรรณภูมิ
#รัชกาลที่9

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เขื่อนรัชชประภา ]
.
มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”
.
เขื่อนรัชชประภา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปี พ.ศ. 2531

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#เขื่อนรัชชประภา

19/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ]
.
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อน สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านแม่วะ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2528

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

19/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ นาทีชีวิต รถกู้ชีพพระราชทานช่วยอีก 1 ชีวิตจังหวัดยะลา 🙏🏻🇹🇭 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#พระราชทาน
#ทรงพระเจริญ

19/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ร้อยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ ตอน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
" ความรักสามัคคีของคนในชาติ จะช่วยกันทำนุบำรุง รักษาดูแลประเทศชาติให้คง และการยึดมั่นทำในสิ่งถูกต้องมีน้ำใจไมตรี สมัคร สมาน สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน "

#จิตอาสา904

19/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา พาทำดี เพื่อสังคมที่น่าอยู่
คนไทยเหมือนกัน ช่วยกันดูแล
" ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยและประสบภัย จะอยุ่ใกล้หรือไกล เราพร้อมใจ เพราะเราคือ “ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” "

#จิตอาสา904

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้พี่ๆ จิตอาสา มีสาระดีๆ ในการป้องกันเชื้อโควิด 19 มาฝากกันอีกแล้วนะครับ

ล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด ด้วย 7 วิธีล้างมือ
อย่างถูกสุขลักษณะช่วยป้องกัน ไวรัส #COVID19 ได้ดีที่สุด

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

มาร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ากันครับ

#18มกราคม (วันกองทัพไทย)

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 (นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2136) ณ หนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ในปี พ.ศ. 2135 พระเจ้านันทบุเรง โปรดให้พระมหาอุปราชา นำกองทัพทหารสองแสนสี่หมื่นคน มาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่าพม่าจะยกทัพใหญ่มาตี จึงทรงเตรียมไพร่พล มีกำลังหนึ่งแสนคนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรี ข้ามน้ำตรงท่าท้าวอู่ทองและตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่าย

เช้าของวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเครื่องพิชัยยุทธ สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง นามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงช้างนามว่า เจ้าพระยาปราบไตรจักร ช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงา คือช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชนช้าง ชนะช้างตัวอื่นมาแล้ว ซึ่งเป็นช้างที่กำลังตกมัน ในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพม่าหลงเข้าไปในแดนพม่า มีเพียงทหารรักษาพระองค์และจาตุรงค์บาทเท่านั้นที่ติดตามไปทัน

สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระคชสารอยู่ในร่มไม้กับเหล่าเท้าพระยา จึงทราบได้ว่าช้างทรงของสองพระองค์หลงถลำเข้ามาถึงกลางกองทัพ และตกอยู่ในวงล้อมข้าศึกแล้ว แต่ด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข้าศึกจึงไสช้างเข้าไปใกล้ แล้วตรัสถามด้วยคุ้นเคยมาก่อนแต่วัยเยาว์ว่า "พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใยในร่มไม้เล่า เชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกัน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว" พระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้น จึงไสช้างนามว่า พลายพัทธกอเข้าชนเจ้าพระยาไชยานุภาพเสียหลัก พระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของ้าว แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทัน จึงฟันถูกพระมาลาหนังขาด จากนั้นเจ้าพระยาไชยานุภาพชนพลายพัทธกอเสียหลัก สมเด็จพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวา สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง

#วันกองทัพไทย
#พระนเรศวรมหาราช

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"แม้เหนื่อยเพียงไหนก็ไม่ท้อเพื่อประชาชนคนไทย"
-----------------------------------------------------------
จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน🙏💜💛

#โรงเรียนจิตอสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา904 ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินบำรุงขวัญ ในพื้นที่ บ้านบาโงยซิแน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ยะลา

19/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

19/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ]
.
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้

ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน

ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
.
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

#พระราชทาน
#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โควิด19 #Covid19
#ระยอง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้แอดก็จะมานำเสนอสถานที่สวยๆอีกเช่นเคย สำหรับวันนี้ก็จะเป็น “โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ๑๑,๐๐๐ คนจาก ๖ ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุงเมื่อปี ๒๕๓๑ ชาวบ้านที่ดอยตุงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น และค้าประเวณี จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามมากๆเลยครับ อากาศก็ยังดีอีกด้วย เพื่อนๆอย่าลืมพาครอบครัวไปเที่ยวชมความสวยงามกันนะครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ดอยตุง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
19/01/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการหลวงดอยคำ เกษตรเพื่อชุมชนที่พ่อสร้างเพื่อคนไทย พลิกฟื้นความแห้งแล้งและภัยยาเสพติด ด้วยการเกษตรเพื่อสังคม ผ่านโครงการหลวงดอยคำ

หากจะกล่าวถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ริเริ่มขึ้น หนึ่งในโครงการที่คนไทยรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดที่สุดคงหนีไม่พ้น "ดอยคำ" ภาพของภูเขาเขียวขจี มีผัก ผลไม้เมืองหนาว และอาหารแปรรูป ซึ่งปลูกโดยชาวเขาในเขตภาคเหนือของประเทศ ได้ถูกบันทึกลงในหัวใจของคนไทยมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ
จุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นความทุกข์ยากของประชาชน และทรงพบว่าปัญหาหลักนั้นเกิดจากการปลูกฝิ่น ซึ่งถือเป็นภัยยาเสพติดที่รุนแรงของชาติ เนื่องจากชาวบ้านและชาวเขาไม่มีอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ จึงต้องปลูกฝิ่นขายและทำไร่เลื่อนลอยแทน ดังนี้แล้วจึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ไกลจากตัวเมือง โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่และชาวเขา โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนเท่านั้น โดยโครงการนี้สนับสนุนให้ทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ทุกคนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง

"ต้นน้ำ" คือ การผลิตพืชผลที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และต้องมีประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตด้วยเช่นกัน บ้านเมืองเราได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิ เพราะเปรียบเสมือนแผ่นดินทองคำที่ปลูกอะไรก็ขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของประเทศเราอยู่แล้ว

"กลางน้ำ" คือการรู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ขั้นตอนนี้นับเป็นจุดอ่อนของคนไทยมากที่สุด เพราะปัจจุบันคนไทยมักเน้นการผลิตจำนวนมาก เน้นปริมาณให้เยอะ ขายราคาถูก และเน้นส่งออก เมื่อเกิดการแข่งขันหรือราคาพืชผลตกต่ำตามฤดูกาลจึงทำให้เกิดปัญหา หรือในขณะที่เงินไหลเข้าประเทศไทยก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็ง และทำให้เราขาดทุนเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้นั้น เราจำเป็นต้องมีโครงการที่สามารถช่วยเหลือด้านการรับซื้อพืชผลในราคาเป็นธรรม แล้วนำไปแปรรูปต่อได้ ซึ่งปัจจุบัน มีโรงงานหลวงที่คอยแปรรูปอาหารในพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งหมด 4 แห่ง คือ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลเชิงพาณิชย์ ภายใต้นิติบุคคลในนาม “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” โดยดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ผ่านตราผลิตภัณฑ์ “ดอยคำ” และนั่นทำให้คนมากมายจดจำได้ จนเรียกกันติดปากว่า “โครงการหลวงดอยคำ” นั่นเองข้อนี้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเล็งเห็นมูลค่าในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เช่นนี้มายาวนาน มิเช่นนั้น การปลูกมะเขือเทศก็คงเป็นเพียงการปลูกเพื่อขายเท่านั้น แต่การแปรรูปเป็นน้ำมะเขือเทศดอยคำกลับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการที่จำหน่ายสินค้าเกษตรสดยังมีข้อจำกัดมากมาย ทั้งสินค้ามีอายุสั้น การขนส่ง และการควบคุมคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภคก็ทำได้ยาก ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรและผู้แปรรูปทั้งหลายควรคำนึงถึง

มาถึงข้อสุดท้าย "ปลายน้ำ" คือการส่งของให้ถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือผ่านให้น้อยที่สุด เพราะอย่างที่เราทราบกันว่า พ่อค้าคนกลางเป็นคนที่เก็บกำไรไว้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ การส่งของถึงมือผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันโครงการดอยคำมีการพัฒนาเรื่องช่องทางออนไลน์อยู่เสมอ และดอยคำก็มีแผนบุกตลาดต่างประเทศเช่นกัน ถือเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจไม่น้อย

ปัจจุบันสินค้าของ “ดอยคำ” ได้มีการแตกประเภทการผลิตออกไปอย่างหลากหลายมากขึ้น จากเครื่องดื่ม อาทิ น้ำผักและน้ำผลไม้ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันดอยคำมีสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ จากโครงการหลวงมากมาย ทั้งผลไม้อบแห้ง, น้ำผึ้ง, นมถั่วเหลือง, สมุนไพรแห้ง, ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง, น้ำผลไม้เข้มข้น ข้าวกล้อง และผลไม้ในน้ำเชื่อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น

Cr. Krungsri Guru

#โครงการหลวงดอยคำ
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413754

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ถามตอบ กองทุนยุติธรรม
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 19 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 21 กรกฎาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 19 – 23 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle