Exat Society แหล่งชุมชน แชร์ความรู้ แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป “Exat Society Fanpage” แหล่งชุมชน แชร์ความรู้ แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร แหล่งรวมกิจกรรม สิทธิพิเศษ Online รวมความสุขทุก Lifestyle สำหรับเพื่อนผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกๆท่านและประชาชนทั่วไป
(71)

เปิดเหมือนปกติ

เว้นระยะห่างป้องกัน Covid-19 แล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ประมาณ 5 เมตรเมื่อเข้าช่องชำระเงิน Easy Pass  บนทางพิเศ...
08/07/2021

เว้นระยะห่างป้องกัน Covid-19 แล้ว
อย่าลืมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ประมาณ 5 เมตร
เมื่อเข้าช่องชำระเงิน Easy Pass บนทางพิเศษด้วยนะครับ 😄
เพื่อความรวดเร็วในการผ่านช่องทาง

#EXATเคียงข้างคุณตลอดการเดินทาง

เว้นระยะห่างป้องกัน Covid-19 แล้ว
อย่าลืมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ประมาณ 5 เมตร
เมื่อเข้าช่องชำระเงิน Easy Pass บนทางพิเศษด้วยนะครับ 😄
เพื่อความรวดเร็วในการผ่านช่องทาง

#EXATเคียงข้างคุณตลอดการเดินทาง

📍📍📍กทพ. งดให้บริการ EXAT Call Center 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.  ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบ...
07/07/2021

📍📍📍กทพ. งดให้บริการ EXAT Call Center 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการย้ายระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 จาก กทพ. สำนักงานใหญ่ (เดิม) จตุจักร ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งการย้ายระบบโทรศัพท์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดระบบโทรศัพท์หมายเลข 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการจะไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษ สภาพการจราจรบนทางพิเศษ หรือแจ้งเหตุต่าง ๆ บนทางพิเศษได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้
๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) หมายเลข 0 2240 0709
๓) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒) หมายเลข 0 2641 4649
๓) ทางพิเศษฉลองรัช (วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร - อาจณรงค์) หมายเลข 0 2620 5685
๔) ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา - ชลบุรี) หมายเลข 0 2746 9799
๕) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) หมายเลข 0 2567 5680
๖) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) หมายเลข 0 2442 0877 - 8
๗) ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร หมายเลข 0 2555 0255

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal" เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

🎯 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

📍📍📍กทพ. งดให้บริการ EXAT Call Center 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการย้ายระบบโทรศัพท์ของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 จาก กทพ. สำนักงานใหญ่ (เดิม) จตุจักร ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งการย้ายระบบโทรศัพท์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดระบบโทรศัพท์หมายเลข 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการจะไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 1543 ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษ สภาพการจราจรบนทางพิเศษ หรือแจ้งเหตุต่าง ๆ บนทางพิเศษได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้
๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ ๑) หมายเลข 0 2240 0709
๓) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ ๒) หมายเลข 0 2641 4649
๓) ทางพิเศษฉลองรัช (วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร - อาจณรงค์) หมายเลข 0 2620 5685
๔) ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา - ชลบุรี) หมายเลข 0 2746 9799
๕) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) หมายเลข 0 2567 5680
๖) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) หมายเลข 0 2442 0877 - 8
๗) ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร หมายเลข 0 2555 0255

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal" เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย และหากมีข้อสงสัยติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

🎯 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

4 ขั้นตอนง่ายๆติดตั้ง Easy Pass บนรถ 😄1. ลอกเทปกาวออกจากตัวล็อก (ขายึด) 2. ติดตั้งตัวล็อก (ขายึด) บริเวณกึ่งกลางกระจกหน้...
05/07/2021

4 ขั้นตอนง่ายๆติดตั้ง Easy Pass บนรถ 😄
1. ลอกเทปกาวออกจากตัวล็อก (ขายึด)
2. ติดตั้งตัวล็อก (ขายึด) บริเวณกึ่งกลางกระจกหน้ารถยนต์ด้านหลังกระจกมองหลัง
3. นำตัวอุปกรณ์ Easy Pass ใส่เข้ากับตัวล็อค (ขายึด) จากด้านขวาไปด้านซ้าย
4. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

#EXATเคียงข้างคุณตลอดการเดินทาง

4 ขั้นตอนง่ายๆติดตั้ง Easy Pass บนรถ 😄
1. ลอกเทปกาวออกจากตัวล็อก (ขายึด)
2. ติดตั้งตัวล็อก (ขายึด) บริเวณกึ่งกลางกระจกหน้ารถยนต์ด้านหลังกระจกมองหลัง
3. นำตัวอุปกรณ์ Easy Pass ใส่เข้ากับตัวล็อค (ขายึด) จากด้านขวาไปด้านซ้าย
4. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

#EXATเคียงข้างคุณตลอดการเดินทาง

📌📌มาแล้วครับ ตามไปที่ 👉👉คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย สด ๆ เวลานี้ใครมีแอปคลับเฮาส์ เข้าช่องทาง  >> https://www.clubhouse.com/e...
03/07/2021

📌📌มาแล้วครับ ตามไปที่ 👉👉คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย สด ๆ เวลานี้

ใครมีแอปคลับเฮาส์ เข้าช่องทาง
>> https://www.clubhouse.com/event/xnRwOrp4

💁‍♀️ การเสวนาในหัวข้อ 💥เดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส “ประมูลด่วนพระราม 3-ดาวคะนองฯ” ส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้าง

👉พบกับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง , Moderator ชัวร์ก่อนแชร์ , ผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ที่ติดตามโครงการ

ที่มา : เพจ สำนักข่าวไทย

📌📌มาแล้วครับ ตามไปที่ 👉👉คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย สด ๆ เวลานี้

ใครมีแอปคลับเฮาส์ เข้าช่องทาง
>> https://www.clubhouse.com/event/xnRwOrp4

💁‍♀️ การเสวนาในหัวข้อ 💥เดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส “ประมูลด่วนพระราม 3-ดาวคะนองฯ” ส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้าง

👉พบกับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง , Moderator ชัวร์ก่อนแชร์ , ผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ที่ติดตามโครงการ

ที่มา : เพจ สำนักข่าวไทย

🔴🔴🔴 ห้ามพลาด! วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ พบกับงานเสวนา พูดคุยสดๆ ครั้งแรกบน Clubhouse สำนักข่าวไทย อสมท เวลา 20.00-22.00 น...
03/07/2021

🔴🔴🔴 ห้ามพลาด! วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ พบกับงานเสวนา พูดคุยสดๆ ครั้งแรกบน Clubhouse สำนักข่าวไทย อสมท เวลา 20.00-22.00 น. 📌เดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส “ประมูลด่วนพระราม3-ดาวคะนอง” ส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้าง

พบกับผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ , Moderator และผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนด้านคมนาคม

👏คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย อสมท!! 👏
ทุกประเด็นต้องถก ..ประเด็นร้อนต้องเคลียร์
..ติดตามรับฟัง..พูดคุย กับเรา
กดติดตามกันได้ก่อนที่ https://www.clubhouse.com/@tnamcot

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : สำนักข่าวไทย

🔴🔴🔴 ห้ามพลาด! วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ พบกับงานเสวนา พูดคุยสดๆ ครั้งแรกบน Clubhouse สำนักข่าวไทย อสมท เวลา 20.00-22.00 น. 📌เดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส “ประมูลด่วนพระราม3-ดาวคะนอง” ส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้าง

พบกับผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ , Moderator และผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนด้านคมนาคม

👏คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย อสมท!! 👏
ทุกประเด็นต้องถก ..ประเด็นร้อนต้องเคลียร์
..ติดตามรับฟัง..พูดคุย กับเรา
กดติดตามกันได้ก่อนที่ https://www.clubhouse.com/@tnamcot

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : สำนักข่าวไทย

ห้ามพลาด! วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ พบกับงานเสวนา พูดคุยสดๆ ครั้งแรกบน Clubhouse สำนักข่าวไทย อสมท เวลา 20.00-22.00 น. 📌เ...
02/07/2021

ห้ามพลาด! วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ พบกับงานเสวนา พูดคุยสดๆ ครั้งแรกบน Clubhouse สำนักข่าวไทย อสมท เวลา 20.00-22.00 น. 📌เดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส “ประมูลด่วนพระราม3-ดาวคะนอง” ส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้าง

พบกับผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ , Moderator และผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนด้านคมนาคม

👏คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย อสมท!! 👏
ทุกประเด็นต้องถก ..ประเด็นร้อนต้องเคลียร์
..ติดตามรับฟัง..พูดคุย กับเรา
กดติดตามกันได้ก่อนที่ https://www.clubhouse.com/@tnamcot

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : สำนักข่าวไทย

ห้ามพลาด! วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคมนี้ พบกับงานเสวนา พูดคุยสดๆ ครั้งแรกบน Clubhouse สำนักข่าวไทย อสมท เวลา 20.00-22.00 น. 📌เดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส “ประมูลด่วนพระราม3-ดาวคะนอง” ส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้าง

พบกับผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ , Moderator และผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนด้านคมนาคม

👏คลับเฮาส์ สำนักข่าวไทย อสมท!! 👏
ทุกประเด็นต้องถก ..ประเด็นร้อนต้องเคลียร์
..ติดตามรับฟัง..พูดคุย กับเรา
กดติดตามกันได้ก่อนที่ https://www.clubhouse.com/@tnamcot

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : สำนักข่าวไทย

02/07/2021

📣📣 แอป EXAT Portal เช็กยอด-เติมเงิน Easy Pass สะดวกในที่เดียว!
วันนี้ คุณหนุ่ย-พงศ์สุข จะพาทุกคนไปรู้จักกับ EXAT Portal แอปฯ ที่คนใช้ทางด่วน หรือ Easy Pass ควรมีติดเครื่องไว้ เพราะสามารถ เช็กยอด-เติมเงิน-เช็กข่าวสารและสภาพการจราจรได้ในตัวเดียว
ดาวน์โหลด EXAT Portal ที่ลิงก์ด้านล่าง

Android: https://bit.ly/3qtLeUb
iOS: https://apple.co/3xXmQg8

💥💥1 ก.ค. นี้ กทพ. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการบริการระบบ EXAT E-Service 📲 ผ่านทาง App “EXAT Portal และ บน Website”...
01/07/2021

💥💥1 ก.ค. นี้ กทพ. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการบริการระบบ EXAT E-Service 📲 ผ่านทาง App “EXAT Portal และ บน Website”💥💥

🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบการให้บริการเอกสารทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หรือ📲 EXAT E-Service เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการสัมผัส ลดการเดินทางเข้ามาขอรับเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาคารด่านฯ หรือที่ One Stop Service Center อีกทั้งเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถขอรับเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt), ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice), ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice), ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Credit Note) ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

📲 โดยระบบ EXAT E-Service จะแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ให้บริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเงินสด 2. กลุ่มงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (บัตร Easy Pass และM-Pass) 3. กลุ่มงานระบบให้บริการการเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ และ 4. กลุ่มงานอื่น ๆ เช่น การสมัครงาน การเปิดซองประมูลโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 💁‍♀️ อีกทั้งระบบจะจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 พร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลในรูปแบบ XML ให้กรมสรรพากรและรวบรวมส่งมอบข้อมูลรูปแบบ PDF/A-3 ให้ผู้ใช้บริการโดยผ่าน E-Mail ที่ลงทะเบียนขอรับบริการไว้ รวมทั้งมีระบบจัดเก็บและบริการจัดการไฟล์ เพื่อให้สามารถค้นหาและเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการย้อนหลังได้ด้วยตนเอง โดยระยะเวลาการค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี ผ่านช่องทางที่ กทพ. กำหนด

👉โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถลงทะเบียนขอรับบริการเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
📌www.thaieasypass.com
📌www.exat.co.th
📌Application EXAT Portal

💁‍♀️ ทั้งนี้ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนสมัครขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับแจ้งทาง E-Mail และสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📲 ใช้ชีวิตง่ายๆ เปลี่ยนชีวิตให้ SMART ด้วย EXAT E-Service บริการใหม่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🎯🎯

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #EXATEService

💥💥1 ก.ค. นี้ กทพ. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับการบริการระบบ EXAT E-Service 📲 ผ่านทาง App “EXAT Portal และ บน Website”💥💥

🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบการให้บริการเอกสารทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์หรือ📲 EXAT E-Service เพื่ออำนวยความสะดวก ลดการสัมผัส ลดการเดินทางเข้ามาขอรับเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาคารด่านฯ หรือที่ One Stop Service Center อีกทั้งเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมได้โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถขอรับเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt), ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice), ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice), ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Credit Note) ได้ด้วยตนเองง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

📲 โดยระบบ EXAT E-Service จะแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ให้บริการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเงินสด 2. กลุ่มงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (บัตร Easy Pass และM-Pass) 3. กลุ่มงานระบบให้บริการการเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ และ 4. กลุ่มงานอื่น ๆ เช่น การสมัครงาน การเปิดซองประมูลโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 💁‍♀️ อีกทั้งระบบจะจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 พร้อมทั้งส่งมอบข้อมูลในรูปแบบ XML ให้กรมสรรพากรและรวบรวมส่งมอบข้อมูลรูปแบบ PDF/A-3 ให้ผู้ใช้บริการโดยผ่าน E-Mail ที่ลงทะเบียนขอรับบริการไว้ รวมทั้งมีระบบจัดเก็บและบริการจัดการไฟล์ เพื่อให้สามารถค้นหาและเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการย้อนหลังได้ด้วยตนเอง โดยระยะเวลาการค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี ผ่านช่องทางที่ กทพ. กำหนด

👉โดยผู้ใช้บริการฯ สามารถลงทะเบียนขอรับบริการเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
📌www.thaieasypass.com
📌www.exat.co.th
📌Application EXAT Portal

💁‍♀️ ทั้งนี้ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนสมัครขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับแจ้งทาง E-Mail และสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเอกสารระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📲 ใช้ชีวิตง่ายๆ เปลี่ยนชีวิตให้ SMART ด้วย EXAT E-Service บริการใหม่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 🎯🎯

📢 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

www.exat.co.th #EXAT #ทางด่วน #EXATEService

📢📢📢ประกาศรายชื่อกิจกรรม “Expressway Matching จับคู่ดีดี มีรางวัล กับ กทพ.”.***  ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งลำดับที่...
01/07/2021

📢📢📢ประกาศรายชื่อกิจกรรม “Expressway Matching จับคู่ดีดี มีรางวัล กับ กทพ.”
.
*** ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งลำดับที่ได้รับรางวัลทาง Inbox แฟนเพจ Exatsoceity ภายในวันที่ 13 กค 2564 โดยพี่ลัดฟ้าจะส่ง Link สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดในการเติมเงินให้ นะครับ 🛑🛑🛑
1 Nattanon Khamsuk
2 Ampere Nooin
3 Prayut Leelaporn
4 Nichapat Jokpo
5 Pheut Kitthaworn
6 Bank Chuanprasitkul
7 Tanunart Man
8 บุษย์ ชูชัยแสงรัตน์
9 Jiraporn Prinz Sa-nguanchairoj
10 Cap Tain
11 เอก เอก
12 Ntk Nattakan
13 Trilot Tinikul
14 น้ำค้าง หยดเล็กเล็ก
15 Yuhee Withlove
16 May Rilakkuma Chocco
17 เพลงรัก ในสายลมหนาว
18 Jinjutha Tuntilavasut
19 Worapote Tepawan
20 เอ็ม เค
21 TA Chaloemphon
22 MaMay Jananusart
23 PhiyAwan Ang
24 Attaporn Wongamnat
25 Janjie Bua
26 Kenchiro Kochiren
27 Mc Ki
28 Thai Sthai
29 ศุภกิตติ์ จันทรกรานต์
30 วุฒิ สิทธิพันธ์
31 Sawanya Jumpanoi
32 Arisara Jub Raktham
33 Tossaporn Kanjanauthaisiri
34 Kimleng Lengleng
35 Pukki Palita Poonsupakij
36 Burt Kit
37 Wariya Yaprom
38 Aew Prisana
39 Pakapan Sunatapong
40 Kingkan KJ Boonruang
41 Leo Regulus
42 Am-mint Jintapa
43 Yuttichai Boonchuen
44 Somboon Rojanaaungkul
45 Note Ree
46 Paveena Meesiang
47 Anchalee Wunnaphuek
48 Prince Worry
49 Nathee Phasue
50 ดาต้า ซ่าส์ทุกอนู
51 Benchawan Khongmanon
52 Dream-Pirada Poopun
53 Wa Suphaphorn
54 Nuy Thunna Srijang
55 Laongsri Wongsuwan
56 Cattaleeya Khanpura
57 Thanakrit Yaemngam
58 Atthawish Nespray
59 Manthana Yaprom
60 Ai Mongkonporn
61 Kerata Pocharapisut
62 Tai Yoh Siwimol
63 NooZie NuNu
64 Poko Kaewchusai
65 Kan Kamolrat
66 Akkraphong Sirisinviboon
67 Jenghis Khan
68 พงษ์สิทธิ์ อิฐสุวรรณ
69 Patsuda Sangsuwan
70 Raristha Khomvilai
71 Pintoh Kaewchusai
72 Nopporn Tophuixsa
73 M***a Anchalee
74 Balles Manlivernal
75 PanDa -- Kasamad Kumtaintong
76 Suparanun Kuankachorn
77 Noon Aromd
78 Pandy Pan
79 Sarayuth Tu
80 Pachara Rangsiyopas
81 นวรัตน์ ช่วยวงศ์
82 Pom Sumalee
83 Tillip Keawpromman
84 Korbua Chaisiwamongkhol
85 Suratchana Piyavorasakul
86 Korranan Komkai
87 Chay Chong
88 Parn Sukkanit
89 Vitawat Dan Bhechsonggram
90 Nattapon Janbumrung
91 Piya Piyabutara
92 Nopnapa Pokan
93 May Tungmay Siriboon
94 Anchan Anchana
95 Ratmanee Thepphak
96 Gucci Prada Chanel
97 Angle Yupapaka Namwhan
98 เอกพล ปั้ดสิโถ่
99 อีกซักแป๊บคลาย อร๊าย ฉันร้องกรีสเลย
100 Tin Sirin
101 Chutima Arthitaya
102 Lalita Fern Phakdee
103 Mi-o Terbo
104 Sattabuth Kam Boonruang
105 Supachat Lebnak
106 TOmtimus Israyotin
107 นันท์ โป๊ะโก๊ะ
108 Prasan Lakkhanasapthawee
109 Kamontham Nida
110 Nam Supattra
111 Noppanont Wudthivigaigan
112 Supawan Praphueshob
113 Pim Sriwattana
114 Too Darayen
115 Aditep Phenpraphat
116 Nattaneth Rk
117 บุญยฤทธิ์ นิลโนรี
118 Teeräwut Säyänsiri
119 Surat Seweewallop
120 Bomb Pornchalit
121 New Siriporn
122 Siwaporn Jantrawut
123 Smile Smile
124 Kantchanon S. Anu
125 Thanawan Julmuang
126 Vatchara Sukkaroon
127 JOemo ชัยยุทธ
128 Koy Kanthamanee
129 ณัฐพร น้ำแก้ว
130 Wilaiporn Borwornsetthapong
131 Kanokkorn Saklaemngoen
132 Wut Wut
133 Wanwan Patitta NC
134 Waenmook Waenmook
135 Yuong Sombat
136 Jeab Jeab
137 ชลิตา กองเปง
138 Kittiya Sajui
139 Jay Play Ps
140 Jibdeeda Orrakorn
141 พรเพ็ญ เอี่ยมสอาด
142 Tang Kwa
143 Zom Pawitra
144 Nattapong Thungmannee
145 RiUs P Victorique
146 Sujin Ja
147 Kittiphat Khruampho
148 Rafadin Buranaosot
149 Focusjung Suchat
150 คุณ เฉิน
151 Phongsatorn Sriphongse
152 Patthama Sukongkaratankul
153 Gib Srocha
154 Jirapha Jommaungkas
155 Jaroonjub Jub
156 Bhakavadee Viseshakul
157 Theera Chavasirikultol
158 อภิชาติ บูรณะโอสถ
159 แสงจะหายไปยามมืด แต่ต้องสว่างอีกครั้งในวันใหม่
160 Tatta Wan
161 Nathipa Thar
162 Patcharayada Chom
163 Vipatsara Cheyong
164 Garido Pol
165 สำลี เพ็งวงศา
166 Pichaya Pitisan
167 Sarun Dearasin
168 Gipz Panida
169 พญาเหยี่ยว ถลาลม
170 Atipon Pongpat
171 Ciikapoo Swk
172 Ratanavadee Sawangsangwattana
173 Phanu Pkd
174 Theerapat Denlertchaikul
175 Pakpoom Kokanutaporn
176 IBeau Hasthaikarn
177 Juin Premwarin
178 PorSche Panit
179 Naen Phimphas
180 Ailly J. Suchada
181 Vipatsara Cheyong
182 Pitiya P Pitiya
183 Jeab Supawattana
184 Suratchana Piyavorasakul
185 Worawan Sornkom
186 林金龙
187 Sasitorn Kongpeng
188 Panipak Prempree
189 Naranphat Parmonrattanakul
190 Andy-Chaiyawee Jansongsang
191 Na Suptawee
192 Wipada Subtawimankong
193 Noo Nok
194 Ple Anyavee
195 Panita Alongkornwarakit
196 Jiraporn Pinijnorachai
197 Pimlux Suwanarat
198 Giftzy Giftza
199 Napalada Chamchoy
200 Nattawut Pisuttitanakorn

📢📢📢ประกาศรายชื่อกิจกรรม “Expressway Matching จับคู่ดีดี มีรางวัล กับ กทพ.”
.
*** ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งลำดับที่ได้รับรางวัลทาง Inbox แฟนเพจ Exatsoceity ภายในวันที่ 13 กค 2564 โดยพี่ลัดฟ้าจะส่ง Link สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดในการเติมเงินให้ นะครับ 🛑🛑🛑
1 Nattanon Khamsuk
2 Ampere Nooin
3 Prayut Leelaporn
4 Nichapat Jokpo
5 Pheut Kitthaworn
6 Bank Chuanprasitkul
7 Tanunart Man
8 บุษย์ ชูชัยแสงรัตน์
9 Jiraporn Prinz Sa-nguanchairoj
10 Cap Tain
11 เอก เอก
12 Ntk Nattakan
13 Trilot Tinikul
14 น้ำค้าง หยดเล็กเล็ก
15 Yuhee Withlove
16 May Rilakkuma Chocco
17 เพลงรัก ในสายลมหนาว
18 Jinjutha Tuntilavasut
19 Worapote Tepawan
20 เอ็ม เค
21 TA Chaloemphon
22 MaMay Jananusart
23 PhiyAwan Ang
24 Attaporn Wongamnat
25 Janjie Bua
26 Kenchiro Kochiren
27 Mc Ki
28 Thai Sthai
29 ศุภกิตติ์ จันทรกรานต์
30 วุฒิ สิทธิพันธ์
31 Sawanya Jumpanoi
32 Arisara Jub Raktham
33 Tossaporn Kanjanauthaisiri
34 Kimleng Lengleng
35 Pukki Palita Poonsupakij
36 Burt Kit
37 Wariya Yaprom
38 Aew Prisana
39 Pakapan Sunatapong
40 Kingkan KJ Boonruang
41 Leo Regulus
42 Am-mint Jintapa
43 Yuttichai Boonchuen
44 Somboon Rojanaaungkul
45 Note Ree
46 Paveena Meesiang
47 Anchalee Wunnaphuek
48 Prince Worry
49 Nathee Phasue
50 ดาต้า ซ่าส์ทุกอนู
51 Benchawan Khongmanon
52 Dream-Pirada Poopun
53 Wa Suphaphorn
54 Nuy Thunna Srijang
55 Laongsri Wongsuwan
56 Cattaleeya Khanpura
57 Thanakrit Yaemngam
58 Atthawish Nespray
59 Manthana Yaprom
60 Ai Mongkonporn
61 Kerata Pocharapisut
62 Tai Yoh Siwimol
63 NooZie NuNu
64 Poko Kaewchusai
65 Kan Kamolrat
66 Akkraphong Sirisinviboon
67 Jenghis Khan
68 พงษ์สิทธิ์ อิฐสุวรรณ
69 Patsuda Sangsuwan
70 Raristha Khomvilai
71 Pintoh Kaewchusai
72 Nopporn Tophuixsa
73 M***a Anchalee
74 Balles Manlivernal
75 PanDa -- Kasamad Kumtaintong
76 Suparanun Kuankachorn
77 Noon Aromd
78 Pandy Pan
79 Sarayuth Tu
80 Pachara Rangsiyopas
81 นวรัตน์ ช่วยวงศ์
82 Pom Sumalee
83 Tillip Keawpromman
84 Korbua Chaisiwamongkhol
85 Suratchana Piyavorasakul
86 Korranan Komkai
87 Chay Chong
88 Parn Sukkanit
89 Vitawat Dan Bhechsonggram
90 Nattapon Janbumrung
91 Piya Piyabutara
92 Nopnapa Pokan
93 May Tungmay Siriboon
94 Anchan Anchana
95 Ratmanee Thepphak
96 Gucci Prada Chanel
97 Angle Yupapaka Namwhan
98 เอกพล ปั้ดสิโถ่
99 อีกซักแป๊บคลาย อร๊าย ฉันร้องกรีสเลย
100 Tin Sirin
101 Chutima Arthitaya
102 Lalita Fern Phakdee
103 Mi-o Terbo
104 Sattabuth Kam Boonruang
105 Supachat Lebnak
106 TOmtimus Israyotin
107 นันท์ โป๊ะโก๊ะ
108 Prasan Lakkhanasapthawee
109 Kamontham Nida
110 Nam Supattra
111 Noppanont Wudthivigaigan
112 Supawan Praphueshob
113 Pim Sriwattana
114 Too Darayen
115 Aditep Phenpraphat
116 Nattaneth Rk
117 บุญยฤทธิ์ นิลโนรี
118 Teeräwut Säyänsiri
119 Surat Seweewallop
120 Bomb Pornchalit
121 New Siriporn
122 Siwaporn Jantrawut
123 Smile Smile
124 Kantchanon S. Anu
125 Thanawan Julmuang
126 Vatchara Sukkaroon
127 JOemo ชัยยุทธ
128 Koy Kanthamanee
129 ณัฐพร น้ำแก้ว
130 Wilaiporn Borwornsetthapong
131 Kanokkorn Saklaemngoen
132 Wut Wut
133 Wanwan Patitta NC
134 Waenmook Waenmook
135 Yuong Sombat
136 Jeab Jeab
137 ชลิตา กองเปง
138 Kittiya Sajui
139 Jay Play Ps
140 Jibdeeda Orrakorn
141 พรเพ็ญ เอี่ยมสอาด
142 Tang Kwa
143 Zom Pawitra
144 Nattapong Thungmannee
145 RiUs P Victorique
146 Sujin Ja
147 Kittiphat Khruampho
148 Rafadin Buranaosot
149 Focusjung Suchat
150 คุณ เฉิน
151 Phongsatorn Sriphongse
152 Patthama Sukongkaratankul
153 Gib Srocha
154 Jirapha Jommaungkas
155 Jaroonjub Jub
156 Bhakavadee Viseshakul
157 Theera Chavasirikultol
158 อภิชาติ บูรณะโอสถ
159 แสงจะหายไปยามมืด แต่ต้องสว่างอีกครั้งในวันใหม่
160 Tatta Wan
161 Nathipa Thar
162 Patcharayada Chom
163 Vipatsara Cheyong
164 Garido Pol
165 สำลี เพ็งวงศา
166 Pichaya Pitisan
167 Sarun Dearasin
168 Gipz Panida
169 พญาเหยี่ยว ถลาลม
170 Atipon Pongpat
171 Ciikapoo Swk
172 Ratanavadee Sawangsangwattana
173 Phanu Pkd
174 Theerapat Denlertchaikul
175 Pakpoom Kokanutaporn
176 IBeau Hasthaikarn
177 Juin Premwarin
178 PorSche Panit
179 Naen Phimphas
180 Ailly J. Suchada
181 Vipatsara Cheyong
182 Pitiya P Pitiya
183 Jeab Supawattana
184 Suratchana Piyavorasakul
185 Worawan Sornkom
186 林金龙
187 Sasitorn Kongpeng
188 Panipak Prempree
189 Naranphat Parmonrattanakul
190 Andy-Chaiyawee Jansongsang
191 Na Suptawee
192 Wipada Subtawimankong
193 Noo Nok
194 Ple Anyavee
195 Panita Alongkornwarakit
196 Jiraporn Pinijnorachai
197 Pimlux Suwanarat
198 Giftzy Giftza
199 Napalada Chamchoy
200 Nattawut Pisuttitanakorn

ที่อยู่

อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ 111 ถ.ริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ทางพิเศษ เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Exat Societyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Exat Society:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

สอบถามครับ จุดนี้ทางลง โฮมโปรกิ่งแก้ว บ่อยครั้ง(ทุกครั้ง)ช่อง Easy Pass เปิดช่องเดียวตลอด ทั้งที่รถช่องนี้โคตรติด แต่ช่องรับบัตรเปิด 3ช่องรถโคตรโล่ง อันนี้เห็นประจำเพราะเดินทางไปกลับที่ทำงาน คือ Easy ที่ไม่ Easy ทำไมหรือครับอยากทราบเหตุผลครับ
ทางด่วนวงแหวนกาญจนา ไปพระรามสอง ติดตรงนี้ทุกวัน ทางเลนส์ซ้ายทำไม่เสร็จสักที ไม่ถึงโล... ตอนแรกเริ่มทำก็เร็วดีนะครับ แต่ตอนนี้รออะไรอยู่ครับหรือส่งมอบเร็วไป ไม่ได้ค่าแรงส่วนที่เหลือครับ
วินาที 33 มีวัตถุคล้ายท่อพลาสติกยาวสีดำตกมาจากใต้ทางด่วนลงมาบนถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ครับ โชคดี ไม่โดนยานพาหนะที่สัญจรอยู่ครับ
อยากทราบว่าซื้อบัตรใด้ที่ใหนคับ ยุบางปู สป.คับ
ด่านปู่เจ้าจากกาญจนาไม่คิดจะเพิ่มช่อง Easy บ้างหรอคะมี 10 ช่องอีซี่ 2 ช่องติดทุกวันเลย covid รถน้อยก็ยังติดช่องเงินสดโล่งมาก เบียดกันอยู่ตรงนี้เสียเวลามากเลย
เติมเงินไปวะนที่ 25ส.ค. เวลา 11.54น จนบัดนี้วันที่ 26 ส.ค. เวลา 04.00เงินยังไม่เข้าเลยค่ะ
วิธีดูแลคุณแม่ให้ใส่หน้ากากเวลาออกนอกบ้านและล้างมือบ่อยไป #EXATlovemom
ขอบคุณมากสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะค่ะ ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยและรับสายเป็นใครแต่รู้แค่ว่าตอนนั้นตกใจมาก สติไม่มีเลย แต่เจ้าหน้าที่รับสายก็ช่วยพูดให้หายตกใจและค่อยๆถามและบอกวิธีว่าต้องทำยังไง ขอบคุณมากจริงๆค่ะ 😊
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ก.พ.63 ผมขับรถขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีด่านบางนาไปชลบุรี ตัวสะแกน Easy pass ที่ด่านไม่พบตัวรับสัญญาณในรถ พนักงานทางด่วนมาให้ความช่วยเหลือและแนะนำให้เปลี่ยนตัวใหม่ (ฟรีทุกด่าน) ลงทางด่วนที่ด่านชลบุรีก็ยังสะแกนไม่ติดเจ้าหน้าก็มาช่วยเหลือ และผมได้เข้าไปติดต่อสำนักงานด่านชลบุรีเพื่อขอเปลี่ยนตัวใหม่เวลาประมาณ 12:50 #พนักงานผู้ชายที่อยู่ในห้องเติมเงินตอนนั้นมีลักษณะอวบๆขาวๆใช้คำพูดที่ไม่น่าฟังมากๆ #ผมก็ถามมันดีๆด้วยความสุภาพ #มันก็เสือกหยาบคายทั้งน้ำเสียงและคำพูด #รบกวนตรวจสอบและอบรมมารยาทมันหน่อยครับเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น
สอบถามครับ ทำไมต้องกำหนดขั้นต่ำเงินคงเหลือไว้ในบัตร 105 บาทล่ะครับ เหลือเงินในบัตร 101 บาท จะไปออก พนัสนิคม แค่ 40 บาท ไปกลับก็ยังเพียงพอ เมื่อก่อนใช้ได้ เดี๋ยวนี้ไม่ยอมให้เข้า ลดลงได้มั้ย ?? แล้วเติมเงิน ขั้นต่ำ ก็ต้อง 500 บาท เศรษฐกิจแบบนี้จะสูงเกินไปมั้ย ขั้นต่ำ แค่ 100 นึง จะได้มั้ย ???
ด่านประชาชื่นขาออก ช่อง easy pass อยู่ขวาสุด.... หากจะเข้าไปปั๊ม ปตท. หรือที่พักรถ ก็ต้องตัดถนนหลายเลน บางครั้งตัดใจไม่เข้าก็ได้ ช่วงเย็นวันธรรมดา มีเปิดช่องทางพิเศษ รถไม่มี easy pass ก็มาใช้เลนขวาสุด นี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้ easy pass หรือเปล่า
บางพลี-พระราม2 เมื่อไหร่จะอก้ปัญหารถติดสักที เบื่อ ติดทุกวัน ไม่สมกับคำว่าทางด่วน ทางพิเศษ "ติดพิเศษ"