Clicky

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห หน่วยงานราชการ
สถานพยาบาล

เปิดเหมือนปกติ

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและผู้รั...
25/11/2022

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี(ฝาสีแดง),
อายุ 5 - 11ปี (ฝาสีส้ม) และอายุ12 -18 ปี (ฝาสีม่วง) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.และวันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค ช่วยลดรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ขณะนี้มีผู้รับบริการแล้ว จำนวน 376 ราย ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนการรับบริการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
25/11/2022

ขั้นตอนการรับบริการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 7-eleven มอบผลิตภัณฑ์ Biore Card Mos block  ...
25/11/2022

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 7-eleven มอบผลิตภัณฑ์ Biore Card Mos block Serum จำนวน 10,000 หลอด มูลค่า 690,000 บาท
ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีแพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)
25 พฤศจิกายน 2565 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

บริษัท ซายน์ เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดครุภัณฑ์และพื้นผิว จำนวน 50 แกลลอน มูลค่า 36,480  บาทให้...
25/11/2022

บริษัท ซายน์ เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดครุภัณฑ์และพื้นผิว จำนวน 50 แกลลอน มูลค่า 36,480 บาทให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี พว.ปานจิตต์ พรหมโชติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พว.รัชฎา อนันต์วรปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัวกรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ...
25/11/2022

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัวเป็นปัญหาที่สำคัญ ควรได้รับการดูแลแก้ไข และรณรงค์ให้เกิดความตระหนักมากขึ้น

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติให้เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 สำหรับประเทศไทย มีมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมีการรณรงค์ตลอดทั้งเดือนเพื่อให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ไม่เพิกเฉยหรือมองปัญหาเหล่านี้เป็นเพียงปัญหาในครอบครัว ซึ่งปัญหาความรุนแรงในเด็กประกอบไปด้วย การทำร้ายร่างกายเด็ก การละเมิดทางเพศ การทำร้ายทางจิตใจ การละเลยทอดทิ้งเด็ก จากสถิติผู้มารับบริการของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในระหว่างการระบาดของโควิด 19 มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ในปี 2562-2564 มีจำนวน 15,000-16,000 ราย โดยร้อยละ 40 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 เด็กทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลายด้าน เช่น การถูกละเมิด ความรุนแรงด้านต่างๆ การถูกแสวงประโยชน์ การถูกกีดกันจากสังคม รวมถึงการถูกแยกจากผู้ปกครอง และจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่า เด็กไทยถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์สูงมากขึ้น โดยเด็กส่วนใหญ่มักไม่ได้เล่าให้ผู้ปกครองฟัง และมากกว่าร้อยละ 47 ที่ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีการจัดตั้งศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center: OSCC) เพื่อให้การรักษาพยาบาลและคุ้มครองเด็ก โดยปฏิบัติงานภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พบว่าปัจจุบันการคุกคามความปลอดภัยเด็กผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีนี้ทางสถาบันฯได้มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีในหัวข้อ “บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น Keep your kids safe with smart family” เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองให้มีความรู้เท่าทันสื่อ สามารถช่วยเหลือเด็กเมื่อประสบความรุนแรงในการใช้สื่อได้ โดยทางสถาบันฯมีคำแนะนำดังนี้ 1. ควรมีการจำกัดเวลาใช้ และตั้งกติกา 2.ควรมีการตรวจสอบเนื้อหาของสื่อที่เด็กใช้ 3. มีเวลาให้กับลูกและทำกิจกรรมร่วมกัน 4.สอนทักษะรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดทางดิจิทัล โดยรู้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อ คิดก่อนโพสต์ ไม่แชร์ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่นที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ตั้งรหัสให้คาดเดายาก และตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของตนอยู่เสมอ 5. หากเกิดความผิดพลาดในการใช้สื่อหรือถูกคุกคาม เด็กๆ ควรบอกผู้ปกครองและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยควรหยุดการใช้สื่อโซเชียล บล๊อคการติดต่อกับบุคคลที่คุกคามและ Report เพื่อกันไม่ให้บุคคลนั้นใช้โซเชียลชั่วคราว บันทึกหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นให้ลบข้อมูลคุกคามหรือข้อมูลที่ไม่ดีออกเพื่อลดการส่งต่อ และผู้ปกครองคอยสังเกตติดตามอารมณ์และพฤติกรรมเด็กที่อาจได้รับผลกระทบ
******************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว
- ขอขอบคุณ -
25 พฤศจิกายน 2565

พญ.กมลวรรณ ตันสกุล พญ.พิรญาณ์ ศรีสุขมั่งมี แพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นชั้นปีที่ 4 และคุณพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ นักส...
24/11/2022

พญ.กมลวรรณ ตันสกุล พญ.พิรญาณ์ ศรีสุขมั่งมี แพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นชั้นปีที่ 4 และคุณพัชนี สุขลาภวิทยาคุณ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่💕มีหมอเด็ก หัวข้อ บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น (Keep your kids with smart family) Ep.29 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โดยคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ จัดกิจกรรม วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก "บ้านอบอ...
24/11/2022

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โดยคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ จัดกิจกรรม วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก "บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น" (Keep your kids safe with smart family) โดยมี รศ.(พิเศษ) พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร ประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม OPD ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ภาพ : งานเวชนิทัศน์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

📌อายุ6เดือน - 11ปี ฉีดวันจันทร์ - พฤหัสบดี📌วันศุกร์ ฉีดได้ทุกช่วงอายุ
24/11/2022

📌อายุ6เดือน - 11ปี ฉีดวันจันทร์ - พฤหัสบดี
📌วันศุกร์ ฉีดได้ทุกช่วงอายุ

📣สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เปิดให้บริการ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 อายุ 6 เดือน - 18 ปี
รายละเอียดด้านล่าง👇

24/11/2022
Live สด!!!! ตอนนี้ Ep.29 (ต่อ) "บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น

"บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น " Keep your safe with smart family #ที่นี่มีหมอเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

24/11/2022
L iveสด!!!! ตอนนี้ Ep.29 "บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น

L iveสด!!!! ตอนนี้ Ep.29 "บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น
" Keep your safe with smart family
#ที่นี่มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในฐานะประธานบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มู...
23/11/2022

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในฐานะประธานบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

รับมอบเงินบริจาคจากผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร Home Pro / Gunkul / Lockton / BT Midland / Neema / ROYs / MTL เพื่อสนับสนุนโครงการอยู่เพื่อยิ้ม เพื่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและสมอง ในกิจกรรม Home Pro Fun Walk จำนวน 500,000 บาท ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

23/11/2022

📣รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
📌สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2565
สแกนดาวน์โหลดใบสมัคร👇

23/11/2022
22/11/2022
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ...
21/11/2022

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน โดยมี แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวเปิดโครงการ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ "คลินิกนอกเวลา" ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารสยามฯตั้...
21/11/2022

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ "คลินิกนอกเวลา" ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารสยามฯ

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ📌อายุรกรรมทั่วไป ให้บริการ ชั้น 5📌ศัลยกรรมทั่วไป ...
21/11/2022

ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอแจ้งย้ายห้องตรวจ
📌อายุรกรรมทั่วไป ให้บริการ ชั้น 5
📌ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการชั้น 3
📌กระดูกและข้อ ให้บริการ ชั้น 1
อาคารสยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวก

21/11/2022
www.childrenhospital.go.th

ประกาศรับสมัครงาน มาร่วมงานกับเรา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี👇👇👇

📣สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดให้บริการ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 อายุ 6 เดือน - 18 ปีรายละเอียดด้านล่าง👇
16/11/2022

📣สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เปิดให้บริการ ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 อายุ 6 เดือน - 18 ปี
รายละเอียดด้านล่าง👇

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อายุ 6 เดือน - 18 ปีสแกนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ตาม QR CODE ด้านล่าง👇👇
16/11/2022

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อายุ 6 เดือน - 18 ปี
สแกนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน ตาม QR CODE ด้านล่าง👇👇

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองนำเด็กฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองควรให้บุตรหลาน โดยเฉพาะ เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและประชาชนส่วนใหญ่เริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น อีกทั้งเป็นโรคประจำถิ่น แต่การป้องกันตนเองจากโควิดยังคงต้องปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะความปลอดภัยของเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด (ฝาสีแดง) จำนวน 3 เข็ม ควรฉีดเข็มแรกและเข็มสองห่างกัน 1 เดือนและเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มสอง 2 เดือน และผู้ปกครองสามารถให้เด็กฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆได้ จะช่วยลดความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงอาจอาจพบภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ปอดอักเสบ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็ก และเด็กที่มีโรคประจำตัว จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของโรคโควิด-19 ระหว่างเด็กเล็ก และเด็กโต พบว่า เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มีอัตราการเกิดปอดอักเสบรุนแรง สูงกว่ากลุ่มเด็กอายุ 5 – 14 ปี ถึง 4 เท่า และพบอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าถึง 3 เท่า

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า จะเห็นได้ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีความสำคัญในเด็ก เนื่องจากโรคโควิด-19 ก่อให้ความรุนแรงในเด็ก โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กเล็ก และวัคซีนมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่รุนแรงได้ดี และวัคซีนมีความปลอดภัยสูง ซึ่งนอกจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ผู้ปกครองควรป้องกันตนเองและบุตรหลานจากการติดเชื้อโควิดด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ การรักษาระยะห่าง แต่หากติดเชื้อโควิดขอให้สังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดและหากมีอาการที่รุนแรง เช่น ไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียสต่อเนื่องมากกว่า 1 วัน ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลานตั้งแต่อายุ 6 เดือนจนถึง 18 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ทุกวันศุกร์ (ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ด้วยการลงทะเบียนผ่าน QR Code ทาง Website : www.childrenhospital.go.th และ Facebook Fanpage : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
**************************************
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #กรมการแพทย์ #วัคซีนป้องกันโควิด
- ขอขอบคุณ - 2 พฤศจิกายน 2565

📣รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ 📌สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเริ่ม 15 พฤศจิกายน 2565สแกนดาวน์โหลดใบสมัคร...
14/11/2022

📣รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
📌สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2565
สแกนดาวน์โหลดใบสมัคร👇

พี่พุฒพี่จุ๋ย คู่รักใจบุญ💗 ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง จูงมือกันมามอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อการดูแลรักษ...
14/11/2022

พี่พุฒพี่จุ๋ย คู่รักใจบุญ💗 ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง จูงมือกันมามอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อการดูแลรักษาน้องๆที่่เจ็บป่วย #โรงพยาบาลเด็ก
โดยมีพี่หมอซี พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย เป็นตัวแทนรับมอบ

14/11/2022

📣พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00-10.30 น.
เสวนา Live : ผ่านรายการที่นี่💕มีหมอเด็ก
#บ้านอบอุ่นใจ เด็กปลอดภัย ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็น Keep your safe with smart family 👪

📣ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษระหว่าง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565เนื่องจากมีการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Sum...
14/11/2022

📣ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565
เนื่องจากมีการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Summit 2022)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง  ...
14/11/2022

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันนี้กินอะไรดี ...ยังมีเวลาแวะมานะคะ  #สุกี๋ตี๋น้อย  ไอเดียแบ่งปันดีๆ จากตี๋น้อย  เขาจัดกิจกรรมช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก...
12/11/2022

วันนี้กินอะไรดี ...ยังมีเวลาแวะมานะคะ #สุกี๋ตี๋น้อย

ไอเดียแบ่งปันดีๆ จากตี๋น้อย เขาจัดกิจกรรมช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่สังคม โดยนำยอดขายที่ลูกค้ามาทาน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จากสุกี๋ตี๋น้อย สาขาเดอะไนน์ ติวานนท์

ในวันเสาร์ที่ 12 พย. 65 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.
มอบให้โครงการ อยู่เพื่อยิ้ม โดยกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาล

ขอบคุณคุณลูกค้าใจดี หยอดค่าสุกี้ช่วยสังคมให้มีรอยยิ้มกันไปด้วยกันนะคะ

#อยู่เพื่อยิ้ม #ทารกคลอดก่อนกำหนด #หมอเด็กอยากบอก #สร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง #โรงพยาบาลเด็ก #กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ #มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
https://www.facebook.com/530258167018118/posts/5752932918083924/

ผศ.พิเศษ.พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ เวชกรรมสังคม ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่💕มีหมอเด็ก ประเด็น : วัคซีนป้องกันโควิด19 ...
11/11/2022

ผศ.พิเศษ.พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ เวชกรรมสังคม ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่💕มีหมอเด็ก ประเด็น : วัคซีนป้องกันโควิด19 สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน - 18 ปี (ep.28) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Photos from สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพ.เด็ก's post
11/11/2022

Photos from สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพ.เด็ก's post

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรับการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน  HA 6th Reaccreditatio...
11/11/2022

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รับการตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA 6th Reaccreditation
จากคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565

11/11/2022
📌📌Live สด!!!!ตอนนี้ Ep.28 ฟังคำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดในเด็ก อายุ 6 เดือน - 18 ปี

ร่วมรับฟังคำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดในเด็ก
อายุ 6 เดือน - 18 ปี
โดยผศ.พิเศษ.พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ หน่วยงานเวชกรรมสังคม
#ที่นี่..มีหมอเด็ก
#สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พบกันวันนี่ 10.30 น.
11/11/2022

พบกันวันนี่ 10.30 น.

📌📌มาฟังคำแนะนำ วัคซีนป้องกันโควิดในเด็ก อายุ 6 เดือน - 18 ปี โดยผศ.พิเศษ.พญ.รัชดา เกษมทรัพย์ กุมารแพทย์ หน่วยงานเวชกรรมสังคม
📌วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา 10.30-11.00 น. ผ่านรายการที่นี่..มีหมอเด็ก

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิ...
10/11/2022

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงพยาบาลเลิดสิน
วันที่ 10 พฤศจิกายน2565

10/11/2022
นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ในฐานะ Angel Am...
09/11/2022

นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ในฐานะ Angel Ambassador ร่วมแถลงข่าวโครงการ "Angel Miracle ปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนด" เพื่อเชิญชวนสนับสนุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยมี พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ พญ. นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล แพทย์เชี่ยวชาญ หู คอ จมูก พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร จักษุแพทย์จอตาเด็ก พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย กุมารแพทย์โรคหัวใจ ร่วมแถลงข่าว
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ธ.ทหารไทยธนชาต (ttb) เลขที่บัญชี 038-1-07690-0 (ลดหย่อนภาษี 1 เท่า) หรือบริจาคทางเว็บไซต์ www.childrenhospitalfoundation.org

Photos from โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital's post
09/11/2022

Photos from โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital's post

❤️ยามเจ็บป่วย สิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดคือใครสักคนอยู่เคียงข้าง ❤️ทารกคลอดก่อนกำหนดก็เช่นเดียวกัน ทุกวินาทีที่ผ่านไป ...
09/11/2022
กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

❤️ยามเจ็บป่วย สิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดคือใครสักคนอยู่เคียงข้าง ❤️ทารกคลอดก่อนกำหนดก็เช่นเดียวกัน ทุกวินาทีที่ผ่านไป หมายถึง โอกาสรอดชีวิตที่หนูน้อยจะได้หวนคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่

❤️เพราะปาฏิหาริย์ไม่ต้องการเวทมนต์ และทุกคนเป็น Angel Miracle ได้

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ต่อลมหายใจ เพื่อจัดซื้อตู้อบทารกคลอดก่อนกำหนด

บริจาคได้ที่
www.childrenhospitalfoundation.org
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://youtu.be/sp_CrwIjMGU

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

09/11/2022
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  🎉ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง...
09/11/2022

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
🎉ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ

ที่อยู่

420/8 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

1415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดีคะใครมีคนป่วยอยู่ชั้น10บ้างรบกวนช่วยติดต่อน้องสกายเตียง1ไห้หน่อยค้ะอยากได้เฟสบุคของแม่น้องค้ะเมื่อวานลูกชายพึ้งออกจาก รพพอดีเป็นเพื่อนร่วมเตียงกันลืมขอเฟสแม่น้องอยากจะทักไปคุยเล่นกับน้อง🙏🙏🙏
ร.พ.เด็ก..วันเสาร์..อาทิตย์.เปิดทำการ.ตรวจโรคทั่วไปมั้ยครับ
มาส่งคนไข้(เด็ก)รอนานมาก
อยากทราบคุณหมอเฉพาะทางโรคผิวหนังจะเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลวันไหนบ้างครับ
สอบถามคะ
แผนกต่อมไร้ท่อ. วันที่ 6 พค. เปิด หรือ ปิด บริการ ค่ะ. ติดต่อ แผนกต่อมไร้ท่อไม่ได้คะ
ขอบคุณคะ
ที่นี่รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็กอายุ 8 เดือนได้ไหมค่ะ ลูกสาวข้อเท้าบิดที่ขาขวาค่ะและขาอ่อนแรง
หูคอจมูกจะขึ้นป้ายเวลาเริ่มทำการทำใหมถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำ
หมอคนตรวจไข้พูดจาหมาไม่แดก
แพทย์ห้องฉุกเฉินวันเสาร์ลงกี่ท่านครับ ถึงได้มีคนไข้ตกค้างมากขนาดนี้
ห้องฉุกเฉินมีแพย์เวรกี่ท่าน
อยากทราบว่าในทุกๆวันหลังเวลา20.00น. แพทย์ที่ประจำห้องฉุกเฉินมีกี่ท่านครับ
พอดีลูกสาวผม น้องอินดิร่า ไปตรวจไข้หวัดปกติที่คลีนิค
ได้เปิดช่องปาก เห็นเม็ดตุ่ม 2เม็ด ที่ลิ้นไก่ ลักษณะขาว คล้ายหนอง
ทางคลีนิคแนะนำให้ผมพาลูก ไปรพ.ใหญ่ ก็เลยไปตามสิทธิ ของน้องที่ รพ.สิรินธร พอไปตรวจ ทางหมอ รพ.สิรินธร แนะำให้ไป รพ.เด็ก ทางรพ.สิรินธร ได้ทำใบส่งตัวไปให้ วันอังคารที่ 12/02/2562 ทางผมได้พาลูกสาวไปเพื่อไปตรวจที่ รพ.เด็ก แต่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลย แค่ไปรับ ใบนัด ใบนัดระบุ 17/04/2562
ผมไม่รู้เลยว่าเม็ดตุ่มนี้ ร้ายแรงแค่
ไม่รู้เลย ระยะเวลาใบนัดผมดู ช่างนานเหลือเกิน อยากให้รพ. พิจารณารับตรวจให้หน่อยครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมบำบัด รพ.เด็ก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทัน คลินิกกระดูกเด็ก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร NIA : National Innovation Agency, Thailand คนละครึ่ง เฟส4 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 องค์การเภสัชกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา สำนักงานป้องกันและบำบัดการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ AgTech Connext