ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករប្

ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករប្ លើកកំពស់សិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ក្នុងការស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃ
(10)

เปิดเหมือนปกติ

នាថ្ងៃសុក្រទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ទោះបីជាជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងក៏ដោយ តំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប...
21/05/2021

នាថ្ងៃសុក្រទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ទោះបីជាជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងក៏ដោយ តំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅតែបន្តចុះជួយដល់បងប្អូនពលករខ្មែរ ដោយបានចុះមកទីស្នាក់ការការងារសហគមន៍សួនអយ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ឌុស៊ិត ខណ្ឌឌុស៊ិត ទីក្រុងបាងកក និងនាំយកអំណោយចែកជូនដល់បងប្អូនពលករខ្មែរចំនួន ៦០គ្រួសាររស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះ ដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។

ការប្រគល់ទទួលនេះ គឺដើម្បីអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃជាពិសេសវិធានការសុខាភិបាលក្នុងការការពារ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសថៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា-០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ Weekly update of situation...
03/05/2021

បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសថៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា-០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។
Weekly update of situation of Covid-19 in Thailand, from 26 April - 02 May 2021.

បច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសថៃ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា-០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។
Weekly update of situation of Covid-19 in Thailand, from 26 April - 02 May 2021.

ព័ត៌មាន គួរយល់ដឹង ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19
22/04/2021

ព័ត៌មាន គួរយល់ដឹង ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ១,៥៤៣នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវ...
15/04/2021

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១,៥៤៣នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ១,១៦១នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៣៧៩នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៣នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ៣៧,៤៥៣នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,៣៨៣នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៨,៩៧៣នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៧នាក់

ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១,៥៤៣នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ១,១៦១នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៣៧៩នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៣នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ៣៧,៤៥៣នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,៣៨៣នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៨,៩៧៣នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៧នាក់

ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ១,៣៣៥នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវ...
14/04/2021

ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១,៣៣៥នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៧៨៩នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៥៣៧នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៩នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ៣៥,៩១០នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,៣៣២នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៧,៤៩១នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៧នាក់

ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១,៣៣៥នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៧៨៩នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៥៣៧នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៩នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ៣៥,៩១០នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,៣៣២នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៧,៤៩១នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៧នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងការត្រួតពិនិត្យជំងឺកូវីដ១៩ និងកំណត់ភិនភាគ ត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
12/04/2021

សេចក្តីជូនដំណឹង
ការត្រួតពិនិត្យជំងឺកូវីដ១៩ និងកំណត់ភិនភាគ ត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹង
ការត្រួតពិនិត្យជំងឺកូវីដ១៩ និងកំណត់ភិនភាគ ត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ៧៨៩នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត...
10/04/2021

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៧៨៩នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥២២នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ២៥៩នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៨នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ១នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ៣១,៦៥៨នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,១៦១នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៣,៤០០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៧នាក់

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៧៨៩នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥២២នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ២៥៩នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៨នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ១នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ៣១,៦៥៨នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,១៦១នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៣,៤០០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៧នាក់

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ៣៣៤នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត...
07/04/2021

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៣៣៤នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ១៧៤នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១៥៣នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ៧នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៩,៩០៥នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,០៦៩នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,៧៤១នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៥នាក់

ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៣៣៤នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ១៧៤នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១៥៣នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ៧នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៩,៩០៥នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៨,០៦៩នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,៧៤១នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៥នាក់

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ២៥០នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត...
06/04/2021

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ២៥០នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៩០នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១៥៥នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ៥នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៩,៥៧១នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៧,៩៤៨នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,៥២៨នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៥នាក់

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ២៥០នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៩០នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១៥៥នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ៥នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៩,៥៧១នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៧,៩៤៨នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,៥២៨នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៥នាក់

ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ១៩៤នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត...
05/04/2021

ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៩៤នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៨៧នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៩៥នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១២នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៩,៣២១នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៧,៨៤០នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,៣៨៦នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៥នាក់

ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៩៤នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៨៧នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៩៥នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១២នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៩,៣២១នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៧,៨៤០នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,៣៨៦នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៥នាក់

ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ៥៨នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្...
02/04/2021

ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៥៨នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៤២នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ០៣នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១៣នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៨,៩៤៧នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៧,៦០៦នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,២៤៧នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៤នាក់

ថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៥៨នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៤២នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ០៣នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១៣នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៨,៩៤៧នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៧,៦០៦នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,២៤៧នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៩៤នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ
02/04/2021

សេចក្តីជូនដំណឹង
វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ

សេចក្តីជូនដំណឹង
វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ៩៣នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវា...
24/02/2021

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៩៣នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥៩នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១២នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ២២នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,៦៩២នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៤,៥៤២នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៦៧នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨៣នាក់

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៩៣នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥៩នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១២នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ២២នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,៦៩២នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៤,៥៤២នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៦៧នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨៣នាក់

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ៩៥នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវា...
23/02/2021

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៩៥នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥២នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៤១នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ២នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,៥៩៩នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៤,៤៤៦នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៧០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨៣នាក់

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៩៥នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥២នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៤១នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ២នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,៥៩៩នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៤,៤៤៦នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៧០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨៣នាក់

ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖• ឆ្លងថ្មី ៨៩នាក់• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវា...
22/02/2021

ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៨៩នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥៩នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១៤នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១៦នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,៥០៤នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៤,៣៦១នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៦០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨៣នាក់

ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ៨៩នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៥៩នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១៤នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១៦នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,៥០៤នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៤,៣៦១នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៦០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨៣នាក់

21/02/2021

ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃចុះចែកអំណោយដល់ពលករខ្មែរនៅស្រុកក្លែង ខេត្តរ៉ាក់យ៉ង។

20/02/2021

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ដែផ្តាំកុំឱ្យពលករខ្មែរត្រឡប់ពីថៃ មកចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ព្រោះនឹងត្រូវជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក

ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ «ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងនឹងទទួលយកនូវអ្វីដែលជាការដាក់ចេញនូវការអំពាវនាវ ក៏ដូចជាដាក់ចេញនូវបទបញ្ជា សម្រាប់ដំណើរការ។ ហើយអាជ្ញាធគ្រប់ទីកន្លែងរទាំងអស់បន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះ។ ដៃម្ខាងទប់ជាមួយនឹងការរីករាលជាមួយនិងប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។ ដោយចេញពីវៀតណាមគឺហាក់ដូចជាថយចុះហើយ ថៃក៏មានការថយចុះដែរ ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង អាចនឹងមកចូលឆ្នាំ។

ក៏សូមផ្ដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង នៅឯព្រះរាជាណាចក្រថៃឲ្យបានជ្រាប ទោះបីមកក៏អត់បានចូលឆ្នាំដែរ។ ព្រោះមកត្រូវនៅធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅទល់ដែន។ ប៉ុន្តែបើមកមុនគឺមិនមានបញ្ហាទេ ប៉ុន្តែបើមកដើម្បីតែចូលឆ្នាំគឺមិនបានចូលឆ្នាំទេ។ ច្បាស់ជាចូលឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ធ្វើចត្តាឡីស័ក អត់ឲ្យចូលមកខាងក្នុងទេ ដល់ពេលត្រឡប់ទៅថៃវិញ គឺត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល១៤ថ្ងៃទៀត។ អីចឹងមកកម្ពុជាអស់១៤ថ្ងៃ ទៅថៃវិញអស់១៤ថ្ងៃ អីចឹងក្មួយៗកម្មករ កម្មការិនីរបស់យើង ពលករ ពលការិនីនៅប្រទេសថៃ គឺកុំមកប្រទេសកម្ពុជា»។

ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖•  ឆ្លងថ្មី ១៥០នាក់•  អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលស...
18/02/2021

ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៥០នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៣៨នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១០៤នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ៨នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,១១១នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៣,៩៤៦នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៨៣នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨២នាក់

ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៥០នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៣៨នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១០៤នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ៨នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៥,១១១នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២៣,៩៤៦នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ១,០៨៣នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨២នាក់

នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អនុព័ន្ធការងារទទួលបន្ទុកពលករប្រចាំប្រទេសថៃ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះមកស្នងការដ្ឋាន...
15/02/2021

នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អនុព័ន្ធការងារទទួលបន្ទុកពលករប្រចាំប្រទេសថៃ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឆាក់ឈើងសៅ ដើម្បីតាមដានដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពលករខ្មែរឈ្មោះ ណាំ សុខ ភេទប្រុស អាយុ៣៤ឆ្នាំ មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលត្រូវនិយោជកប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាវាយនឹងកាំភ្លើងបណ្តាលឲ្យបែកក្បាលកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅបរិវេណផ្សារបានម៉ៃ ខេត្តឆាក់ឈើងសៅ។
បន្ទាប់ពីប្រជុំរកដំណោះស្រាយរួមគ្នារួចមក ពលករទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៅបញ្ហាដែលគាត់បានទាមទារចំនួន៤ចំណុច និងមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយចំពោះលទ្ធផលនៃចំណាត់ការរបស់អជ្ញាធរ។
អាជ្ញាធរថៃនឹងមានចំណាត់ការបន្តផ្តន្ទាទោសទៅលើនិយោជកតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃ។

15/02/2021
មិនត្រូវលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ និងគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក

សូមបងប្អូនពលករនៅថៃ មិនត្រូវគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ដែលប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានរៀល ឬច្រើនជាងនេះ

សូមជួយចែករំលែកអោយបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នា

ពាក់ព័ន្ធករណីពលករខ្មែរត្រូវនិយោជកប្រើប្រាស់អាវុធវាយបណ្តាលឲ្យបែកក្បាល កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅផ្សារបានម៉ៃ ខេត្...
15/02/2021

ពាក់ព័ន្ធករណីពលករខ្មែរត្រូវនិយោជកប្រើប្រាស់អាវុធវាយបណ្តាលឲ្យបែកក្បាល កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅផ្សារបានម៉ៃ ខេត្តឆាក់ឈើងសៅ ពេលនេះពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានការការពារពីស្ថានទូតនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

ស្ថានទូតនិង​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធកំពុងអន្តរាគមន៏ជួយដល់ពួកគាត់។

សូមបងប្អូនពលករនៅថៃ មិនត្រូវលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ និងគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ដែលប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានរ...
15/02/2021

សូមបងប្អូនពលករនៅថៃ មិនត្រូវលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ និងគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ដែលប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានរៀល ឬច្រើនជាងនេះ

សូមជួយចែករំលែកអោយបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នា

សូមបងប្អូនពលករនៅថៃ មិនត្រូវលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ និងគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ដែលប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានរៀល ឬច្រើនជាងនេះ

សូមជួយចែករំលែកអោយបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នា

នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អនុព័ន្ធការងារទទួលបន្ទុកពលករប្រចាំប្រទេសថៃ សហការជាមួយមូលនិធិលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងគុណភាពជីវិតព...
14/02/2021

នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អនុព័ន្ធការងារទទួលបន្ទុកពលករប្រចាំប្រទេសថៃ សហការជាមួយមូលនិធិលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងគុណភាពជីវិតពលករ(LPN) និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចុះចែកអំណោយដល់ពលករខ្មែរប្រមាណជាង ១៥០នាក់ ធ្វើការងារផ្នែកសំណង់និងរោងចក្រជីគីមី ជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅបរិវេណវត្តបូតសុផនឆៃ ឃុំរ៉ាចឆៈក្រាម ស្រុកបាងសៃ ខេត្តអាយុធ្យា។

ការចុះចែកនេះ គឺប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការរក្សាគម្លាតក្នុងសង្គម ពាក់ម៉ាស លាងសម្អាតដៃដោយជែលអាល់កុល និងវិធានការនានារបស់សុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការពារជំងឺកូវីដ១៩។

14/02/2021

សកម្មភាពចុះចែកអំណោយបងប្អូនខ្មែរជួបបញ្ហា ដោយសារកូវីដ19 នៅខេត្តអយុធ្យា

ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖•  ឆ្លងថ្មី ១២៦នាក់•  អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលស...
13/02/2021

ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១២៦នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៣៧នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៧៩នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១០នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៤,៤០៥នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២១,១៨០នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៣,១៤៥នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨០នាក់

ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១២៦នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៣៧នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ៧៩នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ១០នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៤,៤០៥នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២១,១៨០នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៣,១៤៥នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨០នាក់

ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖•  ឆ្លងថ្មី ១៧៥នាក់•  អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលស...
12/02/2021

ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៧៥នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៤៧នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១២០នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៨នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៤,២៧៩នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២០,២១០នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៣,៩៨៩នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨០នាក់

ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៧៥នាក់
• អ្នកជំងឺស្ថិតក្នុងការឃ្លាំមើលនិងមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យ ៤៧នាក់
• ត្រួតពិនិត្យតាមចំណុចគោលដៅទីប្រជុំជន ១២០នាក់
• អ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ០៨នាក់
• អ្នកលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេស ០នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ០នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៤,២៧៩នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ២០,២១០នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៣,៩៨៩នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨០នាក់

ចុះតិចទៅៗហើយ មានសង្ឃឹមបើកច្រកបន្តិចហើយថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖•  ឆ្លងថ្មី ១៥៧នាក់•  ឆ...
10/02/2021

ចុះតិចទៅៗហើយ មានសង្ឃឹមបើកច្រកបន្តិចហើយ

ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសថៃ៖
• ឆ្លងថ្មី ១៥៧នាក់
• ឆ្លងក្នុងប្រទេស ១៤៤នាក់
• ឆ្លងនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក មកពីក្រៅប្រទេស ១៣នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ១នាក់
…………………………………………………
• ឆ្លងសរុប ២៣,៩០៣នាក់
• ព្យាបាលជាសះស្បើយ ១៨,៩១៤នាក់
• កំពុងសម្រាកព្យាបាល ៤,៩០៩នាក់
• ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ៨០នាក់

ที่อยู่

518/4 Soi Ramkamhaeng 39, Pracha Uthid Road, Wangthonglang
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករប្ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด