Thai Livestock Food Safety

Thai Livestock Food Safety พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สพส. แจ้งเบาะแสได้ที่ e-mail : [email protected]
(8)

เปิดเหมือนปกติ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิ...
28/12/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้าง ในปางช้าง พ.ศ.2563 ซึ่งจะออกอากาศในรายการ "ตีตรงจุด" ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ในวันที่ 12 มกราคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมรับฟัง ข้อมูล แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมชี้แจ...
15/12/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมรับฟัง ข้อมูล แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การประชุมจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรแะสหกรณ์ มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

โดยมีนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2 นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงและรับฟังข้อมูล

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน

“การประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ประจำปี 2563”นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย...
08/12/2020

“การประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ประจำปี 2563”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม “การประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ประจำปี 2563” โดยนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในที่ประชุมได้รายงานภาพรวมการดำเนินการด้านโรคพิษสุนัขบ้า แผนงานกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2564 การตอบสนองต่อสถานการณ์การเกิดโรคระบาดของกรมอุทยานฯ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ป่าของประเทศไทย การสนับสนุนกรอบการทำงานและกิจกรรมภายใต้เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย

การประชุมนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 15 โดยกรมปศุสัตว์รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพประจำทุกปี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพ...
03/12/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธุ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้แทนสำนักกฎหมาย สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนึ้ ได้กำหนดการประชาพิจารณ์ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ครั้งทึ่ 1 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 4 จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย เป็นสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับช้าง เจ้าของช้าง ผู้เลี้ยงช้าง และควาญช้าง กลุ่มผู้ครอบครองซากช้าง ผลิตภัณฑ์ของช้าง กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และ NGOs ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับช้าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

“ให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่”นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งน...
01/12/2020

“ให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 57 ราย โดยได้ให้แนวทางการเป็นข้าราชการที่ดี จิตสำนึกการเป็นข้าราชการ การประพฤติปฏิบัติตน การปฏิบัติตัวเพื่อทำงานในพื้นที่ เรียนรู้ในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ตามกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

เมื่อวันอังคารทึ่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตร “ทางออกทางรอดกับการใช้...
26/11/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตร “ทางออกทางรอดกับการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์” จัดโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 100 ราย

การประชุมสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ โดยสามารถให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบกิจการด้านปศุสัตว์ให้ดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถรับมือและแก้ปัญหาเมื่อเกิดกรณีเรื่องร้องเรียน ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมได้ และนำความรู้ ความเข้าใจ ไปให้คำแนะนำและสามารถประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผลงานวิจัยชี้ชัดเนื้อไก่ ไม่ส่งผลต่อการเข้าสู่วัยสาวเร็วขึ้นหรือช้าลง
24/11/2020
ผลงานวิจัยชี้ชัดเนื้อไก่ ไม่ส่งผลต่อการเข้าสู่วัยสาวเร็วขึ้นหรือช้าลง

ผลงานวิจัยชี้ชัดเนื้อไก่ ไม่ส่งผลต่อการเข้าสู่วัยสาวเร็วขึ้นหรือช้าลง

หนึ่งในอาหารที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเชื่อว่าเป็นตัวการทำเด็กโตเร็วก็คือ ไก่ ดังที่เคยได้ยินคำถามจากหล....

“จัดทำ ร่าง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย”นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประช...
18/11/2020

“จัดทำ ร่าง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย ครั้งที่ 1-1/2563 โดยมีผู้แทน สพส เข้าร่วมประชุม

การประชุมนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อย โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำร่างมาตรฐาน หรือเสนอแนะคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการแก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานระบบการผลิต รวมทั้งระบบบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร พิจารณากำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน  ชาญว...
16/11/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ปี 63 (Thailand’s World Antimicrobial Awareness Week 2020) และนายสัตวแพทย์สมชวน ได้ขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวในฐานะผู้จัดร่วมงาน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้ธีม “Antimicrobial : Handle with care” เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

กรมปศุสัตว์ ในฐานะที่เป็นแกนประสานและขับเคลื่อนหลัก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 4 “การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา และกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในภาคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์” ได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการการ ดื้อยาต้านจุลชีพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างถูกต้องสมเหตุผลในสัตว์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีเป้าประสงค์ คือ การลดการใช้ยาในสัตว์ลง 30 %

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นทบุรี

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Keiichrio Yuasa เจ้าหน้าที่อาวุโส JICA ประจำประเท...
13/11/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Keiichrio Yuasa เจ้าหน้าที่อาวุโส JICA ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือโครงการวิจัย "The Project for Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety" ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวรับผิดชอบโดย ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี โดยสถานะล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่ง Mr.Anzai Masahiko ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะวลา 2 ปี (ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2565)

โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล ผอ.ศออ. ผชช.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

11/11/2020
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประ...
05/11/2020

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก ครั้งที่ 3/2563 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศ รวมถึงประเทศคู่ค้า ต่อสถานการณ์และการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ภายใต้ Egg Boardนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม...
05/11/2020

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ภายใต้ Egg Board

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผชช.กฤติพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ สพส. กสส. กสก. ผู้แทน มกอช. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ในฐานะรองประ...
04/11/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการจัดงานวันไข่โลก ปี 2562 และผลการจัดสัมมนาออนไลน์เนื่องในเทศกาลวันไข่โลก ปี 2563 รวมถึงพิจารณาแนวทางการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน

เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันไข่โลก ปี 2563 “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน”นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานร่วมใน...
31/10/2020

วันไข่โลก ปี 2563 “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานร่วมในพืธีเปิดการจัดสัมมนาไข่ออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันไข่โลก ปี 2563 “เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน”

การจัดงานวันไข่โลกในปี 2563 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมอนามัย โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์บริโภคไข่ไก่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 – 2567 ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ที่ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยให้ถึง 300 ฟอง/คน/ปี ซึ่งในปีนี้คณะทำงานดำเนินการจัดงานสัมมนาขึ้นในรูปแบบ New Normal ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจัดงานในรูปแบบสัมมนาออนไลน์เผยแพร่งานวิจัยในหัวข้อ "เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในวงกว้าง ให้คนไทยเห็นคุณประโยชน์ในการบริโภคไข่ไก่ และยังส่งเสริมการพัฒนาทางภาวะโภชนาการของคนไทย โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ทำหน้าที่กำกับ ดูแลกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศไทย ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และมีมาตรฐานการผลิตในระดับสูง ให้ผลผลิตไข่ไก่ ที่เพียงพอ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ผลจากการจัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะมีการขยายผล นำไปสู่การดำเนินการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนของไทยได้บริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิด "เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน"

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด...
21/10/2020

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสัตวแพทย์หญิงนรี เกตุสิงห์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry : AMAF) ครั้งที่ 42 ในรูปแบบ Video Conference โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20/10/2020
Thai PBS

Thai PBS

[LIVE] 14.00 น. : ฝีหนองในเนื้อหมู อันตรายหรือไม่? (20 ต.ค.2563)
.
พูดคุยกับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ : รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถึงสาเหตุ ที่มาของโรคฝีหนองในหมู และแนวทางป้องกัน
.
#เนื้อหมู #ฝีหนอง
#ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
#DXCLive #DXCOnline #ThaiPBS

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
20/10/2020

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

ติดตามชม DXC LIVE 14.00 น. : ฝีหนองในเนื้อหมู อันตรายหรือไม่? (20 ต.ค.2563)
.
พูดคุยกับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ : รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถึงสาเหตุ ที่มาของโรคฝีหนองในหมู และแนวทางป้องกัน
.
#เนื้อหมู #ฝีหนอง
#ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
#DXCLive #DXCOnline #ThaiPBS

15/10/2020
ไปให้ถึง100ล้าน
14/10/2020

ไปให้ถึง100ล้าน

ตัวเองกินข้าวกล่อง ส่วนไอ้ต้าวขั้นต่ำต้องรอยัล (Royal) จากผลสำรวจ ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่น่าทำมาก
.
‘เราอดได้ แต่ลูกของเราต้องกินอิ่ม’ (ลูกในที่นี้คือสัตว์เลี้ยง)
.
-คงเป็นทัศนคติประจำใจเหล่า ‘ทาส’ หลายต่อหลายคนที่หมดเงินไปกับอาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ กับบรรดาเจ้านายสี่ขา หรือสองขา (สำหรับคนชอบเลี้ยงนก ไก่ชน อะไรประมาณนี้) หรือไม่มีขา (สำหรับคนที่ชอบเลี้ยง exotic pet อย่างงู)
.
-มีการสำรวจเผยแพร่ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ของ RestoraPet บริษัทอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้สำรวจกลุ่มคนอเมริกันช่วงอายุ 16-73 ปี จำนวน 500 กว่าคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง
.
-กว่า 60 % พวกเขายอมที่จะจ่ายให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอ ๆ กับที่ยอมจ่ายให้กับตัวเอง กว่า 90 % ใช้เงินไปกับสัตว์เลี้ยงเฉลี่ย 100$ หรือประมาณ 3,000 กว่าบาทหรือมากกว่านี้ในทุก ๆ เดือน
.
-และ 55 % ยอมที่จะจ่ายมากกว่านี้ โดยไม่เกี่ยงเลย เพื่อจะได้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดี
.
-และในงานสำรวจนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมไปอีกว่าบรรดาผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ยอมที่ ‘อด’ เพื่อสละเงินให้ความสุขแก่สัตว์เลี้ยงของพวกเขา ยอมไม่ไปกินอาหารนอกบ้าน หรือลดกินกาแฟลงเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับสัตว์เลี้ยง
.
-เมื่อมองกลับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในฝั่งของประเทศไทยบ้าง พบว่าในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น มูลค่าของตลาดสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ 35,453 ล้านบาท ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ 2563 แนวโน้มของตลาดก็จะเติบโตขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
.
-เราจะเห็นได้ว่าจะเลี้ยงสัตว์สักตัวนอกจากความใส่ใจแล้ว ก็ต้องมีกำลังทรัพย์สำรองเอาไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินในอนาคตด้วย
.
.
.
#casestudy
#ไปให้ถึง100ล้าน
#NattK
.
รับประเด็นดีๆ แบบสั้นๆ อ่านง่ายๆ
เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรไปด้วยกันได้ที่
.
Line : @smex.business / https://lin.ee/gW2xe1J
IG : instagram.com/smex.business
Website : www.smex.business
.
อ้างอิง
https://bit.ly/36GPM1w
https://bit.ly/2SA2RRW
https://bit.ly/36CVXni
https://bit.ly/3d89dBB

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
29/09/2020

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

เนื้อหมูปลอดภัย สังเกตอย่างไร? -
ช่วงนี้มีข่าว เรื่องเนื้อหมูไม่ปลอดภัย สร้างความกังวลใจให้พวกเราทุกคน เพราะหมูเป็นเนื้อสัตว์ที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด ทั้งยังอุดมด้วยโปรตีน แร่ธาตุสารพัดชนิดโดยเฉพาะธาตุเหล็กซึ่งจากเนื้อสัตว์จะดูดซึมได้ดีกว่าแหล่งจากพืช มีวิตามินบี 1 สูงด้วย วิตามินบี12 ที่ผู้สูงอายุทั่วโลกมักประสบปัญหาขาดวิตามินนี้ ในหมูก็มีมาก เรียกว่า เป็นแหล่งรวมสารอาหารสำคัญเลย อย่างไรก็ตามหากเรารับประทานหมูที่มีการปนเปื้อนหรือเป็นโรคก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ วันนี้ทางเพจเลยขอนำเสนอวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูสด ๆ ว่า ดูอย่างไรว่าน่าจะปลอดภัยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมปศุสัตว์ค่ะ อินโฟกราฟฟิกโดย นางสาวยลดา ปึงเสียงดี นักศึกษาปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย เรียบเรียงเนื้อหาและตรวจทานโดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล #หมูปลอดภัย #กรมปศุสัตว์ #สถาบันโภชนาการ #มหาวิทยาลัยมหิดล #อาหารปลอดภัย

“ติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป”นายสัตวแพทย์สมชวม รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบ...
23/09/2020

“ติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป”

นายสัตวแพทย์สมชวม รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยของกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นปศุสัตว์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผชช.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมหารือ

ที่ประชุมได้มีการหารือการพิจารณาจัดทำ Regionalization ของโรคไข้หวัดนก และโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ และความคืบหน้าการเปิดตลาดของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และมีกำหนดจัดประชุมครั้งถัดไปในเดือนมกราคม 2564 ณ กรมปศุสัตว์

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ตึกพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ

"ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ"นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว...
22/09/2020

"ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ"

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังการชี้แจงข้อมูลจากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในประเด็นการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ และมอบหมายกระทรวงต่างประเทศแจ้งตอบสำนักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา อนุญาตให้เลขาธิการอาเซียนลงในบันทึกความเข้าใจฯ ต่อไป

ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นความตกลงที่จัดทำขึ้นระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลกในฐานะองค์กรระหว่างประเทศด้วยกัน โดยเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในนามอาเซียน มีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนาม และต่อเนื่องไปอีก 5 ปี มีถ้อยคำและบริบท ซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฏหมายระหว่างประเทศ ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านสุขภาพสัตว์ (Animal Health) โดยสนับสนุนการจัดทำแผนควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคระบาดสัตว์ในอาเซียน รวมถึงพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การรายงานโรคสัตว์ และระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง ARAHIS และ WAHIS และการเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่
2. ด้านการค้าสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (Trade in animals and animal products) โดยพัฒนามาตรฐานการค้าสินค้าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอ้างอิงตามหลัก Food safety และ Food security
3. ด้านการดำเนินงานสัตวแพทย์บริการ (OIE Performance Veterinary Service: OIE PVS) โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบงานสัตวแพทย์บริการภายใต้ภารกิจการประเมินระบบบริการสัตวแพทย์ของ OIE รวมถึงสนับสนุนการจัดประชุมหรือการอบรมด้านวิชาการทางสัตวแพทย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งนี้ สถานะล่าสุด ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ แบะฟิลิปปินส์ เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ที่อยู่

69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626534444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai Livestock Food Safetyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai Livestock Food Safety:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บ.โซเอทิส(ประเทศไทย) จำกัด และอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชวนคนเมืองเลือกสรรสินค้าคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิตใกล้ชิดผู้บริโภค ในงาน From Farm to Table : Trusted Food From Good Farm สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มถึงมือคุณ ชวน ชม ช๊อป ชิม เลือกสรรสินค้าคุณภาพ อาทิ เช่น ไส้กรอก แฮม ไข่ นม ไอศครีม ผักออร์แกนิค และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ http://thailand.zoetis.com/index.aspx