สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 เลขที่ 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร, Bangkok.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยนวมิ...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น8) ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย ข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับอำนวยการสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป และภาคเอกชนจำนวน 125 คน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ส...
02/06/2020

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ซึ่งนายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งได้แก้ไขรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ อาทิ หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถยืมเงินสะสมมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดหรือป้องกัน หรือยับยั้งหรือบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะกรณีฉุกเฉิน ในกรณีที่ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนงบประมาณรายการอื่นมาใช้จ่ายได้ และในกรณีที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณ

นอกจากนี้เมื่อมีการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมแล้ว ให้กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืมสะสมดังกล่าวให้ครบถ้วนไม่เกินปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เห็นผลในการดำเนินโครงการ รวมทั้ง คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้ การจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครแล้ว ควรกำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้เลย โดยไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากในการตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมีระยะเวลาในการดำเนินการทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนได้ และเป็นการซ้ำซ้อนกับการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม นอกจากนี้การจ่ายขาดเงินสะสมควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ.2562 โดยเคร่งครัด และคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละโครงการด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. ..ในวาระสอง และวาระที่สาม

พิจารณาปรับลดจ่ายขาดเงินสะสมกว่า 3,533 ล้านบาท

นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 8,000,000,0000 บาท (แปดพันล้านบาท) ก่อนให้ความเห็นชอบ ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดของรายการ โครงการที่ขอรับความเห็นชอบจากเอกสารของสำนักงบประมาณ และรับฟังคำชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน 194 รายการ/โครงการ จำนวนแปดพันล้านบาท ทั้งนี้ได้ขอให้หน่วยงานทบทวนรายการ/โครงการ เนื่องจากระยะเวลาที่ของบประมาณ จนถึงคณะกรรมการวิสามัญฯเริ่มพิจารณาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้สถานการณ์และความจำเป็นอาจเปลี่ยนไป หน่วยงานจึงได้ขอถอนรายการ/โครงการที่ยังไม่มีความจำเป็น สามารถรอการดำเนินการได้บางรายการ

โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานครได้ รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน 132 รายการ/โครงการ จำนวน 3,543,975,216 บาท

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
31/05/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จึงให้ผ่อนคลายการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ด้งต่อไปนี้ พร้อมกับมีข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันระวังการแพร่ระบาดซ้ำของโรคโควิด-19 ด้วย

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ติดตามการแก้ไขปัญหา สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ ผิวจราจรและพื้นใต้สะพานชำรุดนายภ...
19/05/2020

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง ติดตามการแก้ไขปัญหา สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ ผิวจราจรและพื้นใต้สะพานชำรุด

นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง กล่าวภายหลังการประชุมหารือ ร่วมกับผู้บริหารสำนักการโยธาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์- ถนนพัฒนาการ บริเวณปากซอยพัฒนาการ 49 เขตสวนหลวง พื้นใต้สะพานด้านล่างชำรุด โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักการโยธาได้ตรวจสอบพบว่าพื้นใต้สะพานชำรุด ผิวจราจรบริเวณสะพานชำรุดเป็นหลุมกว้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สัญจรผ่านเส้นทางนี้ ทางสำนักการโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อีกระยะเวลา 4-5 เดือนก่อนที่จะมีการปิดสะพาน เผื่อสำนักการโยธาจะดำเนินการปรับปรุงสะพานดังกล่าวต่อไป

นายภาส กล่าวต่อไปว่าสำนักการโยธามีแผนการดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ โดยได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง หรือสะพานข้ามแยกพัฒนาการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุมัติราคากลางและจัดหาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม 2563 งบประมาณ 58,259,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้างปรับปรุง 180 วัน โดยจะดำเนินการซ่อมคอนกรีตพื้นสะพานและเชิงลาด ซ่อมรอยต่อสะพาน ปูแอสฟัลต์ผิวจราจร ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ทั้งนี้คณะกรรมการโยธาและผังเมือง มีความเห็นว่าควรติดตั้งป้ายแจ้งเตือนที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้ประชาชนได้ทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้ และควรประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในเรื่องการใช้เส้นทาง และการที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีถนนหรือสะพานอีกหลายจุดที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน จึงจำเป็นต้องสำรวจตรวจสอบ กำหนดมาตรการควบคุมดูแลบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายเร็วเกินไป เป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมด้วย

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่อนปรนให้เปิดสถานที่และดำเนิ...
16/05/2020

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่อนปรนให้เปิดสถานที่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ดังนี้

📌 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่อนปรนให้เปิดสถานที่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ดังนี้ 👇

1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ให้นั่งทานได้ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ และห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน หากพบสั่งปิดร้านทันที

2.ร้านอื่นๆ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการ สวมหน้ากาก ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นที่ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันไม่ให้แออัด โดยมีพื้นที่ยกเว้นยังไม่ให้เปิด คือ โรงหนัง ร้านเกมส์ ลานโบว์ลิ่ง ลานเสก็ต ลานโรโรลเบส ตู้เกมส์ ตู้เครื่องเล่นหยอดเหรียญ คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ ศูนย์ประชุม และสถานที่ประกวดพระเครื่อง

3.สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นแบบไปเช้าเย็นกลับ

4.กองถ่ายภาพยนตร์นอกสถานที่ ต้องเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนคน หน้ากล้องไม่เกิน 10 คน และรวมหลังกล้องแล้วไม่เกิน 50 คน โดยต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ล่วงหน้า 1 วัน

5.ห้องประชุมในโรงแรมและศูนย์ประชุม ให้จัดประชุมได้ไม่เกิน 50 คน โดยผู้ร่วมประชุมต้องมาจากหน่วยงานเดียวกัน

6.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม (ยกเว้นบริเวณบนใบหน้า) และร้านทำเล็บ ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า

7.ฟิตเนสนอกห้างสรรพสินค้า เปิดเฉพาะฟรีเวท และโยคะ โดยให้ใช้บริการไม่เกินคนละ 2 ชั่วโมง มีระบบจองคิว เว้นระยะห่าง 2 เมตร และทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ สำหรับการเล่นโยคะต้องนำเสื่อมาเอง

8.โรงยิม เปิดเฉพาะ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา โดยต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ ไม่มีผู้ชม และไม่มีการแข่งขัน

9.สระว่ายน้ำทุกแห่ง เปิดได้ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ให้ใช้บริการได้คนละไม่เกิน 1 ชั่วโมง สวมหน้ากากทั้งก่อนและหลังลงสระ และงดการเรียนการสอน

10.สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ จองคิวเข้าใช้บริการ โดยเปิดเป็นรอบ ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร และต้องไม่มีการเปิดวิดิทัศน์ให้ชมเนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่ม

📌 ทั้งนี้ สถานที่ทุกแห่งข้างต้นนี้จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของมาตรการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 👇

📌 ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/114/T_0039.PDF

📌 ประเภท ตอนพิเศษ ง
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF

📌 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8)
https://drive.google.com/file/d/1ecE2eySeE4_OKB4hJKcilhW-8LAdvqn9/view?usp=drivesdk

📌 มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19
https://drive.google.com/file/d/1yh4yPeJZEmX4uZj-di8-i3-WbkYQ4ZKy/view?usp=drivesdk

ขอความร่วมมือ "สวมหน้ากาก"ตลอดเวลาขณะที่ใช้บริการสวนสาธารณะ นะคะ
13/05/2020

ขอความร่วมมือ "สวมหน้ากาก"ตลอดเวลาขณะที่ใช้บริการสวนสาธารณะ นะคะ

ช่วงนี้แสดงความรักต่อกันด้วยการเว้นระยะห่างทางกายภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และอย่าลืมใส่หน้ากา...
13/05/2020

ช่วงนี้แสดงความรักต่อกันด้วยการเว้นระยะห่างทางกายภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะคะ

New Normal วิถีชีวิตใหม่ ใส่หน้ากาก ยืนเว้นระยะห่าง ช่วยเราห่างจากโควิด นะคะ
12/05/2020

New Normal วิถีชีวิตใหม่ ใส่หน้ากาก ยืนเว้นระยะห่าง ช่วยเราห่างจากโควิด นะคะ

12/05/2020

ปรับวิถีชีวิต พิชิตโควิด 19 ด้วยตัวเราเอง

ทำอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ 👇👇👇👇

#การ์ดไม่ตกนะคะ

รักกันสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด 19 นะคะ ไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่เพื่อส่วนรวม
11/05/2020

รักกันสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด 19 นะคะ ไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่เพื่อส่วนรวม

11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล
11/05/2020

11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล

สวมหน้ากากอนามัยออกกำลังกาย ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณ แต่เพื่อส่วนรวมค่ะ
10/05/2020

สวมหน้ากากอนามัยออกกำลังกาย ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณ แต่เพื่อส่วนรวมค่ะ

📢  กทม. ประกาศมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรค #COVID19 ของกิจการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 📍  มีผลบังคับใช้ตั้...
06/05/2020

📢 กทม. ประกาศมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรค #COVID19 ของกิจการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

📍 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 พ.ค. 63

#มาตรการผ่อนปรน
#โควิด19 #covid2019 #เราจะผ่านไปด้วยกัน #ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา  14.30 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมก...
05/05/2020

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานครจำนวน 8,000 ล้านบาท ก่อนให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสภา 3 - 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

คณะผู้บริหาร กทม. และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563 ...
04/05/2020

คณะผู้บริหาร กทม. และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563

ฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
04/05/2020

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

ลงทะเบียนบริจาคสิ่งของ หรืออาหารล่วงหน้าด้วยตัวเอง สแกน QR Code ด้านล่างเลยนะคะ
03/05/2020

ลงทะเบียนบริจาคสิ่งของ หรืออาหารล่วงหน้าด้วยตัวเอง สแกน QR Code ด้านล่างเลยนะคะ

New normal New me ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโควิด-19 กันค่ะ
03/05/2020

New normal New me ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโควิด-19 กันค่ะ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
02/05/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

📌 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้มีมติให้เปิดบางสถานที่และบางกิจกรรม ที่ได้ประกาศสั่งปิดเป็นการชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้กลับเข้าสู่จุดวิกฤตอีกครั้ง กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการและข้อแนะนำสำหรับสถานที่ต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดได้ตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สำหรับสถานที่ที่ให้เปิดได้ มีดังนี้

📌 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์) ส่วนนั่งทาน โดย
1. ต้องเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของแต่ละคนไม่น้อยกว่า 1 เมตร กรณีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1-1.5 เมตร ต้องมีฉากกั้น ส่วนกรณีระยะห่างระหว่างที่นั่งมากกว่า 1.5 เมตร ไม่ต้องมีฉากกั้น
2. ห้ามไม่ให้มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้าน

📌 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม

📌 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน

📌 รถเข็น หาบเร่ แผงลอย

📌 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เฉพาะ
1. ซุปเปอร์มาร์เก็ต
2. ร้านขายยา
3. ร้านขายของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
4. ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
5. ธนาคาร
6. ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
7. ร้านอาหาร เฉพาะซื้อไปทานที่อื่น

📌 ตลาดสด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

📌 ร้านเสริมสวย เฉพาะตัด สระ และไดร์

📌 สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

📌 สนามเทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน และยิงธนู

📌 สวนสาธารณะ

📌 ลานกีฬากลางแจ้ง เฉพาะเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายเฉพาะส่วนบุคคล

📌 ร้านอาบน้ำ ตัดขน สปา รับเลี้ยง และรับฝากสัตว์

📌 โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือสถานพยาบาลทุกประเภท ยกเว้นคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

คณะผู้บริหาร กทม. และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563 ...
01/05/2020

คณะผู้บริหาร กทม. และสภา กทม.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมมาตรการเยียวยานายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุง...
29/04/2020

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด 19 พร้อมมาตรการเยียวยา

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทมพหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

สก. ตั้งกระทู้ถามสด สอบถามมาตรการเยียวยา

นายพรชัย เทพปัญญา ตั้งกระทู้ถามสดถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการใช้เงินสะสมช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประกอบกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 5,000 บ. มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวนมากแต่ได้รับผลกระทบเพียงส่วนเดียวเท่านั้น กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้เตรียมมาตรการสำหรับเยียวยาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างไรบ้าง

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่า ในส่วนของมาตรการเยียวยาด้วยการมอบเงินให้ประชาชนนั้น ได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง เบื้องต้นพบว่ามีระเบียบของสำนักพัฒนาสังคมและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าข่ายดำเนินการได้ ซึ่งได้เร่งรัดให้ทั้งสองสำนัก ศึกษารายละเอียดและมาตรการที่จะสามารถดำเนินการได้ นำเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยต้องเป็นการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นเท่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตั้งคกก.วิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติฯเงินสะสม เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยพิบัติสาธารณะ

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้พิจารณาข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ.2562 แล้วเห็นว่ามีบทบัญญัติบางประการที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมและครบถ้วน จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (ฉบับใหม่) เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถยืมเงินสะสมมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติสาธารณะได้ ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... จำนวน 19 ท่าน

กำหนดทิศทางบริหาร เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ

จากนั้น นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับหากมีความจำเป็นต้องปิดกรุงเทพฯ และให้ประชาชนอยู่บ้าน ซึ่งจะทำให้มีความลำบากในการดำรงชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีรายได้ รวมทั้งการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล จิตวิทยาทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่นๆกรุงเทพมหานครจึงควรวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อให้สามารถเดินหน้าการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำเนินมาตรการเชิงรุก อาทิ การลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อ การบำบัดรักษา การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกค้าง และคนเร่ร่อน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดทิศทางการบริหาร ทุ่มเทไปในเรื่องของการฟื้นฟูสถานประกอบการ การเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และการส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยและการท่องเที่ยวให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว และจะได้ยืนยันมติส่งมอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่อยู่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 เลขที่ 173 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

ฺBus 12, 42, 35, 509, 511, 79, 70, 47, 15

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 224 3038

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้างต่างๆทำความสะอาดกันหมดแล้ว กทม.ล้างถนนทุกสายในเมืองฆ่าโควิดได้ ทำด่วน ทำด่วน
แบบนี้้ก็ได้หรอ?? ร้านอาหารตามสั่ง รุกล้ำกม.ทางเท้าต้องมีพื้นที่ทางเดิน 5 เมตร คืนก่อนเกือบโดนไฟลุกหัวตอนเค้าผัดผักบุ้งไฟแดง แจ้งเขตสวนหลวงแล้วผอ.คงไม่ได้ยิน แจ้งทางนี้นะ ปล.#ทวงคืนทางเท้า
#ต่อเติม​น่ากลัวไหมเนี่ย​ เพขรเกษม​48แยก8
หมู่บ้านธนินทร ซอยวิภาวดีรังสิต35 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กท. ไม่ทราบว่าทำไมเขตดอนเมืองไม่เข้าเก็บขยะเลยครับ ตอนนี้ขยะล้นแล้วครับ.
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้นางณัฐรดี ซุ่ยยัง ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการสำนัก สำนักงานเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี
The rabbit cards with passport are a f******* joke L:)
ช่วยมาตรวจสอบถนนลาดกระบัง ซอยหนึ่งหน่อยครับ ตรงข้ามซอยลาดกระบัง 24 ด้วยครับ รถขนดินมักงานมากดินตกบนถนนเป็นจำนวนมาก ฝุ่นทั้งวันเลยครับ
พนักงานที่นี่เหรอครับ เล่นไพ่ ถูกกฎหมายแล้วเหรอครับ หรือไม่รู้กฎหมายครับ เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ ทำงานที่นี่ด้วยเหรอครับ
เด็กที่ทำงานท่านเหรอครับ เล่นไพ่ ไม่ผิดกฎหมายแล้วเหรอครับ