SMMS Thailand สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการในการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใช้ในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิืน และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
(5)

เปิดเหมือนปกติ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและ...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรปวงข...
13/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓เกล้ากระหม่...
07/10/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เกล้ากระหม่อม ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล...
25/09/2020

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มี โครงการอบรม Logical Framework กับการติดตามประเมินผลโครงการผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (IIPM)

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเส...
23/09/2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุ

สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตระหว่างกรมบัญชีกลางกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ #IntegrityPact

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตระหว่างกรมบัญ...

กิจกรรมการเผยแพร่แอปพลิเคชัน RiceSap ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี #Ric...
11/09/2020

กิจกรรมการเผยแพร่แอปพลิเคชัน RiceSap ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
#RiceSap #ทำฟาร์มดี

กิจกรรมการเผยแพร่แอปพลิเคชัน RiceSap ซึ่งเป็นแอปพลิคชันสำหรับจัดการแปลงเพาะปลูก งานการฝึกอบรมชาวนาอาสา
หลักสูตร "ผู้ตรวจเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น"
ภายใต้โครงการทูตความปลอดภัยด้านข้าว ซึ่งจัดโดย กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
#RiceSap #ทำฟาร์มดี

12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจ...
12/08/2020

12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

ทรงพระเจริญ4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั...
04/07/2020

ทรงพระเจริญ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยทีมโครงการกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาห...
25/06/2020

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยทีมโครงการกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง (หัวหน้าโครงการฯ) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล และคณะทำงาน ร่วมกันจัดการอบรมภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาอาหารปลอดภัยระดับต้นน้ำโดยใช้ Digital Platfrom" ให้แก่ตัวแทนจากหลายภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการ อาจารย์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษา โดยการอบรมถูกจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยได้มีการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ความปลอดภัยของอาหาร โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
2. การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร GAP โดย ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
3. การใช้แอพพลิเคชั่น 2in1 GAP โดย ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
และ 4. แนวทางการทำงานของในบทบาท Surveyor โดย นายกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์

และในช่วงบ่าย มีการจัด Workshop ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น 2in1 GAP ในบทบาทของ Farmer และ Surveyor เพื่อนำไปใช้ในการประเมินตนเองและกลุ่ม หรือนำไปแนะนำแก่เกษตรกรในและนอกเครือข่าย ก่อนการยื่นขอตรวจรับรอง GAP ตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Q-GAP โดยหลังจบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานได้รับหมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยบทบาท Surveyor อีกครั้ง เพื่อติดตามผลหลังการ Workshop

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยทีมโครงการกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ความยั่งยืน นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง (หัวหน้าโครงการฯ) ผศ.ดร.พจนา สีมันตร ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล และคณะทำงาน ร่วมกันจัดการอบรมภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาอาหารปลอดภัยระดับต้นน้ำโดยใช้ Digital Platfrom" ให้แก่ตัวแทนจากหลายภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการ อาจารย์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษา โดยการอบรมถูกจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยได้มีการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ความปลอดภัยของอาหาร โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
2. การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร GAP โดย ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
3. การใช้แอพพลิเคชั่น 2in1 GAP โดย ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
และ 4. แนวทางการทำงานของในบทบาท Surveyor โดย นายกิติศักดิ์ ทองมีทิพย์

และในช่วงบ่าย มีการจัด Workshop ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น 2in1 GAP ในบทบาทของ Farmer และ Surveyor เพื่อนำไปใช้ในการประเมินตนเองและกลุ่ม หรือนำไปแนะนำแก่เกษตรกรในและนอกเครือข่าย ก่อนการยื่นขอตรวจรับรอง GAP ตามมาตรฐาน ThaiGAP และ Q-GAP โดยหลังจบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานได้รับหมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยบทบาท Surveyor อีกครั้ง เพื่อติดตามผลหลังการ Workshop

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นการ...
25/06/2020

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นการศึกษาเรื่อง ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นการศึกษาเรื่อง ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ในการนำแอพพลิเคชัน 2in1 G...
15/06/2020

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ในการนำแอพพลิเคชัน 2in1 GAP บน Platform Service มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP) ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าว ในพื้นที่ ต.เจดีย์ และ ต.กระจัน อ.อู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ในการนำแอพพลิเคชัน 2in1 GAP บน Platform Service มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP) ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าว ในพื้นที่ ต.เจดีย์ และ ต.กระจัน อ.อู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ในการนำแอพพลิเคชัน 2in1 G...
13/06/2020

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ในการนำแอพพลิเคชัน 2in1 GAP บน Platform Service มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP) ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าว ในพื้นที่ ต.เจดีย์ และ ต.กระจัน อ.อู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท ดี-แอกเสิร์ท จำกัด ในการนำแอพพลิเคชัน 2in1 GAP บน Platform Service มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP) ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี และข้าว ในพื้นที่ ต.เจดีย์ และ ต.กระจัน อ.อู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บร...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

การประชุมความร่วมมือสินค้าเกษตรปลอดภัย
07/05/2020

การประชุมความร่วมมือสินค้าเกษตรปลอดภัย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารทรงเจริญ...
28/04/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทรงเจริญพระชันษา ๑๕ ปี
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

ไทยรู้ สู้โควิด!รู้หรือไม่ ส่วนไหนในร่างกายของเรา จะมีเชื้อโควิดอยู่มากที่สุด...ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส...
08/04/2020

ไทยรู้ สู้โควิด!
รู้หรือไม่ ส่วนไหนในร่างกายของเรา จะมีเชื้อโควิดอยู่มากที่สุด...

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
#Covid19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
04/04/2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คุณเป็นส่วนหนึ่งในการ save ชีวิตบุคลากรทางแพทย์ได้ กับโครงการ KU สู้ COVID

โอน - แชร์ - ช่วย

ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี โครงการ KU สู้ COVID เลขที่บัญชี 069-2-72967-6

ไทยสู้รู้โควิด! ส่วนไหนของมือบ้าง ที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุด ที่สำคัญควรล้างมือกับสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อกำจัดเชื้อโ...
03/04/2020

ไทยสู้รู้โควิด!
ส่วนไหนของมือบ้าง ที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุด ที่สำคัญควรล้างมือกับสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อกำจัดเชื้อโรคออกให้หมดนะคะ

สนับสนุนความรู้โดย กระทรวงสาธารณสุข
#Covid19

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญ ข้าพระ...
02/04/2020

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์

10 จุดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19!!ระมัดระวัง และล้างมือทุกครั้ง หากมีการสัมผัสกับสิ่งของเหล่านี้ #Covid19
31/03/2020

10 จุดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19!!
ระมัดระวัง และล้างมือทุกครั้ง หากมีการสัมผัสกับสิ่งของเหล่านี้ #Covid19

"Work From Home ทำงานที่บ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" บทความโดยเอลีนอร์ ลอว์รีและซาร่า แพร์รี่ #ลดเชื้อเพื่อชาติ #Covid19
25/03/2020

"Work From Home ทำงานที่บ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"
บทความโดยเอลีนอร์ ลอว์รีและซาร่า แพร์รี่
#ลดเชื้อเพื่อชาติ #Covid19

รู้ไว้ ไวรัสโควิด-19!!เป็นช่วงที่หลายคนเป็นกังวลว่าตัวเองติดจะไวรัสโควิด-19 หรือยัง แล้วอาการแบบไหนที่เราต้องรีบไปตรวจ ส...
25/03/2020

รู้ไว้ ไวรัสโควิด-19!!
เป็นช่วงที่หลายคนเป็นกังวลว่าตัวเองติดจะไวรัสโควิด-19 หรือยัง แล้วอาการแบบไหนที่เราต้องรีบไปตรวจ สามารถศึกษาได้จากกรณีดังนี้.....
#Covid19

24/03/2020
ทำไม!! เราต้องกักตัวเอง 14 วัน

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมเราต้องกักตัวเอง?

วันนี้เรามีคลิปวีดีโอความรู้เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส Coid-19 และเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส #หยุดเชื้อเพื่อชาติ #Covid19

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก Cybersecurity Awareness Learning Center

ไขข้อข้องใจทำไมเราต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อนี้ไวรัสระบาดอย่าง Covid-19 Facebook : Cybersecurity Awareness Learning Center Email : [email protected]

ประชุมการติดตามผลการดำเนินการ ARDO-S
12/03/2020

ประชุมการติดตามผลการดำเนินการ ARDO-S

วันที่ 12 มีนาคม 2563 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติฐานข้อมูลการวิจัยขั้นสูง โดยได้ร่วมหารือในการพัฒนาระบบฯ และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

IP Thailand CGD
27/02/2020

IP Thailand CGD

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมบัญชีกลางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักการ แนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม และเผยแพร่ผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธี และมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงานการสัมมนาครั้งนี้ #IPThailand #โครงการข้อตกลงคุณธรรม #กรมบัญชีกลาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงพลังงานร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไ...
13/02/2020

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงพลังงานร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ระยะที่ 3 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและร่วมหารือในการดำเนินงานระยะต่อไป #EEL3 #EnergyforLife3 #EnergyforAll

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงพลังงานร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ระยะที่ 3 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและร่วมหารือในการดำเนินงานระยะต่อไป #EEL3 #EnergyforLife3 #EnergyforAll

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
11/02/2020

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถานีรับสัญญาดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการจัดอบรมระบบฐานข้อมูลวิจัยขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ ARDO-S แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)

และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้ทำการจัดอบรมระบบฐานข้อมูลวิจัยขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ ARDO-S เเก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ (Project Manager) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี และชี้แจงแนวทางการดำเนินการในอนาคตต่อไป

ในวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ.2563 สถานีรับสัญญาดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการจัดอบรมเ...
11/02/2020

ในวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ.2563 สถานีรับสัญญาดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Admin) Web Application ARDO-S ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) โดยได้ชี้แจงการทำงานของระบบและทำการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ.2563 สถานีรับสัญญาดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Admin) Web Application ARDO-S ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) โดยได้ชี้แจงการทำงานของระบบและทำการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เข้าชมการจัดนิทรรศการ เรื่่อง 2in1 GAP Platform ...
04/02/2020

4 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เข้าชมการจัดนิทรรศการ เรื่่อง 2in1 GAP Platform Service ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลประกอบการทำรายงานในหัวข้อ "Thailand 4.0 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ" โดยสอบถามเรื่องความเป็นมาของระบบ 2in1 GAP Platform Service การใช้งานระบบ ผลการตอบรับจากผู้ใช้ และความสำคัญของการรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อการค้าและการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร

#2in1GAP #GAP #GoodAgriculturalPractice #QGAP #ThaiGAP #ผักผลไม้ปลอดภัย #Moderntrade

2in1 GAP ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ 63
04/02/2020

2in1 GAP ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ 63

2in1 GAP ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ 63
04/02/2020

2in1 GAP ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ 63

2in1 GAP Platform Service ผู้พัฒนาระบบรองรับการตรวจประเมินขั้นต้นในกระบวนการตรวจรับรอง GAP (Good Agricultural Practice) ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ มาตรฐาน Q ของกรมวิชาการเกษตร และ ThaiGAP ของสภาหอการค้าไทย ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานเกษตรแฟร์ 63 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยผู้สนสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทีมนักวิจัยจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ...
30/01/2020

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทีมนักวิจัยจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมถึงลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกข้าวโพดของนักศึกษา และเผยแพร่แอปพลิเคชัน RiceSap ไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ทีมนักวิจัยจากสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมถึงลงพื้นที่สำรวจแปลงเพาะปลูกข้าวโพดของนักศึกษา และเผยแพร่แอปพลิเคชัน RiceSap ไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

13/01/2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ภายใต้แนวคิด “Smart Kids วิทย์วันเด็ก”

ที่อยู่

ชั้น 9 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

SMMS เป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยกรธรรมชาติ มีขีดความสามารถในการถ่ายภาพได้กว่า 20 วันใน 1 เดือน (นับเฉพาะที่ผ่านประเทศไทย) โดยเป็นภาพแบบ CCD ความละเอียด 30 เมตร และแบบ HSI ความละเอียด 100 เมตร สามารถใช้งานในด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่เพาะปลูกพืช การหาความเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้ำ

เบอร์โทรศัพท์

02 940 7052

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SMMS Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง SMMS Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ
น่ารักค่าบ
สวยนะพี่คนน่ารักๆ
มีความรู้เพิ่มขึ้นมากครับ
อบรมที่จังหวัดสระแก้ว7-8ส.ค.60ยังไม่ขึ้นรายงานหรอคะจะนำรูปมารายงานค่ะ
สมัครแล้วแต่เก้ไขไม่ได้ค่ะ
หวัดดีครับ
มีพลังงาน มีความสุข
โพส
มีพลัง มีความสุข