Clicky

กองกองทุนและส่งเสริมความเส

กองกองทุนและส่งเสริมความเส 102/41 ถ.กำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไ?

เปิดเหมือนปกติ

5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
05/12/2022

5 ธันวาคม
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

https://www.facebook.com/photo?fbid=457422176581469&set=a.247774164212939
24/11/2022

https://www.facebook.com/photo?fbid=457422176581469&set=a.247774164212939

👩‍🦽พก. ขอเชิญชวนสตรีพิการ ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก "สตรีพิการดีเด่น" เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 (จำนวน 7 รางวัล) ประเภทความพิการประเภทละ 1 รางวัล

🔴หลักเกณฑ์สตรีพิการ

✅ เป็นสตรีพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

✅ เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิของสตรี
หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรีเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิของสตรีหรือการพัฒนาศักยภาพ ของสตรีอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และสิทธิสตรี และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรี

✅ เป็นผู้มีความกล้าหาญตามวุฒิภาวะในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นในการถูกล่วงละเมิดหรือการกระทำไม่เป็นธรรม เป็นผู้นำและมีบทบาทในการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพของสตรี

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมไทยได้

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิสตรีให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ

✅ เป็นบุคคลที่มีผลการดำเนินงานหรือมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

✅ ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

🏢ที่อยู่ : 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

📞โทร : 02-355 3817 หรือ 02- 355 3388 ต่อ 303 , 304

📲สามารถ SCAN แบบฟอร์มการรับสมัคร ได้ที่ QR CODE ตาม INFO GRAPHIC ที่แนบมา

พก. จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2...
22/11/2022

พก. จัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 (ภาคกลางและภาคใต้ ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ครอบคลุมทั้งกระบวนการทั้งในด้านกฎหมายและการดำเนินคดี โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล และการบรรยาย เรื่องการติดตามลูกหนี้กองทุนฯ และกรอบแผนการดำเนินโครงการ โดย นิติกรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด พนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งนิติกรและผู้ที่ปฏิบัติงานโครงการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 135 คน

พก.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช...
03/11/2022

พก.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (3 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหัวข้อบรรยายในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การดำเนินงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 110 คน

พก.เชิญรับชม "มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ  ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประกอบอาชีพช่างเสร...
17/10/2022
"มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนฯคนพิการ ไปประกอบอาชีพช่างเสริมสวย

พก.เชิญรับชม "มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ทำให้มีรายได้เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th

พก.เชิญรับชม "มาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประ.....

16/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมงานและประเมินผลการจัดงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
พิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 20 ท่านที่ได้รับรางวัลกิจกรรม
ทางทีมงานจะติดต่อและจัดส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม
แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมหน้าในโอกาสถัดไป

ทางทีมงาน We can do จะติดต่อกลับเพื่อส่งของรางวัลครับ

ไพรทิพย์ ยิ่งยศมงคลแสน คนพิการประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ เชียงใหม่
15/09/2022
ไพรทิพย์ ยิ่งยศมงคลแสน คนพิการประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ เชียงใหม่

ไพรทิพย์ ยิ่งยศมงคลแสน คนพิการประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ เชียงใหม่

พก.เชิญรับชม ไพรทิพย์ ยิ่งยศมงคลแสน คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ...

Photos from กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ's post
15/09/2022

Photos from กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ's post

📌 บ่ายนี้พบกัน (!)🔴พก. ขอเชิญร่วมงาน “We can do เรารู้ คุณทำได้” โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จ ภายใ...
14/09/2022

📌 บ่ายนี้พบกัน (!)
🔴พก. ขอเชิญร่วมงาน “We can do เรารู้ คุณทำได้” โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณคนพิการที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ.2565

🌈วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมภายในงาน
www.wecando-dep.com
👉ชมนิทรรศการเสมือนจริงผลงานคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพและด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ
บูธรับสมัครงานออนไลน์สำหรับคนพิการ
กิจกรรมลงทะเบียนและประเมินผลการจัดงาน
ในรูปแบบออนไลน์ ลุ้นรับของที่ระลึกจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
📌รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
ZOOM โดยสแกน QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
📌FACEBOOK LIVE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
📌YOUTUBE LIVE ที่ Dep.Channel

14/09/2022
we can do

พก.ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน ประกาศเกียรติคุณ คนพิการ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โครงการ We Can Do ประจำปี 2565 โดยเป็นการรับชมผ่านระบบ Zoom

Virtual Tour

28/07/2022
เมตตา ผ้าไทย

" เมตตา ผ้าไทย " ร้านขายเสื้อผ้าไหม ของผู้ช่วยคนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไปประกอบอาชีพ ซึ่งมีความพิเศษคือ เริ่มต้นจากการปลูกต้นคราม ก่อนนำไปถักทอตัดเย็บ และนำไปขายหน้าร้าน จนมีรายได้เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th

ทรงพระเจริญ
27/07/2022

ทรงพระเจริญ

📣 ประชาสัมพันธ์!!! กลับมาอีกแล้ว...กับโครงการดีๆ ให้ความรู้ นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิกา...
04/07/2022

📣 ประชาสัมพันธ์!!! กลับมาอีกแล้ว...กับโครงการดีๆ ให้ความรู้ นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
✔️อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมที่พัก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย HR ฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายกฎหมาย

📣 ประชาสัมพันธ์!!! กลับมาอีกแล้ว...กับโครงการดีๆ ให้ความรู้ นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
✔️อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมที่พัก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย HR ฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายกฎหมาย
#การจ้างงานคนพิการ #คนพิการ #จ้างงาน #สมัครงาน #อบรม #กฎหมายจ้างงานคนพิการ #สถานประกอบการ #จ้างงานคนพิการ #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

28/06/2022

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ขอเชิญรับชม "เก้น" ธนพล ยาสมุทร์ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เข้าทำงานในสถานประกอบการ ตาม มาตรา 33 ในบริษัท คาราบาว ตะวันแดง ทำให้เขา สามารถเลี้ยงดูตัวเอง และเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ และนอกจากนี้ เขายังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานด้วย
สามารถติดตามได้ที่
Facebook : shorturl.at/djoIU
Youtube : https://youtu.be/vdoSZUZWh-A
Tiktok : กรม พก. ()

#ทรงพระเจริญ
02/06/2022

#ทรงพระเจริญ

13 พฤษภาคม วันพืชมงคล
13/05/2022

13 พฤษภาคม วันพืชมงคล

คุณมาลินี  วงศ์มะกะ  ผู้ดูแลคนพิการ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน พก. เพื่อไปต่อยอดอาชีพช่างเสริมสวย ☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงิ...
29/04/2022

คุณมาลินี วงศ์มะกะ ผู้ดูแลคนพิการ ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน พก. เพื่อไปต่อยอดอาชีพช่างเสริมสวย

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-money

28/04/2022

ผู้ป่วยโควิด-19 และหลังรักษาหายแล้ว ควรฝึกการหายใจเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอด ซึ่งการฝึกหายใจยังสามารถช่วยให้สมองผ่อนคลาย ลดความเครียดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยได้
.
อ่านเพิ่มเติมที่...แนะผู้ป่วยโควิดฝึกหายใจ ช่วยบริหารปอด http://ssss.network/5tpw1
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #สุขภาวะ #ฝึกหายใจ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่

21/04/2022
Food Truck

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ขอเชิญชมสกู๊ปพิเศษ "มีอาชีพ สร้างรายได้ ตอน"Food Truck "

คุณ ณัชชา จารย์คำมา พิการทางการเคลื่อนไหว ได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อไปประกอบอาชีพ ขายอาหาร Food Truck " โคขุน by จา" จนชีวิตดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-money

14/04/2022

📌 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/085/T_0005.PDF

📍กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ "คุณต่อพงศ์ เสลานนท์" (คนพิการทางการเห็น) กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

-ประวัติ- #นายต่อพงศ์ เสลานนท์
การศึกษา :
- ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
--------------------------------
ประสบการณ์ที่สำคัญ :
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
- ประธานคณะอนุกรรมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
- คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 2 (2551-2554)
- คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
- คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
---------------------------------
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552

13/04/2022

🔫Songkran festival💦💦

🙏🏻สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ❤️🌈

#สงกรานต์ปลอดภัย🎉
#ห่างไกล_COVID19✌🏻✌🏻

#ด้วยความปรารถนาดีจากอธิบดีพก_กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

13/04/2022
#วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 13-15 เมษายน #กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอถาคคนพิการ
12/04/2022

#วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย
13-15 เมษายน
#กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอถาคคนพิการ

กองกองทุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ได้มอบป้าย " มีอาชีพ สร้างรายได้" ให้กับ คุณ เมต...
07/04/2022

กองกองทุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ได้มอบป้าย " มีอาชีพ สร้างรายได้" ให้กับ คุณ เมตตา ขำสมบัติ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าของร้าน Matha ผ้าไทย ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯไปประกอบอาชีพ จำหน่ายชุดผ้าไทยลายคราม จนประสบความสำเร็จ

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-money

31/03/2022

♿️คนพิการต้องรู้ EP4
🗣กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เชิญรับชม
"การติดตั้งและขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งาน แอพลิเคชันเพื่อคนพิการ"

28/03/2022

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ขอเชิญชมสกู๊ปพิเศษ "มีอาชีพ สร้างรายได้ " ตอน "นกสวยงามสร้างรายได้"

คุณวีณา กุลสุวรรณ ผู้ดูแลบุตรพิการ กู้เงินจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" เพื่อประกอบอาชีพ เพาะพันธุ์และจำหน่ายนกสวยงาม" ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน"

การจ้างงานคนพิการ (มาตรา 34)การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากอ...
23/03/2022

การจ้างงานคนพิการ (มาตรา 34)
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการส่งเงินโดย 2 วิธี

1. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำมาชำระที่กองกองทุนฯหรือพมจ.ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
(กองกองทุนฯ ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการภายในวันเดียวกัน)

2. สถานประกอบการที่สมัครใช้งานระบบออนไลน์ให้พิมพ์ใบนำส่งเงินในระบบการจ้างงานคนพิการและนำส่งได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายในวันนั้น
( กองกองทุนฯดำเนินการจัดส่งใบเสร็จให้แก่สถานประกอบการภายหลังได้รับข้อมูลการนำส่งเงินแล้ว )

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65

* หมายเหตุ หากเป็นการชำระเงินวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยที่เกิดหลังเคลียริ่งเช็คของธนาคาร กรุณาชำระเงินก่อนเที่ยงวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-1069327 ถึง 29 และ 31

💲การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ1.แบบรายบุคคล  - รายละไม่เกิน 60,000 บาท ถ้ามากกว่า 60,000 บาท จะพิจารณาเ...
22/03/2022

💲การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ
1.แบบรายบุคคล - รายละไม่เกิน 60,000 บาท ถ้ามากกว่า 60,000 บาท จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยไม่เกิน 120,000 บาท (ผ่อนชำระกายใน 5 ปี) ไม่มีดอกเบี้ย
👩‍🦽คุณสมบัติ
✅ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ 17 ปีขึ้นไปซึ่งสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
✅สามารถประกอบอาชีพได้
✅สามารถชำระหนี้ได้ โดยต้องมีผู้ค้ำประกัน
✅ มีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน/ มีที่อยู่ถาวร / อาศัยอยู่พื้นที่ที่ขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
✅ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน
⛔️ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
⛔️ ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้งินกองทุนฯ เว้นแต่ได้รับการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
⛔️ ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุนฯ หรือชำระหนี้มาแล้วมากกว่าร้อยละ 60
🦻คนพิการ 👉 บัตรประจำตัวคนพิการ
👨‍🦯 ผู้ดูแลคนพิการ 👨‍🦽
✅มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ / มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือบุคคลที่กำหนด
✅ดูแลคนพิการที่เป็นผู้เยาว์ / คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ/คนพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา และคนพิการที่ดูแลต้องไม่มีหนี้กับกองทุนฯ
✅ ต้องรับดูแลคนพิการไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. แบบรายกลุ่ม - ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ผ่อนชำระภายใน 5 ปี) ไม่มีดอกเบี้ย
👩‍🦽คุณสมบัติ
✅ กลุ่มคนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน โดยสมาชิกเป็นคู่ค้ำประกันให้กัน
✅ มีการออมงินในสถาบันการงินอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
✅ ต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพมีหนังสือรับรองการอบรม และต้องเป็น อาชีพเดียวกับที่ขอกู้
✅ ได้รับการรับรองกลุ่มจากหน่วยงานที่กำหนด
✅ มีแผนงานชัดเจน
✅ ต้องมีคำว่า "กลุ่ม" ประกอบอยู่ในชื่อกลุ่ม
✅ มีสถานที่ทำการแน่นอน
🤝ขั้นตอนการยื่นขอกู้
1. ยื่นคำร้องขอกู้
🛤กทม. : กองกองทนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ / ศูนย์บริการคนพิการกรงเทพฯ
🛤ส่วน ภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
💻Online : https://efund.dep.go.th/
⬇️
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล / ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
⬇️
3.พิจารณาผล
⬇️
4. แจ้งผล และตรวจสอบสัญญา
⬇️
5. ทำสัญญา/โอนเงินผ่านระบบ E-Payment
☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 02 1069338-40

กองกองทุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ได้มอบป้าย สร้างอาชีพ สร้างงาน และ ร่มกันแดด ให้...
17/03/2022

กองกองทุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ได้มอบป้าย สร้างอาชีพ สร้างงาน และ ร่มกันแดด ให้กับคุณณัชชา จารย์คำมา เจ้าของ Food Truck โคขุน by จา ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯปประกอบอาชีพ จนประสบความสำเร็จ

☎️สนใจรับคำปรึกษาการกู้เงินได้ที่หมายเลข : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)
💻หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-money

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น " Fight ใจสู้หรือเปล่า " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสั...
14/03/2022
FIGHT ใจสู้รึปล่าว

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น " Fight ใจสู้หรือเปล่า " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น " Fight ใจสู้หรือเปล่า " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารส....

อาการซึมเศร้าขอเพียงแค่คนเข้าใจ ติดตามตัวอย่างภาพยนตร์สั้น The Better me ได้ที่ Tiktok  : https://vt.tiktok.com/ZSd1VJBK...
10/03/2022
กรม พก. on TikTok

อาการซึมเศร้าขอเพียงแค่คนเข้าใจ
ติดตามตัวอย่างภาพยนตร์สั้น The Better me ได้ที่ Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSd1VJBKH/?k=1
และสามารถติดตามแบบเต็มๆได้ที่ Youtube : Dep.Channel

#ซึมเศร้า🖤 #ซึมเศร้าที่ไม่มีใครเข้าใจ #ซึมเศร้าเพื่อนรัก #ซึมเศร้า😂😂 #ซึมเศร้าที่รัก #ซึมเศร้าก็สุขได้

พก. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 "เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์" (Strat...
07/03/2022

พก. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 "เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์" (Strategic Thinking) รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 "เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์" (Strategic Thinking) รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถใช้เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ พก. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น "Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ  "  จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค...
01/03/2022
Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น "Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น "Shining Silence ประกายแสงจากความเงียบ " จาก 7 Inspirations โครงการหนังสั้น นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อก....

คุณไล้ จากคนพิการติดเตียงสู่หัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ใน...
25/02/2022
คุณไล้ จากคนพิการติดเตียงสู่หัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง

คุณไล้ จากคนพิการติดเตียงสู่หัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง

งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ในยุคปัจจุบัน.
พบกับคุณไล้ จัทร์ศิริ คนพิการติดเตียงที่ได้ร่วมงานกับ Valcan Coalition จนกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็ง
====================
สนใจร่วมโครงการ ติดต่อ
Facebook : Valcan Coalition
Facebook กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

#งานใหม่ของคนพิการ #วัคแคน #คนพิการมีงานทำ

งานด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI #คือทางเลือกใหม่ของคนพิการ ในยุคปัจจุบัน.พบกับคุณไล้ จัทร์ศิริ คนพิการ...

16/02/2022

ที่อยู่

กำแพงเพชร 5
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621069300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกองทุนและส่งเสริมความเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad Thai Ministry of Education สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร กรมสรรพสามิต :: Excise Department เครือข่าย ทสม. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองกฎหมาย กรมสรรพากร สมัชชาครอบครัว Sapan Kwai Phaya Thai District สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 KHz กรุงเทพมห กองการเงินและบัญชี กรมชลประ คนละครึ่ง เฟส4 กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย