Clicky

Witthaya Legal counsel

Witthaya Legal counsel ที่ปรึกษากฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
-คดีแพ่งทุกประเภท คดีอาญา
-คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา
คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีเครื่องหมายการค้า คดีลิขสิทธิ์
-การเสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ
-การจัดทำสัญญา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Witthaya Legal counsel's post
06/11/2021

Photos from Witthaya Legal counsel's post

01/11/2021
13/10/2021
10/09/2021
18/07/2021
25/06/2021
การครอบครองที่ดินตั้งแต่สภาพที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และต่อมาได้มีการออกเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน มีประเด็นเกี่ยว...
27/04/2019

การครอบครองที่ดินตั้งแต่สภาพที่ดินเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และต่อมาได้มีการออกเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน มีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนลักษณะการครอบครอง และการบรรยายคำร้องเกี่ยวกับการครอบครองด้วยเจตนาเพื่อตน

07/02/2019

ขอสนับสนุนอาจารย์ ครับ

Photos from เทวาภิรมย์  Tevapirom "Nam Prung" Thai Classical Perfume's post
05/09/2018

Photos from เทวาภิรมย์ Tevapirom "Nam Prung" Thai Classical Perfume's post

10/07/2018

การระงับข้อพิพาทด้วยสัญญาอนุญา
โตตุลาการ ก็ถือเป็นทางออกของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตาม พรบ.อนุญาโตตุลาการ

16/10/2017

การได้อำนาจปกครอง โดยข้อสัญญา

การที่จำเลย(บิดา)ได้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ เป็นการได้มาโดยความยินยอมในกรณีหย่า อันเป็นการได้อำนาจปกครองมาโดยข้อสัญญา การที่โจทก์(มารดา)ฟ้องขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองบุตร โดยอ้างเหตุแห่งการฟ้องร้องว่าจำเลย(บิดา)ปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครอง ดังนั้น สถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนหย่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6155/2540

จำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์อันเป็นการ ได้มาโดยความยินยอมในกรณีหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1520 และมาตรา 1566(1) เป็นการได้อำนาจปกครองมาโดยข้อสัญญา การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ของจำเลย โดยอ้างเหตุแห่งการฟ้องร้องว่าจำเลยปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองจึงเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาหรือข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่า ดังนั้น สถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนหย่าและทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องการใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ของจำเลย จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล โจทก์และจำเลยได้จดทะเบียนการหย่าและทำบันทึกข้อตกลงหลังทะเบียนการหย่าที่สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงต้องถือว่ามูลคดีนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และเมื่อศาลจังหวัดสระบุรีมิใช่ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลโจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้คดีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ว่าบุตรผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดสระบุรีอันเป็นศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปได้

มาตรา 1520 ในกรณีหย่าโดยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
ในกรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ให้ศาลซึ่งพิจารณาคดีฟ้องหย่านั้นชี้ขาดด้วยว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสนั้นได้ตามมาตรา 1582 ศาลจะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสและสั่งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำคัญ
มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มารดาหรือบิดาตาย
(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย
(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน
(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้
________________________________

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือเด็กชายพิชิตและเด็กหญิงชุติมา อายุ 13 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ ต่อมาวันที่ 28 มกราคม 2536 โจทก์ จำเลยตกลงหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน โดยให้บุตรผู้เยาว์ทั้งสองอยู่ในอำนาจปกครองของจำเลย ค่าเลี้ยงดูและค่าการศึกษาของบุตรทั้งสองจำเลยเป็นผู้ออกทั้งสิ้น หลังจากหย่ากันแล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยปล่อยปละละเลยไม่เลี้ยงดูบุตรทั้งสองปล่อยให้โจทก์เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาบุตรทั้งสอง ซึ่งต้องสิ้นค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 5,000 บาท ทั้งบุตรผู้เยาว์ทั้งสองต้องการอยู่ในอำนาจปกครองของโจทก์ปัจจุบันบุตรผู้เยาว์ทั้งสองพักอาศัยอยู่กับโจทก์ ณ บ้านเลขที่ 67/17 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองของจำเลย โดยให้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองอยู่กับโจทก์
จำเลยให้การว่า โจทก์จำเลยหย่ากันที่สำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มูลคดีจึงเกิดที่กรุงเทพมหานคร ทั้งจำเลยก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โจทก์จึงเสนอคำฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนอำนาจปกครองเด็กชายพิชิต และเด็กหญิงชุติมา ของจำเลยทั้งหมด แล้วให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสองคน
จำเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อแรกต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1) บัญญัติว่า คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 4ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในเขตศาลจังหวัดปทุมธานี โจทก์มิได้ฟ้องคดีต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจึงต้องพิจารณาต่อไปว่า ศาลจังหวัดสระบุรีเป็นศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยได้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองนั้นเป็นการได้มาโดยความยินยอมในกรณีหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1520 และมาตรา 1566(6) อันเป็นการได้อำนาจปกครองมาโดยข้อสัญญา การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองของจำเลยโดยอ้างเหตุแห่งการฟ้องร้องว่าจำเลยปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ของผู้ใช้อำนาจปกครองจึงเป็นกรณีที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยประพฤติผิดสัญญาหรือข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่า ดังนั้น สถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนหย่าและทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องการใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล เมื่อได้ความว่าโจทก์และจำเลยได้จดทะเบียนการหย่าและทำบันทึกข้อตกลงหลังทะเบียนการหย่าที่สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงต้องถือว่ามูลคดีนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครศาลจังหวัดสระบุรีจึงหาใช่ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสระบุรีได้ คดีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ว่าบุตรผู้เยาว์ทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดสระบุรีอันเป็นศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปได้
พิพากษายืน
( จารุณี ตันตยาคม - สมปอง เสนเนียม

29/03/2014

งานการยุติธรรม เป็นงานที่ต้อวอาศัยความรอบรู้เป็นอันมาก นอกจากกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างๆประกอบด้วย

12/03/2014

อย่ากินสินบาทคาดสิบบน

Timeline Photos
30/07/2013

Timeline Photos

Timeline Photos
22/07/2013

Timeline Photos

มารู้จักคดีปกครองกันครับ
20/07/2013

มารู้จักคดีปกครองกันครับ

14/07/2013

รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานชีวิตคือการศึกษา รากฐานของการพัฒนาคือคน

29/06/2013

การยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ คดีแรงงาน ต้องตกอยู่ในบังคับ พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 31 ให้นำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.แพ่ง มาใช้บังคับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี้โดยอนุโลม จึงนำ มาตรา 234 ป.วิ แพ่ง มาใช้บังคับ ดังนั้น หากผู้อุทธรณ์ ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามคำพิพากษาศาลฏีกา ที่ื

หลวงปู่แหวน
20/06/2013

หลวงปู่แหวน

Timeline Photos
20/06/2013

Timeline Photos

ข้อนี้ วินิจฉัยตรงประเด็น อยากรุคะแนน 5 5 5
09/06/2013

ข้อนี้ วินิจฉัยตรงประเด็น อยากรุคะแนน 5 5 5

27/04/2013

"การไม่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นปััญหาชั่วคราว แต่การไม่มุมานะและไม่มีปัญญาเป็นปัญหาตลอดชีวิต "

รักษาความเป็นไท รักษาความเป็นธรรม
21/04/2013

รักษาความเป็นไท รักษาความเป็นธรรม

21/04/2013

การต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร ณ เวลานี้ เป็นการต่อสู้เพื่อรักษาผืนแผนดินไทย ไม่ว่าผลคำตัดสินชี้ขาดจะออกมาอย่างไร เราในฐานะคนไทยจะไม่แตกแยก

28/01/2013

My. Life . Of. Service

27/12/2012

กฎหมายคือกฎของสังคม

22/11/2012

กฎหมายเป็นเครื่องมือกำหนดความยุติธรรม

Witthaya Legal counsel's cover photo
06/11/2012

Witthaya Legal counsel's cover photo

ที่อยู่

32 Soi Sathupradit 16 Bangkhoe Bangkholame Bangkok 10120
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+66983636494

ผลิตภัณฑ์

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความทั้งในและนอกอาณาจักร

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Witthaya Legal counselผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Witthaya Legal counsel:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด