สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย เพจนี้เป็นเพจหลักที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของสำนักหอสมุดกลาง มจพ.
(9)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักหอสมุดกลาง โดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนัก รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผศ.ดร....
03/08/2021

สำนักหอสมุดกลาง โดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนัก รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรตัวแทนหมวดการประเมิน หัวข้อ 1- 7 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report EdPEx 2020 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: EdPEx ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ online จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ผศ.ดร.วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพชร กรรมการ และคุณภาสกร พันธ์ุรอด กรรมการและเลขานุการ ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง

📷 ภาพ/ข่าว ศศิกัญญา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
02/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 59)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 59
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

#libkmutnb ขยายเวลาคืนหนังสือ เป็นวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ให้แล้วจ้า 📚สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังมีหนังสือค้าง แล้ว...1. ต...
02/08/2021

#libkmutnb ขยายเวลาคืนหนังสือ เป็นวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ให้แล้วจ้า 📚

สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังมีหนังสือค้าง แล้ว...
1. ต้องการทำเรื่องจบการศึกษา/ลาออก
👉 ให้นำหนังสือมาคืนห้องสมุดให้ครบก่อนจ้า ดูวิธีคืนได้ที่ https://bit.ly/34GtTgu

2. ต้องการลงทะเบียนเทอมถัดไป
👉 ติดต่อทาง Inbox ของเพจ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้า

#libkmutnb ขยายเวลาคืนหนังสือ เป็นวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ให้แล้วจ้า 📚

สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังมีหนังสือค้าง แล้ว...
1. ต้องการทำเรื่องจบการศึกษา/ลาออก
👉 ให้นำหนังสือมาคืนห้องสมุดให้ครบก่อนจ้า ดูวิธีคืนได้ที่ https://bit.ly/34GtTgu

2. ต้องการลงทะเบียนเทอมถัดไป
👉 ติดต่อทาง Inbox ของเพจ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็น...
02/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
01/08/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 58)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 58
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
31/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 57)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 57
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

👩🏻‍💻🍀 Green Meetings ต้อง Green จริงๆ ไม่ใช่แค่ #มุมกล้องแนวทางการจัดประชุมมีหลากหลาย ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ Green 🌎 ลดกา...
31/07/2021

👩🏻‍💻🍀 Green Meetings ต้อง Green จริงๆ ไม่ใช่แค่ #มุมกล้อง

แนวทางการจัดประชุมมีหลากหลาย ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ Green 🌎 ลดการใช้ทรัพยากร สะท้อนภาพลักษณ์ ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

#libkmutnb #Greenlibrary #รักษ์โลก 💚💚
Credit : Thailand Environment Institute

👩🏻‍💻🍀 Green Meetings ต้อง Green จริงๆ ไม่ใช่แค่ #มุมกล้อง

แนวทางการจัดประชุมมีหลากหลาย ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ Green 🌎 ลดการใช้ทรัพยากร สะท้อนภาพลักษณ์ ร่วมตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

#libkmutnb #Greenlibrary #รักษ์โลก 💚💚
Credit : Thailand Environment Institute

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที...
30/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 15
เรื่องบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
30/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 56)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 56
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศิษย์เก่าเราก็รัก ยังบริการดาวน์โหลดให้ไม่พัก แค่สมัครสมาชิกกับ #libkmutnb ❤️🔹 สมัครสมาชิก: https://forms.gle/XDhqfCkB1e...
30/07/2021

ศิษย์เก่าเราก็รัก ยังบริการดาวน์โหลดให้ไม่พัก แค่สมัครสมาชิกกับ #libkmutnb ❤️

🔹 สมัครสมาชิก: https://forms.gle/XDhqfCkB1eCqx59r6
🔸 บริการ DDS: https://forms.gle/zVdQ32wcLFBrDvRXA

ศิษย์เก่าเราก็รัก ยังบริการดาวน์โหลดให้ไม่พัก แค่สมัครสมาชิกกับ #libkmutnb ❤️

🔹 สมัครสมาชิก: https://forms.gle/XDhqfCkB1eCqx59r6
🔸 บริการ DDS: https://forms.gle/zVdQ32wcLFBrDvRXA

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
29/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 55)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 55
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
29/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 54)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 54
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

😎 พกความฟินไปได้ทุกที่ เพราะโหลดฟรีได้ทุกวัน#libkmutnb ได้รวบรวมแหล่งการสืบค้นบทความวิจัย/ ผลงานวิชาการ ประเภท Open Acce...
29/07/2021

😎 พกความฟินไปได้ทุกที่ เพราะโหลดฟรีได้ทุกวัน

#libkmutnb ได้รวบรวมแหล่งการสืบค้นบทความวิจัย/ ผลงานวิชาการ ประเภท Open Access สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดฟรี ❗️

🦋 ฐานข้อมูล Education Resources Information Center (ERIC) ครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถสืบค้นเอกสารที่ได้รับการ peer review หรือสืบค้นจากศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)
https://eric.ed.gov/

🦋 ฐานข้อมูล EconBiz รวบรวมบทความวิจัย และ E-book รวมไปถึงข่าวสาร งานประชุมและสัมมนา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
https://www.econbiz.de/

แล้วอย่าลืมมาลองใช้กันนะคะ 💻

😎 พกความฟินไปได้ทุกที่ เพราะโหลดฟรีได้ทุกวัน

#libkmutnb ได้รวบรวมแหล่งการสืบค้นบทความวิจัย/ ผลงานวิชาการ ประเภท Open Access สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดฟรี ❗️

🦋 ฐานข้อมูล Education Resources Information Center (ERIC) ครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถสืบค้นเอกสารที่ได้รับการ peer review หรือสืบค้นจากศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)
https://eric.ed.gov/

🦋 ฐานข้อมูล EconBiz รวบรวมบทความวิจัย และ E-book รวมไปถึงข่าวสาร งานประชุมและสัมมนา สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
https://www.econbiz.de/

แล้วอย่าลืมมาลองใช้กันนะคะ 💻

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ปิดบริการพื้นที่ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยในระหว่างนี้ เพื่อนๆ ยังสามารถใช้บริการของ #l...
29/07/2021

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ปิดบริการพื้นที่ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยในระหว่างนี้ เพื่อนๆ ยังสามารถใช้บริการของ #libkmutnb ได้ ดังนี้

🚛 บริการ GET BOOK: https://forms.gle/8ScXz5hM3MeoU31M8
📱 บริการออนไลน์ของห้องสมุด: https://www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb/posts/3568195696613339
🎞 วิดีโอการอบรมฐานข้อมูล: https://bit.ly/3jugpgJ

✨ และบริการอื่นๆ สอบถามได้ทาง Inbox เลยจ้า

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ปิดบริการพื้นที่ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยในระหว่างนี้ เพื่อนๆ ยังสามารถใช้บริการของ #libkmutnb ได้ ดังนี้

🚛 บริการ GET BOOK: https://forms.gle/8ScXz5hM3MeoU31M8
📱 บริการออนไลน์ของห้องสมุด: https://www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb/posts/3568195696613339
🎞 วิดีโอการอบรมฐานข้อมูล: https://bit.ly/3jugpgJ

✨ และบริการอื่นๆ สอบถามได้ทาง Inbox เลยจ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำ...
28/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน

ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 สำหรับหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย- เยอรมัน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
28/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองในสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ขยะอันตราย! ใกล้ตัวกว่าที่คิด ⚠️☠️ ❌ สารพิษอันตรายในบ้าน ต้องจัดการให้ถูกวิธี#อย่าให้ขยะอันตรายย้อนกลับมาทำร้ายเรา#libkm...
28/07/2021

ขยะอันตราย! ใกล้ตัวกว่าที่คิด ⚠️

☠️ ❌ สารพิษอันตรายในบ้าน ต้องจัดการให้ถูกวิธี
#อย่าให้ขยะอันตรายย้อนกลับมาทำร้ายเรา

#libkmutnb #GreenOffice #รักษ์โลก 💚💚
Credit : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขยะอันตราย! ใกล้ตัวกว่าที่คิด ⚠️

☠️ ❌ สารพิษอันตรายในบ้าน ต้องจัดการให้ถูกวิธี
#อย่าให้ขยะอันตรายย้อนกลับมาทำร้ายเรา

#libkmutnb #GreenOffice #รักษ์โลก 💚💚
Credit : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

28/07/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
27/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 53)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 53
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระ...
27/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

💪 โอลิมปิกก็เชียร์สุดตัว...แต่ใน หัว ❤️ ก็มีแต่เธอออ.. 👉 รายการหนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคมนะ 🥳 >> > https://bit.ly/3zA8QK3#...
27/07/2021

💪 โอลิมปิกก็เชียร์สุดตัว...แต่ใน หัว ❤️ ก็มีแต่เธอออ..
👉 รายการหนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคมนะ 🥳 >> > https://bit.ly/3zA8QK3

#NewBOOKs #NewReleasesJULY2021 #libKMUTNB #KMUTNBLIB

💪 โอลิมปิกก็เชียร์สุดตัว...แต่ใน หัว ❤️ ก็มีแต่เธอออ..
👉 รายการหนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคมนะ 🥳 >> > https://bit.ly/3zA8QK3

#NewBOOKs #NewReleasesJULY2021 #libKMUTNB #KMUTNBLIB

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที...
26/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 14
เรื่องบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
26/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 52)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 52
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
25/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 51)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 51
นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
24/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 50)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 50
นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็น...
24/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

อย่าคิดว่าเสียเวลา แค่มองหาฉลากเขียว ♻️ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการผลิต เพื่อพิชิตโลกร้อน 🌎#libkmutnb #Gree...
24/07/2021

อย่าคิดว่าเสียเวลา แค่มองหาฉลากเขียว ♻️

ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการผลิต เพื่อพิชิตโลกร้อน 🌎

#libkmutnb #Greenlibrary #รักษ์โลก 💚💚
Credit : Thailand Environment Institute

อย่าคิดว่าเสียเวลา แค่มองหาฉลากเขียว ♻️

ลดปริมาณขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนการผลิต เพื่อพิชิตโลกร้อน 🌎

#libkmutnb #Greenlibrary #รักษ์โลก 💚💚
Credit : Thailand Environment Institute

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
23/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 49)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 49
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กลับมาอีกครั้ง! กับบริการที่ทุกคนเลิฟ ❣️ #libkmutnb กดใบชุบให้ GETBOOK แล้วจ้า 🩺📚 พร้อมยืมหนังสือแล้ว คลิกเลย: https://f...
23/07/2021

กลับมาอีกครั้ง! กับบริการที่ทุกคนเลิฟ ❣️ #libkmutnb กดใบชุบให้ GETBOOK แล้วจ้า 🩺

📚 พร้อมยืมหนังสือแล้ว คลิกเลย: https://forms.gle/8ScXz5hM3MeoU31M8
📱 วิธีใช้งาน: https://bit.ly/2TttJY3

กลับมาอีกครั้ง! กับบริการที่ทุกคนเลิฟ ❣️ #libkmutnb กดใบชุบให้ GETBOOK แล้วจ้า 🩺

📚 พร้อมยืมหนังสือแล้ว คลิกเลย: https://forms.gle/8ScXz5hM3MeoU31M8
📱 วิธีใช้งาน: https://bit.ly/2TttJY3

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
22/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 48)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 48
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

💬 “Future Leaders” ผู้นำในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นแบบไหน? 👩🏻‍💻🧑🏻‍💻 แล้วเราจะเริ่มสร้างเยาวชนในวันนี้ ให้เป็นผู้นำเหล่านั้นไ...
22/07/2021

💬 “Future Leaders” ผู้นำในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นแบบไหน?

👩🏻‍💻🧑🏻‍💻 แล้วเราจะเริ่มสร้างเยาวชนในวันนี้ ให้เป็นผู้นำเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง?

นอกจาก 4 ทักษะสำคัญ
💭 Critical Thinking
💡 Creativity
🤝 Collaboration
🗣 Communication

เรายังเชื่อว่า ผู้นำยุคใหม่จะต้องเป็น...

#libkmutnb

รวบรวมทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21 เพื่อคนรุ่นใหม่
.
และสำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าไปได้ที่
.
OCSC001 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม | Creativity and Innovation
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC001+2019/about
.
OCSC002 การสื่อสารและการประสานงาน | Communication and Collaboration
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC002+2019/about
.
OCSC009 การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา | Critical thinking and problem solving
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC009+2019/about
.
CMU040 ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน | Interpersonal Communication Skills in Workplace
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU040+2020/about
.
รับชม Thai MOOC Podcast ย้อนหลังทุก Episode ได้ที่
+ Facebook: shorturl.at/sBJW6
+ Spotify: shorturl.at/hoMPQ
+ Youtube: shorturl.at/egU15
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง
#MOOC #Online #Learning #Free #Courses

🔐 ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกใจ ของดีๆ มีไว้ให้แบ่งปัน#libkmutnb ได้รวบรวมแหล่งการสืบค้นบทความวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ วิทยานิพนธ์ และ...
22/07/2021

🔐 ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกใจ ของดีๆ มีไว้ให้แบ่งปัน

#libkmutnb ได้รวบรวมแหล่งการสืบค้นบทความวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ประเภท Open Access สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดฟรี❗️

🌈 ฐานข้อมูล E-Theses Online Service (EThOS) รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 500,000 รายการ สามารถจำกัดการค้นเฉพาะรายการที่เป็นเอกสาร OA ได้
https://ethos.bl.uk/Home.do

🌈 ฐานข้อมูล Google Scholar ช่วยชี้แหล่งเอกสารฉบับเต็ม มีฟังก์ชัน “Google Scholar Citations” สำหรับการอ้างอิงบทความ สามารถใช้ร่วมกับ MyLOFT ได้
https://scholar.google.com/

🌈 ฐานข้อมูล Digital Library of the Commons (DLC) รวบรวมเอกสารประมาณ 10,700 รายการ สามารถสืบค้นตามประเภทเอกสาร เช่น วันที่, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ
https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/

แล้วอย่าลืมมาลองใช้กันนะคะ 💻

🔐 ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกใจ ของดีๆ มีไว้ให้แบ่งปัน

#libkmutnb ได้รวบรวมแหล่งการสืบค้นบทความวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ประเภท Open Access สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดฟรี❗️

🌈 ฐานข้อมูล E-Theses Online Service (EThOS) รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 500,000 รายการ สามารถจำกัดการค้นเฉพาะรายการที่เป็นเอกสาร OA ได้
https://ethos.bl.uk/Home.do

🌈 ฐานข้อมูล Google Scholar ช่วยชี้แหล่งเอกสารฉบับเต็ม มีฟังก์ชัน “Google Scholar Citations” สำหรับการอ้างอิงบทความ สามารถใช้ร่วมกับ MyLOFT ได้
https://scholar.google.com/

🌈 ฐานข้อมูล Digital Library of the Commons (DLC) รวบรวมเอกสารประมาณ 10,700 รายการ สามารถสืบค้นตามประเภทเอกสาร เช่น วันที่, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ
https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/

แล้วอย่าลืมมาลองใช้กันนะคะ 💻

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที...
21/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 13
เรื่อง บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับ...
21/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 47)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 47
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

How to รักษ์โลก…แบบ Work from Home 🏡🌎อย่ามองข้ามเรื่องใกล้ตัว ที่อาจเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้น#libkmutnb #GreenOffice #รัก...
21/07/2021

How to รักษ์โลก…แบบ Work from Home 🏡🌎

อย่ามองข้ามเรื่องใกล้ตัว ที่อาจเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้น

#libkmutnb #GreenOffice #รักษ์โลก 💚💚
Credit : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

How to รักษ์โลก…แบบ Work from Home 🏡🌎

อย่ามองข้ามเรื่องใกล้ตัว ที่อาจเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้น

#libkmutnb #GreenOffice #รักษ์โลก 💚💚
Credit : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue
Bangkok
10800

เบอร์โทรศัพท์

+6625552147

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🍜หนอนหนังสือฮะ✨
สวัสดีครับแอดมินเพจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางหอสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย มจพ.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สโมสรสัญญาบัตร (กองเรือยุทธการ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สนใจลงชื่อเข้าร่วมตาม Link ด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00น. (ฟรีๆๆๆๆๆตลอดงานค่ะ)
มาใช้ห้องสมุดกันเยอะๆนะค่ะ #หนึ่งมิตรชิดใกล้
พี่เด่นนนนรร