ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(7)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/01/2021

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการเพิ่ม - ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
**การขอเพิ่มรายวิชา** ดำเนินการผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มี.ค. 64
**การขอถอนรายวิชา** Drop ติด W ดำเนินการผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.พ. 64
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ให้ทุนเพื่อสนับสนุนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนว...
30/12/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ให้ทุนเพื่อสนับสนุนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 ทุน รายละเอียดดูจากไฟล์แนบค่ะ

29/12/2020

สำนักบริหารการศึกษาแจ้งว่า
นิสิตที่จะเพิ่ม/ถอนรายวิชา สามารถทำออนไลน์ในระบบ my.ku.th (ไม่ต้องใช้เอกสาร ku3) ได้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์อนุญาตในระบบ

สำหรับการเพิ่มรายวิชา นิสิตจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าวิชาละ 50 บาท

สำหรับการถอนรายวิชา สามารถถอนได้เลย โดยอาจารย์ผู้สอนไม่ต้องอนุญาต และไม่เสียค่าปรับ (เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงถอนรายวิชาล่าช้า)

สำหรับวิชา Algorithm ที่นิสิตยื่นเรื่องให้สำนักงานภาควิชาไปแล้ว นิสิตไม่ต้องไปทำในระบบ (ถ้านิสิตทำในระบบจะได้รับใบแจ้งหนี้)
สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องวิชา Algorithm ให้ทำในระบบ โดยไม่ต้องใช้ใบ ku3

29/12/2020

น.ส.คนิตา หวั่นแสง 6210450431
น.ส.ธัญธิชา หาญศิริสถาพร 6010450349
ให้มารับใบ KU3 คืนจากภาควิชา

MFEC เปิดรับนิสิตฝึกงาน และ รับสมัครพนักงาน 500 คนบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาพัฒนา...
28/12/2020

MFEC เปิดรับนิสิตฝึกงาน และ รับสมัครพนักงาน 500 คน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มสถาบันทางการเงิน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต และอื่น ๆ บริษัทมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์แนะนำบริษัท ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฝึกสหกิจกับทางบริษัท และได้เรียนรู้พร้อมกับพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต
ทั้งนี้ ทาง บริษัท MFEC ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจ ขอความกรุณาทางมหาวิทยาลัยใช้ไฟล์แนบ (MFEC Internship Poster) ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาค่ะ
ลิงค์บรรยากาศการฝึกงานเพิ่มเติมค่ะ
https://www.facebook.com/mfecpeople/videos/223049192423970
https://www.facebook.com/1860364420845616/videos/724534888103777
นักศึกษาสามารถส่ง Resume ขอฝึกสหกิจได้ที่ [email protected]
นอกเหนือจากนี้ ในปี 2564 ทางบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครน้องจบใหม่เข้ามาร่วมงานกับเราเป็นจำนวนมากในหลายตำแหน่ง
ตำแหน่งงานที่รับน้องจบใหม่ก็จะมีตามด้านล่างนี้ค่ะ (สแกน QR code ดูรายละเอียดตำแหน่งงานได้ที่ MFEC รับสมัครพนักงาน 500 คน ค่ะ)
1. Software Developer (Frontend/Backend/Full stack ใช้ technology Java, JavaScript, PHP, C#, .Net, Mobile application iOS android Swift- Kotlin- Fultter)
2. Software Developer (IoT – Java .Net)
3. RPA Developer
4. Helpdesk Engineer
5. System Operator
6. Cloud Engineer
7. Network Engineer
8. Security Engineer
9. Database Administrator
10. BI Developer
11. Data Engineer
หากมีนักศึกษาทีกำลังจะจบใหม่ กำลังมองหางานอยู่ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ [email protected]
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีม Talent Acquisition สำหรับตำแหน่งที่สนใจอื่นๆได้ค่ะ โทร 02-821-7876

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รายละเอียดดูจากไ...
28/12/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รายละเอียดดูจากไฟล์แนบค่ะ

28/12/2020

สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เป็นเวลา 9.00 - 15.30 น.
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น https://ajinomotofoundation.or.th/all-project/educ...
28/12/2020
Ajinomoto foundation มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย – ทุนปริญญาโท ASEAN Scholarship

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น https://ajinomotofoundation.or.th/all-project/education-supports/asean-scholarship/

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย,มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ,50ปี50โรงเรียน,ออกค่ายได้ยิ้ม,ทุนส่งน้องเ...

บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ ของโรค...
28/12/2020

บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21

25/12/2020
Meet

วิชา Project Management and Control ในวันเสาร์ที่ 26 ธค.63 สอนออนไลน์
Classcode : 6hbfqx6
Meet link : https://meet.google.com/lookup/hmwzef52wu

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

ประชาสัมพันธ์โครงการ Youth Creative Programmer 2021 และ MSC Internship 2021 (รับสมัครงาน และฝึกงาน)บริษัท เมโทรซิสเต็มส์...
24/12/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการ Youth Creative Programmer 2021 และ MSC Internship 2021 (รับสมัครงาน และฝึกงาน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทดำเนินธุรกิจด้านไอทีสำหรับธุรกิจครบวงจร มุ่งเน้นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการไอทีเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

อาทิ Internet of thing (IOT), Cloud, Digital transformation, Data security, Business Intelligence แก่ลูกค้าขององค์กร ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มากว่า 30 ปี


บริษัทได้ดำเนินโครงการ University Networking อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสานความร่วมมือระหว่างบริษัทและสถาบันการศึกษา ในด้าน

1) การสนับสนุนด้านนักศึกษาฝึกงาน (Internship)

2) การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในด้าน IT สำหรับธุรกิจ (Knowledge Sharing, Guest speaker)

3) สนับสนุนทางอาชีพแก่นิสิตนักศึกษา (Career Opportunity)โดยในปี 2021 บริษัทได้มุ่งเน้นการสนับสนุนโอกาสทางด้านอาชีพสำหรับนักศึกษาที่คาดว่ากำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2564 รวมถึงศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา 1-3 ปี ในโครงการ Youth Creative Programmer 2021 (YCP)

ผ่านรูปแบบการอบรมเข้มข้นระยะสั้น โดยเรียนรู้การใช้งานและการเขียนโปรแกรมบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ IBM Power I โดย ภาษา Report Program Generator (RPG)

และ โครงการ MSC Internship 2021 มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ในการเลือกเรียนรู้ตามโครงการที่ตนสนใจ อันจะเป็นการเตรียมทักษะให้พร้อมต่อการปฎิบัติงานในโลกธุรกิจ

และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

ในการนี้จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์มายังท่านในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ Youth Creative Programmer 2021 (YCP) และโครงการ MSC Internship 2021

ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

More information :

About MSC : https://www.metrosystems.co.th/home-th/

MSC Career : https://www.metrosystems.co.th/home-careers-th/

Career at MSC Group (Page Facebook) : https://www.facebook.com/CAREERMSCGROUP

ประชาสัมพันธ์โครงการ KU BUDDYรายละเอียดดูจากไฟล์แนบค่ะ สมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
24/12/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการ KU BUDDY
รายละเอียดดูจากไฟล์แนบค่ะ สมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

24/12/2020

นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียน วิชา 01418232 Algorithm Design and Analysis หมู่ 1 และหมู่ 200 ให้ส่งใบ KU3 ที่พี่ก้อย เพื่อทำเรื่องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงล่าช้า (ใบ KU3 ให้อ.ที่ปรึกษา และอ.ผู้สอนเซ็นให้เรียบร้อยก่อนส่ง)

24/12/2020

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 01175114 Table Tennis for Health หมู่ 200 อาจารย์ณัฐพงศ์ ให้นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดการเรียน การสอน ใน my.ku.ac.th

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/12/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การยื่นขอจบการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 21 ธ.ค.63 – 6 ม.ค.64
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 25 ม.ค. – 9 ก.พ.64
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้ว
พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะตนเอง***

23/12/2020

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 01418475-60 Software Testing and Verification ให้มาเซ็นชื่อรับรองการย้ายเวลาเรียน ที่ห้องสำนักงานภาควิชา ด่วน

23/12/2020

พรุ่งนี้วิชา cal 2 เปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์ ให้นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ google classroom ของรายวิชาค่ะ

22/12/2020
22/12/2020

วิชา compiler 01418334 เริ่มเรียนหลัง midterm เวลาเดียวกับ automata 01418333

เปิดรับสมัครแล้ว!!!📢📢ทุนนวัตกรรมดิจิทัล (ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี พ.ศ. 2563) เหมาะสำหรับ : ☆ ผู้ที่กำลังศึกษ...
21/12/2020
ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation) | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

เปิดรับสมัครแล้ว!!!

📢📢ทุนนวัตกรรมดิจิทัล (ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี พ.ศ. 2563)

เหมาะสำหรับ :
☆ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย/จบปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Science
☆ ผู้มีความสนใจงานด้านการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
☆ ผู้ที่มีความสนใจในการ forecast เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ เช่น นโยบายการคลัง นโยบายด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ
☆ ผู้ที่มีทักษะพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และร่วมขับเคลื่อนงานสำคัญของประเทศ

มาร่วมทำงานแบบ project-based ในหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยเทียบเท่าเอกชน
โดยช่วง 2 ปีแรกมีโอกาสได้รับเงินเดือนรวมเงินชดเชยการศึกษา เฉลี่ยกว่า 40,000 บาท/เดือน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศ) และ เฉลี่ยกว่า 80,000 บาท/เดือน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือต่างประเทศ) ขึ้นอยู่กับผลงานครับ กับสวัสดิการสุดปัง
พร้อมความมั่นคงในอาชีพ ได้ร่วมงานกับโค้ช/ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาชั้นนำ และได้เสริมสร้าง profile งานสายเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ Big Data

มาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Data-driven Thailand
รายละเอียดตามประกาศ

https://www.ocsc.go.th/scholarship/digitaltransformation

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

21/12/2020

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 01418334-60 Compiler Technique หมู่ 1 ให้มาลงชื่อขอเปลี่ยนตารางเรียนที่ห้องสำนักงานภาควิชา

21/12/2020

6010450519
นายพัสกร เจริญร่าง
6110451291
นายชัยวัฒน์ ก่อนเก่า
6210450661
นายภูมินทร์ สินพิบูลย์
ให้ถอนวิชา 01418232-60 Algorithm Design and Analysis หมู่ 200

21/12/2020

Google Classroom

Audit ykww5op
IoT lilrrhv

20/12/2020

Class เรียนรายวิชา 01418333 Automata Theory ที่สอนโดย อ.นพดล ของวันที่ 22, 23, 29, และ 30 ธันวาคม จะเป็นออนไลน์ทั้งหมดให้นิสิตติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง google classroom

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20แนว...
20/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20

แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือได้เดินทางไปทำภารกิจในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ให้นิสิตเรียนผ่านระบบออนไลน์จากที่พักโดยแจ้งรายชื่อและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้มหาวิทยาลัยทราบใน google form ของสานักบริหารการศึกษา ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/covid-19-std-report เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการประสานอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อจัดการสอนออนไลน์หรือมอบหมายงานให้แก่นิสิตต่อไป โดยให้นิสิตงดการเดินทางไปในที่ต่าง ๆ และเฝ้าสังเกตอาการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาทันที

2. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบงานที่เหมาะสมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานต่อเนื่องอย่างเรียบร้อย

3. สำหรับนิสิตและบุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ได้พักอาศัยหรือเดินทางไปทำภารกิจในจังหวัดสมุทรสาคร ให้งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนต่างชาติอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น และเขตจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ต่อไปอย่างเคร่งครัด

20/12/2020

จันทร์ 21 ธค. ทุกวิชาของอ.วรเศรษฐ อ.สอนออนไลน์นะ

แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบันขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั...
20/12/2020
แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

แบบสำรวจการเดินทางของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่เดินทางไปกลับในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ( COVID-19) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี นครปฐม ฯลฯ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo9PXzsrl5rxQwJFdIA29EQcJWcCrddKheEC69-vzfjw42Pg/viewform?usp=pp_url

ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ที่เดินทางไปกลับในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด...

20/12/2020
สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18/12/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แจ้งให้นิสิตทราบ สามารถยื่น
KU3-Online ผ่านระบบ
ได้ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 63 เวลา 23.59 น

นิสิตที่มีปัญหาไม่สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ในช่วงเวลา 16.00 น.
ให้เข้าระบบเพื่อเพิ่ม-ถอน ได้ใหม่ค่ะ

18/12/2020

วิชา 418472 หมู่ 200
วิชา 418499 หมู่ 11 12 13 14 200 201 202 203 204
รอดูในระบบ my.ku รอสน.บริหารขึ้นให้ก็จะลงทะเบียนเรียนได้เลย

18/12/2020

- วิชา 418232 Algorithm หมู่ 1 และ 200
- วิชา 418472-55 หมู่ 200
- วิชา 418499-60 หมู่ 15
นิสิตยังถอนออกไม่หมด ให้รีบถอนออกภายในวันนี้

18/12/2020

วิชา 01418471 หมู่ 1 และหมู่ 200 นิสิตเข้าไป add ในระบบได้แล้ว

18/12/2020

วิชา 01418472 หมู่ 1 , 200
วันเสาร์ที่ 19 ธค. 63 งดเรียน

18/12/2020

วิชา 01418390 เตรียมสหกิจศึกษา ในวันเสาร์ที่ 19 ธค.63 เวลา 9.00 -11.00 น. ห้อง SC45-710 ขอให้นิสิตทุกคนเข้าเรียนค่ะ

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 562 5444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำหรับนิสิตที่ได้ลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา 01418351 ขอให้เข้าฟังคำชี้แจงในชั่วโมงบรรยายสัปดาห์แรกนะคะ
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969 ,
ค่าเทอมเท่าใลค่ะ
Hello. My name is Berly Setiawan as a representative IPB University Computer Science Student Association, Indonesia. We would like to inform you that the Computer Science Student Association of IPB University held an IT Today IPB 2020 event. This year IT Today held a UX Today Competition. UX Today is a competition that focuses on creating user experience designs for a website or mobile-based application. Affiliated with IPB University ACM SIGCHI Student Chapter, This competition is open to all active undergraduate students at the International University. Each team is consisting of a maximum of three people from the same University. We want to invite Department of Computer Science, Kasetsart University to participate in the UX Today Competition. The registration fee is Free for undergraduate student. You can register at www.ittoday.id before 5th August 2020, 11:59 PM GMT. I really hope Department Computer Science, Kasetsart University can take part in the UX Today Competition. For rulebook UX Today Competition can be accessed through the following link : https://bit.ly/UXTODAYRulebook Thanks, Berly Setiawan
กำลังทำเรื่องเปิดวิชา Cobol Programming 01418213 มีใครสนใจจะลงบ้างมั้ยครับ
อยากได้รุ่นพี่ให้คำปรึกษาเรื่องการเข้าของ รอบ1 อ่ะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องการเรียนด้วย รบกวนขอคอนแทคหน่อยนะครับ
📣“สมัครและสัมภาษณ์ทันที” ตำแหน่งที่เปิดรับ 👉 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา วิธีการสมัคร ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/Page0.aspx?id=104 ขั้นตอนที่ 3 : Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครงาน และยื่นเอกสารด้วยตัวเองจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที ณ อาคารบริหาร พระราม 9 (แยกผังเมือง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
ขออนุญาต Admin ลงประกาศครับ 🔥🔥🔥รับสมัคร น้อง ๆ มาช่วยทดสอบระบบ ครึ่งวัน 300 บาท ขอเพียงมีมือถือ iPhone6 ขึ้นไป ใครสนใจทักมาเลยครับ 094-5356463 พี่กันธิ์
ธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสนใจงานทางด้านไอทีเข้าร่วมงานกับธนาคาร ในการก้าวสู่การเป็น Invisible Banking ร่วมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
รักกันชอบกัน อย่าให้ฉันรันบน IE
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
สวัสดีทุกท่านค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ 😊 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัคร ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา คุณสมบัติ ดังนี้ -ปริญญาตรี-โททุกสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานคอมพิวเตอร์ -มีความสามารถในการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น -มีความสามารถในการผลิตสื่อการสอน และสร้างสรรค์งานกราฟฟิคเพื่อใช้ในการทำสื่อการสอนได้ -มีความสามารถในการทำงานถ่ายภาพ -วีดีโอ และตัดต่อภาพ-วีดีโอ ได้ วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.ektra.ac.th/job.html และกรอกใบสมัครล่วงหน้า ส่งประวัติย่อและรูปถ่าย หรือส่งใบสมัครมายังอีเมล์ [email protected] สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 14.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สถานที่ติดต่อ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เลขที่ 336/7 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ฝ่ายบุคคล แผนกธุรการประถม โทรศัพท์ 0-2212-9930-1 แผนที่ http://ektra.ac.th/contact.html ขอบคุณค่ะ