ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5)

เปิดเหมือนปกติ

30/08/2021
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564
30/08/2021

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564

Career center, SCG หน่วยงานที่ดูแลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้กับ SCGได้เปิดรับสม...
27/08/2021
COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM 2021 : SEMISTER 2, SCG (ฝึกงานสหกิจศึกษา)

Career center, SCG หน่วยงานที่ดูแลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้กับ SCG
ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจ ภาคเรียนที่ 2/2564 วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามรายละเอียดแนบ หรือ สามารถสมัครผ่านทาง Link นี้ https://forms.gle/EPxRWM4AcCZJAPUL6

27/08/2021

📢 ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การคืนเงิน/การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังยืนยันรับสิทธิ์ลดหย่อน มก. บางเขน

⭐️⭐️การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
👉นิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม จะได้รับเงินในช่วงวันที่ 30 ส.ค. - 5 ก.ย. 64
👉นิสิตที่ยืนยันหลังวันที่ 14 สิงหาคม จะได้รับเงินคืน 15 วันทำการนับจากยืนยันสิทธิ์
👉การคืนเงินจะแจ้งผ่าน Email มก. หรือนิสิตสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้ที่เว็บยืนยันสิทธิ์ https://dd.ku.ac.th/discountreg/

⭐️⭐️การพิมพ์ใบเสร็จ KU2/การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในส่วนที่ค้างชำระ)
👉ดำเนินการได้ที่ https://my.ku.th/login
👉ใบเสร็จรับเงิน KU2 พิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564
👉การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในส่วนที่ค้างชำระ) สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

📣📣 ประกาศ!!!! สำรวจความต้องการรับวัคซีน AZ ของนิสิต มก. เข็มที่ 1          มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ สำรวจควา...
26/08/2021

📣📣 ประกาศ!!!! สำรวจความต้องการรับวัคซีน AZ ของนิสิต มก. เข็มที่ 1

มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ สำรวจความต้องการรับวัคซีนของนิสิต มก. เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีนทุกกรณี**

ขอให้นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 ที่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. บางเขน ได้ สามารถแจ้งความจำนง เพื่อเป็นข้อมูลสำรวจให้มหาวิทยาลัยใช้ในการบริหารจัดการปริมาณวัคซีนที่เหมาะสมกับความต้องการต่อไป

ทั้งนี้ นิสิตสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจด้วยการสแกนQR Code หรือคลิก link https://forms.gle/G4SFerV4LrMdsSR68 ภายในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

** หมายเหตุ : นิสิตดังกล่าวข้างต้นต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์แล้ว
: นิสิตดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นนิสิตที่จบการศึกษาแล้วหรืออยู่ในระหว่างรอรับพระราชทานปริญญาบัตร
: นิสิตดังกล่าวข้างต้นรวมถึงนิสิตที่เคยลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอพ NisitKU แต่มิได้รับการฉีดด้วยสาเหตุต่างๆ
: กำหนดการนัดหมายฉีดวัคซีนสำหรับนิสิตกลุ่มดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกาศให้นิสิตทราบในภายหลัง

📣📣 ประกาศ!!!! สำรวจความต้องการรับวัคซีน AZ ของนิสิต มก. เข็มที่ 1

มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ สำรวจความต้องการรับวัคซีนของนิสิต มก. เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังมิได้รับวัคซีนทุกกรณี**

ขอให้นิสิตปัจจุบันทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 ที่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. บางเขน ได้ สามารถแจ้งความจำนง เพื่อเป็นข้อมูลสำรวจให้มหาวิทยาลัยใช้ในการบริหารจัดการปริมาณวัคซีนที่เหมาะสมกับความต้องการต่อไป

ทั้งนี้ นิสิตสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบสำรวจด้วยการสแกนQR Code หรือคลิก link https://forms.gle/G4SFerV4LrMdsSR68 ภายในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

** หมายเหตุ : นิสิตดังกล่าวข้างต้นต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์แล้ว
: นิสิตดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นนิสิตที่จบการศึกษาแล้วหรืออยู่ในระหว่างรอรับพระราชทานปริญญาบัตร
: นิสิตดังกล่าวข้างต้นรวมถึงนิสิตที่เคยลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอพ NisitKU แต่มิได้รับการฉีดด้วยสาเหตุต่างๆ
: กำหนดการนัดหมายฉีดวัคซีนสำหรับนิสิตกลุ่มดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประกาศให้นิสิตทราบในภายหลัง

ขออนุญาตแจ้งข้อมูลรายชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 60 ที่ยังไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ทางงานบริการการศึกษารับการป...
26/08/2021

ขออนุญาตแจ้งข้อมูลรายชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 60 ที่ยังไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

ทางงานบริการการศึกษารับการประสานงานข้อมูลรายชื่อรายชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 60 ที่ยังไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนิสิต มีดังนี้
1. นิสิตที่ยังไม่จบการศึกษา ขอให้ภาควิชาต่างๆ แจ้งนิสิตให้ทราบเพื่อนิสิตจะได้สอบภาษาอังกฤษและมีชื่อเข้ารับปริญญาในปีถัดไป

2. นิสิตที่ยื่นจบการศึกษาแล้ว และยังไม่ได้ส่งคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หากมีหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือยื่นแล้ว รายชื่อตกหล่นก็ขอให้เข้าไปยื่นคะแนนได้อีกครั้งที่ bit.ly/ENGq01 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564

ขออนุญาตแจ้งข้อมูลรายชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 60 ที่ยังไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

ทางงานบริการการศึกษารับการประสานงานข้อมูลรายชื่อรายชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 60 ที่ยังไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนิสิต มีดังนี้
1. นิสิตที่ยังไม่จบการศึกษา ขอให้ภาควิชาต่างๆ แจ้งนิสิตให้ทราบเพื่อนิสิตจะได้สอบภาษาอังกฤษและมีชื่อเข้ารับปริญญาในปีถัดไป

2. นิสิตที่ยื่นจบการศึกษาแล้ว และยังไม่ได้ส่งคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หากมีหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือยื่นแล้ว รายชื่อตกหล่นก็ขอให้เข้าไปยื่นคะแนนได้อีกครั้งที่ bit.ly/ENGq01 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564

24/08/2021
นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาใน www.cs.sci.ku.ac.th และโปรดด...
23/08/2021
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มก.

นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาใน www.cs.sci.ku.ac.th และโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิตแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา ซึ่งใช้เวลา 2 วันทำการ
https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน จากลิงค์หน้าเว็บภาคฯ และลงนามรับเงินในเอกสารดังกล่าว
3. นิสิตสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีของนิสิต เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ของธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี และธนาคารทหารไทย โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรนิสิต โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. นิสิตนำส่งเอกสาร ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ใส่ซองติดแสตมป์ และส่งไปรษณีย์มายังโครงการ ป.ตรีฯ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
"นางพุทธชาติ ตรีภาส
(ยื่นทุนการศึกษา)
ตู้ ปณ.1082
ปณฝ.เกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10903 "
**โดยกำหนดวันประทับตราไปรษณีย์ วันสุดท้ายไม่เกิน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
**หากทางโครงการฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบแล้ว ก็จะดำเนินการต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม :
0-2562-5444 ต่อ 647208
หรือ [email protected]
Link ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
https://cs.sci.ku.ac.th/2021/08/23/%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1-2/

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ทุนทำงานนิสิต มก.# 2 รับสมัคร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับ ทุกชั้นปี และทุกวิทยาเขต เข้ารับทุนช่วยเหลือนิสิตที่...
20/08/2021

ทุนทำงานนิสิต มก.# 2
รับสมัคร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับ ทุกชั้นปี และทุกวิทยาเขต เข้ารับทุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบ Covid-19

ระยะเวลาทำงาน ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

(stars) รับสมัคร!! Influencer เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ SDGs ของคณะวิทยาศาสตร์(pencil) คณะวิทยาศาสตร์กำลังรับสมัครนิสิตท...
20/08/2021
รับสมัคร!! Influencer เพื่อประซาสัมพันธ์โครงการ SDGs ของคณะวิทยาศาสตร์

(stars) รับสมัคร!! Influencer เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ SDGs ของคณะวิทยาศาสตร์

(pencil) คณะวิทยาศาสตร์กำลังรับสมัครนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกให้เป็น Influencer ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โครงการ SDGs ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดงานไม่ยุ่งยาก Influencer จะได้รับการอบรมและมีค่าตอบแทนหากผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

(red flag) ผู้สนใจส่งชื่อ นามสกุลและรหัสนิสิตได้ที่ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ อีเมล์ [email protected]
รายละเอียดโครงการ: https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/5969-2
Deadline: 27 สิงหาคม 2564
สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด

คณะวิทยาศาสตร์กำลังรับสมัครนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกให้เป็น Influencer ทำหน้าที่ประซาสัมพันธ์ โครง...

ช่องทางการติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก.
19/08/2021

ช่องทางการติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ช่องทางการติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

บริษัท Code-D 789 จำกัด เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการ Code-D Academy ถอดรหัส Coding สู่เส้นทาง Programme...
19/08/2021

บริษัท Code-D 789 จำกัด เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการ Code-D Academy ถอดรหัส Coding สู่เส้นทาง Programmer"
หลักสูตรออนไลน์เข้มข้น เน้นลงมือทำ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เจาะลึกเนื้อหาที่ใช้ทำงานจริง ๆ
✅ C#
✅ Xamarin
✅ WPF
.
สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้
⭐️ รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท
⭐️ เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้เป็นพนักงานทดลองงานของ บริษัท Code-D 789 พร้อมรับเงินตั้งต้นการทำงานมูลค่า 25,000 บาท
⭐️ หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ตามเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือน จะได้รับการเป็นพนักงานสัญญาจ้างของเรา 1 ปี
.
ขอเพียงแค่คุณ จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ และมีเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน
ตลอดระยะเวลา 5 เดือนหรือจบหลักสูตร
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 12 กันยายน 2564
👉🏻 คลิกเลย : https://bit.ly/3CUNDNt
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3k8aywh
.
🔺 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Code-D Academy
Powered by Hatari Wireles

บริษัท Code-D 789 จำกัด เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการ Code-D Academy ถอดรหัส Coding สู่เส้นทาง Programmer"
หลักสูตรออนไลน์เข้มข้น เน้นลงมือทำ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เจาะลึกเนื้อหาที่ใช้ทำงานจริง ๆ
✅ C#
✅ Xamarin
✅ WPF
.
สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้
⭐️ รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท
⭐️ เมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้เป็นพนักงานทดลองงานของ บริษัท Code-D 789 พร้อมรับเงินตั้งต้นการทำงานมูลค่า 25,000 บาท
⭐️ หากสามารถผลิตผลงานและพัฒนาทักษะได้ตามเกณฑ์ของช่วงทดลองงาน 4 เดือน จะได้รับการเป็นพนักงานสัญญาจ้างของเรา 1 ปี
.
ขอเพียงแค่คุณ จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ และมีเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน
ตลอดระยะเวลา 5 เดือนหรือจบหลักสูตร
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 12 กันยายน 2564
👉🏻 คลิกเลย : https://bit.ly/3CUNDNt
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3k8aywh
.
🔺 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Code-D Academy
Powered by Hatari Wireles

19/08/2021
www.sci.ku.ac.th

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ปี 2564 เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ ระดับ ป.โท และป.เอก

เงื่อนไข: (1) เกรดตามระบุในเอกสาร (2) ต้องมีการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ อ่านรายละเอียดและใบสมัครในเอกสารด้านล่างนะคะ

ส่งใบสมัคร ภายใน 26 สิงหาคม 64

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2021/08/grad-SciKU-2564.pdf

17/08/2021
cs.sci.ku.ac.th

ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://cs.sci.ku.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/img05184.pdf

นิสิตที่สนใจ ส่งหลักฐานด่วนๆๆๆ ณ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาญสุคนธ์ โทร 081-732-0331 หรือ ทางอีเมล : [email protected]

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ โครงการ GROWTH MINDSET เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน หัวข้อ จุดแข็งและคุณค่าของชีวิต ศักยภาพ...
16/08/2021

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ โครงการ GROWTH MINDSET เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน หัวข้อ จุดแข็งและคุณค่าของชีวิต ศักยภาพที่ยั่งยืนของบุคคล ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์
นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตามลิ้งแนบค่ะ https://bit.ly/3sirjbH

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ โครงการ GROWTH MINDSET เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน หัวข้อ จุดแข็งและคุณค่าของชีวิต ศักยภาพที่ยั่งยืนของบุคคล ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์
นิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตามลิ้งแนบค่ะ https://bit.ly/3sirjbH

“National Software Contest 2022”นิสิตสามารถติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่อาจารย์ทุกท่าน สามารถส่งได้ตั้งแต่ ปี 1-4 หากมี...
16/08/2021

“National Software Contest 2022”
นิสิตสามารถติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่อาจารย์ทุกท่าน
สามารถส่งได้ตั้งแต่ ปี 1-4 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
[email protected]

https://cs.sci.ku.ac.th/2021/08/16/national-software-contest-2022/

“National Software Contest 2022”
นิสิตสามารถติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่อาจารย์ทุกท่าน
สามารถส่งได้ตั้งแต่ ปี 1-4 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
[email protected]

https://cs.sci.ku.ac.th/2021/08/16/national-software-contest-2022/

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน        บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเก...
13/08/2021

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า SAP

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

TEL: 02-1265467

Mail: [email protected]

website: http://www.phoenix-works.com

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า SAP

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

TEL: 02-1265467

Mail: [email protected]

website: http://www.phoenix-works.com

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตปริญญาตรี ชั...
11/08/2021
ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำ

ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4 ที่สนใจขอให้รีบยื่นใบสมัคร ด่วน!!!!!!
สมัครได้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
รายละเอียดตามแนบ
https://cs.sci.ku.ac.th/2021/08/11/%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80/

©  2021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | มก.. Built using WordPress and the Mesmerize Theme

Outreach Center of Yuanze University in Thailand”https://www.facebook.com/337467783021980/posts/3694935803941811/?d=n
11/08/2021

Outreach Center of Yuanze University in Thailand”
https://www.facebook.com/337467783021980/posts/3694935803941811/?d=n

ทางYuanZe University เปิดรับฟังการสัมมนาแนะนำมหาวิทยาลัย (ภาคภาษาไทย)

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-10:00น. (เวลาไทย)

✅ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย
✅พูดคุยกับรุ่นพี่คณะบริหารธุรกิจ
✅ตอบคำถามต่างๆที่สงสัยในการเรียนไต้หวัน,ทุนการศึกษาและชีวิตในYZU

ลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ : shorturl.asia/nyebd
การเข้ารับฟังผ่านทาง : Microsoft TEAM
ใกล้วันสัมมนาจะมีอีเมลล์ส่งไปแจ้งเตือนท่าน

11/08/2021

รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าทุนละ 30,000 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามคำตัดสินของคณะกรรมการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทางบริษัทจะประกาศให้ทราบนิสิตที่ได้รับทุนให้ทราบอีกครั้ง พร้อมเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต 02-118-0150-9 ต่อ 8551-8553 หรือ 02-118-0175

10/08/2021
dd.ku.ac.th

ขอให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าเทอม 50%
ตามนโยบายกระทรวงอว. และรัฐบาล ร่วมกับมก.

1. ศึกษารายละอียด การลดหย่อน และคำถามที่ถามบ่อย ที่นี่
https://registrar.ku.ac.th/covidrefund

2. เตรียมบัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชน

3. ลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์ ด้วย Account @ku.th
https://dd.ku.ac.th/discountreg
(ได้ถึง 31 ส.ค. 64)

09/08/2021

ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับปริญญา ทุกวิทยาเขต ดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเทอม 50%) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เข้ายืนยันสิทธิ์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/covidrefund

*** เนื่องด้วยเป็นข้อกำหนดของภาครัฐซึ่งนิสิตทุกคนจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ โดยถือเป็นการลงนามด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ดังนั้น นิสิตจึงจะต้องเข้าดำเนินการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ***

“Computer Science Department-KU in SlumJUMP”
07/08/2021

“Computer Science Department-KU in SlumJUMP”

“Computer Science Department-KU in SlumJUMP”

เรียนนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (รหัส 60 )      เนื่องจาก มก มีนโยบายออนไลน์ 100% จึงขอปรับรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์...
06/08/2021

เรียนนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (รหัส 60 )
เนื่องจาก มก มีนโยบายออนไลน์ 100% จึงขอปรับรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์สหกิจศึกษา
ขอให้นิสิตส่ง ไฟล์โปสเตอร์ 1 ไฟล์ และไฟล์วิดีโอนำเสนอโปสเตอร์ความยาว 3-5 นาที อีก 1 ไฟล์ แทนค่ะ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

สิ่งที่ต้องส่งภาควิชาฯ ( แนบเมลส่งไฟล์ให้ พี่กิ๊ฟ [email protected] )

 ไฟล์โปสเตอร์ 1 ไฟล์ ขนาด A1
 ไฟล์วิดีโอนำเสนอโปสเตอร์ความยาว 3-5 นาที อีก 1 ไฟล์
 แบบฟอร์มตรวจงานที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

เรียนนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 (รหัส 60 )
เนื่องจาก มก มีนโยบายออนไลน์ 100% จึงขอปรับรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์สหกิจศึกษา
ขอให้นิสิตส่ง ไฟล์โปสเตอร์ 1 ไฟล์ และไฟล์วิดีโอนำเสนอโปสเตอร์ความยาว 3-5 นาที อีก 1 ไฟล์ แทนค่ะ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

สิ่งที่ต้องส่งภาควิชาฯ ( แนบเมลส่งไฟล์ให้ พี่กิ๊ฟ [email protected] )

 ไฟล์โปสเตอร์ 1 ไฟล์ ขนาด A1
 ไฟล์วิดีโอนำเสนอโปสเตอร์ความยาว 3-5 นาที อีก 1 ไฟล์
 แบบฟอร์มตรวจงานที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

06/08/2021

วิชา SA 01418321
1.ทุกหมู่ มี Assignment เก็บคะแนน 3 คะแนน ส่ง ภายในวันอาทิตย์ 8 สค. 16:00
2. หมู่วันเสาร์ (2,201) วันที่ 7 สค. เริ่มสอน 16:00-18:00 ครับ
อาจารย์ต้องเข้าประชุม SlumJUMP 13-16:00

05/08/2021

ขอให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกระดับปริญญา ทุกวิทยาเขต ดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเทอม 50%) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เข้ายืนยันสิทธิ์ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/covidrefund

*** เนื่องด้วยเป็นข้อกำหนดของภาครัฐซึ่งนิสิตทุกคนจะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ โดยถือเป็นการลงนามด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ดังนั้น นิสิตจึงจะต้องเข้าดำเนินการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ***

📣📣แบบฟอร์มขอเงินคืน📣📣ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภ...
04/08/2021

📣📣แบบฟอร์มขอเงินคืน📣📣
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญาตรี
♦️นิสิตสามารถยื่นขอเงินคืนได้ผ่านทาง
https://dd.ku.ac.th/discountreg/
‼️เปิดระบบวันที่ 3 สิงหาคม 2564‼️
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละอียด การลดหย่อน และคำถามที่ถามบ่อย ที่นี่
https://registrar.ku.ac.th/covidrefund
2. เตรียมบัญชี PromptPay ที่ผูกกับบัตรประชาชน
3. ลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์ ด้วย Account @ku.th
https://dd.ku.ac.th/discountreg
(ได้ถึง 31 ส.ค. 64)
4. รอรับเงินผ่านบัญชี PromptPay ภายใน 15 ทำการ
❗️กรณีนิสิตที่ไม่มีบัญชี PromptPay
ให้ดำเนินการสมัครบัญชีPromptPayที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
‼️ทางมหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชี PromptPay เท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
เพจสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/kuregistrar/

📣📣แบบฟอร์มขอเงินคืน📣📣
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญาตรี
♦️นิสิตสามารถยื่นขอเงินคืนได้ผ่านทาง
https://dd.ku.ac.th/discountreg/
‼️เปิดระบบวันที่ 3 สิงหาคม 2564‼️
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละอียด การลดหย่อน และคำถามที่ถามบ่อย ที่นี่
https://registrar.ku.ac.th/covidrefund
2. เตรียมบัญชี PromptPay ที่ผูกกับบัตรประชาชน
3. ลงทะเบียนยืนยันเลือกรับสิทธิ์ ด้วย Account @ku.th
https://dd.ku.ac.th/discountreg
(ได้ถึง 31 ส.ค. 64)
4. รอรับเงินผ่านบัญชี PromptPay ภายใน 15 ทำการ
❗️กรณีนิสิตที่ไม่มีบัญชี PromptPay
ให้ดำเนินการสมัครบัญชีPromptPayที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
‼️ทางมหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชี PromptPay เท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
เพจสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/kuregistrar/

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 562 5444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
เปิดวิชา 01355202 Eng 4 Writing ภาคเป ใครจะลง Summer ลงชื่อ นามสกุล รหัสนิสิตไว้ได้เลย
https://www.joinclubhouse.com/room/mgl0jVgE ใครสนใจงานสาย Blockchain กับ Bitkub เข้ามาพรีเซนต์ตัวเองได้นะครับ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานด่วนเหลือ 2 ตำแหน่งเท่านั้น ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักพัฒนางาน IoT Device and IoT Backend Developers สำหรับงานด้านอุปกรณ์ Payments ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ เปิดรับสมัครนักพัฒนางาน IoT ด้านอุปกรณ์ Payment และ IoT Cloud Plantform ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
สำหรับนิสิตที่ได้ลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา 01418351 ขอให้เข้าฟังคำชี้แจงในชั่วโมงบรรยายสัปดาห์แรกนะคะ
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969 ,
ค่าเทอมเท่าใลค่ะ
Hello. My name is Berly Setiawan as a representative IPB University Computer Science Student Association, Indonesia. We would like to inform you that the Computer Science Student Association of IPB University held an IT Today IPB 2020 event. This year IT Today held a UX Today Competition. UX Today is a competition that focuses on creating user experience designs for a website or mobile-based application. Affiliated with IPB University ACM SIGCHI Student Chapter, This competition is open to all active undergraduate students at the International University. Each team is consisting of a maximum of three people from the same University. We want to invite Department of Computer Science, Kasetsart University to participate in the UX Today Competition. The registration fee is Free for undergraduate student. You can register at www.ittoday.id before 5th August 2020, 11:59 PM GMT. I really hope Department Computer Science, Kasetsart University can take part in the UX Today Competition. For rulebook UX Today Competition can be accessed through the following link : https://bit.ly/UXTODAYRulebook Thanks, Berly Setiawan