Clicky

สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวท

สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวท ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

#ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงาน  โดยนางกาญจนา เจริญนนทสิท...
16/03/2023

#ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงาน โดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทองได้ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนในชุมชนหงส์ประยูร 1
-----------------------------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ออกประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิ...
16/03/2023

#ออกประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้งบประมาณ 2566 ณ ชุมชนนารีนคร12 โดย ให้คำแนะนำการดูแลแผลกดทับ การพลิกตะแคงตัวทุก2-4ชม. และการทำความสะอาดหลังปัสสาวะอุจจาระทันที
-----------------------------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#สำรวจสถานที่จำหน่ายอาหารวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายก...
16/03/2023

#สำรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ให้มายื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเท...
15/03/2023

#ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และใส่เกร็ดซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชน ช.รุ่งเรืองพัฒนา 6
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์...
15/03/2023

#ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ออกดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนศศิภา ครั้งที่ 3
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#กำจัดวัชพืชบริเวณคลองงิ้วค่อม วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ...
15/03/2023

#กำจัดวัชพืชบริเวณคลองงิ้วค่อม

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองงิ้วค่อม
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ซ่อมแซมถนนวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบา...
15/03/2023

#ซ่อมแซมถนน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลบางบัวทอง และบริเวณทางเชื่อมหมู่บ้านริมน้ำนนท์นที
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตลาดเทียมเจริญวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิท...
15/03/2023

#ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตลาดเทียมเจริญ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณตลาดเทียมเจริญ
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตร...
15/03/2023

#ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
มอบหมายให้นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองบางบัวทองลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ณ ชุมชนหลังวัดโมรี
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#ตรวจเยี่ยมสนามสอบวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดย นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนต...
15/03/2023

#ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดย นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองมอบหมายให้สำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร นำคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ระดับสนามสอบ) โดยใช้สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และ สนามสอบโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง ซึ่งทั้งสองสนามสอบจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านหงส์ประยูรวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริ...
14/03/2023

#ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านหงส์ประยูร

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านหงส์ประยูร
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ตัดหญ้าริมทางซอยเปี่ยมสุขวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ ...
14/03/2023

#ตัดหญ้าริมทางซอยเปี่ยมสุข

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการตัดหญ้าริมทางซอยเปี่ยมสุข เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม และสะดวกต่อการสัญจรของประชาชน
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นาย...
14/03/2023

#ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และใส่เกร็ดซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชน ช.รุ่งเรืองพัฒนา
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเท...
14/03/2023

#เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกิด และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และชุมชน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3) พร้อมสอนสุขศึกษาในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ตามแพทย์นัดฯ ณ ชุมชนจันทิมาธานี จำนวน 1 ราย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอดวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นาย...
14/03/2023

#ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด พร้อมสอนสุขศึกษาในการปฏิบัติตัวหลังคลอด การพบแพทย์ตามนัด และการรับวัคซีนของบุตรตามเกณฑ์ ณ ชุมชนหงส์ประยูร 1 จำนวน 1 ราย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นา...
14/03/2023

#ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้า

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมกับแขวงทางหลวงนนทบุรี ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้า บริเวณหน้าร้านอาหารญีญวณ ที่ทรุดตัวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า และต้องอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #รายงานผู้เข้ามารับบริการงานทะเบียนและบัตรฯ  เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามนโยบาย นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์...
14/03/2023

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#รายงานผู้เข้ามารับบริการงานทะเบียนและบัตรฯ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ตามนโยบาย นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดให้บริการวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันหยุดต่อเนื่อง)

#วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 มีประชาชนมาใช้บริการ
-ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน 48 ราย
-แจ้งตาย 1 ราย
-คัดรับรองรายการบุคคล 3 ราย
-แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 3 ราย
-แจ้งย้ายภายในเขต 1 ราย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ติดตั้งเสาไฟจราจรบนสะพานแขวงทางหลวงนนทบุรี จะทำการปิดการจราจรเพื่อติดตั้งเสาไฟจราจร บริเวณสะพา...
14/03/2023

#ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ติดตั้งเสาไฟจราจรบนสะพาน
แขวงทางหลวงนนทบุรี จะทำการปิดการจราจรเพื่อติดตั้งเสาไฟจราจร บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก(แยกไทรน้อย) โดยปิดการจราจร(ทั้งเส้น) บนสะพานข้ามแยกไทรน้อย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 22.00 น. - 04.00 น.

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ซ่อมแซมทางเท้าและฝาบ่อพักน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงา...
13/03/2023

#ซ่อมแซมทางเท้าและฝาบ่อพักน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงาน โดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้า และฝาบ่อพักน้ำในเขตเทศบาลฯ ได้แก่บริเวณปากซอยประเสริฐ, หน้าหมู่บ้านลภาวันอิมเมท และหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น ซอยดวงทอง
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ121ปีและงานกาชาดอำเภอบางบัวทองวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...
13/03/2023

#ประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ121ปีและงานกาชาดอำเภอบางบัวทอง

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
มอบหมายให้นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 121 ปี และงานกาชาดอำเภอบางบัวทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ ห้องประชุมอำเภอบางบัวทอง ชั้น 2 โดยมีนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทองเป็นประธานในการประชุม

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง, เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง และกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ได้ร่วมสนับสนุนมอบของรางวัลในการจัดงานดังกล่าวด้วย
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์  นายกเทศ...
13/03/2023

#ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
มอบหมายให้นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของรถดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
02-571-7679 ตลอด 24 ชั่วโมง
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#ตรวจสอบทางเท้าทรุดตัวร่วมกับแขวงทางหลวงนนทบุรีวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนาง...
13/03/2023

#ตรวจสอบทางเท้าทรุดตัวร่วมกับแขวงทางหลวงนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการประสานกรมทางหลวงนนทบุรี เพื่อขอแท่งแบริเออร์ ตั้งกั้นบริเวณทางเท้าที่ทรุดตัว ณ บริเวณหน้าร้านอาหารญีญวณ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า และร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรี ตรวจสอบพื้นที่ทางเท้าทรุดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวท...
11/03/2023

#โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
ได้มอบหมายให้นางสาวโฉมเฉลา สงวนพรรค รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาฟุตซอล และร่วมชมการคัดตัวนักกีฬาฟุตซอล เพื่อส่งต่อในการลงแข่งระดับภาค ต่อไป
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

10/03/2023

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ✨
-----------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#โครงการวันแห่งความสำเร็จวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธี...
10/03/2023

#โครงการวันแห่งความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณสนามหญ้าหน้าวัดบางไผ่วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา ...
10/03/2023

#ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณสนามหญ้าหน้าวัดบางไผ่

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณสนามหญ้าหน้าวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#เทศกิจออกตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจ...
10/03/2023

#เทศกิจออกตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ออกตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง

#ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญ...
09/03/2023

#ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในชุมชนร่มโพธิ์ทอง 2 และชุมชนบางพลู
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอดวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ น...
09/03/2023

#ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมและป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน ประจำปี 2566 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของมารดา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และการพาบุตรรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดฯลฯ ณ ชุมชนเจซิตี้ จำนวน 1 ราย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอดวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ น...
09/03/2023

#ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมและป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด พร้อมให้คำเเนะนำในการปฏิบัติตัว การพบแพทย์ตามนัด และการรับวัคซีนของบุตรตามเกณฑ์ ณ ชุมชนหงส์ประยูร 2 จำนวน 1 ราย ชุมชนบัวทองธานี 12 จำนวน 1 ราย และชุมชุมแกรนดิตี้ จำนวน 1 ราย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้กับผู้ป่วยติดเตียงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจ...
09/03/2023

#เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้กับผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานโดยนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฎิบัติงานเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้กับผู้ป่วยติดเตียง ฃที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย พร้อมให้คำแนะนำญาติในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนปัสสาวะเป็นระยะเวลานานๆ
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ส่งมอบเตียงพร้อมที่นอนลมให้กับผู้ป่วยติดเตียงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนาง...
09/03/2023

#ส่งมอบเตียงพร้อมที่นอนลมให้กับผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ส่งมอบเตียงพร้อมที่นอนลม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้คำแนะนำกับญาติในการดูแลผู้ป่วย การพลิกตะเเคงตัว การทำแผลกดทับ การใช้เตียงไฟฟ้า และการใช้ที่นอนลม ณ ชุมชนหมู่ 5 โสนลอย
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#กำจัดวัชพืชบริเวณคลองงิ้วค่อมวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทส...
09/03/2023

#กำจัดวัชพืชบริเวณคลองงิ้วค่อม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การบริหารงานของนางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลเมมืองบางบัวทอง ดำเนินการกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองงิ้วค่อม
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนเทพบัวทองวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบห...
09/03/2023

#แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนเทพบัวทอง

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนายพีระวัฒน์ สินธุสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองบางบัวทอง เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ บริเวณชุมชนเทพบัวทอง
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

#ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์  นายกเทศมนตรีเมือ...
09/03/2023

#ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทองเข้าร่วมประชุม
--------------------------------------------
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
📱ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🌏www.buathongcity.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangbuathongcity
📲LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/8bb3Nzj
☎️โทร 02-571-7672-6
🫶ด้วยความปรารถนาดีจาก นายกกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 🙏

ที่อยู่

4 หมู่ 2 ต. โสนลอย
Bangkok
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625717673

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣🚔 #อัปเดต คืบหน้าไว - จนท.ดำเนินการแล้ว เหตุน้ำมันถนน ถ.บางกรวยไทรน้อย > หน้าตลาดบางบัวทอง #นนทบุรี

#ข่าวคนนนท์
📸 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#น้ำมันถนน‼️แจ้งเตือนระวัง- เกิด #อุบัต้เหตุ #รถลื่นล้ม กันบ้างแล้ว 🛵🛵
📍ถ.บางกรวยไทรน้อย > แถวหน้าตลาดบางบัวทอง > ใกล้ๆป้ายรถเมล์ 18:00 น. 🚔 ฝากจนท.ช่วยดำเนินการ

#ข่าวคนนนท์ 14 มี.ค.66
#บางบัวทอง #นนทบุรี #จังหวัดนนทบุรี
💧ประกาศ #น้ำไม่ไหล #นนทบุรี หลายพื้นที่‼️⏰28 ก.พ. และ 2 มี.ค.66 💧

⏰ 28 ก.พ. (10.00 - 16:00 น.)
📍#บางบัวทอง
- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บริเวณปากซอยหมู่บ้านเปี่ยมสุข ถึงซอยจันทร์ทองเอี่ยมฝั่งซ้ายท้ังหมด
- ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่บ้านบัวทองเคหะ รวมซอยย่อยต่างๆ ทั้งหมด

📍#บางคูรัด
บริเวณ ตั้งแต่หมู่เต็มรักจนถึง ร้านทำรางน้ำ รวมถึงหมู่บ้านและซอยย่อย ๆ ทั้งหมด

⏰ 2 มี.ค. 66 (22.00-05.00 น.)
- #ถนนบางกรวยไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางพลู ถึงแยกตัดถนนราชพฤกษ์

#ข่าวคนนนท์ 27 ก.พ.66
📸 การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
เทศบาลเมืองบางคูรัด

#การประปานครหลวง #การประปา #น้ำประปา #น้ำประปาไม่ไหล #น้ำไม่ไหลนนทบุรี #นนทบุรี #จังหวัดนนทบุรี
ช่วยตรวจสอบปากซ.ร่มโพธิ์ทอง1 ด้วยครับเนื่องจากมีรถกระบะหลังคาสูงจอดบังบริเวณป้ายรถประจำทางปากซอยเป็นประจำ ทำให้ประชาชนที่รอรถต้องลงมาบนถนนเพราะรถจอดบัง อันตรายมากเลยฝากตรวจสอบด้วยครับ
✅ เรียบแล้ว...ไม่เป็นเนินสูงแล้ว ✅
🚔 #อัปเดต เคสที่ 2 : คืบหน้าไวไม่ถึงวัน 📸 หลัง @ ออกข่าวเตือนไป ทางจนท. #การประปานครหลวง ดำเนินการแก้ไขแล้ว

⚠️ จากกรณีเหตุ #เนินถนน + #เศษทราย ‼️มีจยย.ต่างเหินและเสี่ยงรถล้มกัน 🛵 โดยหลายวันก่อน มีจยย.ต่าง #รถล้ม กัน ปชช.ก็ต่างแจ้งปัญหา 🚔 และ #เจ้าหน้าที่ ก็มาปรับและลาดยางขอบเนินให้ และมาคอยกวาดเศษทราย

📍ซึ่งจุดนี้ เป็นจุดที่จนท. #ขุดเจาะถนน ทำท่อประปาเมื่อหลายวันก่อน (ตามที่ @ เคยออกข่าวไปแล้ว)

📍 #ถนนบางกรวยไทรน้อย ขาเข้า > มุ่งหน้าแยกบางพลู > จุดกลับรถบริเวณหน้าร้านญีญวน - #บางบัวทอง #นนทบุรี

#ข่าวคนนนท์ 22 ก.พ.66
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
🚔 เปิดแล้ว #ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
📌 ให้บริการ #รับแจ้งความเอกสารหาย โดยมีตำรวจมาคอยรับเรื่องให้ประชาชน
📍ศูนย์ฯอยู่ใกล้เคียง ร.ร.วัดละหาร > แยกวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย (บางบัวทอง)
⏰เปิดบริการ 15 ก.พ.66 เป็นต้นไป
⏰ จันทร์ - ศุกร์ 8:30 น. - 16:30 น.
🤝 ความร่วมมือระหว่าง #เทศบาลเมืองบางบัวทอง และ #สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง

📣 15 ก.พ.66 นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองบางบัวทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เข้าร่วมพิธีเปิด

📌 โดยศูนย์ดังกล่าว จะเปิดให้บริการรับแจ้งความเอกสารหายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้กับประชาชน

⏰ เริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

#ข่าวคนนนท์ 17 ก.พ.66
📸 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง / สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง / กาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ / สามารถ เจริญนนทสิทธิ์
📣 #อัปเดต 8:50 น. จนท.ใกล้ดำเนินการเสร็จแล้ว - ปริมาณรถน้อยลง การจราจรเคลื่อนตัวได้แล้ว
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚗🚗 #รถติด หนัก‼️
📍#ถนนบางกรวยไทรน้อย-บางบัวทอง > มุ่งหน้าแยกบางพลู ตรงหน้าร้านญีญวน-ก่อนถึงปตท. โปรดวางแผนเดินทาง - โปรดเลี่ยงเส้นทาง
⚠️ จนท.มีเจาะถนน-ทำท่อประปา ช่วงเช้าวันนี้ ยังไม่ทราบกำหนดเสร็จ โดยจนท.ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

#ข่าวคนนนท์ 9 ก.พ.66
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
งานจราจร สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง
#การจราจรติดขัด #นนทบุรี #บางบัวทอง
ขอสอบถามครับ เส้นแบ่งเลนหน้า คลองส่งน้ำ ฯ ทั้งสองฝั่ง เป็นของเทศบาล หรือของ ทางหลวงฯครับ ขับๆมา เกือบโดนชนท้าย เพราะไม่รู้ว่าเขาใช้เส้นไหน ถ้าเป็นของเทศบาล รบกวนลบเส้นที่ไม่ใช้ออกก็น่าจะดี แต่ถ้าเป็นของกรมทางหลวง รบกวนประสานงานให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
รบกวนเข้ามาซ่อมแซมดูแลหน่อยนะคะ ทางเดินเท้าสำหรับประชาชน น่ากลัวและอันตรายมากค่ะ
🙏ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง
นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์
สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง

💥พวกเรายังของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่น่ะครับ
—————————————————-
📍วันผู้ใหญ่​ให้ = วันเด็กมีความสุข
เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า
——————————————————
😀ร่วมสร้างรอยยิ้มที่มีความสุขให้ลูกหลาน ด้วยการสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษา
—————————————————
------------------------------
ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีทุกท่านที่ร่วมสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ
🚗 แก้ปัญหา #รถติด #แยกบางพลู ช่วงเร่งด่วน‼️

📣🚗 #ผู้ว่านนท์ พร้อมคณะฯ ลงตรวจพื้นที่บริเวณ แยกบางพลู - บางบัวทอง 🚗🚙 หาแนวทางใน #การขยายเส้นทางจราจร เพื่อแก้ปัญหา #การจราจรติดขัด ในช่วงเวลาเร่งด่วน 📌 เบื้องต้น เสนอให้เพิ่มช่องจราจรช่วงทางเลี้ยวออกจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย > ทิศทางจากตลาดบางบัวทอง เลี้ยวซ้ายไป ถ.รัตนาธิเบศร์ - แคราย

📣 10 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ แขวงทางหลวงนนทบุรี , ปภ.นนทบุรี, ,เทศบาลเมืองบางบัวทอง, สภ.บางบัวทอง ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณทางแยกบางพลู ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์

📍เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วน ตามที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอให้เพิ่มช่องจราจรช่วงทางเลี้ยวออกจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทิศทางจากตลาดบางบัวทองเลี้ยวซ้าย ไปแยกแคราย

ตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี เมือง 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่Livabel City โดยยกระดับก้าวสู่เมืองน่าอยู่6ดี โดยการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งอยู่ในดีที่2คือ"สะดวกดี"

📌 โดยแขวงฯนนทบุรี ได้นำข้อแนะนำไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง ⏰ พร้อมจะพาทีมงานสำรวจออกแบบของสำนักทางหลวงที่13กรุงเทพฯ ลงพื้นที่แยกบางพลู ในวันที่ 11 ม.ค 66 เวลาประมาณ 09.30 น.

#ข่าวคนนนท์ 10 ม.ค.66
📸 แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง / สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
บริเวณทางเดินเท้าหน้าวัดบรมราชาฯ(เล่งไนยี่2) เหมือนเดินเลียบป่าช้า วัดที่เปนหน้าเป็นตาชาวบางบัวทอง แถมห่างจากเทศบาลเพียงไม่ถึง50เมตร ขาดการเอาใจใส่รกร้างสิ้นงามน่าเสียดาย
💧ประกาศย้ำ‼️ #น้ำไม่ไหล หลายพื้นที่ #นนทบุรี คืนวันนี้ ที่ 22 ธ.ค. 65 (22.00-05.00 น.)

• ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงซอยปิ่นบังอร

• ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตั้งแต่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 345

• ถนนรัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงสะพานพระนั่งเกล้า

• ซอยจันทร์ทองเอี่ยม หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่บ้านบัวทอง

#ข่าวคนนนท์
📸 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง / การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

#น้ำไม่ไหลนนทบุรี #น้ำประปา #น้ำประปาไม่ไหล #จังหวัดนนทบุรี
ชุมชนร่มโพธิ์ทอง 2
รบกวนแก้ไขเสาขยายเสียง ที่ 129 ใน ซ.ร่มโพธิ์ทอง 1 ด้วยนะคะ ฟังไม่ชัดเจน สัญญาญเสียงไม่ดี
อยู่หมู่บ้านชลลดา ตรงข้ามสำนักงานเทศบาล ได้ยินเสียงดนตรีดังมากตอนกลางคืนมาหลายคืนแล้ว ไม่ทราบว่าดังมาจากที่ไหน แจ้งความก็แล้ว ร้องเรียนก็แล้ว แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ
ป้ายรถประจำทาง หรือ ที่จอดรถ ส่วนบุคล แก้ไขหน่อย ผู้เกี่ยวข้อง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

VasiTutor Bangbuathong School Library บันเทิง - Bunterng %% เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เทศบาลเมืองพิมลราช สำนักงานธัญดาการบัญชี แปลเอกสารและขั้นตอนการรับร เทศบาลตำบลเสาธงหิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา