กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส DOAE IMAGE GALLARY

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันที่ 1 มกราคม 2564นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่...
01/01/2021

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันที่ 1 มกราคม 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าพบ เพ...
30/12/2020

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าพบ เพื่อขอพรจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าพบเพื่ออว...
30/12/2020

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาค เข้าพบเพื่ออวยพร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

สวัสดีปีใหม่จากใจผู้บริหารนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถึงพี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน
30/12/2020

สวัสดีปีใหม่จากใจผู้บริหาร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ถึงพี่น้องชาวกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส...
29/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 1. ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ 2. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขอคืนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 3. แนวทางการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และเรื่องสืบเนื่องซึ่งเป็นนโยบายสำคัญ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้วางแนวทางการตรวจประเมินแปลงพันธุ์ มันสำปะหลังสะอาดในพื้นที่เป้าหมาย ช่วงต้นปี 2564

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเสนอที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, ผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช, ความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่, ผลการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรโดยการใช้ข้อมูลดาวเทียมฯ, โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน, โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง, สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64, ผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย, โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่, ขยายเวลาโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย, โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรกิจกรรมตลาดเกษตรกร และรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พร้อมคณะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รั...
28/12/2020

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พร้อมคณะ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานและกดแตรสัญญาณการเริ่มส่งสินค้าเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด กองทัพบก โดย ททบ. และองค์ภาคีเครือข่าย 5 องค์กร ณ ท่าเรือแหลมฉบัง B5 จังหวัดชลบุรี โดยสินค้าเกษตรไทยที่ส่งไปล็อตแรกนี้ คือ มะพร้าวอ่อน บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ตู้ จากเกษตรกรสวนผึ้ง จ.ราชบุรี น้ำหนักรวม 100 ตัน โดยดำเนินการขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังประเทศจีน คาดว่าสินค้าล็อตแรกนี้จะส่งถึงจีนในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 หรือก่อนเทศกาลตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร มอบแนวทางการดำเน...
25/12/2020

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและรับทราบความคืบหน้าโครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ในการประชุมสำนักงาน ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำยก...
24/12/2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำยกร่างกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวชี้วัดผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และเกษตรจังหวัด โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564) ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำกรอบบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเ...
24/12/2020

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า ช่อง 5HD ประเด็น การสร้างการรับรู้พืชฤดูแล้ง ปี 2563/2564 โดยให้ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร การสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย แนะนำพืชที่ควรปลูก เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ถั่วเขียว ออกอากาศ วันที่ 2 มกราคม 2564

เวลา 11.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายกาเกษตร 5.0 ช่วงคนไทยใต้ร่มราชันย์ ออกอากาศ 3 มกราคม 2564 ประเด็น กรมส่งเสริมการเกษตรกับการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้า...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาคู่มือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่าง มันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมฯ มีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับยกร่างคู่มือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่าง มันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ และเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและความคืบหน้าในการขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่าง มันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

ภาพโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือแ...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือแผนความร่วมมือพัฒนา "แอปพลิเคชัน KASET GO" กับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ณ ห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดีแทคเตรียมมอบสิทธิพิเศษให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันในการทำเกษตรเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับข้อมูลและบริการด้านการเกษตร ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการสมัครใช้แอปพลิเคชั่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมัครใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลดที่ play store ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำ...
23/12/2020

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน ซึ่งในโครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ได้มีข้อกำหนดให้สินค้าเกษตรได้รับมาตรฐาน GAP เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ในความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้วางเป้าร่วมกันให้ 1 ศพก. มี 1 Qอาสา ให้ครบ 882 ศูนย์ มุ่งหวังให้เกษตรกรที่เป็น Qอาสา เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรใกล้เคียงให้เห็นความสำคัญของการมีมาตรฐานรับรองในสินค้าของตนเอง ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเน...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (Video Conference) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณ...
23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

เกษตรพิษณุโลก ชูตาลโตนดที่ว่ากันว่าหวานกว่าตาลเมืองเพชร เพื่อสร้างรายได้พร้อมอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นวันที่ 22 ธันวาคม 2563 น...
22/12/2020

เกษตรพิษณุโลก ชูตาลโตนดที่ว่ากันว่าหวานกว่าตาลเมืองเพชร เพื่อสร้างรายได้พร้อมอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการปลูกตาลโตนด ของอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

โดยปัจจุบันในพื้นที่มีปลูกประมาณ 4,500 ต้น ที่ต.ท้อแท้, ต.วัดโบสถ์, ต.บ้านยาง มีอายุ ระหว่าง40-70 ปี
ในตำบลบ้านยาง มีพื้นที่ปลูก 2,000 ต้น ปลูกมากในพื้นที่ ม.4
บ้านน้ำคบ ม.4 ต.บ้านยาง มี 1,760ต้น
และมีพื้นที่ปลูกใหม่ 1,000 ต้น บริเวณหัวไร่ปลายนาและพื้นที่สาธารณะ คันคลอง

ผลิตผลจากน้ำตาลโตนดมีการแปรรูปเป็น
1.น้ำตาลสดพร้อมดื่ม
2.น้ำตาลโตนดก้อนแบบการกวนดั้งเดิม
3.ผงตาลโตนด
มีกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากต้นตาลโตนดอย่างต่อเนื่อง 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มหมู่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา บ้านเหล่าขวัญ ม.3 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ (จัดตั้งและดำเนินการ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2538)
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านน้ำคบ ม.4 ต.บ้านยาง (จัดตั้งและดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560)

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จะเร่งผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้สาธิตการใช้ประโยชน์จากตาลโตนดอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขา...
22/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย การวินิจฉัยศัตรูพืชในระดับพื้นที่ การจัดการศัตรูพืช
การดำเนินงานคลินิกพืช และการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงของพืชที่แสดงอาการผิดปกติให้ถูกต้องเสียก่อน อันจะนำไปสู่การเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมกับโรคพืชนั้นๆในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน"โครงการหลวง ประจำ 2563" ว...
21/12/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน
"โครงการหลวง ประจำ 2563" วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับเฝ้าเสด็จฯ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 51 ปี ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ อาทิ กัญชง กาแฟ ผ้าปักเมี่ยน และจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงแปรรูปต่างๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าชมงานโครงการหลวง 2563 ได้ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...
21/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทบทวน ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถขับเคลื่อนงานโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โดยใช้กระบวนการกลุ่ม รวมถึงการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ตลอดจนการเชื่อมโยงการบูรณาการทำงานให้เกิดผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทา...
21/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่างกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน BCG โมเดล ซึ่งกรมส่งเสริมการมีหน้าที่สร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเกษตร และเกษตรกร SF/ YSF โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื...
21/12/2020

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "พัฒนาการระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมค...
18/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ห้องประชุม กสว

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
18/12/2020

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร บรรยาย หลักสูตรนักบร...
17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร บรรยาย หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 4 ในหัวข้อ " การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ E- Commerce " ณ วิทยาลัยการปกครอง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย ชั้น 1 ห้องประชุม 4)
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง (นบท.ส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้พื้นฐานในตำแหน่งหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์ที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชนอยู่เสมอ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ สมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง และมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทันการณ์ โปร่งใสและเป็นธรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ระดั...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังปัญหาและความต้องการของ YSF และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลผลิตและสินค้าเกษตรของเครือข่าย YSF โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โดยมี YSF และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 350 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภาพ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขน...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสสว.เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อสร้างฐานข้อมูล รวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุดมีผู้ขึ้นทะเบียน SME เพิ่มเติมแล้ว 972 ราย เป็นวิสาหกิจชุมชน 103 ราย
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 (เสนอโดยกรมบัญชีกลาง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่างกฎกระทรวงฯ เป็นการสนับสนุนให้ SME มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ
1. กำหนดให้ให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับ สสว. โดยพิจารณาคัดเลือก SME ในพื้นที่จังหวัดเป็นลำดับแรก
2. ให้แต้มต่อแก่ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับ สสว. ในการเสนอราคาแบบ e-bidding โดยจะได้รับแต้มต่อด้านราคา 10% ในการเสนอ (เสนอได้แพงกว่าเกณฑ์ราคาต่ำสุด 10%) ดังนั้น สสว. จึงได้จัดทำระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.thaismegp.com)
เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ และรายการสินค้าหรือบริการของ SME กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวน วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ ขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่อยู่

2143/ 1 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

029406120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด