Clicky

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส DOAE IMAGE GALLARY

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามผลก...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือการจัดการผลไม้ตลอดฤดูกาลร่วมกับกับองค...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือการจัดการผลไม้ตลอดฤดูกาลร่วมกับกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาพื้นที่และช่องทางการจำหน่ายผลไม้อัตลักษณ์และผลไม้คุณภาพสูงให้กับเกษตรกร

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการ...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในการประชุมมีการรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาให้คณะกรรมการทราบ เช่น การรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนธันวาคม 2565 การสรุปยอดเงินฝากธนาคาร และยอดเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บจากตัวแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้น และร่วมพิจารณาการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ การพ้นสภาพของสมาชิก การขอกลับเข้าเป็นสมาชิก และการขอรับเงินสงเคราะห์ศพของสมาชิก

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร ข้าราชก...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน จากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1RCazzSEOk7_poa36ZRnSvuWeg-BRPBo3?usp=share_link

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ...
28/12/2022

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่
1.ช่องทางในการติดต่อรับส่งเรื่องสำหรับประชาชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2.ระบบการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้า
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
3.การจัดทำประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็
กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกับกรมส่งเสริมการเกษตร
4.การจัดทำคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนรับทราบ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษต...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วม ซึ่งในโอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก และสำนักงานเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ด้วย

วันที่ 27  ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมติดตามการ...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมติดตามการส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในโครงการฯ ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง (รูปแบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Room) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประ...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยในการประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา โดยมีนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางวิจิตรา เชาวะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการให้น้ำแก่พืชให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ระดับอำเภอและเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการให้น้ำพืช สามารถจัดทำแปลงเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด สร้างเกษตรกรต้นแบบและแปลงเรียนรู้ที่สามารถเป็นจุดเรียนรู้ระบบการให้น้ำพืชอย่างถูกต้องแก่เกษตรกรในพื้นที่ เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์และส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความสนใจ มีการขยายผลให้เกิดการปฏิบัติตาม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างประหยัด รู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ โดยโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาได้เริ่มดำเนินโครงการใน ปี พ.ศ.2563 ปัจจุบันเกิดแปลงต้นแบบที่ดำเนินการแล้ว 154 แปลง และอยู่ในระหว่างการเตรียมจัดทำแปลงเรียนรู้ ปี 2566 จำนวน 50 แปลง ซึ่งโครงการการถ่ายทอดความรู้ฯ ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรจาก 50 จังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ บุคคลเป้าหมายรวม 118 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล : กลุ่มเกษตรชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดี...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อาคารเจียงฮาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนำเสนอในหัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างเวลา 10:45 น. ถึง 10.55 น. ซึ่งในที่ประชุมพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด สาเหตุหลักมาจากการเผาป่า และการเผาในที่โล่ง ทุกกระทรวง และทุกหน่วยงาน ต้องบูรณาการป้องกัน และแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้ง "พื้นที่เมือง พื้นที่เกษตร พื้นที่ป่า"
ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขัน ทุ่มเทสรรพกำลังองค์ความรู้ และทรัพยากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ และประสานงานกันในการดำเนินงาน ปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม "แผนเฉพาะกิจ" เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖ บนหลักการ "สื่อสารเชิงรุก - ยกระดับปฏิบัติการ - สร้างการมีส่วนร่วม" และได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เฝ้าระวัง ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด โดยประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร สร้างเครือข่ายเกษตรกรงดการเผา และขยายเครือข่าย เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร สร้างมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บนหลักการ BCG
จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่"เกษตรกรรม" และรับฟังรายงานการดำเนินงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยนางสาวดรุณี คุณยศยิ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน จากนั้นได้เป็นประธานปล่อยคาราวานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3 พื้นที่ "เมือง ป่า เกษตรกรรม"

ข่าว : กลุ่มวิศวกรรมเกษตร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีก...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง หารือประเด็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีจีโนมิกส์ด้านเกษตรในประเทศไทย ร่วมกับ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารบริษัท บีจีไอ จีโนมิกส์ (BGI Genomics) ประเทศจีน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารค...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดพิธีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดพิธีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้นโยบายการขับเคลื่อนงานตามแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักส่งเสริมแลพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ทั้งนี้เวทีแลกเปลี่ยนดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับเขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 483 คน จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดนิทรรศการงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2566 ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อุทยานเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก แ...
26/12/2022

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก และคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เวลา 15.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานปิดงาน และพิธีมอบใ...
23/12/2022

เวลา 15.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานปิดงาน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1" ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะ และสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม Best Western กทม.

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และ...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และพิจารณารายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดสรรระหว่างปี รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์  พลเคน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรศ. ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยพยาน คือ นางปาลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และผศ. ดร. ประสิทธิ์ นางทิน คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อผลักดันให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร องค์ความรู้ วิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เกษตรกร และทั้ง 2 หน่วยงาน ต่อไป ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

23/12/2022

📌หยุดเผาทุกอำเภอ📌

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ...
23/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting เพื่อการพัฒนาเกลือทะเลไทย ตั้งแต่การผลิต-การตลาด อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์  เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบร...
22/12/2022

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 2 - 22 ธันวาคม 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วย ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยท่านประธานในพิธี
ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้

“บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทุกท่านได้ผ่านการปฐมนิเทศ และการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งความรู้ตามสายงาน และความรู้ทักษะอื่นๆเพื่อดำรงตนในอนาคต เติบโต พัฒนาสมรรถนะ
เพื่อการปฏิบัติงาน หมั่นเรียนรู้พัด้วยตนเอง จากช่องทางต่างๆ ทั้งระบบ E-Learning ของกพ.และของกรมส่งเสริมการเกษตร และเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่จริง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด ขอให้ทุกคนจดจำบรรยากาศของการอบรมครั้งนี้ เก็บไว้เป็นกำลังแรงใจในการทำงาน ยึดมั่นเจตนารมย์ จริยธรรม คุณธรรม ตามที่ตั้งใจไว้ในการเป็นข้าราชการที่ดี
ขอบคุณวิทยากรและทีมงานผู้จัด ขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน หวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติงานด้วยความสุข สมดังความตั้งใจ เจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงกา...
22/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ
จัดอบรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร (แมลงเศรษฐกิจ) โดยมีวัตถุประสงค์
​1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตร ให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
​2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงครั่ง ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และลดการสูญเสียผลผลิตครั่งอันมีสาเหตุมาจากการเผาในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรจำนวน 60 รายเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในการนี้นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีรพพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง และนางกราบทอง พุ่มอยู่ เกษตรอำเภอวังเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
และเวลา 13.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรม การปล่อยเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นจามจุรี ณ แปลงศึกษาทดสอบการปล่อยเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นจามจุรีที่ปลูกระยะชิดในเชิงพาณิชย์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยเป็นแปลงศึกษาทดสอบของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงเกษตรกร อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระยะปลูกชิดของต้นจามจุรีที่เหมาะสมในการเลี้ยงครั่งเชิงพาณิชย์
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการที่ดีและเหมาะสมในการเลี้ยงครั่งบนต้นจามจุรี
​ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว จะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณครั่งป้อนเข้าสู่ตลาดได้เพิ่มขึ้น เกิดเสถียรภาพของผลผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ สามารถขยายการเลี้ยงครั่งไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย
​การดำเนินงานวิจัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ขณะนี้มีความพร้อมที่จะปล่อยเชื้อพันธุ์ครั่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่

ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว/สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเข้าร่วมมอบนโยบายและวางแผนการดำเนิน...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเข้าร่วมมอบนโยบายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ ศสท. ณ ห้องประชุม OR ชั้น2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมืองบ้านทุ่งฮี หมู่ที่1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยทางกลุ่มได้มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุพื้นบ้านในชุมชน เพื่อการจำหน่าย ได้แก่ สะล้อ ซอ ซึง ขลุ่ย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นเมืองล้านนา และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการบรรเลง และการขับขาน ด้านความบันเทิง และการประกอบพิธีกรรมในแต่ละท้องที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมชมการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีจาก”ครั่ง”ของวิสาหก...
22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมชมการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีจาก”ครั่ง”ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอและเย็บผ้าพื้นเมืองบ้านทุ่งฮี ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำดอกฝ้ายที่ปลูกโดยคนในชุมชน มาทอเป็นผ้าฝ้าย และย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากครั่ง โดยกลุ่มมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจกลุ่มทอและเย็บผ้าพื้นเมือง สามารถติดต่อได้ที่ Facebook: สมพร ใจคำ หรือโทร. 089-951-0312

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการส่งเสริ...
21/12/2022

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4
วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่
1. การเสนอขอทุนวิจัย ภายใต้กรอบงานวิจัยของ สวก. ประจำปี งบประมาณ 2566
2. การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
3. การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (research utilization : RU)
ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและเกษตรกรในวงกว้างต่อไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ysf วรรณิษาฟาร์ม ศพก.เคร...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ysf วรรณิษาฟาร์ม ศพก.เครือข่ายด้านแมลงเศรษฐกิจ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาในการผลิตจิ้งหรีด การขอใบรับรอง GAP พร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารจิ้งหรีด และแนวทางการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเ...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนงานในปี พ.ศ.2565 โครงการขอความร่วมมือระหว่างเยอรมัน - ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการทำเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย ณ ห้องประชุม OR อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้อ...
21/12/2022

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประ...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3/2565 ณ ห้องประชุม OR ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม ผู...
21/12/2022

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดลำปาง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจในจังหวัดลำปาง ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้านครั่ง ของจังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์การผลิตครั่ง สถานการณ์ผลผลิตครั่งในปี 2565 และสถานการณ์การตลาดของครั่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการหารือแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมครั่งในจังหวัดลำปาง ร่วมกับกลุ่มธุรกิจครีเอเซียกรุ๊ป และบริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด ในการนี้ นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมติดตามการลงพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ณ บริษัท ครีเอเซียมิลล์ จำกัด
จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางในการผลิตครั่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากทั่วประเทศ ครั่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาออกจากตัวแมลงครั่ง ซึ่งจัดเป็นเพลี้ยชนิดหนึ่ง เป็นแมลงตัวเมียของต้นไม้โดยอาศัยเกาะกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ แมลงครั่งจะมีขนาดที่เล็กมากยากต่อการมองเห็นด้วยตาเปล่า มีการดูดกินน้ำเลี้ยงเพื่อการเจริญเติบโตจากต้นไม้โดยปากของมันจะมีลักษณะเป็นงวงในส่วนของการระบายยางครั่งจากตัวครั่งออกมานั้น จะมีลักษณะเหนียวสีออกเหลืองทองเพื่อออกมาห่อหุ้มตัวเป็นเรือนเป็นรังเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูต่าง แต่ยางครั่งนั้นเมื่อถูกอากาศในระยะหนึ่งจะทำให้เกิดการแข็งตัวและสีจะเปลี่ยนมาเป็นสีออกแดงๆ ที่เรียกกันว่า "ครั่ง" เข้าใจโดยง่าย คือ เรซิ่นธรรมชาติ หรือ เลเกอร์ธรรมชาติ ยางครั่งมีลักษณะเหนียวสีเหลือง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งตัวเป็นสีน้ำตาลแดง ครั่งที่เก็บจะทำการกระเทาะเนื้อครั่งออกจากกิ่งไม้แล้วเรียกว่า ครั่งดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เรซิ่น ขี้ผึ้ง สี ชากตัวครั่ง และสารอื่นๆ ส่วนครั่งที่นำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมคือ สีครั่งและครั่งเม็ด ซึ่งได้จากขบวนการแปรรูปผลิตเป็นครั่งเม็ดแล้ว หลังจากนั้นครั่งเม็ดจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตแชลแล็ค สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเคลือบผลไม้
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และ อุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
ในปี 2565 ผลผลิตครั่งออกในปริมาณมาก ถือเป็นมูลค่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตครั่งจะออกมาที่สุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยผลผลิตที่ออกมาและรับซื้อจากเกษตรกรแล้ว จะผ่านกระบวนการทำความสะอาด แปรรูปให้เป็นครั่งเม็ด ก่อนนำไปแปรรูปเป็นแชลแล็คต่อไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มพูนความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะและสร้างตนเองเป็นผู้จัดการตลาดมืออาชีพที่มีศักยภาพ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของนักส่งเสริมกับตลาดสินค้าเกษตรและแรงบันดาลใจก้าวสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหล...
21/12/2022

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเป็นหัวหน้างาน ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริม การเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่เกิน 5 ปี สังกัดสำนัก/กอง ส่วนกลาง สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฯ เข้าร่วม จำนวน 100 คน
ข่าว: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ: กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มห...
20/12/2022

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวศิวพร รังสิยานนท์...
20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวศิวพร รังสิยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน กรมควบคุมมลพิษ ร่วมบันทึกเทปในประเด็น “นโยบายเกษตรปลอดการเผา: การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร” ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดการก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ผ่านมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ได้ทำการอบรมเกษตรกร จำนวน 17,640 ราย และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น การไถกลบตอซัง จำนวน 9.3 ล้านไร่ การผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 69,000 ตัน การเพาะเห็ดฟาง จำนวน 240,000 ก้อน ผลิตอาหารสัตว์หรือ อัดฟางก้อน จำนวน 105 ล้านก้อน ผลิตวัสดุปลูก จำนวน 770 ตัน ผลิตถ่านอัดแท่ง จำนวน 168 ตัน ผลิตกระดาษ จำนวน 17 ตัน ส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 180,000 ตัน และเกิดการปรับเปลี่ยน การปลูกพืชจากพืชไร่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 43,000 ไร่ เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 5,700 ล้านบาท และเกิดพื้นที่ปลอดการเผา จำนวน 15 ล้านไร่ ส่งผลให้จุดสะสมความร้อนในปี 2565 ลดลงร้อยละ 43.89

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร...
20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทย...
20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน "การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1" ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะ และสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ Farmer Field School ณ โรงแรม Best Western กทม.

วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้าง...
20/12/2022

วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้สินและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุม 4 / 2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าและติดตามเร่งจังหวัดหรือหน่วยงานที่มีลูกหนี้ ที่ได้รับจัดสรรเงิน ของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัต...
20/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการให้น้ำแก่พืชให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ให้สามารถดําเนินการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา สู่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างประหยัด รู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ระบบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้พื้นที่ สร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อการขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชน และสามารถติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด 50 จังหวัด สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้ง 6 เขต รวม 72 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ที่อยู่

2143/1 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เ
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6629406120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 10/2564 โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน พร้อมทั้งผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร และทางออนไลน์ระบบ zoom

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ใกล้ชิดเกษตรกรและมีโอกาสช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพซึ่งเป็นสินค้าเกษตรโดดเด่นประจำถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้ลูกหลานเกษตรกรในชุมชน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไอจี ทวิตเตอร์ อันเป็นช่องทางการตลาดที่ทำได้ไม่ยาก รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมและรับมอบนโยบายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แนวโน้วและทิศทางการผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารในอนาคต การตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้สินค้าเกษตร ตลอดจนกฎหมายอาหารและการขออนุญาตด้านการผลิตอาหาร เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเชิงธุรกิจ ตลอดจนประกอบอาชีพการเกษตรได้เป็นอย่างดีพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่เข้มแข็งต่อไป

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริ ด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับทราบผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้นร่วมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4/1-4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันพิจารณาการแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรจัดกระชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ต่อไป

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ทั้งนี้คณะประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้าการจัดทำกฏหมายลำดับรองว่าด้วยการควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร การประเมินมูลค่าต้นทุนการผลิตพืชสมุนไพร ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ความก้าวหน้าประเด็นเมืองสมุนไพร และผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในส่วนของร่างแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รับผิดชอบโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1) ผลิตวัตถุดิบ เข้าสู่ supply chain และ 2) มูลค่ามาตรฐานวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมด้วย

ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาระบบการผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 4/2 และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการหารือเพื่อพิจารณา
1) ยกร่างเรื่องโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารงานภายในตามบทบาทภารกิจได้อย่างเหมาะสม
2) ระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืช ซึ่งได้จัดหาแหล่งพันธุ์ดี และนำเข้าแม่พันธ์ุจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทั้งจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยภาคเอกชน นำมาขยายโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ใน 4 สายการผลิต คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ (ยกเว้นข้าว) เพื่อกระจายผลผลิตที่ได้จากการขยายพันธุ์สู่เกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์พันธุ์พืชชุมชน และบุคคลที่มีความประสงค์นำไปเพาะปลูก
3) เรื่องแหล่งงบประมาณ จากการขอใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็น "Fruit Board เคาะแนวทางจัดการไม้ผลปี 65" ออกอากาศในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน (ช่วงเจาะเศรษฐกิจ) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM. 92.50 MHz และ AM 891 KHz ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.15-10.30 น.
ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ให้เกษตรกรจำนวน 19 แปลง และชมนิทรรศการการแสดงสินค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ YSF วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกร โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ดร. เฉลิมชัย ได้ผูกผ้าสามสีที่เครื่องจักรกลของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่สัปปะรด หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เพื่อเป็นศิริมงคลและให้กำลังใจให้กับเกษตรกรด้วย

ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาเวทีการหารือสาธารณะพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตชาวสวนมะม่วง "การขยายตัวตลาดใหม่มะม่วงไทย" ภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและโควิด-19 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้ร่วมเสวนาในประเด็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดภายในประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีเเนวทางในการส่งเสริมช่องทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) ตลาดโมเดิร์นเทรด ตลาดออนไลน์ ตลาดเฉพาะกิจ รวมไปถึงงานประชาสัมพันธ์สินค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงไทย
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ก้าวใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าถึงเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนและพัฒนาเกษตรกรโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรก้าวทันยุคดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีแม่นยำ เชื่อมโยงตลาดนำการผลิต” นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการปรับองค์กรเข้าสู่วิถีใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมปัจจุบัน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้แนวคิด DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินงานภายใต้กรอบ Next Step ในปี 2565 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางไว้ ยังคงมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ตามหลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา และ 15 นโยบายสำคัญ คือ นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพิ่มช่องทางตลาดให้หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การประกันภัยพืชผล ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพืชผล การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย เพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และการประกันรายได้ของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ยังได้ปรับระบบการทำงานเข้าสู่ New Normal พัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ โดยยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผ่านการให้บริการรูปแบบดิจิทัลต่างๆ ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ระบบฐานข้อมูลการจำหน่ายพืชพันธุ์ดี (e-Catalog) สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) แอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ย ระบบตรวจติดตามการระบาดศัตรูพืช (DOAE Pest Forecast) และ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็นต้น ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Fisherman Shop at Bang Khen กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี PSDG OAE Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พื ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืช สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบ บก.ปทส. Greencop - Thailand ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง กรมหม่อนไหม กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุ