กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส DOAE IMAGE GALLARY

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.        นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่นในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมี พลเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานการประชุม และมีเกษตรกรร่วมรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งที่ประชุมมีประเด็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้รายละเอียด อาทิ การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และปัญหา อุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงรายละเอียด และกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเน้นสร้างให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นลำดับแรก เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ให้ทั้งความรู้ พัฒนาทักษะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้วิสาหกิจชุมชนได้เกิดการพัฒนากิจการให้ทันต่อความต้องการของตลาด มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อไปได้

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการสำคัญภายใต้กรอบแผน...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการสำคัญภายใต้กรอบแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ซึ่งมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมกับกรมประมง กรมปศุสัตว์ และการยางแห่งประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) โดยในที่ประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้นได้นำเสนอยกร่างขั้นตอนการดำเนินงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขโครงการฯ ให้สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอและอนุมัติโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมการกำหนดเป้าหมาย แ...
26/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมการกำหนดเป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฯ รวม 15 หน่วยงาน โดยประชุมผ่านทางออนไลน์ระบบ zoom

วันที่ 26 ตุลาคม 2564รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายขจร เราประเสริฐ และ นายนวนิตย์ พลเคน ร่วมประชุมหารือโครงการภายใต้แผ...
26/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายขจร เราประเสริฐ และ นายนวนิตย์ พลเคน ร่วมประชุมหารือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชนเพื่อชุมชนแบบครบวงจร และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการ แนวทางในการขับเคลื่อนงาน และรองปลัดฯได้เน้นย้ำให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการทันต่อเวลา และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรกรมากที่สุด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเกษต...
26/10/2021

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการกษตรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อเกษตรกร ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 ตึกเบญจสิริกิตต์

ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมก...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการฯ) ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของศูนย์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมในเบื้องต้นด้วย ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ข่าว : กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโค...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อนำเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองขยายพันธุ์พืชเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้ 4 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช, กิจกรรมก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืชพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ และกิจกรรมผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ข่าว : กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็น "กรมส่งเสริมกา...
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ประเด็น "กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสำรวจไร่นาเสียหายจากน้ำท่วม พร้อมจ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่น้ำลด"
ในรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM.92.5 MHz และ AM. 891 kHz.

ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 64-67...
24/10/2021

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 64-67 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยมี ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 64-67 มีวิสัยทัศน์ "ไทยครองความเป็นผู้นำด้านการค้าและผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง" มีเป้าหมาย สร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลียปีละ 3% และราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งเกษตรกรเข้าถึงพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรค CMD ให้เชื้อแป้งสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5 ตันภายในปี 2567

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
21/10/2021

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
21/10/2021

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
21/10/2021

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบันทึกวิดีทัศน์อ่านสารแสดงความยิ...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบันทึกวิดีทัศน์อ่านสารแสดงความยินดี และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติบันทึกวิดีทัศน์กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 4 ท่านได้มอบกระเช้ากล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งเป็นพันธุ์จากซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ ออร์คิด จังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงความขอบคุณ
ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโค...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็น การช่ว...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็น การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยแถลงข่าวผ่านระบบ zoom ร่วมกับโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนกรมประมง

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภคจากหน่วย...
20/10/2021

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่ายเกษตรกร รวมทั้งจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยในวันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้นำกล้วยหอมทอง จำนวน 50 หวี มาร่วมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ประตูทางเข้ากรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนเพาะปลูกพืชฤด...
19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะรองประธานคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อร่วมรับทราบสถานการณ์น้ํา แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชฤดูแล้ง โครงการที่สําคัญที่จะดําเนินการในช่วงฤดูแล้ง และสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหารือยกร่างแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 และนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65
ข่าว/กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือโครงการวิจัยร่วมและความร่วมม...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือโครงการวิจัยร่วมและความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศกับจีสด้า (GISTDA) ในประเด็นด้านความร่วมมือของคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องของผลการใช้ข้อมูลจิสด้า มาร่วมตรวจสอบแปลงเกษตรกร (ข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่ขอรับความช่วยเหลือในเรื่อง อุทกภัย และภัยแล้ง รวมถึงมีการนำเสนอ โครงการวิจัยร่วม “โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” และประเด็นความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศอื่นๆ คือ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่การเกษตร/ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก (การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง/การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ) และการทำ dashboard สถานการณ์พืชช่วงฤดูแล้ง

ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จากโครงการผลิตข...
16/10/2021

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จากโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 แสนต้น แก่เกษตรกรในจังหวัดสงขลา โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้ถึงมือเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ โครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มีเป้าหมายในการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ดำเนินการผลิตโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ ภายใต้การกำกับของกองขยายพันธุ์พืช และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 19 ศูนย์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,000,000 ต้น โดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการส่งมอบแล้ว

ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส...
16/10/2021

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ อกม. จำนวน 139 คน ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด และเยี่ยมชมบูธของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้นำส้มจุก ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ และได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสงขลา มาจัดแสดงในครั้งนี้

วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ...
15/10/2021

วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยเป็นประธานส่งมอบเงินให้แก่ ร.ต.ต. บุญฤทธิ์ ศักดิ์วรากุล ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนแปลงใหญ่ ทั้ง 16 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดตรัง ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดตรัง ผ่านการพิจารณาการอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด จำนวน 16 แปลง งบประมาณ 46,248,884 บาท โดยในอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 9 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน แปลงใหญ่ผึ้ง แปลงใหญ่ฝรั่ง กรมการข้าว ดูแลแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 4 แปลง และการยางแห่งประเทศไทย ดูแลแปลงใหญ่ยาง อีกจำนวน 3 แปลง

นอกจากนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง ภายใต้สังกัดกองขยายพันธุ์พืช นำต้นพืชพันธ์ุดี ได้แก่ พริก มะเขือเปราะ จากโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จากโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร รวมต้นพืชพันธุ์ดีที่มาแจกเกษตรกรในวันนี้ จำนวน 600 ต้น

ข่าว / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุม...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกัญชง กัญชา และกระท่อม ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) ถ่ายทอดสัญญาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของคู่มือการปลูกแบบครบวงจรของพืชทั้ง 3 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การปลูก ตลอดจนแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับคู่มือที่ร่วมกันพิจารณาที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และส่งร่างคู่มือให้กับคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการในลำดับถัดไป ทั้งนี้ได้มีการนัดประชุมเพื่อหารือกันอีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกา...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติ ชี้แจงการดำเนินงานการขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป และร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จาก 77 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝากย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเตรียมวางแผนงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นที่ ตลอดจนวางช่องทางการตลาดในสินค้านั้น ๆ เพื่อเตรียมสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ต่อไป
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่เเละประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2564นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมการวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียน...
14/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมการวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ร่วมกับนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน นายอำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในจังหวัดระยอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับฟังรายงานการดำเนินงานการขยายผลศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว โดยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ส่งเสริมผ่านกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนเข้าหลักสูตรจำนวน 32 คน เน้นการส่งเสริมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐานการเรียนรู้ 24 ฐาน โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการเชื่อมโยงทั้งการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้แนวทางในการขับเคลื่อนงาน โดยให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงาน พัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง และบริหารจัดการกิจการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ

ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ที่อยู่

2143/ 1 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

029406120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด