โลจิสติกส์เกษตร

โลจิสติกส์เกษตร เป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของทุกเครือข่าย จัดทำโดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในประเด็น เดินแผนขับเคลื่อน...
16/07/2021
เดินแผนขับเคลื่อนโลจิสติกส์-โซ่อุปทานภาคเกษตร รองรับเปิดเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในประเด็น เดินแผนขับเคลื่อนโลจิสติกส์-โซ่อุปทานภาคเกษตร รองรับเปิดเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน
ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในประเด็น ....

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...
16/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564 โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค ทั้ง 5 ภาค และผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบในโครงการหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลรองรับอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลในอนาคต โดย ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนโดย รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อดำเนินการโครงการนำร่องฯ ตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระยะต่อไป อาทิ พืชผัก ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภา...
13/07/2021

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (สนล.) (นางสาวอุษา โทณผลิน) กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน

โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานรับซื้อผลผลิต โดย กษ. จังหวัดและเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด เป็นผู้นำเสนอ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (ยางพารา) สุราษฎร์ธานี (ปาล์มน้ำมัน) นครสวรรค์และอุตรดิตถ์ (อ้อยโรงงาน) หนองคาย (มะเขือเทศ) และเชียงใหม่ (ข้าวโพดหวาน) และการเตรียมจัดงานเปิดตัว (Kick Off) ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการเตรียมจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ในระยะที่ 2 โดยกำหนดชนิดสินค้าและบริษัทรับซื้อผลผลิตตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานเศรษฐกิจ เสนอใน 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) ยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ 2) พืชผักเพื่อการส่งออก/ผักสลัด จังหวัดตรัง 3) มันสำปะหลัง จังหวัดมุกดาหารและสกลนคร 4) ถั่วเหลือง จังหวัดระยอง และ 5) อ้อยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลกและอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุ...
28/06/2021

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วยงานระดับจังหวัด (ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) ผ่านทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ในประเด็นที่เกี่ยวกับแผนขับเคลื่อน "โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่"ในสินค้ายางพารา

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายสินค้ายางพารา 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ร่วมกับบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อยางพาราของเกษตรกร เข้าร่วมทำความเข้าใจและให้ข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

เกษตรฯ ผนึกสภาอุตสาหกรรมฯ เร่งโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ เตรียม Kick Off กรกฎาคมนี้
24/06/2021

เกษตรฯ ผนึกสภาอุตสาหกรรมฯ เร่งโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ เตรียม Kick Off กรกฎาคมนี้

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมหน่วยงานจังหวัดระนอง ในรูป...
24/06/2021

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมหน่วยงานจังหวัดระนอง ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อชี้แจงแผนการโครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold chain) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) และขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนพัฒนาธุรกิจรวบรวมและกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน) และข้อจำกัดในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยหน่วยงานสำคัญ ที่เข้าร่วมประชุมจังหวัดระนอง ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สภาเกษตรกร หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

"โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ (ระยะที่ 1)"ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกร...
21/06/2021

"โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ (ระยะที่ 1)"

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#เกษตรแม่นยำ2ล้านไร่

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรครั้งที่ 1/2564วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการส...
14/06/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรครั้งที่ 1/2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้ง นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม รวมถึงมีผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงอื่นๆ อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมศุลกากร ฯลฯ และผู้แทนภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) การดำเนินโครงการช่องทางพิเศษสำหรับสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Premium Lane: PPL) รวมทั้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566-2570

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน และเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกา...
14/06/2021
ปลัดเกษตรฯ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน และเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้เป็นรูปธรรม

ปลัดเกษตรฯ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายไทย-ลาว-จีน และเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้า.....

https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3973770879378650/?app=fbl
19/05/2021

https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3973770879378650/?app=fbl

Breaking news !!

ข่าวดีของชาวสวนทุเรียน

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำกงศุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ความว่า กระทรวงศุลกากรจีน (GACC) ได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านตงชิงอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564

โดยทาง กระทรวงศุลกากรจีน (GACC) อนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยจำนวน 22 ชนิด โดยมีผลไม้จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ชมพู่ มะพร้าว กล้วย ขนุน และสัปปะรด ที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุให้กับ กระทรวงศุลกากรจีน (GACC) ดังนั้นการส่งออกผลผลิตต้องมาจากสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

“ด่านตงซิง”ตั้งอยู่ในอำเภอระดับเมืองตงซิง (ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองฝางเฉิงก่าง)ตรงข้ามกับด่าน MongCai ในจังหวัด QuangNinh ของประเทศเวียดนาม โดยมีแม่น้ำเป่ยหลุนเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ (แม่น้ำสายนี้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวเป่ยปู้ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”)

👉 จุดเด่นของด่านตงซิง มีดังนี้

👉 เขตชุมชนเมืองตั้งอยู่ในบริเวณแนวพรมแดนของสองประเทศ (แตกต่างจากด่านโหย่วอี้กวานที่ไม่มีชุมชนตั้งอยู่บริเวณด่าน)

👉 ตั้งอยู่ห่างจากตลาดผลไม้ Mong Cai (ตลาดสินค้าเกษตร) เพียง 150 เมตร ช่วยให้การค้าขายทำได้สะดวกรวดเร็ว โดยสองฝ่ายสร้างสะพานทุ่นลอยน้ำเพื่อให้รถบรรทุกวิ่งสัญจร

👉 ตลาดซื้อขายผลไม้มีฟังก์ชันครบครัน (พื้นที่ราว 495.35 ไร่) อาทิ โลจิสติกส์ โกดัง สถาบันการเงิน ที่ตั้งสำนักงาน และที่อยู่อาศัย

👉 นำระบบอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน อาทิ การยื่นสำแดง การผ่านพิธีการศุลกากร การตรวจสอบ การบริหารงานขนส่งโลจิสติกส์ และการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศที่สามารถสืบค้นย้อนกลับ (traceability) ได้ทั้งกระบวนการ

👉 การสนับสนุนเชิงนโยบายภาครัฐ ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ลดระยะเวลาการผ่านพิธีการศุลกากร เพิ่มช่องทางการค้าผลไม้ ช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้สดใหม่ในราคาย่อมเยา

จึงนับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการส่งออกทุเรียนไทยรวมถึงผลไม้อื่นๆของไทยในอนาคต เพื่อลดปัญหาการแออัดของด่านส่งออกในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมวิชาการเกษตร
https://thaibizchina.com

ทีมงานสมาคมทุเรียนไทย

#เทพวัฒนาตราปลาคู่ #ทุเรียนขั้นเทพ

#เอ็กซตร้าอโกร #เอ็กซติวา

#แพลนท์โพรตราคูน #ตราคูน

#P_POWERผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำหรับพืช

#P_POWERอะมิโนอินทรีย์ใช้ได้ผลดีกับทุเรียน

#พอยเตอร์หญ้าร้ายตายเรียบกำจัดวัชพืชใบกว้างและใบแคบได้ดี

#ฟูจิเทคปุ๋ยซัลเฟตแท้100%

#โลจิสติกส์เกษตร ของไทย เป็นอย่างไรอ่านได้ที่นี่!!!#เอกสารวิชาการดีๆ จาก #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร1. #แผนปฏิบัติการ ด้าน...
18/05/2021

#โลจิสติกส์เกษตร ของไทย เป็นอย่างไรอ่านได้ที่นี่!!!
#เอกสารวิชาการดีๆ จาก #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. #แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบ #โลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) ของ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การศึกษา #ต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร

3. การศึกษาการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ #โซ่ความเย็น (#Cold_Chain) ในสินค้า #พืชผัก และ #ผลไม้ ของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ #เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (#EEC) และจังหวัดใกล้เคียง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...
13/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค ทั้ง 5 ภาค และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ “โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และการดำเนินโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดสระบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และยะลา และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรปลอดภัย และการบูรณาการการทำงานระหว่าง กรกอ. กับการบริหารจัดการผลไม้และการพัฒนาเกลือทะเลไทย

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมก...
09/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลและระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้าข้าวโพดหวาน ภายใต้โครงการนำร่องฯ ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมาย (รวม 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ) ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ กษ. ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานจากส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย รวม 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง อาทิ ชป. พด. วก. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. สศก. และ สป.กษ. ธกส. และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดยนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมก...
07/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลและระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้าปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการนำร่องฯ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ กษ. ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานจากส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย รวม 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี อาทิ ชป. พด. วก. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. สศก. และ สป.กษ. ธกส. และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดยนายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายตริน พงษ์เภตรา กรรมการบริหารบริษัท ทักษิณปาล์ม จำกัด (เป็นบริษัทรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันตามโครงการฯ) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมาย (รวม 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ) ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสร...
06/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลและระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้าอ้อยโรงงาน ภายใต้โครงการนำร่องฯ ซึ่งอ้อยโรงงานเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมาย (รวม 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ) ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ กษ. ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานจากส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 11 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี อาทิ ชป. พด. วก. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. สศก. และ สป.กษ. ธกส. และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะเลิศ รองประธาน ส.อ.ท. และ ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธาน ส.อ.ท. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และผู้แทนบริษัทผู้รับซื้ออ้อย 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย โรงงานน้ำตาลรวมผล และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Photos from โลจิสติกส์เกษตร's post
29/04/2021

Photos from โลจิสติกส์เกษตร's post

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post
29/04/2021

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ในฐานะประธานคณะท...
08/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จากส่วนกลาง และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออก และผู้บริหารจากบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด นำโดยนายถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อมูลตามแผนการดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่

โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการร่วม (Action plan) สำหรับสินค้ายางพารา ซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมาย ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ โดยโครงการฯ นี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กษ. และ ส.อ.ท. ซึ่งในระยะแรก กำหนดจะดำเนินการในพืชเป้าหมาย 5 ชนิดสินค้า (ยาง ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน)

ที่อยู่

Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-1751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โลจิสติกส์เกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โลจิสติกส์เกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🚚ตอนเดียวพร้อมใช้งานม้วนเดียวจบ ✅พร้อมตู้ทึบ 2.10, 1.80 เมตร ✅ตู้เย็น MPC ความเย็น -25 องศา ตู้เบิ้มมีทั้งแอร์ Cold way และ Neo cool Denso อุณหภูมิ -20 - 25 ✅ตู้เย็น พร้อมช่วงล่างบรรทุก แหนบ โอ๊คกะทะผ่า พร้อมยางบรรทุก ✅รถตู้เย็น มีราวแขวนหมูพร้อมตะขอแขวน หมูCP เบทาโกร แม็คโคร ✅รถตู้เย็นพร้อมไฟ2ระบบ ✅รถคอกซิ่ง 1.30, 1.50 เมตร ✅เพลาลอย/แหนบ/พร้อมกะทะผ่า/ยาง/โช้คไขว้/แท่นโช๊ค อยากใช้เงินออกรถเท่ารัยคุยกันอีฟค่ะ 🔥มีงบเท่าไร่คุยกันอีฟ 🔥อนุมัติง่าย. ออกได้จริง ของแถมเพียบ 🔥พ่อค้าแม่ค้า รับเหมา ไม่มีสลีปเงินเดือนก็ออกได้ 🚛มีไฟแนนท์ทุกจังหวัด 🚛รับชนทุกราคา สู้ทุกคันดันทุกเคส 🚛ติดแบคลิส ติดล่าช้า เอาใบปิดมา ม้วนเดียวจบ พร้อมลุยงาน ✅พร้อมจดทะเบียนลงเล่ม ✅มีใบวิศวกรคุม สอบถามแคมเปญเพิ่มเติมโทรมาค่ะ สนใจ 080-2547-523 Line oiflucky..
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร ได้เข้าสัมภาษณ์และดูงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ นายธีรวัฒน์ บุญสว่าง เจ้าของสวนบุญสว่าง ซึ่งปลูกทั้งมะม่วงและมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่เดียวกันรวมประมาณ 40 ไร่ โดยปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองแบบเสียบยอด ทำให้มีลักษณะต้นเตี้ย การปลูกเป็นแนวเดียวกัน สะอาด สวยงาม สะดวกในการจัดการผลผลิต รวมทั้งดูแลรักษาแปลงปลูกและผลผลิตมะม่วงตามหลักวิชาการที่หน่วยงาน กษ. แนะนำ ขณะที่มะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกก็มีความหอมหวานเป็นพิเศษ โดยเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพืนที่และน้ำ (3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย) และมาจากหน่อพันธุ์มะพร้าวที่เพาะขึ้นเอง การดูแลเอาใจใส่ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เช่น การรับประกันการรับซื้อทั้งในเรื่องความสดและความหอมหวานของมะพร้าวน้ำหอมทุกลูก ดังนั้น ผลผลิตและพันธุ์จึงได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายได้ในราคาสูง (กำหนดราคาขายได้เอง) โดยผลผลิตขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด อยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้มากขึ้น
รบกวนช่วยทำแบบสอบถามด้วยนะค่ะ >>>>
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เตรียมพบ 8 INDUSTRIAL SOLUTIONS ที่จะเชื่อมเทคโนโลยีกับโรงงานคุณ ให้ล้ำสมัยขึ้น #ผู้จัดการโรงงาน #วิศวกร #ช่างเทคนิค #ฝ่ายจัดซื้อ และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามพลาด❗ แค่มาที่งาน TIF #ThailandIndustrialFair2019 📍วันที่ 13-16 ก.พ. 2562 ที่ BITEC บางนา Hall 101-104 #ThailandIndustrialFair2019 งานแสดงนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้... ✅ผู้บริหาร/ผู้จัดการ วางแผนงานได้ง่าย ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจ เพราะเรารวมเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็น SOLUTIONS ของทุกอุตสาหกรรม แก้ปัญหาต้นทุนสูง ลดความผิดพลาด ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แบบที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ✅วิศวกร สัมผัสเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใคร ✅ฝ่ายผลิตและเทคนิค มีตัวช่วยทำงานที่ทั้งสะดวก และปลอดภัย ✅ฝ่ายจัดซื้อ ทำงานง่าย คุมค่าใช้จ่ายสบายๆ 👉🏻ฟรี❗️งานสัมมนาสำหรับวิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ ดูหัวข้อสัมมนาได้ที่ http://www.thailandindustrialfair.com/seminar/ 👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://register.thailandindustrialfair.com/register ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 หรือทาง www.thailandindustrialfair.com และ 📥Facebook Inbox Click http://m.me/IndustrialFair #TIF #TIF2019 #thailandindustrialfair #thailandindustrialfair2019
อึ้งไปเลย
#Ukraine four positions up in Doing #Business 2018 ranking