Clicky

โลจิสติกส์เกษตร

โลจิสติกส์เกษตร เป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลด้านการบริห? จัดทำโดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2565 นางฐานิยา พิรุณสาร พันธุ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและ...
08/04/2022

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2565 นางฐานิยา พิรุณสาร พันธุ์บุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการขนส่งทุเรียนสดจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสัมภาษณ์นายสมพล ช่างบุ หัวหน้าด่านตรวพืชจันทบุรี ในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์ทุเรียนที่ส่งออกไปยังจีน และพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการล้งที่รวบรวมทุเรียน อาทิ บริษัท มอนโค ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท หอมหมื่นลี้ แอนด์ เจที จำกัด บริษัท ปั้นเพลิน อินเตอร์ ฟรุต เอ็กพอร์ต จำกัด บริษัท ดรากอน เฟรช ฟรุท จำกัด เกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมทุเรียนเพื่อส่งออก รูปแบบและเส้นทางการขนส่งไปยังจีน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการปิดด่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 2/2565วันพุธที่...
16/03/2022

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม ได้เข้าร่วมการประชุม กรกอ. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมัย ลี้สกุล และนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ระดับภาค เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในกลุ่มจังหวัดนำร่อง ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้พิจารณาข้อเสนอโครงการของคณะอนุกรรมการฯ ภาคกลางและโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565วัน...
10/03/2022

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ในสินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน
นอกจากนี้ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 โดยที่ประชุม เห็นชอบชนิดสินค้าและบริษัทรับซื้อในระยะที่ 2 จำนวน 9 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืชผัก ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง ยางพารา น้ำยางสด ปาล์มน้ำมัน และมะเขือเทศ และ 19 บริษัทรับซื้อ พร้อมทั้งมอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเกษตรจังหวัด ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 2 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ต่อไป

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
23/02/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
23/02/2022

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (สนล.)...
18/02/2022

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (สนล.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนล. ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดทำรายงานระบบ Logistics+ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams โดยมีนางพรพรรณนิล ศตวรรษธำรง ผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นประธานการประชุม และนายปริญญ์ บุญดีสกุลโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรอนทิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการพัฒนาระบบ Logistics+ ระยะที่ 1 ประกอบด้วยชุดข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่สำคัญ 6 รายงาน ได้แก่ (1) ขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเทียบกับเวทีโลก (2) สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย (3) ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ (4) โอกาสในการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย (5) ปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย (6) ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถผู้ประกอบการ และระยะที่ 2 จะดำเนินการเพิ่มเติม 4 รายงาน ได้แก่ (1) แนวโน้มของการลงทุนจากต่างประเทศ (Investment Trends) (2) สถานการณ์การขนส่งสินค้า (Sea Freight Situations) (3) สรุปภาพรวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย (Thailand e-Commerce Summary) และ (4) สถานการณ์แรงงานด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics Labor) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post
07/02/2022

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 1/2565วันพฤหัสบ...
13/01/2022

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม กรกอ. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด กษ. และประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ระดับภาค เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้เห็นชอบให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัดนำร่อง โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพข...
07/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 รูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย) ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน

โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ในสินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่สู่เกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 โดยจะดำเนินการในสินค้าเกษตร 8 ชนิด และ 18 บริษัทรับซื้อ พร้อมทั้ง มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายสินค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 2 ต่อไป

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (สนล.)...
20/12/2021

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (สนล.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนล. ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางวรินภรณ์ นรเดชเดชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และระดมความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อให้การศึกษาโครงการฯ มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติ

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากการเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน โดย พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย และนางกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ธุระกิจ หัวหน้ากองบริการสินค้าคอนเทนเนอร์ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์การส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านด่านศุลกากรหนองคายจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากที่มีการขนส่งสินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564

💚💚เกษตรฯ มั่นใจ ไม่มีสินค้าเกษตรทะลักเข้าไทย ผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน เตรียมพร้อมทุกด้าน กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบทั้งด้านค...
17/12/2021

💚💚เกษตรฯ มั่นใจ ไม่มีสินค้าเกษตรทะลักเข้าไทย ผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน เตรียมพร้อมทุกด้าน กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพ และปฏิบัติตามระเบียบอย่างรัดกุม #สศก

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
17/12/2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

การสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566 – 2570 วันที่ 9 ธันวาค...
09/12/2021

การสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร เข้าร่วมสัมมนา
การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นและแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ

29/11/2021

#สศก

💚💚 เกษตรฯ พร้อมใช้ประโยชน์ เส้นทางรถไฟลาว-จีน หลังเปิดหวูดขบวน ปฐมฤกษ์ 2 ธันวาคมนี้ มั่นใจ ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนฉ...
29/11/2021

💚💚 เกษตรฯ พร้อมใช้ประโยชน์ เส้นทางรถไฟลาว-จีน หลังเปิดหวูดขบวน ปฐมฤกษ์ 2 ธันวาคมนี้ มั่นใจ ดันส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนฉลุย หากประกาศอนุญาตให้ใช้เส้นทางขนส่งอย่างเป็นทางการ #สศก

Photos from Thai Durian Association - TDA  สมาคมทุเรียนไทย's post
26/11/2021

Photos from Thai Durian Association - TDA สมาคมทุเรียนไทย's post

25/11/2021

UPDATE : สถานการณ์ปิดด่านโหยวอี้กวน

1. ด่านโหยวอี้กวน มีรายงานปิดด่าน เนื่องจากระบบ

2. ด่านรถไฟผิงเสียง ปรับเวลาการทำงานใหม่

3. ด่านบ่อเต็นเปิดทดสอบระบบให้รถสินค้าผ่านแดน-รถระหว่างประเทศ ผ่านได้ฝ่ายละ 110 คัน/วัน

ขอรายงานความคืบหน้าการเปิด-ปิดด่าน บอเต็น-โม่หาน โดยได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากรอง หัวหน้าด่านบ่อเต็น แจ้งว่า ลาวและจีนตกลงให้รถขนส่งสินค้าไทยผ่านแดนลาวไปจีน และรถขนส่งสินค้า รปท. ฝ่ายลาว-จีน ฝ่ายละ 110 คัน/วัน โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องประสานงานล่วงหน้านัดหมายตู้กับด่านบ่อเต็นและประเภทของตู้สินค้า ล่วงหน้าครับ

*** (ฝ่ายด่านจีนยืนยันยังไม่อนุญาตตู้ควบคุมอุณหภูมิข้ามด่านช่วงนี้)

สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ได้ติดต่อประสานไปยังศุลกากรด่านโหย่วอี้กวน ได้รับการยืนยันว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขระบบดังกล่าว และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบโดยด่วน เนื่องจากทางด่านฯ เองก็ตระหนักว่า การปิดด่านโหย่วอี้กวนจะมีผลกระทบกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและพยายามจะแก้ไขให้กลับมาใช้งานปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ สคต. หนานหนิง ได้ประสานกับสำนักงานเกษตรกว่างโจว ทราบว่า ทางสำนักงานเกษตรกว่างโจวทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งไปยังด่านตรวจพืชนครพนมและด่านตรวจพืชมุกดาหาร ในการชะลอออกใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบ PC ( Phytosanitary Certificate) ชั่วคราว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

ทีมงานสมาคมทุเรียนไทย

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
22/11/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภ...
19/11/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานและผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคทั้ง 5 ภาค พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 และความก้าวหน้าการพัฒนาเกลือทะเลไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค ทั้ง 5 ภาค

Teaser: Disruptive Change เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม
26/10/2021
Teaser: Disruptive Change เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม

Teaser: Disruptive Change เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม

🔹️งานสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" 🔹️โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแ.....

26/10/2021

การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Disruptive Change เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ตาม Link Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5465211032?pwd=SmYxZE1BQ3k0NURibWVHaStZZGpSdz09

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
29/09/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from หมากแข้ง's post
25/09/2021

Photos from หมากแข้ง's post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
21/09/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post
16/09/2021

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post
07/09/2021

Photos from เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน's post

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพข...
11/08/2021

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครั้งที่ 7/2564 รูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ) กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน

โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ระยะที่ 1 นำเสนอโดย กษ. จังหวัดและเกษตรจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิตและจังหวัดใกล้เคียง รวม 11 จังหวัด ในสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา (ชลบุรีและจันทบุรี) ปาล์มน้ำมัน (สุราษฎร์ธานีและกระบี่) อ้อยโรงงาน (นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย) มะเขือเทศ (หนองคายและอุดรธานี) และข้าวโพดหวาน (เชียงใหม่และลำปาง)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดทำโครงการ “พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่สู่เกษตรอุตสาหกรรม” ระยะที่ 2 เห็นชอบให้เพิ่มเติมในสินค้าเกษตรอีก 5 ชนิด 9 บริษัทรับซื้อ (เดิมเห็นชอบแล้ว 5 ชนิด 7 บริษัทรับซื้อ) โดยสรุปมีสินค้าเกษตรภายใต้โครงการฯ ที่จะดำเนินการในระยะที่ 2 รวม 10 ชนิด 16 บริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรูปแบบการจัดงานเปิดตัว (Kick Off) เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 1 ผ่านช่องทางระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในประเด็น เดินแผนขับเคลื่อน...
16/07/2021
เดินแผนขับเคลื่อนโลจิสติกส์-โซ่อุปทานภาคเกษตร รองรับเปิดเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในประเด็น เดินแผนขับเคลื่อนโลจิสติกส์-โซ่อุปทานภาคเกษตร รองรับเปิดเส้นทางรถไฟสายลาว-จีน
ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ในประเด็น ....

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...
16/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564 โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค ทั้ง 5 ภาค และผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบในโครงการหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เพื่อการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลรองรับอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลในอนาคต โดย ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนโดย รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อดำเนินการโครงการนำร่องฯ ตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระยะต่อไป อาทิ พืชผัก ยางพารา มันสำปะหลัง เป็นต้น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภา...
13/07/2021

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร (สนล.) (นางสาวอุษา โทณผลิน) กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน

โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้รับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานรับซื้อผลผลิต โดย กษ. จังหวัดและเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด เป็นผู้นำเสนอ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (ยางพารา) สุราษฎร์ธานี (ปาล์มน้ำมัน) นครสวรรค์และอุตรดิตถ์ (อ้อยโรงงาน) หนองคาย (มะเขือเทศ) และเชียงใหม่ (ข้าวโพดหวาน) และการเตรียมจัดงานเปิดตัว (Kick Off) ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการเตรียมจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ในระยะที่ 2 โดยกำหนดชนิดสินค้าและบริษัทรับซื้อผลผลิตตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานเศรษฐกิจ เสนอใน 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) ยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ 2) พืชผักเพื่อการส่งออก/ผักสลัด จังหวัดตรัง 3) มันสำปะหลัง จังหวัดมุกดาหารและสกลนคร 4) ถั่วเหลือง จังหวัดระยอง และ 5) อ้อยโรงงาน จังหวัดพิษณุโลกและอุทัยธานี

ที่อยู่

Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6625791751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โลจิสติกส์เกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โลจิสติกส์เกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การพัฒนาโลจิสติกส์ภาคการเกษตร

คุณนภ พรชำนิ ได้สัมภาษณ์คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงมาตรการการทำงานที่จะเกิดขึ้นของภาครัฐ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสู่มือผู้บริโภค ตั้งแต่ช่วยพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้า จนถึงสร้างระบบโลจิสติก์ทั้งในและต่างประเทศ อันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนครับ

ติดตามได้ใน

#มองโลกมองเรา
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 – 06.00 น.
#ไทยรัฐทีวีช่อง32
https://www.facebook.com/monglokmongrao/

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
โลจิสติกส์เกษตร
LIFEiS
#โลจิสติกส์ #โลจิสติกส์เกษตร
🚚ตอนเดียวพร้อมใช้งานม้วนเดียวจบ
✅พร้อมตู้ทึบ 2.10, 1.80 เมตร
✅ตู้เย็น MPC ความเย็น -25 องศา
ตู้เบิ้มมีทั้งแอร์ Cold way และ Neo cool Denso อุณหภูมิ -20 - 25
✅ตู้เย็น พร้อมช่วงล่างบรรทุก แหนบ โอ๊คกะทะผ่า พร้อมยางบรรทุก
✅รถตู้เย็น มีราวแขวนหมูพร้อมตะขอแขวน หมูCP เบทาโกร แม็คโคร
✅รถตู้เย็นพร้อมไฟ2ระบบ
✅รถคอกซิ่ง 1.30, 1.50 เมตร
✅เพลาลอย/แหนบ/พร้อมกะทะผ่า/ยาง/โช้คไขว้/แท่นโช๊ค
อยากใช้เงินออกรถเท่ารัยคุยกันอีฟค่ะ
🔥มีงบเท่าไร่คุยกันอีฟ
🔥อนุมัติง่าย. ออกได้จริง ของแถมเพียบ
🔥พ่อค้าแม่ค้า รับเหมา ไม่มีสลีปเงินเดือนก็ออกได้
🚛มีไฟแนนท์ทุกจังหวัด
🚛รับชนทุกราคา สู้ทุกคันดันทุกเคส
🚛ติดแบคลิส ติดล่าช้า เอาใบปิดมา
ม้วนเดียวจบ พร้อมลุยงาน
✅พร้อมจดทะเบียนลงเล่ม
✅มีใบวิศวกรคุม

สอบถามแคมเปญเพิ่มเติมโทรมาค่ะ
สนใจ 080-2547-523
Line oiflucky..
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร ได้เข้าสัมภาษณ์และดูงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ นายธีรวัฒน์ บุญสว่าง เจ้าของสวนบุญสว่าง ซึ่งปลูกทั้งมะม่วงและมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่เดียวกันรวมประมาณ 40 ไร่ โดยปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองแบบเสียบยอด ทำให้มีลักษณะต้นเตี้ย การปลูกเป็นแนวเดียวกัน สะอาด สวยงาม สะดวกในการจัดการผลผลิต รวมทั้งดูแลรักษาแปลงปลูกและผลผลิตมะม่วงตามหลักวิชาการที่หน่วยงาน กษ. แนะนำ ขณะที่มะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกก็มีความหอมหวานเป็นพิเศษ โดยเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพืนที่และน้ำ (3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย) และมาจากหน่อพันธุ์มะพร้าวที่เพาะขึ้นเอง การดูแลเอาใจใส่ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เช่น การรับประกันการรับซื้อทั้งในเรื่องความสดและความหอมหวานของมะพร้าวน้ำหอมทุกลูก ดังนั้น ผลผลิตและพันธุ์จึงได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายได้ในราคาสูง (กำหนดราคาขายได้เอง) โดยผลผลิตขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด อยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้มากขึ้น
รบกวนช่วยทำแบบสอบถามด้วยนะค่ะ >>>>
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เตรียมพบ 8 INDUSTRIAL SOLUTIONS
ที่จะเชื่อมเทคโนโลยีกับโรงงานคุณ ให้ล้ำสมัยขึ้น
#ผู้จัดการโรงงาน #วิศวกร #ช่างเทคนิค #ฝ่ายจัดซื้อ
และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามพลาด❗
แค่มาที่งาน TIF
📍วันที่ 13-16 ก.พ. 2562 ที่ BITEC บางนา Hall 101-104


งานแสดงนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้...
✅ผู้บริหาร/ผู้จัดการ วางแผนงานได้ง่าย ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจ เพราะเรารวมเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็น SOLUTIONS ของทุกอุตสาหกรรม แก้ปัญหาต้นทุนสูง ลดความผิดพลาด ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แบบที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน
✅วิศวกร สัมผัสเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใคร
✅ฝ่ายผลิตและเทคนิค มีตัวช่วยทำงานที่ทั้งสะดวก และปลอดภัย
✅ฝ่ายจัดซื้อ ทำงานง่าย คุมค่าใช้จ่ายสบายๆ

👉🏻ฟรี❗️งานสัมมนาสำหรับวิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ
ดูหัวข้อสัมมนาได้ที่ http://www.thailandindustrialfair.com/seminar/
👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://register.thailandindustrialfair.com/register
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999
หรือทาง www.thailandindustrialfair.com และ
📥Facebook Inbox Click http://m.me/IndustrialFair

อึ้งไปเลย
four positions up in Doing 2018 ranking
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

DGTFarm : สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไล Q restaurant โครงการร้านอาหารวัตถุด SOA iddc  Innovation for Design Development Center สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรม กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก RTA Chemical Depart ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่ง กองการยาง - Rubber Division สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ก สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรม สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเท สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Th ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ