โลจิสติกส์เกษตร

โลจิสติกส์เกษตร เป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของทุกเครือข่าย จัดทำโดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่ว...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Value Chain & Trade Facilitation วาระปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 7/2563 ณ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดยมีนายสมบัติ เปรมประภา เป็นประธานคณะกรรมการฯ

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ภาคเกษตร โดยแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สำคัญ คือโครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) โดยมีแผนลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน และการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ซึ่งจะมีกำหนดจัดประชุมในเดือนพฤศจิกายน

การประชุมยกร่างโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
14/10/2020

การประชุมยกร่างโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตรและกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมยกร่างโครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

แนะวิธีปรับ ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ สู่แนวทางฟื้นเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตฉบับเร่งรัดhttps://www.salika.co/2020/10/0...
10/10/2020
ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ฉบับธนาคารโลก สู่ทางลัดฟื้นเศรษฐกิจไทย

แนะวิธีปรับ ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ สู่แนวทางฟื้นเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตฉบับเร่งรัด
https://www.salika.co/2020/10/09/from-the-ease-of-doing-business-to-solutions-fight-crisis/

คำแนะนำจาก 4 เอกอัครราชทูต ที่มาชี้แนะทางออกในการฟื้นเศรษฐกิจไทย ตาม ดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ฉ.....

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศร...
09/10/2020

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร ภายใต้ความปกติใหม่ New Normal จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

"สศก. ร่วมเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ Logistics : เปิดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับ Big data" วันที่ 7 ตุ...
07/10/2020

"สศก. ร่วมเปิดตัวระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ Logistics : เปิดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับ Big data"

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวนวลขจร หงษ์นคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมงานเปิดตัว ระบบฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ Logistics : เปิดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับ Big data ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "Big data and the New Normal of Logistics Inductry"

ทั้งนี้ ฐานข้อมูล Logistics จะครอบคลุมข้อมูล 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1) บ่งบอกขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยเมื่อเทียบกับเวทีโลก
2) รายงานสถานการณ์สภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในประทศ
3) แสดงสถิติของศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่
4) แสดงแนวโน้มของโอกาศการขยายธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย
5) บ่งบอกปัจจัยสำคัญที่กำหนดขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทย และ
6) แสดงข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทย

ในการนี้ ภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจและกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์เศรษบกิจการค้าบริการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการ...
07/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายชนินทร์ รุ่งแสง คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

โดยที่ประชุมมีการติดตามผลการตรวจสอบพื้นที่และสถานภาพความเป็นแปลงใหญ่และผลการตรวจสอบความเหมาะสมตามศักยภาพของดินเชิง Agri - Map รวมทั้ง ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนขับเคลื่อน ปี 2564 รายสินค้า ภายใต้โครงการนำร่อง “เกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 3.023 ไร่” และแนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนพลังงานชีวมวล

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/451228?as=
02/10/2020
ประเดิม ‘แลนด์บริดจ์’ ลุย 9มอเตอร์เวย์ เชื่อมทางคู่

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/451228?as=

สนข. เปิดแผนศึกษา 9 มอเตอร์เวย์ เชื่อมทางคู่ (MR-MAP) 5,000 กิโล แสนล้าน ประเดิมแลนด์บริดจ์แทนขุดคลองไทย เส้นทาง “ชุม....

https://www.thairath.co.th/news/local/1903493>
29/09/2020
คูโบต้าฟาร์มครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ไฮเทคแห่งแรกในอาเซียน

https://www.thairath.co.th/news/local/1903493>

“เราตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างดี ปี 2561 จึ...

สัมมนา สศก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนในปี 2564 https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3333246303431114/?app=...
27/09/2020

สัมมนา สศก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนในปี 2564 https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3333246303431114/?app=fbl

สศก.จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สศก. ตามแนวทาง New Normal

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทาง New Normal" ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งรับทราบแนวทาง นโยบายการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนัก/ศูนย์/กอง และสศท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.thansettakij.com/content/politics/450491?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
27/09/2020
รัฐฯยืนยันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ไม่สะดุด

https://www.thansettakij.com/content/politics/450491?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

รัฐบาลประกาศชัด ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ไม่สะดุด มั่นใจในระยะยาวพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ประตูสู่ต.....

เสาหลักนำทางเเบบริเออร์ ยางพารา https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450520?utm_source=category&utm_medium=in...
27/09/2020
นำร่องนครพนม ดัน "เสาหลักนำทาง-แบบริเออร์"

เสาหลักนำทางเเบบริเออร์ ยางพารา https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450520?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

“ศักดิ์สยาม” นำร่องดันยางพาราทำถนน-หลักนำทาง จังหวัดนครพนม หวังเพิ่มรายได้ชาวสวนยางกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทล....

พณ. ทบทวน Fast track ผลไม้ https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450661?utm_source=category&utm_medium=interna...
27/09/2020
พาณิชย์ ทบทวน fast track ผลไม้ไปจีน

พณ. ทบทวน Fast track ผลไม้ https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450661?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

​​​​​​​อธิบดีกรมการค้าภายใน สั่งทบทวนโครงการใหม่พร้อมตรวจสอบบริษัท "ซีไอซี” ตั้งถูกกฎหมายหรือไม่ พร้อมด....

https://www.thansettakij.com/content/business/450711?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
27/09/2020
Gen 3 พลิกโฉม ‘ตลาดสี่มุมเมือง’ สู่ฮับค้าส่งผักผลไม้อาเซียน

https://www.thansettakij.com/content/business/450711?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

เจน 3 “ภัทรประสิทธิ์” เดินหน้าพลิกโฉมตลาดสี่มุมเมือง ทุ่ม 4,500 ล้านปั้นฮับค้าส่งผักผลไม้อาเซียน

(1)อาหารแห่งอนาคตFuture Food of Thailandโปรตีนจากพืช( PbM )เศรษฐกิจฐานใหม่ของไทยสู่ฮับอาหารเจของโลกโดย อลงกรณ์ พลบุตร27 ...
27/09/2020

(1)
อาหารแห่งอนาคต
Future Food of Thailand
โปรตีนจากพืช( PbM )
เศรษฐกิจฐานใหม่ของไทย
สู่ฮับอาหารเจของโลก

โดย อลงกรณ์ พลบุตร
27 ก.ย. 2563

ประเทศไทยต้องมองหาเศรษฐกิจใหม่ๆในยามที่เศรษฐกิจดั้งเดิมถดถอยจากวิกฤติโควิด
อาหารแห่งอนาคต(Future Food)และพืชแห่งอนาคต(Future Crop)คือคำตอบและเป็นคำที่ผมพูดในการบรรยายและการทำงานถือเป็นคีย์เวิร์ด(Key Word)เพราะจะเป็นกุญแจไขประตูแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทย
อาหารแห่งอนาคต(Future Food)ที่กำลังมาแรงคืออาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชผลิตเพราะเป็นอาหารสุขภาพ
คนไทยรู้จักดีในชื่อ”อาหารเจ”
วันนี้มีอาหารโปรตีนจากพืชที่เป็นดาวรุ่งมากๆคือเนื้อที่ผลิตจากพืช (PbM : Plant Based Meat)
ตลาดอาหารเจในยุคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีมูลต่าถึง3แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมาและถ้ารวมมูลค่าตลาดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกจะมีมูลค่าเกือบ5แสนล้านบาท
ไม่ว่าค่ายอาลีบาบาของจีนหรือสตาร์บัค เคเอฟซี เนสเลของประเทศตะวันตกและบรษัทญี่ปุ่นที่ไปทำมาหากินในแผ่นดินมังกรต่างขยายการผลิตและบุกตลาดอาหารเจตั้งแต่ติ๋มซำซาลาเปาเฝ๋อก๊วยเตี๋ยวซูชิแกงกะหรี่จนถึงไส้กรอก ไก่ย่างและแฮมเบอร์เกอร์ ที่ผลิตจากโปรตีนพืช
พูดถึงจีนก็ตัองเอ่ยถึงอเมริกา 2คู่จิ้นแห่งยุค
ยอดขายอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยเนื้อจากพืชในสหรัฐขยายตัวต่อเนื่อง ระหว่างปี 2013-2018 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 15.4% เทียบกับเนื้อแปรรูป (Processed Meat) ที่เติบโตเพียงปีละ 1.2% สอดคล้องกับข้อมูลของ NPD Group ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาที่ขายเบอร์เกอร์และแซนวิชเนื้อที่ทำจากพืช ก็พบว่ายอดขายระหว่างเมษายน 2018 – มีนาคม 2019 เพิ่มขึ้นถึง 7.8% ซึ่งมากสุดเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับบริษัท Beyond Meat หนึ่งในโรงงานผลิตเนื้อจากพืชรายใหญ่สุดของโลกก็รายงานยอดขายไตรมาส 2 ของปี 2019 เติบโตถึง 287%
อาจกล่าวได้ว่าปี 2019 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของผลิตภัณฑ์เนื้อที่ทำจากพืช สะท้อนจากธุรกิจอาหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 เชนร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา เช่นCarl’s Jr.ประกาศขายเบอร์เกอร์ที่ผลิตด้วยเนื้อที่ทำจากพืช ตามด้วยในเดือนเมษายน 2019 Burger King ก็ประกาศขายเบอร์เกอร์ที่ทำจากพืชเช่นกัน โดยเริ่มแรก ทดลองเพียง 59 สาขา กระทั่งวันที่ 2 พฤษภาคม 2019 Burger King ประกาศแผนวางขาย

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450708?as=
27/09/2020
ลุยเฟส2 อัพขนส่งสินค้าเชียงราย เชื่อม รถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงของ”

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450708?as=

กรมขนส่ง พร้อมลุย เฟส 2 อัพ ศูนย์รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต่อ เนื่อง เร่งถก รฟท.ปรับแบบเชื่อมทางคู....

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรและส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษ...
19/09/2020

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตรและส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเข้าร่วมการสัมมนา “Agricultural Policy ผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องข้าว” จัดโดยสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ 1) การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร และ 3) การประเมินความสอดคล้องการจัดสรรทุนมุ่งเป้าเรื่องข้าว และแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาข้าวของประเทศไทย จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

https://www.thansettakij.com/content/449383
19/09/2020
เปิด PPP ชิง ท่าเรือน้ำลึก ชุมพร-ระนอง เชื่อมแลนด์บริดจ์-แหลมฉบัง

https://www.thansettakij.com/content/449383

“คมนาคม” ลุยศึกษาท่าเรือน้ำลึกชุมพร-ระนอง เชื่อมแลนด์บริดจ์ สั่งสนข. เคลียร์ทางดึงเอกชนร่วมทุน ปี 2564 หวังเ.....

https://www.thansettakij.com/content/449263
19/09/2020
ครม.ทุ่มงบ 68 ล้าน จ้างที่ปรึกษาเดินหน้า "แลนด์บริดจ์"

https://www.thansettakij.com/content/449263

ครม.อนุมัติงบผูกพัน 68 ล้าน เดินหน้าจ้างที่ปรึกษา "โครงการแลนด์บริดจ์" ลุยยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ภาคใต้ ศึกษาโ....

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการตามข้อริเริ่ม "หนึ่ง...
18/09/2020

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการตามข้อริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" หรือ BRI กับโอกาสของประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ คณะกรรมการปฏิรูปแห่งประเทศจีน ได้ประกาศว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานชี้นำการสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (“一带一路” / “Belt and Road Initiative”) หรือ BRI ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ที่ได้จัดการประชุมส่งเสริมงานสำคัญด้าน BRI ประจำปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน โดยที่ประชุมได้สรุปความคืบหน้าและผลสำเร็จจากการสร้าง BRI พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและระหว่างประเทศในปัจจุบันอย่างละเอียด ตลอดจนศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีนี้และในอนาคต ซึ่งจนถึงปัจจุบัน จีนได้ลงนามในเอกสาร ๒๐๐ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้าน BRI กับ ๑๓๘ ประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอีก ๓๐ แห่ง (中国已与138个国家和30个国际组织签署了200份共建“一带一路”合作文件)

๒. จุดเริ่มต้นของ BRI จากหลักฐานในเอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน เรื่อง “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” (推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 / Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road)
๒.๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เกี่ยวกับแถบเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (BRI) ขณะที่ได้ไปเยือนประเทศคาซักสถาน เมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๐๑๓ หรือ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้แถลงถึงการริเริ่มโครงการ “แถบเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหม” ที่ประกอบด้วยเครือข่ายถนนและเส้นทางรถไฟ เพื่อเชื่อมจีนกับยุโรปผ่านเอเชียกลาง โดยมีระเบียงเศรษฐกิจ ๖ เส้นทาง ได้แก่ (๑) เส้นทางยูเรเซีย (Eurasia) จากตะวันตกของจีนถึงตะวันตกของรัสเซีย (๒) เส้นทางจีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก (๓) เส้นทางตะวันตกจีน-เอเชียกลาง-ตุรกี (๔) เส้นทางจีน-แหลมอินโดจีน-สิงคโปร์ (๕) เส้นทาง จีน-ปากีสถาน (๖) เส้นทางจีน-พม่า-บังกลาเทศ-อินเดีย และขณะที่เดินทางไปเยือนอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน โดยได้กล่าวถึงโครงการ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ที่เชื่อมท่าเรือจีนกับท่าเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวั

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อ...
16/09/2020

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านทางระบบ Zoom เพิ่มอีกช่องทางด้วย

โดยในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรอุตสาหกรรม คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกระจายและขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทย และคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรชุมชน

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/449226?as=
15/09/2020
“รถไฟฟ้าไร้คนขับ “สุวรรณภูมิ” ขบวน2ถึงไทยแล้ว

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/449226?as=

ขบวนสองถึงไทยแล้ว “รถไฟฟ้าไร้คนขับ (APM)” นวัตกรรม รับส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ สร้างความสะดวก คาด ปี64 มา...

เคาะแก้ "พ.ร.บ.จราจร" อนุญาต "รถบรรทุก-มอ'ไซ" วิ่งเลนขวาhttps://www.thansettakij.com/content/normal_news/449300?as=
15/09/2020
เคาะแก้ "พ.ร.บ.จราจร" อนุญาต "รถบรรทุก-มอ'ไซ" วิ่งเลนขวา

เคาะแก้ "พ.ร.บ.จราจร" อนุญาต "รถบรรทุก-มอ'ไซ" วิ่งเลนขวา
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/449300?as=

ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับใหม่ ส่งเข้าสภาฯ "รถบรรทุก-จักรยานยนต์" ให้วิ่งเลนขวาเท่าที่จำเป็น ห้าม...

คมนาคมเล็งโละตู้เก็บเงินตั้งเป้าขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ไร้ไม้กั้นนำร่องด่านทับช้าง | ไทยโพสต์ | LINE TODAYhttps://today....
15/09/2020
คมนาคมเล็งโละตู้เก็บเงินตั้งเป้าขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ไร้ไม้กั้นนำร่องด่านทับช้าง | ไ

คมนาคมเล็งโละตู้เก็บเงินตั้งเป้าขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ไร้ไม้กั้นนำร่องด่านทับช้าง | ไทยโพสต์ | LINE TODAY

https://today.line.me/th/v2/article/G5lJG8?utm_source=lineshare

14 ก.ย.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในก...

14/09/2020

Google. เป็นบริษัทนวัตกรรม
Alibaba. เป็นบริษัทนวัตกรรม
Apple. ก็เป็นบริษัทนวัตกรรม

คำว่า "นวัตกรรม"
เหมือนมนต์วิเศษ
เสกใส่อะไร ก็เป็นเงินเป็นทอง

แต่ช้าก่อน!!!

นวัตกรรมนั้นต้องเป็นนวัตกรรมที่
ลูกค้ารัก ลูกค้าชอบ และ ขายได้จริงนะครับ

ถ้าคุณอยากรู้ว่า "นวัตกรรมขายได้"
เป็นอย่างไร

ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
เป็นร้อยล้านได้อย่างไร

และเกษตรกรจะเข้าถึงนวัตกรรมได้จริงหรือไม่

วันจันทร์นี้
9:00-12:00

ห้ามพลาด!!!

อ.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

เจ้าแม่นวัตกรรมการเกษตรจากแม่โจ้
ที่ช่วยปั้นผู้ประกอบการ
ด้วย "นวัตกรรมและหัวใจ"
มาแล้วเป็นร้อยๆราย

จะมาเล่าเรื่อง
กระบวนการในการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแบบหมดเปลือก

และท่านสามารถร่วมถามคำถามสดๆได้
ในรายการ

สนใจติดตามได้ทางเพจ
ทางลิ้งค์ครับ

https://www.facebook.com/ecommercecomitteeofMOAC/

รับประกันคุณภาพโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
eCommerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://www.thansettakij.com/content/business/448934?as=
14/09/2020
ผ่ามุมคิด ‘ญนน์ โภคทรัพย์’ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคนใหม่

https://www.thansettakij.com/content/business/448934?as=

เปิดมุมคิด ‘ญนน์ โภคทรัพย์’ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคนใหม่ ผู้นำทัพค้าปลีก-ค้าส่ง ฟันเฟืองสำคัญในการขับเ...

https://m.mgronline.com/politics/detail/9630000091974
13/09/2020
ครม.เคาะแก้ กม.อุปสรรคต่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก

https://m.mgronline.com/politics/detail/9630000091974

รองโฆษรัฐบาล แถลง ครม.ไฟเขียวแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะด.....

https://www.thaipost.net/main/detail/76938
09/09/2020
กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันตลาดออนไลน์ นำเกษตรกรแปลงใหญ่พบผู้บริหาร Lazada และสื่อมวลชน แนะ

https://www.thaipost.net/main/detail/76938

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี.....

https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3277588535663558/?app=fbl
09/09/2020

https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3277588535663558/?app=fbl

เกษตรกรยุคใหม่ ปรับใช้ New Normal

นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทบได้ทุกภาคส่วน จึงต้องมีกระบวนการในการฟื้นฟูจากผลกระทบของสถานการณ์ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐ หรือโครงการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นประชาชนจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการรับมือหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากอดีต หรือเรียกว่า “New Normal” เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นเกษตรกรควรเรียนรู้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรให้ดีขึ้น และหาแนวทางใหม่ๆ ได้ เช่น

1. ขยายตลาดสู่ช่องทางตลาดออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งปัจจุบันมีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมและสะดวกสบายที่สามารถส่งถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ดังนั้นเกษตรกรควรพัฒนาสินค้าและขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น

2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามวิถีชีวิตใหม่ภายในประเทศ โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นตัวเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวของประชาชน เช่น ปรับพื้นที่ภาคเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น ร้านกาแฟภาคการเกษตร โดยมีพื้นที่ถ่ายรูปที่เหมาะกับคนในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นต้น ดังนั้นการยกระดับดังกล่าวจึงควรเตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยยึดหลักความสะอาด ปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด มีอาหารและผลผลิตทางการเกษตรวางจำหน่าย พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีอีกแนวทางหนึ่ง

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ มาเพื่อแปรรูป แปรสภาพ หรือทำให้สินค้ามีราคาและมูลค่ามากขึ้น เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และสร้างรายได้ให้ภาคเกษตรมาขึ้นได้ เช่น อาหารแปรรูป ผ้าและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นต้น

4. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุน เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะที่มีการควบคุม ติดตามผล และวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำเกษตรผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้า ประสิทธิภาพของผลผลิต ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร

5. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ควรมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ และการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ในการทำเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับตัวต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และเสริมสร้างความมั่นคงและสร้างรายได้ในอาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นการพึ่งพาตลาดส่งออกของเกษตรอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสู่ความยั่งยืนในภาคการเกษตรทั้งหมด เพราะ ยังคงมีแนวทางที่หลากหลายในการยกระดับเกษตรกรให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงควรมุ่นเน้นพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเกษตรกร แหล่งปัจจัยการผลิต การผลิต และผลผลิตทางการเกษตรให้มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรในประเทศให้ก้าวสู่ความเป็น Smart Farm และเกษตรกรรมยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

#สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร #สศก #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #โควิด19 #COVID19 #เกษตรกร #NewNormal

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-1751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โลจิสติกส์เกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โลจิสติกส์เกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🚚ตอนเดียวพร้อมใช้งานม้วนเดียวจบ ✅พร้อมตู้ทึบ 2.10, 1.80 เมตร ✅ตู้เย็น MPC ความเย็น -25 องศา ตู้เบิ้มมีทั้งแอร์ Cold way และ Neo cool Denso อุณหภูมิ -20 - 25 ✅ตู้เย็น พร้อมช่วงล่างบรรทุก แหนบ โอ๊คกะทะผ่า พร้อมยางบรรทุก ✅รถตู้เย็น มีราวแขวนหมูพร้อมตะขอแขวน หมูCP เบทาโกร แม็คโคร ✅รถตู้เย็นพร้อมไฟ2ระบบ ✅รถคอกซิ่ง 1.30, 1.50 เมตร ✅เพลาลอย/แหนบ/พร้อมกะทะผ่า/ยาง/โช้คไขว้/แท่นโช๊ค อยากใช้เงินออกรถเท่ารัยคุยกันอีฟค่ะ 🔥มีงบเท่าไร่คุยกันอีฟ 🔥อนุมัติง่าย. ออกได้จริง ของแถมเพียบ 🔥พ่อค้าแม่ค้า รับเหมา ไม่มีสลีปเงินเดือนก็ออกได้ 🚛มีไฟแนนท์ทุกจังหวัด 🚛รับชนทุกราคา สู้ทุกคันดันทุกเคส 🚛ติดแบคลิส ติดล่าช้า เอาใบปิดมา ม้วนเดียวจบ พร้อมลุยงาน ✅พร้อมจดทะเบียนลงเล่ม ✅มีใบวิศวกรคุม สอบถามแคมเปญเพิ่มเติมโทรมาค่ะ สนใจ 080-2547-523 Line oiflucky..
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร ได้เข้าสัมภาษณ์และดูงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ นายธีรวัฒน์ บุญสว่าง เจ้าของสวนบุญสว่าง ซึ่งปลูกทั้งมะม่วงและมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่เดียวกันรวมประมาณ 40 ไร่ โดยปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองแบบเสียบยอด ทำให้มีลักษณะต้นเตี้ย การปลูกเป็นแนวเดียวกัน สะอาด สวยงาม สะดวกในการจัดการผลผลิต รวมทั้งดูแลรักษาแปลงปลูกและผลผลิตมะม่วงตามหลักวิชาการที่หน่วยงาน กษ. แนะนำ ขณะที่มะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกก็มีความหอมหวานเป็นพิเศษ โดยเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพืนที่และน้ำ (3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย) และมาจากหน่อพันธุ์มะพร้าวที่เพาะขึ้นเอง การดูแลเอาใจใส่ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เช่น การรับประกันการรับซื้อทั้งในเรื่องความสดและความหอมหวานของมะพร้าวน้ำหอมทุกลูก ดังนั้น ผลผลิตและพันธุ์จึงได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายได้ในราคาสูง (กำหนดราคาขายได้เอง) โดยผลผลิตขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด อยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้มากขึ้น
รบกวนช่วยทำแบบสอบถามด้วยนะค่ะ >>>>
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เตรียมพบ 8 INDUSTRIAL SOLUTIONS ที่จะเชื่อมเทคโนโลยีกับโรงงานคุณ ให้ล้ำสมัยขึ้น #ผู้จัดการโรงงาน #วิศวกร #ช่างเทคนิค #ฝ่ายจัดซื้อ และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามพลาด❗ แค่มาที่งาน TIF #ThailandIndustrialFair2019 📍วันที่ 13-16 ก.พ. 2562 ที่ BITEC บางนา Hall 101-104 #ThailandIndustrialFair2019 งานแสดงนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้... ✅ผู้บริหาร/ผู้จัดการ วางแผนงานได้ง่าย ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจ เพราะเรารวมเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็น SOLUTIONS ของทุกอุตสาหกรรม แก้ปัญหาต้นทุนสูง ลดความผิดพลาด ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แบบที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ✅วิศวกร สัมผัสเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใคร ✅ฝ่ายผลิตและเทคนิค มีตัวช่วยทำงานที่ทั้งสะดวก และปลอดภัย ✅ฝ่ายจัดซื้อ ทำงานง่าย คุมค่าใช้จ่ายสบายๆ 👉🏻ฟรี❗️งานสัมมนาสำหรับวิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ ดูหัวข้อสัมมนาได้ที่ http://www.thailandindustrialfair.com/seminar/ 👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://register.thailandindustrialfair.com/register ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 หรือทาง www.thailandindustrialfair.com และ 📥Facebook Inbox Click http://m.me/IndustrialFair #TIF #TIF2019 #thailandindustrialfair #thailandindustrialfair2019
อึ้งไปเลย
#Ukraine four positions up in Doing #Business 2018 ranking