โลจิสติกส์เกษตร

โลจิสติกส์เกษตร เป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของทุกเครือข่าย จัดทำโดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3973770879378650/?app=fbl
19/05/2021

https://www.facebook.com/305326962889745/posts/3973770879378650/?app=fbl

Breaking news !!

ข่าวดีของชาวสวนทุเรียน

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำกงศุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ความว่า กระทรวงศุลกากรจีน (GACC) ได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยผ่านด่านตงชิงอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564

โดยทาง กระทรวงศุลกากรจีน (GACC) อนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยจำนวน 22 ชนิด โดยมีผลไม้จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ชมพู่ มะพร้าว กล้วย ขนุน และสัปปะรด ที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุให้กับ กระทรวงศุลกากรจีน (GACC) ดังนั้นการส่งออกผลผลิตต้องมาจากสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น

“ด่านตงซิง”ตั้งอยู่ในอำเภอระดับเมืองตงซิง (ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองฝางเฉิงก่าง)ตรงข้ามกับด่าน MongCai ในจังหวัด QuangNinh ของประเทศเวียดนาม โดยมีแม่น้ำเป่ยหลุนเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ (แม่น้ำสายนี้ไหลออกสู่ทะเลอ่าวเป่ยปู้ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”)

👉 จุดเด่นของด่านตงซิง มีดังนี้

👉 เขตชุมชนเมืองตั้งอยู่ในบริเวณแนวพรมแดนของสองประเทศ (แตกต่างจากด่านโหย่วอี้กวานที่ไม่มีชุมชนตั้งอยู่บริเวณด่าน)

👉 ตั้งอยู่ห่างจากตลาดผลไม้ Mong Cai (ตลาดสินค้าเกษตร) เพียง 150 เมตร ช่วยให้การค้าขายทำได้สะดวกรวดเร็ว โดยสองฝ่ายสร้างสะพานทุ่นลอยน้ำเพื่อให้รถบรรทุกวิ่งสัญจร

👉 ตลาดซื้อขายผลไม้มีฟังก์ชันครบครัน (พื้นที่ราว 495.35 ไร่) อาทิ โลจิสติกส์ โกดัง สถาบันการเงิน ที่ตั้งสำนักงาน และที่อยู่อาศัย

👉 นำระบบอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน อาทิ การยื่นสำแดง การผ่านพิธีการศุลกากร การตรวจสอบ การบริหารงานขนส่งโลจิสติกส์ และการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศที่สามารถสืบค้นย้อนกลับ (traceability) ได้ทั้งกระบวนการ

👉 การสนับสนุนเชิงนโยบายภาครัฐ ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ลดระยะเวลาการผ่านพิธีการศุลกากร เพิ่มช่องทางการค้าผลไม้ ช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้สดใหม่ในราคาย่อมเยา

จึงนับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการส่งออกทุเรียนไทยรวมถึงผลไม้อื่นๆของไทยในอนาคต เพื่อลดปัญหาการแออัดของด่านส่งออกในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมวิชาการเกษตร
https://thaibizchina.com

ทีมงานสมาคมทุเรียนไทย

#เทพวัฒนาตราปลาคู่ #ทุเรียนขั้นเทพ

#เอ็กซตร้าอโกร #เอ็กซติวา

#แพลนท์โพรตราคูน #ตราคูน

#P_POWERผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำหรับพืช

#P_POWERอะมิโนอินทรีย์ใช้ได้ผลดีกับทุเรียน

#พอยเตอร์หญ้าร้ายตายเรียบกำจัดวัชพืชใบกว้างและใบแคบได้ดี

#ฟูจิเทคปุ๋ยซัลเฟตแท้100%

#โลจิสติกส์เกษตร ของไทย เป็นอย่างไรอ่านได้ที่นี่!!!#เอกสารวิชาการดีๆ จาก #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร1. #แผนปฏิบัติการ ด้าน...
18/05/2021

#โลจิสติกส์เกษตร ของไทย เป็นอย่างไรอ่านได้ที่นี่!!!
#เอกสารวิชาการดีๆ จาก #สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. #แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบ #โลจิสติกส์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) ของ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การศึกษา #ต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร

3. การศึกษาการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ #โซ่ความเย็น (#Cold_Chain) ในสินค้า #พืชผัก และ #ผลไม้ ของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ #เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (#EEC) และจังหวัดใกล้เคียง

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...
13/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค ทั้ง 5 ภาค และผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ “โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร และการดำเนินโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดสระบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และยะลา และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรปลอดภัย และการบูรณาการการทำงานระหว่าง กรกอ. กับการบริหารจัดการผลไม้และการพัฒนาเกลือทะเลไทย

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมก...
09/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลและระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้าข้าวโพดหวาน ภายใต้โครงการนำร่องฯ ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมาย (รวม 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ) ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ กษ. ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานจากส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย รวม 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง อาทิ ชป. พด. วก. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. สศก. และ สป.กษ. ธกส. และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดยนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมก...
07/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลและระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้าปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการนำร่องฯ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ กษ. ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานจากส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย รวม 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และสุราษฎร์ธานี อาทิ ชป. พด. วก. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. สศก. และ สป.กษ. ธกส. และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดยนายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายตริน พงษ์เภตรา กรรมการบริหารบริษัท ทักษิณปาล์ม จำกัด (เป็นบริษัทรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันตามโครงการฯ) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งปาล์มน้ำมันเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมาย (รวม 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ) ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสร...
06/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายพงศ์ไท ไทโยธิน) เลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลและระดมความคิดเห็น รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สินค้าอ้อยโรงงาน ภายใต้โครงการนำร่องฯ ซึ่งอ้อยโรงงานเป็น 1 ใน 5 สินค้าเป้าหมาย (รวม 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ) ภายใต้แผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ กษ. ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานจากส่วนกลาง และหน่วยงาน กษ. ระดับจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย 11 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี อาทิ ชป. พด. วก. กสก. กสส. มกอช. ส.ป.ก. สศก. และ สป.กษ. ธกส. และในส่วน ส.อ.ท. ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ส.อ.ท นำโดย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะเลิศ รองประธาน ส.อ.ท. และ ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธาน ส.อ.ท. กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และผู้แทนบริษัทผู้รับซื้ออ้อย 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย โรงงานน้ำตาลรวมผล และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Photos from โลจิสติกส์เกษตร's post
29/04/2021

Photos from โลจิสติกส์เกษตร's post

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post
29/04/2021

Photos from กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก.'s post

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ในฐานะประธานคณะท...
08/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จากส่วนกลาง และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออก และผู้บริหารจากบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด นำโดยนายถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อมูลตามแผนการดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่

โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการร่วม (Action plan) สำหรับสินค้ายางพารา ซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมาย ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ โดยโครงการฯ นี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กษ. และ ส.อ.ท. ซึ่งในระยะแรก กำหนดจะดำเนินการในพืชเป้าหมาย 5 ชนิดสินค้า (ยาง ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน)

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการประชุมหารือโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ณ ห้อ...
07/04/2021

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการประชุมหารือโครงการนำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ​​​โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการดำเนินงานในโครงการ

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน(Action Plan) ในสินค้ายางพารา อาทิ เพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในสินค้าอ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และมะเขือเทศ ในรูปแบบเดียวกับสินค้ายางพารา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ...
02/04/2021

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และรับทราบข้อคิดเห็นจาก นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ เกษตรกรต้นแบบ ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปะทิว และ นายกิตติ ผลคิด ประธานกรรมการแปลงใหญ่ทุเรียนทะเลทรัพย์ จังหวัดชุมพร ที่ประกอบกิจการรวบรวมและแปรรูปผลไม้ โดยมีสินค้าหลักคือ ทุเรียนหมอนทอง ที่ได้รับการรับรอง GAP และมีห้องเย็นสำหรับเก็บทุเรียนตกเกรดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนฟรีซดราย โดยห้องเย็นได้รับมาตรฐาน GMP สำหรับช่องการจำหน่ายทุเรียนผลสดไปยังห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังร่วมกับสถาบันศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้...
02/04/2021

วันที่ 1 เมษายน 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ด้วยโซ่ความเย็นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน กษ. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง. เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.สหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยฯ และหน่วยงานนอก กษ. คือ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดและสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด มีประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าผลไม้มีหลักที่สำคัญคือ การรักษาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภคและการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร...
01/04/2021

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และรับทราบข้อคิดเห็นจาก นายสุวิทย์ คงปาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูลทรัพย์ ตำบลลาพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังเป็นกลุ่มเงาะแปลงใหญ่ต้นแบบที่มีรูปแบบการบริหารร่วมกันเพื่อเป้าหมาย คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาด ที่สามารถเพิ่มช่องทางตลาดในต่างประเทศได้โดยตรง อีกทั้งผลผลิตเงาะของกลุ่ม ยังมี GAP รับรอง และได้รับการรับรองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลฯ มีความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีและสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสารในการรวบรวมสินค้าเงาะและคัดแยกคุณภาพ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ เป็นแหล่งกระจายสินค้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร...
01/04/2021

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และรับทราบข้อคิดเห็นจาก นายสุขสันต์ ภูวัฒนา ผจก.สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ โดยวัตถุประสงค์ของสหกรณ์คือ เพื่อรวบรวมและกระจายสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด ทั้งเงาะโรงเรียนนาสาร และกล้วยหอมทอง ซึ่งได้ทำการค้ากับประเทศญี่ปุ่นโดยส่งกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีไปยังสหกรณ์ผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางบริษัทแพน แปซิฟิค ฟู้ด คอเปอเรชั่น จำกัด ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดของสมาชิกซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์คู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ควบคุมคุณภาพด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การดูแลผลผลิตการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งออก
สำหรับเงาะโรงเรียนนาสาร สหกรณ์ฯ มีช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศโดยตลาดในประเทศได้แก่ โมเดิร์นเทรดซึ่งมีการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและส่งตรงไปยังสาขา ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ และขายตรงไปยังผู้บริโภคผ่านไปรษณีย์ไทย ตลาดต่างประเทศได้แก่ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า และเวียดนาม นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีเครือข่ายรวบรวมและกระจายผลผลิตกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ซึ่งดำเนินการผลิตเงาะในรูปแปลงใหญ่และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร...
30/03/2021

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และรับทราบข้อคิดเห็นจาก นางกัลยารัตน์ เทพเลื่อน ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ประเด็นสำคัญคือ สหกรณ์มีความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเงาะแปลงใหญ่ในอำเภอบ้านนาสารในการรวบรวมสินค้าเงาะและคัดแยกคุณภาพ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ เป็นแหล่งกระจายสินค้า ซึ่งสหกรณ์ฯต้องการห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและชะลอการขายสินค้าในช่วงที่ราคาตกต่ำ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และเ...
30/03/2021

วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ด้วยโซ่ความเย็นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน กษ. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง. เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.สหกรณ์จังหวัด สำนักวิจัยฯ จังหวัด และหน่วยงานนอก กษ. คือ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดและสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าผลไม้มีหลักที่สำคัญคือ การรักษาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภคโดยใช้ระบบโซ่ความเย็นและการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าของผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ...
06/03/2021

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ และรับทราบข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคจากนางสาววิมลรัตน์ วรศักดิ์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรอำเภอพระพรหม จำกัด รวมทั้งนางรัตนา ดังสะท้าน ในประเด็นการรวบรวมและกระจายสินค้ามังคุด ซึ่งสหกรณ์ทำหน้าที่เสมือนเป็นคนกลางรวบรวมมังคุดในพื้นที่ส่งต่อให้ล้งในอำเภอพรหมคีรี และมีความต้องการห้องเย็นเก็บสินค้าถ้ามังคุดมีปริมาณมากคุ้มค่ากับการลงทุนเก็บรักษาสินค้า

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และเจ...
04/03/2021

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ด้วยโซ่ความเย็นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้โดยในภาคเช้าได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน กษ .ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สนง.เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนง.สหกรณ์จังหวัด สำนักวิจัยฯ จังหวัด และหน่วยงานนอก กษ.คือ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชนได้แก่หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีประเด็นสำคัญคือ การบริหารจัดการมังคุดควรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มแก่มังคุดตกเกรดเพื่อมิให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกมากและเพิ่มการกระจายสินค้าทางเรือผ่านประเทศมาเลเซียไปยังจีนเพื่อลดความเสี่ยงในการขนส่งทางบกในประเทศผ่านทางไปยังประเทศจีน

ที่อยู่

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-1751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โลจิสติกส์เกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โลจิสติกส์เกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🚚ตอนเดียวพร้อมใช้งานม้วนเดียวจบ ✅พร้อมตู้ทึบ 2.10, 1.80 เมตร ✅ตู้เย็น MPC ความเย็น -25 องศา ตู้เบิ้มมีทั้งแอร์ Cold way และ Neo cool Denso อุณหภูมิ -20 - 25 ✅ตู้เย็น พร้อมช่วงล่างบรรทุก แหนบ โอ๊คกะทะผ่า พร้อมยางบรรทุก ✅รถตู้เย็น มีราวแขวนหมูพร้อมตะขอแขวน หมูCP เบทาโกร แม็คโคร ✅รถตู้เย็นพร้อมไฟ2ระบบ ✅รถคอกซิ่ง 1.30, 1.50 เมตร ✅เพลาลอย/แหนบ/พร้อมกะทะผ่า/ยาง/โช้คไขว้/แท่นโช๊ค อยากใช้เงินออกรถเท่ารัยคุยกันอีฟค่ะ 🔥มีงบเท่าไร่คุยกันอีฟ 🔥อนุมัติง่าย. ออกได้จริง ของแถมเพียบ 🔥พ่อค้าแม่ค้า รับเหมา ไม่มีสลีปเงินเดือนก็ออกได้ 🚛มีไฟแนนท์ทุกจังหวัด 🚛รับชนทุกราคา สู้ทุกคันดันทุกเคส 🚛ติดแบคลิส ติดล่าช้า เอาใบปิดมา ม้วนเดียวจบ พร้อมลุยงาน ✅พร้อมจดทะเบียนลงเล่ม ✅มีใบวิศวกรคุม สอบถามแคมเปญเพิ่มเติมโทรมาค่ะ สนใจ 080-2547-523 Line oiflucky..
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร ได้เข้าสัมภาษณ์และดูงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ นายธีรวัฒน์ บุญสว่าง เจ้าของสวนบุญสว่าง ซึ่งปลูกทั้งมะม่วงและมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่เดียวกันรวมประมาณ 40 ไร่ โดยปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองแบบเสียบยอด ทำให้มีลักษณะต้นเตี้ย การปลูกเป็นแนวเดียวกัน สะอาด สวยงาม สะดวกในการจัดการผลผลิต รวมทั้งดูแลรักษาแปลงปลูกและผลผลิตมะม่วงตามหลักวิชาการที่หน่วยงาน กษ. แนะนำ ขณะที่มะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกก็มีความหอมหวานเป็นพิเศษ โดยเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพืนที่และน้ำ (3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย) และมาจากหน่อพันธุ์มะพร้าวที่เพาะขึ้นเอง การดูแลเอาใจใส่ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เช่น การรับประกันการรับซื้อทั้งในเรื่องความสดและความหอมหวานของมะพร้าวน้ำหอมทุกลูก ดังนั้น ผลผลิตและพันธุ์จึงได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถขายได้ในราคาสูง (กำหนดราคาขายได้เอง) โดยผลผลิตขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด อยู่ระหว่างขยายพื้นที่ให้มากขึ้น
รบกวนช่วยทำแบบสอบถามด้วยนะค่ะ >>>>
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เตรียมพบ 8 INDUSTRIAL SOLUTIONS ที่จะเชื่อมเทคโนโลยีกับโรงงานคุณ ให้ล้ำสมัยขึ้น #ผู้จัดการโรงงาน #วิศวกร #ช่างเทคนิค #ฝ่ายจัดซื้อ และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามพลาด❗ แค่มาที่งาน TIF #ThailandIndustrialFair2019 📍วันที่ 13-16 ก.พ. 2562 ที่ BITEC บางนา Hall 101-104 #ThailandIndustrialFair2019 งานแสดงนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้... ✅ผู้บริหาร/ผู้จัดการ วางแผนงานได้ง่าย ตรงตามเป้าหมายของธุรกิจ เพราะเรารวมเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็น SOLUTIONS ของทุกอุตสาหกรรม แก้ปัญหาต้นทุนสูง ลดความผิดพลาด ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แบบที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ✅วิศวกร สัมผัสเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนใคร ✅ฝ่ายผลิตและเทคนิค มีตัวช่วยทำงานที่ทั้งสะดวก และปลอดภัย ✅ฝ่ายจัดซื้อ ทำงานง่าย คุมค่าใช้จ่ายสบายๆ 👉🏻ฟรี❗️งานสัมมนาสำหรับวิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ ดูหัวข้อสัมมนาได้ที่ http://www.thailandindustrialfair.com/seminar/ 👉🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://register.thailandindustrialfair.com/register ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2838-9999 หรือทาง www.thailandindustrialfair.com และ 📥Facebook Inbox Click http://m.me/IndustrialFair #TIF #TIF2019 #thailandindustrialfair #thailandindustrialfair2019
อึ้งไปเลย
#Ukraine four positions up in Doing #Business 2018 ranking