SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
โดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย
- กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)
- สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน
- การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการคลัง

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์
และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ

เปิดเหมือนปกติ

"กระทรวง พม." รับจัดสรร "วัคซีนโควิด-19" จาก "สภากาชาดไทย" 100,000 โดส ร่วมลงพื้นที่ฉีด "ซิโนฟาร์ม" ให้กับ "กลุ่มเปราะบา...
20/09/2021
"พม." ร่วมลงพื้นที่ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ซิโนฟาร์ม ชุมชนย่านบางบอน

"กระทรวง พม." รับจัดสรร "วัคซีนโควิด-19" จาก "สภากาชาดไทย" 100,000 โดส ร่วมลงพื้นที่ฉีด "ซิโนฟาร์ม" ให้กับ "กลุ่มเปราะบาง" ในชุมชนย่าน "บางบอน" กทม.

https://www.bangkokbiznews.com/news/960930

"กระทรวง พม." รับจัดสรร "วัคซีนโควิด-19" จาก "สภากาชาดไทย" 100,000 โดส ร่วมลงพื้นที่ฉีด "ซิโนฟาร์ม" ให้กับ "กลุ่มเปราะบา.....

พม. แจงแนวทางจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยืนยันจ่ายปกติhttps://www.thairath.co.th/business/economics/...
20/09/2021
พม. แจงแนวทางจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยืนยันจ่ายปกติ

พม. แจงแนวทางจ่าย "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยืนยันจ่ายปกติ

https://www.thairath.co.th/business/economics/2197711

พม. แจงแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างการหาแนวทางเบื้องต้น ยังไม่มีข้อสรุป ยังจ่ายตา....

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...
20/09/2021

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และทีม One Home จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว กรณีกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาสังคมและได้รับความเดือดร้อน ความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

20/09/2021

วันนี้ (20 ก.ย. 64) เวลา 12.20 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินราชการ และประเด็นความเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาชุมชน รวมทั้งกรณีอนุกรรมการฯให้ปรับระบบให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน เพจ Facebook พม. (SocialMsociety) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2898123090453261/
20/09/2021

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2898123090453261/

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนรับชมถ่ายทอดสด กิจกรรม Live 20+ พลังบวก "20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ"

วันที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.30 น.
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ Youtube กรมกิจการเด็กและเยาวชน https://www.youtube.com/channel/UCdMHFNmKesp_h6bD6JIC20g

#20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
#36ปีวันเยาวชนแห่งชาติ
#ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ
#20กันยายน #วันเยาวชนแห่งชาติ #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปลัด พม. ลงพื้นที่ย่านบางแค เยี่ยมกลุ่มเปราะบางฉีดวัคซีนโควิด-19 มอบ “ถุงกำลังใจ” อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co....
20/09/2021
ปลัด พม. ลงพื้นที่ย่านบางแค เยี่ยมกลุ่มเปราะบางฉีดวัคซีนโควิด-19 มอบ “ถุงกำลังใจ”

ปลัด พม. ลงพื้นที่ย่านบางแค เยี่ยมกลุ่มเปราะบางฉีดวัคซีนโควิด-19 มอบ “ถุงกำลังใจ”

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/288859/

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ย่านบางแค กทม. ตรวจเยี่ยมกลุ่...

พม.สั่งให้ ขรก.โกง 13 ล้าน ออกจากราชการ เร่งสอบเส้นทางการเงิน ไม่เชื่อทำคนเดียวhttps://www.matichon.co.th/local/quality-...
20/09/2021
พม.สั่งให้ ขรก.โกง 13 ล้าน ออกจากราชการ เร่งสอบเส้นทางการเงิน ไม่เชื่อทำคนเดียว

พม.สั่งให้ ขรก.โกง 13 ล้าน ออกจากราชการ เร่งสอบเส้นทางการเงิน ไม่เชื่อทำคนเดียว

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2947599

กรณีมีการจับกุมนักพัฒนาสังคมชำนาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ทุจริตยักยอกเงินจำนวน 13 .....

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2897423323856571/
20/09/2021

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2897423323856571/

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ
ใช้คำขวัญเดียวกันกับคำขวัญปีเยาวชนสากล คือ “Participation Development and Peace” ถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งมีความหมายต่อเยาวชนทุกคนสามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

- ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

- ช่วยกันพัฒนา (Development) หมายถึง เยาวชนควรพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

- ใฝ่หาสันติ (Peace) หมายถึง เยาวชนต้องช่วยกันสร้างสันติ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวของตนแล้วขยายไปยังชุมชน และประเทศชาติ

#วันเยาวชนแห่งชาติ #20กันยายน
#เยาวชน #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงพม.

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...
19/09/2021

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และทีม One Home จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว กรณีกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาสังคมและได้รับความเดือดร้อน ความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

19/09/2021

วันนี้ (19 ก.ย. 64) เวลา 14.15 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมแถลงข่าวกรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน เพจ Facebook พม. (SocialMsociety) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

19/09/2021

วันนี้ (19 ก.ย. 64) เวลา 13.50 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงข่าวชี้แจงกรณีแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน เพจ Facebook พม. (SocialMsociety) ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด...
19/09/2021

💥พม. ช่วยเหลือแล้ว💥

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และทีม One Home จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว กรณีกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาสังคมและได้รับความเดือดร้อน ความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พม. รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากสภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านบางบอน กทม.https://www.thailand...
19/09/2021
พม. รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากสภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่า

พม. รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากสภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านบางบอน กทม.

https://www.thailandplus.tv/archives/375861

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

พม.เร่งช่วยหญิงชราหนองบัวลำภู ไม่มีบัตรประชาชน ไร้สิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิดhttps://www.banmuang.co.th/mobile/news/bangkok/250...
19/09/2021
พม.เร่งช่วยหญิงชราหนองบัวลำภู ไม่มีบัตรประชาชน ไร้สิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด

พม.เร่งช่วยหญิงชราหนองบัวลำภู ไม่มีบัตรประชาชน ไร้สิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/bangkok/250844

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

พม. แถลงผลงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ รมว.พม. “จุติ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนhttps://www.th...
19/09/2021

พม. แถลงผลงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ รมว.พม. “จุติ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45943

พม. แถลงผลงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ รมว.พม. “จุติ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45943

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2897423323856571/
19/09/2021

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2897423323856571/

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ
ใช้คำขวัญเดียวกันกับคำขวัญปีเยาวชนสากล คือ “Participation Development and Peace” ถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งมีความหมายต่อเยาวชนทุกคนสามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

- ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

- ช่วยกันพัฒนา (Development) หมายถึง เยาวชนควรพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

- ใฝ่หาสันติ (Peace) หมายถึง เยาวชนต้องช่วยกันสร้างสันติ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวของตนแล้วขยายไปยังชุมชน และประเทศชาติ

#วันเยาวชนแห่งชาติ #20กันยายน
#เยาวชน #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงพม.

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2897423323856571/
18/09/2021

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2897423323856571/

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ
ใช้คำขวัญเดียวกันกับคำขวัญปีเยาวชนสากล คือ “Participation Development and Peace” ถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งมีความหมายต่อเยาวชนทุกคนสามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

- ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

- ช่วยกันพัฒนา (Development) หมายถึง เยาวชนควรพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

- ใฝ่หาสันติ (Peace) หมายถึง เยาวชนต้องช่วยกันสร้างสันติ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวของตนแล้วขยายไปยังชุมชน และประเทศชาติ

#วันเยาวชนแห่งชาติ #20กันยายน
#เยาวชน #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงพม.

พม. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 71 ปี ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน ที่จังหวั...
18/09/2021
พม. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 71 ปี ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เพร

พม. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 71 ปี ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

https://www.thailandplus.tv/archives/375965

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ศูนย์ฯเด็กโควิด เปิดรับอาสาสมัคร-ครอบครัวอาสาสมัคร ช่วยดูแลเด็กพ้นวิกฤต https://www.matichon.co.th/local/quality-life/ne...
18/09/2021
ศูนย์ฯเด็กโควิด เปิดรับอาสาสมัคร-ครอบครัวอาสาสมัคร ช่วยดูแลเด็กพ้นวิกฤต

ศูนย์ฯเด็กโควิด เปิดรับอาสาสมัคร-ครอบครัวอาสาสมัคร ช่วยดูแลเด็กพ้นวิกฤต

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2943786

ศูนย์ฯเด็กโควิด เปิดรับอาสาสมัคร-ครอบครัวอาสาสมัคร ช่วย …

กระทรวง พม. คว้า 9 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านสังคมเพื่อประชาชนhttps://siamrath.co.th/n/281...
18/09/2021
กระทรวง พม. คว้า 9 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านสังคมเพื่อประชาช

กระทรวง พม. คว้า 9 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านสังคมเพื่อประชาชน

https://siamrath.co.th/n/281373

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดโดย...

พม. แถลงผลงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ รมว.พม. “จุติ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน https://www.t...
18/09/2021
พม. แถลงผลงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ รมว.พม. “จุติ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับภาคีเคร

พม. แถลงผลงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ รมว.พม. “จุติ” พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

https://www.thailandplus.tv/archives/375601

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ปลัด พม.ป้อง ‘จุติ’ เป็นรัฐมนตรีมีผลงาน หลังถูกภาคประชาสังคมจี้ปลดพ้นตำแหน่งhttps://www.matichon.co.th/local/quality-lif...
17/09/2021
ปลัด พม.ป้อง ‘จุติ’ เป็นรัฐมนตรีมีผลงาน หลังถูกภาคประชาสังคมจี้ปลดพ้นตำแหน่ง

ปลัด พม.ป้อง ‘จุติ’ เป็นรัฐมนตรีมีผลงาน หลังถูกภาคประชาสังคมจี้ปลดพ้นตำแหน่ง

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2943977

ปลัด พม.ป้อง ‘จุติ’ เป็นรัฐมนตรีมีผลงาน หลังถูกภาคประชา …

ที่อยู่

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด