SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย - กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) - สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน - การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ
(80)

เปิดเหมือนปกติ

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
10/10/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2563

เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)

ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย

เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

10/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ]
.
"อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" เป็นโครงการในพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือได้ว่าเป็นมรดกสำคัญ จากน้ำพระราชหฤทัยที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ราษฎรปราจีนบุรีทุกคน
.
ดุจดั่งสายธารน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ ...สู่ชาวประชาราษฏร์

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

10/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชโองการ ให้สร้างป้อมปราการป้องกันแนวพระนคร และแนวชายฝั่งทางทะเลหัวเมืองชายฝั่ง เป็นพระปรีชาสามารถในการวางกำลังตามหลักยุทธศาสตร์ ไม่ให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนครโดยง่าย เพื่อความผาสุขของราษฎรและบ้านเมืองโดยยั่งยืนและมั่นคง "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำนักงานธนานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการทรัทย์หลุดจำนำ ฝ่ายบริการการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.pawn.co.th/

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.pawn.co.th/

10/10/2020
ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก #สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ประชาสัมพันธ์ E- Catalog ผลิตภัณฑ์ธัญบุรีโมเดลที่มา : http...
10/10/2020

ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก #สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
ประชาสัมพันธ์ E- Catalog ผลิตภัณฑ์ธัญบุรีโมเดล

ที่มา : https://www.facebook.com/140004406043628/posts/3620354968008537/

#ข่าวพม

ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก
#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
ประชาสัมพันธ์ E- Catalog
ผลิตภัณฑ์ธัญบุรีโมเดล
📍📍สนใจสแกน QR Code ได้เลยค่ะ📍📍📍

“โครงการ ธัญบุรีโมเดล” เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนทักษะด้านอาชีพและรายได้ของผู้ใช้บริการ ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง จัดรูปแบบให้มีทั้งด้านการเกษตร งานประศิลปะประดิษฐ์ และอาชีพ ต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิก ได้มีทางเลือกตามความถนัด และสนใจ โดยมีการจัดการรายได้ อย่างเป็นระบบ ทำให้ทุกชีวิต มีความหวัง และมีรายได้ภายใต้โครงการดังกล่าว
#ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความหวังและการแบ่งปันความรักให้แก่พวกเราได้ ขอเชิญเยี่ยมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการได้ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 0457337 โทรสาร.053 047338

10/10/2020
การเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย Ep1 subthai

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องขอนำเสนอการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในช่วงวัยต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=e8Lp0ErPqn0&ab_channel=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8Dop

#ข่าวพม

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
10/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,634 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,445 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ไทยคู่ฟ้า
10/10/2020

ไทยคู่ฟ้า

บัตรสวัสดิการต่อชีวิตคุณป้าวัย 65

#ไทยคู่ฟ้า คุณป้าวัย 65 ปี ชาว อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ถึงกับหลั่งน้ำตาที่ซุปเปอร์มาเก็ต หลังนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดแล้วมีสิทธิซื้อของใช้ได้ 500 บาท จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ (งวดแรก เดือน ต.ค. 63) เผยทั้งตัวไม่มีเงินแม้บาทเดียว เงินที่ได้ช่วยต่อชีวิตไปได้อีก

Cr. ศูนย์แจ้งข่าวบุรีรัมย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#ปฏิบัติการจัดระเบียบขอทาน
#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

10/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" จากพื้นที่รกร้าง ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้มีพื้นที่ตัวอย่างที่ทำได้ง่ายๆ ให้ศึกษา กับพื้นที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ยายเมี้ยนคนเดิมจะพาไปดู พวกเขาทำได้อย่างไร "

#เศรษฐีบ้านทุ่ง

10/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[กิจกรรมเสาร์ประทีป]
.
โครงการเสาร์ประทีปได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ มีความมุ่งหมายที่จะนำบุตรหลานของกำลังพลในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเรียนพิเศษในวันเสาร์และปลูกฝังระเบียบวินัยไปในตัว ต่อมาโครงการเสาร์ประทีปได้เป็นที่สนใจของนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ามาเรียนในโครงการจนทำให้มีนักเรียนในโครงการเป็นจำนวนมาก และมีนักเรียนบางส่วนสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยด้วย จึงทำให้โครงการเสาร์ประทีปเป็นที่รู้จักมากขึ้น
.
จิตอาสา 904 ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดช่วยเสริมสร้างความรู้และระเบียบวินัยดังพระบรมราโชวาทที่ว่า”เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#การศึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ช่วยกลุ...
10/10/2020
รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พม. ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ช่วยกลุ่มเป้าหมายสร้างอาชีพใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล...

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35860

#ข่าวพม

สธค. โรงรับจำนำของรัฐ
10/10/2020

สธค. โรงรับจำนำของรัฐ

📣📣วันอังคารที่ 13 ต.ค. 63 สธค.ปิดทำการทุกสาขา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

✨หากลูกค้าท่านใดที่มีตั๋วจำนำวันสุดท้ายที่มีสิทธิ์ต่อดอกตรงกับวันหยุดท่านสามารถมาต่อดอกหรือไถ่ถอนได้ตามปกติในวันอังคารที่ 8 ส.ค. 63 ครับ

[email protected]: @ogp.pawn ☎️ : 0-2281-7500
✨สถานธนานุเคราะห์ 39 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ จ-ศ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น.✨ไม่พักเที่ยง ✨
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ

#สถานธนานุเคราะห์
#โรงรับจำนำของรัฐ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยคนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเด...
09/10/2020
ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยคนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

ที่มา : https://www.thailandplus.tv/archives/229700

#ข่าวพม

ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 9 ตุลาคม 20209 ตุลาคม 2020Thailandplusสังคม FacebookTwitterLineตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ค...

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
09/10/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
09/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

📍📍#HOT!!!!!! #คู่มือบริการประชาชน
ฉบับของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรามาพร้อมบริการดีๆ
ให้ทุกท่านได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย #ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
#คนจนมากลำบากจริง #คนไร้ที่พึ่ง #ผู้ทำการขอทาน #ผู้แสดงความสามารถ #ราษฎรบนพื้นที่สูง
#นิคมสร้างตนเอง #อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #อพม #องค์กรสวัสดิการสังคม #Shift_and_Share #ที่พักคนเดินทาง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
09/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ปฐมพยาบาลถูกวิธี ชีวีปลอดภัย 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

09/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง ]
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีน้ำพระราชหฤพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงงานหนักอุทิศพระวรกายช่วยเหลือราษฎรแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในปีพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงทรงทราบว่าชาวเขาส่วนมากยังมีฐานะยากจน และมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อยลอยเป็นอาชีพหลัก ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว การปลูกฝิ่นยังเป็นการทำลายธรรมชาติ ทำให้ป่าต้นไม้เสียหาย จึงทรงมีพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพฃีวิตชาวเขา พระองค์จึงริเริ่มโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวเขาด้วยการปลูกพืชผักเมืองหนาว และกำจัดการปลูกฝิ่น เพื่อลดปัญหายาเสพติดในประเทศ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรบนที่ราบสูง หรือที่ลาดเชิงเขา แทนการทำไร่เลื่อนลอย
.
เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530 ปวงชนชาวไทยร่วมกับกองทัพอากาศ สร้างพระมหาธาตุน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2535 ปวงชนชาวไทยร่วมกับกองทัพอากาศ สร้างพระมหาธาตุขึ้นอีกองค์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ทรงพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” เป็นพระมหาธาตุเจดีย์คู่พระบารมีทั้งสองพระองค์ ประดิษฐานบนยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดของประเทศไทย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

กระทรวง พม. เชิญชวนพี่น้องชาวไทย เข้าร่วมงานนิทรรศการ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” 13 - 18 ตุลาคมนี้            ...
09/10/2020
“จุติ” เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ในงานนิทรรศการ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” ที่เอ็มบีเค

กระทรวง พม. เชิญชวนพี่น้องชาวไทย เข้าร่วมงานนิทรรศการ “คนดี...เข้มแข็งในความดี” 13 - 18 ตุลาคมนี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิดเผยว่า กระทรวง พม ร่วมกับ MBK CENTER เตรียมจัดนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ คนดี...เข้มแข็งในความดี เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันสวรรคต ระหว่างวันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าโตคิว ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK)

พิเศษสุด 150 คนแรก ที่มาชมงานในแต่ละวัน จะได้รับเหรียญที่ระลึก 2 รัชกาล (ร.5 และ ร.9) เพื่อเป็นสิริมงคล (เริ่มแจกเหรียญเวลา 13.00 น.)

ที่มา : https://www.matichon.co.th/publicize/news_2386885

#ข่าวพม

กระทรวง พม ร่วมกับ เอ็มบีเค จัดนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษ …

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้ลงพื้นที่ติดตา...
09/10/2020

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อมอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตร่วมดำเนินการ และเป็นผู้แทนในการมอบป้ายซ่อมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าว ณ พื้นที่เขตบางแค เขตคลองสาน จำนวน 2 หลัง

ที่มา : https://www.facebook.com/BanBangKhae.go.th/posts/3047217955381484

#ข่าวพม

09/10/2020
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันนี้ (9 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. ที่ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน และกล่าวถึงความร่วมมือ “การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคารออมสิน โดยมีนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ”
ระหว่าง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
09/10/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
09/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
09/10/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,628 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,441 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 59 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
09/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิดเผยว่า ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 50 คน ได้เข้าพบ พร้อมเสนอสถานการณ์ ของปัญหา...
09/10/2020
แก้ปัญหาพนันออนไลน์ เครือข่ายเยาวชนฯ ร้องใช้ยาแรงเพิ่มโทษหนัก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิดเผยว่า ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 50 คน ได้เข้าพบ พร้อมเสนอสถานการณ์ ของปัญหาการพนันออนไลน์ และหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาพนันออนไลน์...

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/450523/

#ข่าวพม

แก้ปัญหาพนันออนไลน์ ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนฯ ร้อง รมว.พม.ชง 2 ข้อเสนอ เร่งแก้ปัญหาพนันออนไลน์ เพิ่มบทลงโทษแร.....

บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวภ...
09/10/2020
ย่ายิ้มออก'ส.ส.อิสระ'ดอดช่วยเคสพ่ออุ้มลูกกระโดดสะพานพระราม 7

บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามกรณีชายรายหนึ่งพยายามกระโดดสะพานพระราม 7 พร้อมลูกสาวอีก2 คน เเต่พลเมืองดี กู้ภัย และตำรวจช่วยห้ามเอาไว้ทันเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมามีผู้ส่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวของ เพจ FM 91 Trafficpro เเจ้งมายังไลน์เเอด เด็กถูกละเมิดสิทธิ แจ้งใน "คิดอิสระ @kidissara" ของตน จึงประสานไปยังนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งนายจุติ ได้มอบหมายให้รีบลงพื้นที่โดยด่วน พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ของพม.เข้าไปที่ สน.บางกรวย จ.นนทบุรี ดูแลเด็กหญิงทั้ง 2 คนในเบื้องต้นทันที ซึ่งวันนี้ตนพาคุณย่าของเด็กทั้ง 2 คน มาพบกับนางวาสนา ทองสม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่เป็นผู้รับเด็กมาดูแลหลังจากเกิดเหตุ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/799870

#ข่าวพม

ย่ายิ้มออก...'ส.ส.อิสระ'ดอดช่วยเคสพ่ออุ้มลูกกระโดดสะพานพระราม 7 เผยเด็กปลอดภัย พม.รับไม้ดูแลต่อ รอประเมินก่อ.....

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม...
09/10/2020
กคช.รับจัดสรรงบฯ ล็อตแรก 346.60 ลบ. พร้อมปล่อยกู้ผู้มีรายได้น้อยอยากมีบ้าน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย...

ที่มา : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000102525

#ข่าวพม

การเคหะฯ เร่งเดินหน้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในร...

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
09/10/2020

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เงินพิเศษ500บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ต.ค. โอนเข้าบัตรแล้วนะครับ ได้กันรึป่าว
กดเป็นเงินสดไม่ได้นะ
ส่วนของเดือน พ.ย.และ ธ.ค.จะได้วันที่ 1 พร้อมกับ 200-300นะครับ
วิธีตรวจสอบว่าเงินเข้ารึป่าว ให้เจ้าของบัตรตรวจสอบจาก call center โดยตรง 02-1092345 หรือไปตรวจได้ที่ร้านธงฟ้า ครับ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
09/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่อยู่

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด