SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย - กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) - สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน - การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ
(262)

เปิดเหมือนปกติ

พม.มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ วันนี้ (23 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการก...
23/12/2020
พม.มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

พม.มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ วันนี้ (23 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” เพื่อเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ....

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/452991

#ข่าวพม

พม.มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
23/12/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
23/12/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. แถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจ กระทรวง พม.” เปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 ที่จะมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พร้อมทั้งเปิดตัว “แอมบาสซาเดอร์” ของกระทรวง พม. ได้แก่ คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) คุณเมทนี บุรณศิริ (นีโน่) คุณชาคริต แย้มนาม คุณฝน ธนสุนทร คุณสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ (บิ๊นท์) และคุณสุพิชา กุญชร (ปีใหม่)

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
23/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พี่ๆน้องๆชาวจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติร่วมมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
23/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

💛💜 สันทนาการ เรียนรู้ เทิดทูนสถาบัน 💜💛
--------------------------------------------------------
มาดูกิจกรรมต่างๆที่ชาวจิตอาสา904 ร่วมทำกับพี่น้องประชาชนกันครับ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
23/12/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
23/12/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
23/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 46 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,762 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,095 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

23/12/2020

พม.จัด 2 กิจกรรม เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 สำหรับประชาชน

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี 2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2564 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย "บ้านเคหะสุขประชา" จำนวน 20,000 หน่วย โดยการสร้างบ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ข้ารราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชเกษียณอายุ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งมีค่าเช่าหลังละ 999 ถึง 3,500 บาทต่อเดือน โดยพิจารณาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีบ้านสำหรับพักอาศัยได้ในราคาประหยัด ส่วนโครงการที่สอง คือการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพบ้านไม่มั่นคง ปลอดภัย โดยสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ในวงเงิน 20,000-40,000 บาท ต่อหลัง (ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน) ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ

สำหรับกิจกรรมที่สอง คือ "1300 ทั่วไทย สายด่วน พม." "ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สร้างความอุ่นใจ อยู่ใกล้ประชาชน" มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการขอความช่วยเหลือจะเป็นการต่อตรงไปยังจังหวัดนั้น ๆ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ (ทีม One Home พม.) จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือในทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ

ที่มา: https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000130634

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
22/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ 21 ธันวาคม 2563​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "โครงการหลวง2563" ณ.​ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
22/12/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. พิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “บูรณาการวางแผนและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้านระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง” ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และกระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมลงนาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
22/12/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
22/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

22/12/2020

🔴ถ่ายทอดสด (LIVE)

วันนี้ (22 ธ.ค. 63) เวลา 14.20 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “บูรณาการวางแผนและสนับสนุน การพัฒนาพื้นที่ด้านระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง” ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และกระทรวงมหาดไทย
โดยการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมี 1. นายสมชาติ
ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2. นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า
นครหลวง 3. นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ 5. นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมลงนาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
22/12/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22/12/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนระดับตำบลหรือเทศบาล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ในการประสานงานกลุ่มต่างๆ ภายในจังหวัด รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการและข้อเสนอในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

22/12/2020
Anti-Fake News Center Thailand
21/12/2020

Anti-Fake News Center Thailand

ความหมายของเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน
.
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการยืนยันตัวตนเมื่อมาติดต่อราชการ
.
หลักที่ 1 ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามสัญชาติ และการแจ้งเกิด
หลักที่ 2-3 จังหวัด
หลักที่ 4-5 อำเภอหรือเทศบาล
หลักที่ 6-10 ประเภทบุคคลตามหลักแรกหรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรแล้วแต่กรณี
หลักที่ 11-12 ลำดับที่บุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม แล้วแต่กรณี
หลักที่ 13 ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของ 12 หลักแรก
.
ที่มา : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #บัตรประชาชน #เลขบัตรประชาชน #เลข13หลัก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
21/12/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
21/12/2020

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในปี 2564 กคช. ยังคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นไปตามนโ...
21/12/2020
‘การเคหะ’เปิดแผนปี’64 เดินหน้าโครงการบ้านเช่าผู้สูงวัย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในปี 2564 กคช. ยังคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของภาครัฐที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพื่อต้องให้ประชาชนในระดับฐานรากมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมือง” ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทโดยมองถึงความต้องการในที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่กว่า 6 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ ...

ที่มา : https://www.naewna.com/business/539944

#ข่าวพม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในปี 2564 กคช. ยังคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเ...

‘ซอนต้า’ฉลองใหญ่ 101 ปี ลงนามความร่วมมือ ซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทุกรูปแบบ ได้รับเกียรติจาก นายจุติไกรฤกษ์...
21/12/2020
‘ซอนต้า’ฉลองใหญ่ 101 ปี ลงนามความร่วมมือ ซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทุกรูปแบบ

‘ซอนต้า’ฉลองใหญ่ 101 ปี ลงนามความร่วมมือ ซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทุกรูปแบบ ได้รับเกียรติจาก นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), มร.เรโนลด์ ไมเยอร์ ผู้แทนโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, ซอนเชี่ยน ชวาลี โอสถานุเคราะห์ผู้ว่าการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 และซอนเชี่ยน ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี กรรมการสรรหา ซอนต้าสากล มาร่วมพิธีลงนามร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/539899

#ข่าวพม

ซอนต้าสากลภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) ภายใต้การนำของ ซอนเชี่ยน ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการเขต 6 (ประเทศไท.....

21/12/2020
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

🎪 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จ.ลำพูน
🥟 สอนทำ กะหรี่พัพฟ์ไส้ไก่ลำไย

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจงกรณียาย 93 ให้การช่วยเหล...
20/12/2020
พม. พก. แจงกรณียาย 93 ให้การช่วยเหลือกรณีถูกตัดสิทธิ์คนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจงกรณียาย 93 ให้การช่วยเหลือกรณีถูกตัดสิทธิ์คนพิการ

ที่มา : https://www.posttoday.com/pr/640699

#ข่าวพม

จากกรณีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวยายวัย 93 ปี (นางสาวเพ็ชร คิดถูก) ถูกตัดสิทธิ์คนพิการ ทั้งที่เคยมีบัตรคนพิการ.....

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ รับ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคน...
20/12/2020
หนุนจ้างงานคนพิการ 50 อัตรา รับ 10 เส้นทางท่องเที่ยว

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ รับ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพิ่มโอกาสการจ้างงานคนพิการ รณรงค์สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ขณะที่สายการบินแอร์เอเชียหนุนจ้างงานคนพิการเชิงสังคมกว่า 50 อัตรา มีบริษัทกว่า 100 แห่งเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจ้างงาน โดยเฉพาะแอร์เอเชีย เซ็นทรัลกรุ๊ป มีมูลนิธิสนับสนุน 7,000 อัตรา

ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/87276

สสส.ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ รับ 10 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพิ่มโอกาสการจ้างงานคนพิการ รณรงค์สำรวจ....

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๑ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา"
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ

น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ และถ่ายทอดสู่เยาวชน

"แล้วจะรู้ตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๒ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๒
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๓ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา"
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๓

ฝึกฝนให้เยาวชนช่วยเหลือตนเอง มีระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อสังคม

"แล้วจะรู้ตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#สืบสานรักษาต่อยอด

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๕ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

มาติดตามเรื่องราวดีๆของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ กันต่อดีกว่าครับ
.
.
สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๕
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#โครงการพระราชดำริ #จิตอาสาพระราชทาน #โรงเรียนตชด.

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๖ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

สวัสดีจ้า อากาศเย็นแบบนี้ เรามาดูน้องๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน ตชด.ค็อกนิสไทยฯ ว่าน้องๆได้มาทำอะไรกันบ้าง ทั้งเลี้ยงปลาดุก ดัดแปลงสิ่งของที่เหลือใช้ ถือว่าสนุกสนานกันที่เดียว
.
.
.

“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๖
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#ค็อกนิสไทยฯ
#จิตอาสา904

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๗ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๗
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#เศรษฐกิจพอเพียง

20/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตอนที่ ๘ สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#ตามรอยบาทพระราชา

ดำเนินมาถึงตอนที่ ๘ กันแล้วสำหรับกิจกรรมเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ที่ทาง ตชด.ค็อกนิสไทยฯ ของพี่ๆ ร่วมเผยแพร่สู่ชุมชน เรามาดูความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่ลงมือทำร่วมกันระหว่างชาวบ้านและ ตชด. กันเลย!
.
.
.
สารคดี ชุด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา” ตอนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ตอนที่ ๘
“สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ แล้วจะรู้ว่าตำรวจไทยทำอะไรได้มากกว่า”

#ตามรอยพระบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดบุรีรัมย์ช่วยเหลือ คุณยายวัย 93 ปี ไม่ถูกตัดสิทธิ์คนพิการ ตามนโย...
20/12/2020
พมจ. บุรีรัมย์ช่วยเหลือ คุณยายวัย 93 ปี ไม่ถูกตัดสิทธิ์คนพิการ ตามนโยบาย รมว.จุติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดบุรีรัมย์ช่วยเหลือ คุณยายวัย 93 ปี ไม่ถูกตัดสิทธิ์คนพิการ ตามนโยบายของนาย จุติ ไกรฤกษ์ (รมว.พม.)

ที่มา : https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000129496

#ข่าวพม

จากรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ได้รายงานเมื่อวานนี้ (18 ธันวาคม 2564) คุณยายวัย 93 ปี ชาวอำเภอโนนสุวรรณ .....

ที่อยู่

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด