สำนักงานป้องกันและปราบปราม

สำนักงานป้องกันและปราบปราม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

สายด่วน ปปง.1710 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ในหน้าที่ของหน่วยงานวางหลักเกณฑ์ (Regulator)

สำนักงาน ปปง.มีบทบาทในการศึกษาหามาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ส่วนในฐานะของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฟอกเงิน ตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีเลขาธิการ ปปง. เป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงาน ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรู และเรือเหล็ก 8 มิถุนายนนี้ 🙏🏻
04/06/2021

สำนักงาน ปปง. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรู และเรือเหล็ก 8 มิถุนายนนี้ 🙏🏻

01/06/2021
ปปง. ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีบริษัท พีบี.สมา...
14/05/2021

ปปง. ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีบริษัท พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

ปปง. ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีบริษัท พีบี.สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับราชอาณาจักรภูฏาน ลงนาม MOU เรื่อง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันแ...
07/05/2021

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับราชอาณาจักรภูฏาน ลงนาม MOU เรื่อง ความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับราชอาณาจักรภูฏาน ลงนาม MOU เรื่อง ความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

04/05/2021
สำนักงาน ปปง. กำหนดช่องทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 🙏🏻
26/04/2021

สำนักงาน ปปง. กำหนดช่องทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 🙏🏻

สำนักงาน ปปง. กำหนดช่องทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 🙏🏻

Timeline Photos
20/04/2021

Timeline Photos

18/04/2021
🙏🏻
14/04/2021

🙏🏻

🙏🏻

ปปง. ขายทอดตลาดรับสงกรานต์ 7 เมษายนนี้เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ อัญมณี และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ
03/04/2021

ปปง. ขายทอดตลาดรับสงกรานต์ 7 เมษายนนี้
เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ อัญมณี และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ

02/04/2021
31/03/2021
สำนักงาน ปปง. รับเรื่องร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร
31/03/2021

สำนักงาน ปปง.
รับเรื่องร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรณีขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร

สำนักงาน ปปง.
รับเรื่องร้องเรียนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรณีขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร

ปปง. ขายทอดตลาดที่ดินแปลงใหญ่ ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับหลายรายการ 31 มีนาคมนี้
29/03/2021

ปปง. ขายทอดตลาดที่ดินแปลงใหญ่ ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับหลายรายการ 31 มีนาคมนี้

สำนักงาน ปปง. ขายทอดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง อัญมณี วันที่ 24 มีนาคมนี้
22/03/2021

สำนักงาน ปปง. ขายทอดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง อัญมณี วันที่ 24 มีนาคมนี้

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน ...
19/03/2021

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน 1710

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางเพ็ญศรี มีพิมพ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน 1710

ปปง. ยึดทรัพย์แก๊งค้าสัตว์ป่ารายใหญ่กว่า 200 ล้านบาท เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
16/03/2021

ปปง. ยึดทรัพย์แก๊งค้าสัตว์ป่ารายใหญ่กว่า 200 ล้านบาท เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ

15/03/2021

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 2 รายคดี ดังนี้
1. รายคดี บริษัท พีบี. สมาร์ทฟาร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก
2. รายคดี นายวาทิน มุกดา กับพวก
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

ปปง. ขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทาง มากกว่า 1,500 รายการ
15/03/2021

ปปง. ขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทาง มากกว่า 1,500 รายการ

ปปง. โชว์ผลงาน 5 ปี สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำความผิดรวมกว่า 47,000 ล้านบาท ‼️
11/03/2021

ปปง. โชว์ผลงาน 5 ปี สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำความผิด
รวมกว่า 47,000 ล้านบาท ‼️

ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายบ่อนการพนันของ นายสมชาย (หลงจู๊) และเสี่ยโป้ หรือโป้อานนท์ รวมมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท...
09/03/2021

ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายบ่อนการพนันของ นายสมชาย (หลงจู๊) และเสี่ยโป้ หรือโป้อานนท์ รวมมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ‼️

ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายบ่อนการพนันของ นายสมชาย (หลงจู๊) และเสี่ยโป้ หรือโป้อานนท์ รวมมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ‼️

สำนักงาน ปปง. จัดขายทอดตลาดที่ดิน ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง 10 มีนาคมนี้
08/03/2021

สำนักงาน ปปง. จัดขายทอดตลาดที่ดิน ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และพระเครื่อง 10 มีนาคมนี้

สำนักงาน ปปง. ขายทอดเครื่องประดับหรู ทองรูปพรรณ นาฬิกา และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ 3 มีนาคมนี้
01/03/2021

สำนักงาน ปปง. ขายทอดเครื่องประดับหรู
ทองรูปพรรณ นาฬิกา
และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ 3 มีนาคมนี้

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางสาวคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน...
24/02/2021

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางสาวคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางสาวคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ กับพวก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 5 รายคดี ดังนี้1. รายคดี เรือเอก นิกร  สมาธิ กับพวก (เปิดรับค...
23/02/2021

สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 5 รายคดี ดังนี้
1. รายคดี เรือเอก นิกร สมาธิ กับพวก (เปิดรับคำร้องฯ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564)
2. รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวปริญดา บีสัน) กับพวก (เปิดรับคำร้องฯ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564)
3. รายคดี นางมณีรัตน์ แซ่ยะ กับพวก (เปิดรับคำร้องฯ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564)
4. รายคดี บริษัท ทิมเบอร์เมท จำกัด กับพวก (เปิดรับคำร้องฯ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2564)
5. รายคดี นางสาววันเพ็ญ โคตรทะแก กับพวก (เปิดรับคำร้องฯ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564)
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

สำนักงาน ปปง. ขายทอดห้องชุดหรูพร้อมเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต กระเป๋าแบรนด์เนม และอื่นๆ กว่า 130 ร...
23/02/2021

สำนักงาน ปปง. ขายทอดห้องชุดหรูพร้อมเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต
กระเป๋าแบรนด์เนม และอื่นๆ กว่า 130 รายการ

สำนักงาน ปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดี 3 คดี พนันออนไลน์ – ฉ้อโกง – ค้ามนุษย์ รวมมูลค่ากว่า 90 ล้านบาท
10/02/2021

สำนักงาน ปปง.
ยึดอายัดทรัพย์คดี 3 คดี พนันออนไลน์ – ฉ้อโกง – ค้ามนุษย์ รวมมูลค่ากว่า 90 ล้านบาท

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสถานที่จัดให้มีการเล่นพนัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เป...
05/02/2021

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสถานที่จัดให้มีการเล่นพนัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและยับยั้งการกระทำผิดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ทาง QR Code ด้านล่างนี้ค่ะ 👇🏻

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสถานที่จัดให้มีการเล่นพนัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและยับยั้งการกระทำผิดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ทาง QR Code ด้านล่างนี้ค่ะ 👇🏻

สำนักงาน ปปง.เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายรายคดีนายบุญส่ง  หงษ์ทอง กับพวก (เพิ่มเติม)ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...
28/01/2021

สำนักงาน ปปง.
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายรายคดี
นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก (เพิ่มเติม)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 🙏

สำนักงาน ปปง.
เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายรายคดี
นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก (เพิ่มเติม)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 🙏

สำนักงาน ปปง. ยึดอายัดทรัพย์คดียาเสพติดและคดีดังเพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
12/01/2021

สำนักงาน ปปง. ยึดอายัดทรัพย์คดียาเสพติดและคดีดังเพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

สำนักงาน ปปง. ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน 🤗
05/01/2021

สำนักงาน ปปง. ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน 🤗

ปปง. ขายทอดต้อนรับปีใหม่ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ พระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ 7 มกราคมนี้
05/01/2021

ปปง. ขายทอดต้อนรับปีใหม่ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ
พระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม และทรัพย์สินอื่นหลายรายการ 7 มกราคมนี้

สำนักงาน ปปง. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปร...
01/01/2021

สำนักงาน ปปง.
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ✨

สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดี นายบุญส่ง หงส์ทอง (กับพวก) (คดีทุจริตสหกรณ์ออมทร...
28/12/2020

สำนักงาน ปปง.
ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดี นายบุญส่ง หงส์ทอง (กับพวก) (คดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10

สำนักงาน ปปง. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 🙏🏻
28/12/2020

สำนักงาน ปปง. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 🙏🏻

ที่อยู่

422, ถนนพญาไท
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

2-2193600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกันและปราบปราม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🖤🇹🇭​☕​👉​ผมเดินทางเชียงรายได้23วัน กัก14วัน ผมมากว่าธุระกิจที่นี่ยังมีผิดกดหมายเยอะ โดยเวฟไซออกไลน์แบบพนัน ด้วยการประกาศสมัครแบบหลอกๆเพื่อสร้างความสนใจ ให้ผู้ที่สนใจงานและสมัคร ข้อความที่ผมบันทึกวั้ย เวลา19.22น วันนี้ และยังไม่จ่ายค่าแรงตามกดหมาย มันคือช่วงโควิส ที่ทางการไม่ได้เข้ามาตรวจตรา ส่วนใหญ่ กวาดล้าง ที่พัทยา รอบน่าจะขึ้นมายังที่นี่ เมื่อ โควิส19ดีขึ้น นับจากนี้ผมต้องทำงานรายงานผ่านเสื่อ เพื่อตีแผล่ จังหวัดเชียงและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งหมด หวังว่าคงเข้าใจ กดหมายไม่ได้กำหมดมาให้แค่เห็น กดหมายทำได้จริง เมื่อถึงเวลากวาดล้าง คับ ผมขอให้ทุกคนโชคดี กับสิ่งที่จะเกิด เร็วๆนี้ ผมหวังว่าเสื่อผมคงได้เห็นทั่วประเทศคับ🌿🚩((("" หมายเหตุให้เข้าไปสืบเพจสมัครงานทุกจังหวัดเน้นเพจประสมัครงานเชียงรายเป็นต้นของทุกเพจเยอะสุดในรัยะนี้"" )))​🌿🌿 I traveled to Chiang Rai for 23 days, quarantined for 14 days. I think the business here still has a lot of errors. by the online gambling wave with fake application announcements to generate interest for those who are interested in the job and apply The message I recorded at 7:22 pm today and still haven't paid the wages according to the number It's the covis period. that the authorities did not inspect, most of them cleaned up in Pattaya The round should come up here when Covis19 improves. From now on, I have to work the report through the mat to hit Chiang province and all nearby areas. Hope you understand. You can't press all of them, just show them. Press the letter can actually do it. When it's time to clean up, I wish everyone good luck. with what will happen soon 🙏🎉
🖤🇹🇭​☕​👉​ผมเดินทางเชียงรายได้23วัน กัก14วัน ผมมากว่าธุระกิจที่นี่ยังมีผิดกดหมายเยอะ โดยเวฟไซออกไลน์แบบพนัน ด้วยการประกาศสมัครแบบหลอกๆเพื่อสร้างความสนใจ ให้ผู้ที่สนใจงานและสมัคร ข้อความที่ผมบันทึกวั้ย เวลา19.22น วันนี้ และยังไม่จ่ายค่าแรงตามกดหมาย มันคือช่วงโควิส ที่ทางการไม่ได้เข้ามาตรวจตรา ส่วนใหญ่ กวาดล้าง ที่พัทยา รอบน่าจะขึ้นมายังที่นี่ เมื่อ โควิส19ดีขึ้น นับจากนี้ผมต้องทำงานรายงานผ่านเสื่อ เพื่อตีแผล่ จังหวัดเชียงและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งหมด หวังว่าคงเข้าใจ กดหมายไม่ได้กำหมดมาให้แค่เห็น กดหมายทำได้จริง เมื่อถึงเวลากวาดล้าง คับ ผมขอให้ทุกคนโชคดี กับสิ่งที่จะเกิด เร็วๆนี้ ผมหวังว่าเสื่อผมคงได้เห็นทั่วประเทศคับ🌿🚩((("" หมายเหตุให้เข้าไปสืบเพจสมัครงานทุกจังหวัดเน้นเพจประสมัครงานเชียงรายเป็นต้นของทุกเพจเยอะสุดในรัยะนี้"" )))​🌿🌿 I traveled to Chiang Rai for 23 days, quarantined for 14 days. I think the business here still has a lot of errors. by the online gambling wave with fake application announcements to generate interest for those who are interested in the job and apply The message I recorded at 7:22 pm today and still haven't paid the wages according to the number It's the covis period. that the authorities did not inspect, most of them cleaned up in Pattaya The round should come up here when Covis19 improves. From now on, I have to work the report through the mat to hit Chiang province and all nearby areas. Hope you understand. You can't press all of them, just show them. Press the letter can actually do it. When it's time to clean up, I wish everyone good luck. with what will happen soon 🙏🎉
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้าพเจ้า นายเพียร เครือทอง มีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๑๑ หมูที่ ๒ ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทร.๐๖-๑๘๘๗-๘๙๔๕ เรื่อง ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เหตุเกิดที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต โทร.๐๗-๖๕๒๙-๕๐๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เอกสารการร้องเรียนถึงหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๕ ๒ หลักฐานการยืนยันตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้า ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนา ๓ ภาพถ่ายประกอบการร้องเรียนถึงการทุจริตของผู้ถูกร้อง จำนวน ๑๑ ภาพ ภาพถ่ายที่ ๑ เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเรียกเก็บเงินจากผู้มาใช้ บริการจอดเรือที่ท่าเทียบเรือบ้านยามู มีการทุจริตกันระหว่าง นายกฯ เจ้าหน้าที่เก็บเงินของทางเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยออกบิลเงินสดชั่วคราว แต่ไม่เคยนำเงินส่วนนี้ส่งต่อเทศบาลตำบลเลย จึงขอให้ท่านลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ ภาพถ่ายที่ ๒ และ ๓ เป็นภาพถ่ายที่ทางนายกฯ ทำการขุดเจาะ บ่อบาดาล ที่บ้านของตัวเอง ขุดฝังผ่านถนนสาธารณะ เพื่อนำน้ำจากบ้านของตัวเองไปจำหน่ายให้แก่เรือที่มาจอดเทียบท่า ตรงข้ามบ้านในอัตรา ลำละ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ หรือ ๓,๐๐๐ บาท ตามแต่จำนวนของเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ทั้งๆที่ ณ บริเวณ จุดนี้มีการขอน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว และมีการเชื่อมต่อมาถึงบริเวณท่าเทียบเรือแล้ว แต่ท่านนายกฯไม่ยอมให้ใช้น้ำของการประปาแต่ให้เจ้าของเรือมาซื้อน้ำจากท่านนายกฯโดยตรง ภาพถ่ายที่ ๔ มีการขุดลอกดิน หินคลุก จากซอย สิทธิเดช ที่เอกชนอุทิศให้เป็นทางสาธารณะแล้ว นำไปถมในที่ของตัวเอง ดังภาพประกอบที่ ๕-๙ และให้ เอกชนที่มาสร้างบ้านจัดสรร สร้างเป็นถนนคอนกรีต โดยไม่มีการจัดซื้อ จัดสร้าง ตามระเบียบพัสดุของทางราชการ ภาพถ่ายที่ ๑๐ และ ๑๑ เป็นเช็คที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีฯ โดยใช้ชื่อของ คุณ เลิศชาย เฉลิมขวัญ แต่เวลามีการจ่ายเช็ค ทำไมเป็นลายเซ็นต์ ของ นาย ปัณยาสำเภารัตน์ ( นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ) หรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรไว้หรือเปล่า? ส่วนประเด็นอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำที่ดินที่มีผู้อุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว แต่ตัวเองนำไปหลอกขายให้กับ บริษัท และเอกชนที่เป็นชาวต่างชาติ เรื่องเหล่านี้ต้องขอให้ทาง สำนักฯลงมาตรวจสอบในเชิงลึกด้วยตัวเองต่อไปครับ จากประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคงจะลงมาตรวจสอบด้วยตัวเองต่อไปดัง ปณิธานที่ว่า ทรัพย์ของแผ่นดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินตลอดไปครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยความเคารพ นาย เพียร เครือทอง
ความรู้ ความจริง ที่ ชัดเจน ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ใช้อ้างอิงได้จริง เหมาะกับรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ นักกฎหมาย ผู้บริหารประเทศ ผู้นำในสังคม ผู้กำหนด ผู้ออกนโยบายต่างๆ ผู้ออกกฎหมายต่างๆ และสื่อทุกคน ทุกแขนง ทุกองค์กร ประชาชนทุกคน ใช้ศึกษาก่อนคิด ก่อนทำ อะไรที่ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง เพื่อความสงบสุขที่แท้จริงในสังคม #เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือเบี้ยล่างเป็นสุนัขรับใช้ #ของผู้นำที่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับโลก ~~~~~~~~~~~~ ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #1 https://youtu.be/6z9H2ojZzWc ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #2 https://youtu.be/cDt4ay2Ygzs ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #3 https://youtu.be/kVh_VUQDe8Q ศาสนาพุทธในอัฟกานิสถาน #4 https://youtu.be/BCUbRPAzb4o ~~~~~~~~~~~~ ทำคลอด พรบ.ตำรวจฉบับใหม่ https://news1live.com/playlist05/watch/NDXvtjR4PXg พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีอาญา ฉบับของพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ ฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ #กฎหมายเสร็จนานมากแล้วจะครบ๑๐ปีแล้วครับท่าน #ชาติไหนจะได้เข้าสภาฯครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ~~~~~~~~~~~~ ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความอยุติธรรม ความยุติธรรมที่ซื้อขายได้ คือ ความอยุติธรรม ความยุติธรรมที่ซื้อขายได้ คือ ความอัปยศของคนในกระบวนการยุติธรรมที่ซื้อขายได้ดั่งสัตว์เดรฉาน ไล่ไปตั้งแต่ผู้ควบคุมกำกับนโยบายไปจนถึงผู้ปฏิบัติ ~~~~~~~~~~~~ #ทำไมเวลาฟังรัฐบาล ฟังนักการเมือง ฟังข้าราชการ ฟังนักวิชาการ ไม่เคยละเอียด ลึก ชัดเจน มีหลักฐานอ้างอิง เหมือนฟังพระสักคนเดึยว สันติภาพ ต้องไม่มีความจัดแย้งใดๆ ต้องไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ยกเว้น สันติภาพจอมปลอม ~~~~~~~~~~~ สถานการณ์ " ภาคใต้ " เชิงประวัติศาสตร์ ที่รัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ก่อนพูด นำเสนอ คิด ทำนโยบายใดๆ สู่สาธารณะ https://youtu.be/OG_8NU8oPyw ~~~~~~~~~~~~ พุทธศาสนา เพื่อ สันติภาพโลก #สันติคือไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ #สันติต้องไม่มีวาระแอบแฝงใดๆ ข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ ปัญญา ข้อมูลข่าวสารมาก แต่มี ปัญญา ไม่มากพอที่จะใช้ ข้อมูลข่าวสารที่มากมาย เราก็หลงทาง สับสน วุ่นวาย ยิ่งมีปัญหามากมาย #สิทธิเสรีภาพของตนเองต้องไม่ทำร้ายทำลายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4136402009705624&id=100000075981768&sfnsn=mo ~~~~~~~~~~~~ คนท้องถิ่น อุดหนุนสินค้าท้องถิ่น ท้องถิ่นมั่งคั่ง ท้องถิ่นมั่นคง ท้องถิ่นเจริญ คนไทย อุดหนุนสินค้าไทย ประเทศไทยมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง ประเทศไทยเจริญ รัฐบาลไทย ราชการไทย คนไทย อุดหนุนสินค้าไทย ประเทศไทยมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง ประเทศไทยเจริญ วันนี้รัฐบาลไทย ราชการไทย คนไทยอุดหนุนสินค้าไทย อย่างเต็มที่เพียงพอแล้วหรือยังครับ? วันนี้รัฐบาลไทย ราชการไทย มีความจริงใจที่จะออกสเปคงานครอบคลุมการใช้สินค้าไทยอย่างยุติธรรมแล้วหรือยังครับ?
ช่วยตรวจสอบหน่อยครับ....แท็กบ่อยมากhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122677039860473&id=100063545327387
ตอนนี้เขารณรงค์เรื่องการเผา เพื่อป้องกัน PM 2.5 แล้วมาเผากระดาษไหว้ กองเบ่อเริ่ม ตอนนี้ยังเผาไม่หมด เมื่อคืน นอนสูดกลิ่นควันไฟไหม้ True shop สยามวัน ก็แย่ พอเถอะ ชาวบ้านช่วยกันไหว้พระ ไหว้เจ้า ก็ไม่จุดธูป แต่นี้ ราชการ ทำเสียเอง เศร้าใจ ☹️
ประกาศวันสอบเมื่อไรครับ
กัญชง! มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไร? เขาใช้ทำอะไรบ้าง? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3563306987015132&set=a.3438285742850591&type=3&theater
สหประชาชาติ - UN เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) ได้ประกาศให้ #กัญชาเป็นยาเสพติดแต่อนุญาติให้ใช้ได้ทางการแพทย์ #นานาประเทศกำหนดให้กัญชาใช้เพื่อการแพทย์ได้ แต่ทำไมประเทศไทยไม่ยอมให้ใช้ทางการแพทย์ #นานาประเทศไม่เอากระท่อมเป็นยาเสพติด แต่ทำไมประเทศไทย ให้กระท่อมเป็นยาเสพติด ประเทศไทย รัฐบาลไทย นักการเมืองไทย ข้าราชการไทย นักวิชาการไทย กำลังทำอะไร? เพื่อใคร? #เพื่อนายทุนหรือเพื่อชาติและประชาชน ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องสั่งซื้อยาปีละมากกว่า ๔ แสนล้านบาท ประเทศไทยเป็นแชมป์ผู้ป่วยมะเร็ง และมีผู้ป่วยอีกสารพัดโรค ทำให้ประเทศต้องเสียรายได้จากการสร้างรายได้จากการทำงานไม่ได้ของผู้ป่วยเหล่านั้นปีละกี่แสนล้านบาท ทำให้ประเทศต้องเสียเงินดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นปีละกี่แสนล้านบาท การทำให้กัญชาเสรีทางการแพทย์ ทำให้ประเทศประหยัดเงินจากทั้ง ๓ กรณีข้างต้นปีละกี่แสนล้านบาท มากกว่าค่าเรือดำน้ำ ๒.๒หมื่นล้านบาทกี่เท่าครับ แต่แปลกแต่จริงตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหน? ไม่มีนักการเมืองคนไหน? ไม่มีรัฐมนตรีคนไหน? ไม่มีข้าราชการคนไหน? ไม่มีนักวิชาการคนไหน? ไม่มีนายทุนคนไหน? คิดทำให้เกิด #กัญชาเสรีทางการแพทย์แก่คนไทยทั้งประเทศ ในทางกลับกัน #เกิดความพยายามผู้ขาดกัญชาไว้ให้นายทุนด้วย ทำไมครับ? ทำไมครับ? ทำไมครับ? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3538211509524680&set=a.3438285742850591&type=3&theater
ประเทศต้องมีแผนพัฒนาผู้ประกอบการ ดั่งเช่น การพัฒนานักกีฬา ที่ต้องมีระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับชาติ ระดับซีเกมส์ ระดับเอเชี่ยนเกมส์ ระดับโอลิมปิค เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทดแทนอย่างต่อเนื่อง มิใช่ส่งเสริมแต่ระดับโอลิมปิคเท่านั้น https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3529030190442812&set=a.2094741320538380&type=3&theater ประเทศต้องมีกฎหมายให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงพืชสมุนไพรของประเทศเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อการบำบัดโรค เพื่อประชาชนทุกคนสามารถนำพืชสมุนไพรไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างหลากหลาย ไม่ใช่ออกกฎหมายเอื้อแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่และหรือต่างชาติเท่านั้น https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3520083754670789&set=a.3438285742850591&type=3&theater เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเราทุกคนข้าราชการนักการเมืองและนักธุรกิจขอประกาศว่า..... มาทำความรู้จัก คนชังชาติ ตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ - ๒๕๖๓.... ประชาชนต้องการกฎหมายเข้มแข็ง คนเข้มแข็ง ระบบเข้มแข็ง คนดีครองอำนาจ แต่วันนี้กฎหมายเข้มแข็ง คนไซด์ไลน์ ระบบหมกเม็ด คนโกงครองอำนาจ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3529150503764114&set=a.2094741320538380&type=3&theater ๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛ สรรหานำมาฝากโดย นายเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์ @HatyaiOrganicAgarwoodSoapShop www.siamagarwoods.com https://www.facebook.com/SIAMOUDHS/ https://www.facebook.com/OrganicHandMadeOudhsSoapSiamCare1988/?modal=admin_todo_tour