Clicky

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังห

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังห สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย องค์กรของรัฐ ผลประโยชน์ของประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโ...
06/06/2022

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.จันทบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโ...
06/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดตราดโดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ตราด

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...
01/06/2022

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี https://eform.opm.go.th/q/xuQGqj

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
https://eform.opm.go.th/q/xuQGqj

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานส...
31/05/2022

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย นส.อรดี พรหมดำ และนส.สุดารัตน์ หนูคง นิติกรสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย ประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเ...
24/05/2022

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดปราจีนบุรีโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ปราจีนบุรี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเ...
24/05/2022

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดระยองโดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ระยอง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอ...
24/05/2022

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง โดยมีชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเปิดการอบรม และมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี อุปนายกเป็นผู้กล่าวรายงาน

09/05/2022
การอบรมสัมมนา

การอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทย...
08/05/2022

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดกระบี่
โดยมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.กระบี่
ต่อมา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดพังงาโดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.พังงา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโท...
02/05/2022

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดสุโขทัย
โดยมี นายมนู พักประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.สุโขทัย

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโท...
02/05/2022

วันที่ 30 เมษายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดอุทัยธานีโดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.อุทัยธานี

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ดร.ชูพงศ์  คำจ...
25/04/2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้
ดร.ชูพงศ์ คำจวง ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวิทยา คุณปลื้ม ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง
ร่วมประชุมหารือการใช้ซีเมนต์ไฮดรอลิกส์สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 24 เมษายน 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเท...
24/04/2022

วันที่ 24 เมษายน 2565
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดลำปาง
โดยมี นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ลำปาง

วันที่ 22-23 เมษายน 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึ...
24/04/2022

วันที่ 22-23 เมษายน 2565
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดลำพูน
โดยมี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ลำพูน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโท...
22/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.นครปฐม

นอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00น.ประชุมหารือแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรรคในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6...
19/04/2022

นอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00น.
ประชุมหารือแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรรคในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.25 น. ณ จุดรับหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายพัฒนา สัพโส รองประธานคณะ กมธ. ก...
05/04/2022

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.25 น.
ณ จุดรับหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา
นายพัฒนา สัพโส รองประธานคณะ กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ คนที่สอง พร้อมด้วย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท รับยื่นหนังสือจากนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและคณะ สืบเนื่องจากปัญหาการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้สถานีอนามัย และ รพ.สต.กำหนดให้ถ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

05/04/2022

รายการ inside รัฐสภา วิทยุรัฐสภา
โดยท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)
วันอังคารที่ 5 เมษายน เวลา 07.30-08.00
📌ประเด็น อบจ. พร้อม ถ่ายโอน รพ.สต.หรือไม่
- อบจ. พร้อมหรือไม่ สธ. พร้อมหรือไม่ ในการถ่ายโอน รพ.สต.
- ทำความเข้าใจการถ่ายโอน รพ.สต.
- ข้อกังวลด้านวิชาชีพแพทย์ พยาบาล ถ้าหลุดจาก สธ. ไปอยู่ อบจ. จะกระทบกับการทำงาน
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
- ปัญหา อุปสรรคการถ่ายโอน
- ข้อเรียกร้อง ที่ร้องเรียนต่อ กมธ.

การประชุมหารือแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกรียติ60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเส...
04/04/2022

การประชุมหารือแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกรียติ60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น3 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโท...
30/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโท...
29/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จังหวัดชุมพร โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ชุมพร

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเท...
21/03/2022

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ วัดถ้ำกลองเพล บ้านถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.หนองบัวลำภู

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเท...
19/03/2022

วันที่ 19 มีนาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.หนองคาย

การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/2565 วันศุกร์ที่18มีนาคม...
18/03/2022

การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่1/2565 วันศุกร์ที่18มีนาคม 2565 เวลา 13.00น.
ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ป...
18/03/2022

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
วัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) พระอารามหลวง
บริเวณถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อช...
14/03/2022

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น.  ...
28/02/2022

ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น3 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.25...
21/02/2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคลองข่อย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันท...
21/02/2022

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จ.พิจิตรโดยมี พ.ตอ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.พิจิตร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันท...
21/02/2022

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จ.พิษณุโลกโดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.พิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด...
17/02/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบางภูมิชั้น2 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ภาคิณ เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหว...
07/02/2022

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ดร.ภาคิณ เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบางภูมิชั้น2 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึ...
07/02/2022

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชน Good Governance ณ จ.ปทุมธานี โดยมีพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำเสนอโครงการและผลงานโดดเด่นของ อบจ.ปทุมธานี ณ ปิ่นฟ้าฟาร์ม

ที่อยู่

ถ. ราชพฤกษ์
Bangkok
11120

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 19/1-3 หมู่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2926 0717, 0 2926 0070 มือถือสำนักงาน บุญตา 090-896-5856 จริยา 097-130-8843 Line ID: paocthai E-mail: [email protected] หรือ [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620068306

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อบจ.สุราษฎร์ธานี นำตู้ความดันลบติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิดบริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่คีรีรัฐนิคม

อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดซื้อตู้ความดันลบ นำร่องโครงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ด้วยเงินส่วนตัว พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดตรวจ rapid test covid (antigent swab test, anti body swab test (IgM, IgG)) , ตู้ความดันลบ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เพื่อตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
ผู้มีความเสี่ยงลงทะเบียนด่วน!!! ฟรี https://forms.gle/iKmQwziG3mgExbSf8
กำหนดภารกิจในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลกาแฟ Amazing [email protected] ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
งานเทศกาลกาแฟ Amazing [email protected] จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พาณิชย์จังหวัดชุมพร กลุ่มผู้ประกอบการกาแฟจังหวัดชุมพร กลุ่มผู้ผลิตกาแฟ เกษตรกรชาวสวนกาแฟ และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร กระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงความโดดเด่นและสร้างให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองกาแฟโรบัสต้า โดยในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท ในส่วนของค่าจ้างจัดทำบูธร้านค้าชุมชนและร้านอาหาร บูธองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และป้ายประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก)

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2562
หนังสือโหลดฟรี
ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัทเบิกบุญโปรดักส์ จำกัด
หนังสือโหลดฟรี
ขอเขิญร่วมสัมมนา "บริหารเมืองและชุมชนอย่างไรให้เป็นเมืองปลอดภัย” ในงาน GDSF & SMAhome Thailand 2016 วันที่ 1-3 กันยายน ศกนี้ ไบเทค-บางนา

กูรูและวิทยากรมืออาชีพจับประเด็นการรักษาชุมชนเมืองให้ปลอดภัยรับกระแสเซฟซิตี้และสมาร์ทซิตี้

ปาฐกถาพิเศษ นโยบายและมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นวัตกรรมสร้างเมืองปลอดภัย
บทบาทของธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อการพัฒนา Safe City
เสวนา “Safe City ฝันเฟื่องหรือเรื่องจริง?”

สัมมนาเดียวที่เน้นเพื่อการบริหารเมืองและชุมชนที่ผู้บริหาร อบต. อบจ. และเทศบาล รวมทั้งมืออาชีพด้านความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัยไม่ควรพลาด เพื่อเตรียมพร้อมการพัฒนาสู่เมืองปลอดภัย ก่อนก้าวเข้าสู่สมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบ

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เวิลด์เด็กซ์ โทร 02 664 6488 ต่อ 106, 406 หรือ อีเมลล์ [email protected]

หรือสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/8WxQFq
ด่วน! รับจำนวนจำกัด
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์งาน Software Expo Asia: Digital Integration

ภายในงานมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มากมายค่ะ

https://www.facebook.com/softwareexpoasiainbangkok/photos/pcb.928610033900774/928609517234159/?type=3
ขออนุญาตฝากงานดีและฟรีในต่างประเทศสำหรับ้่บุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับThe International City/County Management Association (ICMA) ค้นหาผู้แทนประเทศไทยที่สนใจไปศึกษาอบรมและดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 คน ระยะเวลา 5-6 สัปดาห์ งานฟรีตลอดทั้งโครงการฯ หมดเขตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ขอท่านมีคุณสมบัติอายุ 25-35 ปี(วันที่สมัคร) จบอย่างน้อยปริญญาตรี (สาขาใดก็ได้) สามารถลาพัก/ลางานจากต้นสังกัดได้ ฟังพูดอ่านเขียนอังกฤษได้ ใช้ Social Media เป็น...สนใจสมัครโดยตรงด้วยตัวท่านเองตามลิงค์นี้นะคะ...
ปล.ฝากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยๆ กันแชร์และสมัครได้เลยนะ....
*ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์*
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าเรียนต่อปริญญาโท
ตั้งแต่บัดนี้
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ / เรียนระบบ Block Course
เรียน *วันศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.* วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน (แบ่งจ่าย 6 งวด)
หลักสูตรศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 128,660 บาท
หลักสูตรศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 155,660 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนั้นๆหรือสำนักงานโครงการสหวิทยาการฯ คณะรัฐศาสตร์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 0304
**โทร.084-917-5336 , 084-917-5337**
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สิมิลัน ซีฟู้ด ราชพฤกษ์ บุฟเ วิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 2Dconstruction8998 รับเหมาก่อสร้างครบวง ASG59-security แผงโซล่าเซลล์และปั๊มน้ำ บันเทิง - Bunterng %% สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวท เลขนำโชค โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนพึงรำลึก 168 Cars HOME GYM สันติ จันกรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ ช่างปั่น พลอินสา รับตอกเสาเข มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ