ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ Official Fanpage ของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Department of Accountancy) อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (B.Acc.) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D.(Accounting)) ตลอดจนกิจกรรม และโครงการอบรมดีๆ ของภาควิชาฯ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

มหาธีรราชรำลึก 25 พฤศจิกายน 2563วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาล...
25/11/2020

มหาธีรราชรำลึก
25 พฤศจิกายน 2563

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MBA Chula
18/11/2020

MBA Chula

โอกาสสุดท้าย !!!!!
CU BEST ครั้งที่ 1/2564 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบหลักสูตร MBA
และหลักสูตรอื่นๆของคณะฯที่จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://mba.cbs.chula.ac.th/cubest1-64open

CBSChula
18/11/2020

CBSChula

ประกาศคณะฯ การปิดทำสถานที่ทำการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ณ วันท...
06/11/2020

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

📌 📌เตรียมพบกับรุ่นที่ 2 เร็วๆ นี้ท่านที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่https://forms.gle/sJaYXAnMPtqKyAPY9*******************...
02/11/2020

📌 📌เตรียมพบกับรุ่นที่ 2 เร็วๆ นี้
ท่านที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่
https://forms.gle/sJaYXAnMPtqKyAPY9
************************************************************

"เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs)"
· สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
· สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563
· สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564)
· ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน
· การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs
· ตอบประเด็นข้อซักถาม
· คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#โครงการเสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

โครงการอบรม "ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี" ครั้งที่ 17 จัดโดยภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 256...
30/10/2020

โครงการอบรม "ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี" ครั้งที่ 17 จัดโดยภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์

CBSChula
26/10/2020

CBSChula

ประกาศด่วน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

CBSChula
23/10/2020

CBSChula

ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23 ตุลาคม 2563 "วันปิยมหาราช"ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุ...
22/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2563 "วันปิยมหาราช"

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอประวัติจุฬาฯ
22/10/2020

หอประวัติจุฬาฯ

๘๒ ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๑ - ๒๕๖๓
.
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกรมสถิติพยากรณ์ ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ต่อมาคือกระทรวงพาณิชย์) ความต้องการความรู้และบุคลากรในด้านเศรษฐกิจจึงมีมากยิ่งขึ้น มีการส่งนักเรียนออกไปศึกษาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ และการบัญชีในต่างประเทศ เพื่อให้กลับมารับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงพาณิชย์เป็นกำลังสำคัญด้านเศรษฐกิจของชาติ จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นอธิการบดี จึงได้จัดการศึกษาพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และการบัญชีขึ้น โดยได้เชิญศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) นักเรียนทุนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน The Institute of Chartered Accountant in England & Wales เป็นประธานคณะกรรมการวางหลักสูตรการสอนในแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๕ ท่านในคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย
- พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)
- ศาสตราจารย์ หลวงพรตพิทยพยัต (พรต เดชา)
- ศาสตราจารย์อุปการคุณอาภรณ์ กฤษณามระ
- นายศิริ ฮุนตระกูล
- ศาสตราจารย์ สุกิจ นิมมานเหมินทร์
.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๒๓/๒๑๕๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๑ ได้จัดตั้งขึนเป็น "แผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์" สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีพระยาไชยยศมบัติ เป็นหัวหน้าแผนก จากนั้นได้มีการพิจารณาจัดทำหลักสูตรให้มีลักษณะอิสระแตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรียนภาคทฤษฎี ๔ ปี และภาคปฏิบัติ ๑ ปี ภายหลังได้ตัดภาคปฏิบัติออกไปทำให้หลักสูตรเป็น ๔ ปีจนถึงปัจจุบัน และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นแผนกวิชาอิสระการบัญชีและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๘๓ ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับแผนกอิสระอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
พุทธศักราช ๒๔๘๖ มีการตราพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๘๖ ยกฐานะแผนกอิสระขึนเป็น "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" ประกอบไปด้วย ๓ แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการบัญชี แผนกพาณิชยศาสตร์ แผนกเศรษฐศาสตร์ และศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดีคนแรกของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
.
ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้น ทั้งยังปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ครอบคลุมในทุกระดับการศึกษา เพื่อรับรองการขยายตัวทางศึกษาในอนาคต ในฐานะ “Chulalongkorn Business School” หรือ CBS ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การธนาคารและการเงิน การตลาด และสถิติ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Business Administration ในระดับปริญญาตรี โท และเอกด้วย

CBSChula
20/10/2020

CBSChula

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงาน วันที่ 20-25 ต.ค. 2563 ถึงเวลา 16.00 น. และหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรืองดการเรียนการสอน
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและบุคลากร

Chulalongkorn University
19/10/2020

Chulalongkorn University

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.chula.ac.th/news/35118/

CBSChula
19/10/2020

CBSChula

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 ต.ค. 2563 ถึงเวลา 16.00 น. และหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรืองดการเรียนการสอน

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและบุคลากร

Chulalongkorn University
18/10/2020

Chulalongkorn University

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร
.
อ่านต่อที่ https://www.chula.ac.th/news/35061/

Photos from ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ's post
16/10/2020

Photos from ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ's post

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2563ขอน้อมรำลึกในพระ...
13/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CBSChula
12/10/2020

CBSChula

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

#ChulalongkornBusinessSchool
#ChulalongkornUniversity

👍
07/10/2020

👍

📌 พบกันอีกครั้ง 📌

"เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs)"
· สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
· สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563
· สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564)
· ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน
· การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs
· ตอบประเด็นข้อซักถาม
· คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Link สมัคร: https://tinyurl.com/y4lgtpho

จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#โครงการเสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

📌 พบกันอีกครั้ง 📌"เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs)"·       สถานภาพในปัจจุบันแล...
07/10/2020

📌 พบกันอีกครั้ง 📌

"เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs)"
· สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
· สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563
· สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564)
· ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน
· การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs
· ตอบประเด็นข้อซักถาม
· คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Link สมัคร: https://tinyurl.com/y4lgtpho

จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#โครงการเสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
#ภาควิชาการบัญชีจุฬาฯ
#AcctrainingCBS
#CBSChula #ChulalongkornBusinessSchool
#FacultyofCommerceandAccountancy #ChulalongkornUniversity

เนื่องด้วย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ...
02/10/2020

เนื่องด้วย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรม “ก้าวไปด้วยกันกับการบัญชี” ครั้งที่ 17 เพื่อเผยแพร่วิชาการบัญชีให้แก่คณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มีการสอนวิชาการบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
เวลา 9:15-16:15 น.

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำทุกท่านเข้าร่วมการอบรม

โดยในปีนี้ จัดใน 2 รูปแบบ คือ
- on-site ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาฯ
- online ผ่านโปรแกรม Zoom

(หมายเหตุ:
1. On-site รับจำนวนจำกัด และ ไม่รับหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ social distancing
2. ผู้เข้าร่วมสามารถนับชั่วโมง CPD ได้เฉพาะแบบ ไม่เป็นทางการ)

โดยอาจารย์สามารถลงทะเบียนได้โดยใช้ QR code ตามรูปที่แนบ หรือ ใน Link ดังนี้:
- เข้าร่วม on-site ที่จุฬาฯ
(Link: https://bit.ly/333dxih)

- เข้าร่วม on-line
(Link: https://bit.ly/3j1htFt)

(กรุณาลงทะเบียน เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ อาจารย์ที่ลงทะเบียน on-site สามารถแสดงความจำนงให้โอนชื่อไปอบรม ออนไลน์แทนได้ ในกรณีที่ ที่นั่งในห้องอบรม on-site เต็ม)

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม (เวลาประมาณ 8:30 น.) - วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
(อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

ทั้งนี้ มีกำหนดการและรายละเอียดตามรูปที่แนบ

ขอแสดงความนับถือ
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน รวม Link การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จ...
01/10/2020
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อม และวันถ่ายภาพหมู่บั

ภาควิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

รวม Link การถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
รอบเช้า : https://youtu.be/Er7ahs0RPhA
รอบบ่าย : https://youtu.be/iVqa2qT7Mh8

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
รอบเช้า : https://youtu.be/7H5q6FmwRWQ
รอบบ่าย : https://youtu.be/GwvI7YrY874

ดูกำหนดการแต่ละรอบได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/32774/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปร […]

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ...
25/09/2020
จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 – จุฬ

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 นี้

1. ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 เว้นแต่บุคลากรซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2. เปลี่ยนแปลงการเปิดปิดประตูและเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัย และกำหนดให้ผู้เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค

สามารถดูรายละเอียดจุดคัดกรอง และประกาศข้อปฏิบัติฉบับเต็มได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/34543/

          […]

20/09/2020
Chulalongkorn University

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/videos/240748120691008/

📯🎸🎺🎹🎷🎼🎵🎻🎶

#20กันยายน
#วันทรงดนตรี
#วันที่ระลึกวันทรงดนตรี
#cuband #ocuband

https://www.youtube.com/watch?v=IYDjADo63Rs

CU Band ขอเชิญทุกท่านชมคอนเสิร์ต “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.
ทาง Facebook และ Youtube : Chulalongkorn University

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาฯ ระหว่างปี 2501-2516 ณ หอประชุมจุฬาฯ

สามารถเลือกอ่านสูจิบัตรงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ได้ 2 รูปแบบ

🗂 PDF File : bit.do/pdf20sep

📗 E-Book : bit.do/ebook20sep

ต้อนรับน้องใหม่ MAcc#28ร่วมกันพัฒนาตน วิชาชีพและสังคม#รักษาเกียรติภูมิจุฬา#ภูมิใจน่วมเป็นเสาหลักแผ่นดินด้านบัญชี
19/09/2020

ต้อนรับน้องใหม่ MAcc#28
ร่วมกันพัฒนาตน วิชาชีพและสังคม
#รักษาเกียรติภูมิจุฬา
#ภูมิใจน่วมเป็นเสาหลักแผ่นดินด้านบัญชี

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญ
14/09/2020
การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญ

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ เส้นทางเดินรถและคนเดิน และมาตรการความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปร […]

12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
11/08/2020

12 สิงหาคม 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2563ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพร...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University
22/07/2020

Chulalongkorn University

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา
สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

15/07/2020
www.reg.chula.ac.th

ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2563 (มาตรการช่วยเหลือนิสิต เนื่องจากสถานการณ์ฯ โรคโควิด-19) 💟
https://www.reg.chula.ac.th/Rate10_Fee_2020.pdf

CBSChula
10/07/2020

CBSChula

"โอกาสและความมั่นคง"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี P7 วุฒิปริญญาตรีบัญชี

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

#cbsChula
#ChulalongkornBusinessSchool

ภาควิชาการบัญชี ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28นิสิตสามารถติดตามกำหนดการเกี่ยวกับงานทะเบียน ได้จ...
04/07/2020
เธเธดเธชเธดเธ•เนเธซเธกเน - เธชเธณเธเธฑเธเธเธฒเธเธเธฒเธฃเธ—เธฐเน€เธเธตเธขเธ เธเธธเธฌเธฒ

ภาควิชาการบัญชี ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28

นิสิตสามารถติดตามกำหนดการเกี่ยวกับงานทะเบียน ได้จากโพสต์ของ Office of the Registrar Chulalongkorn University (สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หรือ ดูจาก Link ด้านล่างนี้

============================
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา 💟
https://www.reg.chula.ac.th/NewNisit_G63_Enroll.pdf

นิสิตใหม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "นิสิตใหม่" 📣
https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html

เธเธนเนเธกเธทเธญเธเธฒเธฃเธฅเธเธ—เธฐเน€เธเธตเธขเธเน€เธฃเธตเธขเธ

4 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขั...
03/07/2020

4 กรกฎาคม 2563

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 63 (Shi 81) ทุกคนนิสิตใหม่สามารถดูกำหนดการสำหรับนิส...
03/07/2020
เธเธดเธชเธดเธ•เนเธซเธกเน - เธชเธณเธเธฑเธเธเธฒเธเธเธฒเธฃเธ—เธฐเน€เธเธตเธขเธ เธเธธเธฌเธฒ

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 63 (Shi 81) ทุกคน

นิสิตใหม่สามารถดูกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ และกำหนดการอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนของนิสิตได้ ในโพสต์ของ page: Office of the Registrar Chulalongkorn University (สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
หรือ ตาม Link ด้านล่างนี้
==================

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี 💟
https://www.reg.chula.ac.th/NewNisit_B63_Enroll.pdf

นิสิตใหม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู "นิสิตใหม่" 📣
https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html

เธเธนเนเธกเธทเธญเธเธฒเธฃเธฅเธเธ—เธฐเน€เธเธตเธขเธเน€เธฃเธตเธขเธ

ภาควิชาการบัญชี ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิ...
01/07/2020

ภาควิชาการบัญชี ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ

ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 840 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ...
30/06/2020

ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 840 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ท่านอาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

ภาควิชาการบัญชี ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ด้วยความภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ

(ภาพจาก สำนักงาน ก.ล.ต.)

(Edited 1 ก.ค. 2563)

ที่อยู่

ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

MRT: สามย่าน

ข้อมูลทั่วไป

twitter: @AcctgChula

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 15:00
อังคาร 08:00 - 15:00
พุธ 08:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00
ศุกร์ 08:00 - 15:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager ) สถานที่ทำงาน : พระราม 4 (ใกล้ๆ กรมศุลกากร คลองเตย) -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี -ดูแลงานและพนักงานบัญชี -ทำงาน จ-ศ (ส เว้น ส) -เงินเดือน 40,000 บาท สนใจงานหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Line ID : kn.na
รับสมัครพนักงานบัญชีและการเงิน 1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี สถานที่ทำงาน : พระราม 4 (คลองเตย) -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี -ดูแลงานและพนักงานบัญชี -ทำงาน จ-ศ (ส เว้น ส) -เงินเดือน 40,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่บัญชี สถานที่ทำงาน : พระราม 4 (คลองเตย) -จบปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์ 1 ปี -เน้น key เอกสารบัญชี -ทำงาน จ-ศ (ส เว้น ส) -เงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท 3. เจ้าหน้าที่การเงิน สถานที่ทำงาน : สี่แยกอโศก-สุขุมวิท -จบปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี -เน้นช่วยงานการเงิน -ทำงาน จ-ศ -เงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท สนใจติดต่อ Line ID : kn.na
ต้องการ accountant เงินเดือน 40,000-50,000 บาท ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ วันเสาร์ ทำครึ่งวันเช้า ทำงาน นนทบุรี 099-2522245
ขอรบกวนประชามสัมพันธ์ตำแหน่งงานคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงานครับ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้น้องๆ สาขาวิชาสถิติ/สถิติประยุกต์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานอันแสนอบอุ่น ได้เรียนรู้การทำงานจริง ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อม!!! เข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต มาฝึกงานกับกรุงเทพประกันชีวิตกันนะครับ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkoklife.com/Corporate/th/Career/Get/11
ได้รับเอกสารขอข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ แต่นามสกุลผมสกดผิดครับ
ขอบคุณ PwC Thailand ที่จัดงาน PwC Thailand Symposium เพื่อจุดประกายความท้าทายของมาตรฐานรายงานทางการเงินและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อนักบัญชี ‘Forward looking information’