คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ สู่สังคมการประกอบการ

เปิดเหมือนปกติ

ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยอา...
18/12/2021

ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยอาจารย์รพีพร เพ็ญเจริญกิจ หัวหน้างานบริการวิชาการ และอาจารย์อรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมชุมชนสุโขทัย ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 ณ ชุมชนสุโขทัย แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับชุมชนสุโขทัยและทีมจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์ สร้างทัศนีย์ภาพของชุมชนให้มีความสวยงาม และสร้างพื้นที่ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษา ซึ่งโครงการนี้คณะบริหารธุรกิจทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่าง คณะศิลปศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา และชุมชนสุโขทัย

ประกาศเรื่องตัดชุดครุย........... บัณฑิตท่านใดที่ต้องการเข้ารับบริการตัดขุดครุยจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID...
17/12/2021

ประกาศเรื่องตัดชุดครุย........... บัณฑิตท่านใดที่ต้องการเข้ารับบริการตัดขุดครุยจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม นะครับ จึงสามารถขอเข้ารับบริการได้ และจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ทั้งนี้สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ผลตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงได้ หากไม่มี จะไม่อนุญาตให้เข้ามหาวิทยาลัยครับ แต่หากนักศึกษาไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถไปตัดที่ร้านชุลีมาศได้ครับ

** อัพเดท ใบรายชื่อครบทุกชั้นปีแล้วนะครับ **        งานส่งเสริมวิชาการ ฯ (เฉพาะพืนที่บพิตรพิมุขฯ ) ได้จัดทำไฟล์...
14/12/2021
ใบรายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2564

** อัพเดท ใบรายชื่อครบทุกชั้นปีแล้วนะครับ **

งานส่งเสริมวิชาการ ฯ (เฉพาะพืนที่บพิตรพิมุขฯ ) ได้จัดทำไฟล์ใบรายชื่อนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปี สำหรับบุคลากรหรืออาจารย์ผู้สอน สามารถเข้าโหลดได้ในแบบฟอร์มนี้นะครับ (ทดแทนของเดิม)

https://forms.gle/jK96LZ4zG2iwpUzc7

ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล รองคณบดีฝ...
13/12/2021

ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและวิชาการสำหรับคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ผ่านระบบ Google Meet

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน***กิจกรรมบังคับสุดท้าย******ผู...
13/12/2021
ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ 2564

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
สำหรับนักศึกษาที่จะจบในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
***กิจกรรมบังคับสุดท้าย***
***ผู้ที่ไม่ผ่านปัจฉิมนิเทศจะไม่สามารถขอจบการศึกษาได้ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย***

โดยการเข้าถึงระบบใช้
Ussername (รหัสนักศึกษา)
Password (ให้ใส่ วันเดือนปีเกิด (เช่นใส่ 1/12/1996))

http://finalrmutr64.com/Final_approach_rmutr/index.php?fbclid=IwAR3WM7TSASwITp3a_S5qXrrx8Ii4bijjQ5rLOYqDho0NkrR167L8FDLxFwA

นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 หรือผู้ที่ย้ายจากสถานศึกษาเดิม สามารถยื่นเอกสารผ่อนผันทหารได้ที่ห้องงานยานพาหนะและอาคารสถา...
13/12/2021

นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 หรือผู้ที่ย้ายจากสถานศึกษาเดิม สามารถยื่นเอกสารผ่อนผันทหารได้ที่ห้องงานยานพาหนะและอาคารสถานที่ชั้น 1 อาคาร 115 ปีหรือนำส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบหลักฐานการส่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2564
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบ สด.9
3. ใบ สด.35
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง อย่างละ 2 ใบเอกสารทุกใบเซ็นต์รับรองสำเนาทุกใบ
***หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ Tel.087-999-9376 หรือ QR Code

นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 หรือผู้ที่ย้ายจากสถานศึกษาเดิม สามารถยื่นเอกสารผ่อนผันทหารได้ที่ห้องงานยานพาหนะและอาคารสถานที่ชั้น 1 อาคาร 115 ปีหรือนำส่งทางไปรษณีย์พร้อมแนบหลักฐานการส่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2564
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบ สด.9
3. ใบ สด.35
4. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง อย่างละ 2 ใบเอกสารทุกใบเซ็นต์รับรองสำเนาทุกใบ
***หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ Tel.087-999-9376 หรือ QR Code

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดทีมขาย โครงการ ONLINE DU...
13/12/2021

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอด
ทีมขาย โครงการ ONLINE DUMMY COMPANY ชิงเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ มากมาย อบรมฟรีก่อน
การประกวดเข้าแข่งขัน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ เน้นการตลาดออนไลน์ฉบับเรียนรู้ไว ใช้งานได้จริง สอนการทำ วิดีโอคลิป ปิด
การขายไลฟ์สดอย่างมั่นใจ และอื่นๆ อีกมากมาย สนใจรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆ รายเอียดต่างๆและการสมัครตามประกาศ

ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย อาจ...
09/12/2021

ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม TOEIC Preparation for High School Academic Staff ภายใต้โครงการ BA.BPC Digital Branding ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุฑามาศ ราห์ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

07/12/2021

ประกาศ... พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ในวันที่ 11 - 13 มกราคม 2565 เวลา 09:00 - 15:00 น. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเปิดให้บริการถ่ายรูปชุดครุยที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา ที่กำลังคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2564 และต้องการจะถ่ายรูปให้มาติดต่อขอรับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าว(ค่าบริการ 220 บาท / 3 โหล) ทั้งนี้หากนักศึกษาที่ประสงค์ จะดำเนินการถ่ายรูปเอง รูปที่ได้มาจะต้องถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องแก้ไขจนกว่าจะถูกต้อง
นักศึกษาพื้นที่บพิตรพิมุขฯ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2564 ให้เข้าระบบทะเบียนของตนเอง เพื่อตรวจสอบ คำนำหน้า , ชื่อ - สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ,วันเดือนปีเกิด , เลขบัตรประชาชน, ที่อยู่ต่างๆ หากมีสิ่งใดไม่ถูกให้ดำเนินการติดต่อเพื่อขอแก้ไขโดยด่วนที่สุด ภายในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้นเพราะ เมื่อเสนอชื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อสกุลได้อีก

🔊🔊ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum 🔊🔊        รัฐบาลฮังการี มีทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประ...
07/12/2021
Stipendium Hungaricum

🔊🔊ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum 🔊🔊
รัฐบาลฮังการี มีทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ สถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศฮังการี
➡️คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547
2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ณ Stipendium Hungaricum มาก่อน
(ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนดังกล่าวได้
➡️ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565
➡️ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
➡️➡️➡️ https://apply.StipendiumHungaricum.hu ➡️➡️➡️

Your chance to excel

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 1 ที่สมัครด้วยตน...
07/12/2021

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 1 ที่สมัครด้วยตนเอง ทางออนไลน์ และ MOU ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ผ่าน https://zhort.link/qeO

รายละเอียดในการรายงานตัว https://zhort.link/qcQ

ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง

https://zhort.link/mHf

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

หากสงสัยต้องการรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่
IN BOX FB: ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ หรือพิมพ์

https://www.facebook.com/BUABPC/

คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 1 ที่สมัครด้วยตนเอง ทางออนไลน์ และ MOU ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ผ่าน https://zhort.link/qeO

รายละเอียดในการรายงานตัว https://zhort.link/qcQ

ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง

https://zhort.link/mHf

หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

หากสงสัยต้องการรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่
IN BOX FB: ชื่อเพจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ หรือพิมพ์

https://www.facebook.com/BUABPC/

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันชาติ แ...
05/12/2021

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณ...
03/12/2021

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโลบล รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติ และการร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทางคณะบริหารธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโ...
03/12/2021

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโลบล รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ "วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ" โดย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ...
30/11/2021

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 2"

สนใจสามารถสมัครทางแบบฟอร์ม

https://docs.google.com/forms/u/4/d/e/1FAIpQLSeBHNZ07iURFJUrLPiaU-JHLKXUM3cQfHqFo-WaTtfXtJsGpw/viewform

รายละเอียด

https://bua.rmutr.ac.th/?page_id=1547

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

"เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาพิเศษ รอบ 2"

สนใจสามารถสมัครทางแบบฟอร์ม

https://docs.google.com/forms/u/4/d/e/1FAIpQLSeBHNZ07iURFJUrLPiaU-JHLKXUM3cQfHqFo-WaTtfXtJsGpw/viewform

รายละเอียด

https://bua.rmutr.ac.th/?page_id=1547

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย ...
29/11/2021

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม TOEIC Preparation for High School Academic Staff ภายใต้โครงการ BA.BPC Digital Branding ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กีรติ วิจักขณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 1 การรับแบบ...
25/11/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 1 การรับแบบ Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 1 การรับแบบ Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) >>> https://bit.ly/3nKfN8c
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยเพาะช่าง
- วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-226-5925 ต่อ 5201
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8794 ต่อ 6110
.
ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS ผ่านกลุ่ม Line OpenChat สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้ที่นี่เลยครับ มีทีมงานคอยดูแลตอบข้อสงสัยของน้อง ๆ อยู่ สามารถเข้าได้โดยสแกน QR CODE ตามรูป หรือที่ลิงค์ >>> https://bit.ly/30P0fYo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 1 การรับแบบ Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ เกณฑ์และคุณสมบัติ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ระเบียบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 1 การรับแบบ Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) >>> https://bit.ly/3nKfN8c
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 7 คณะ 2 วิทยาลัย ดังนี้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาลัยเพาะช่าง
- วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-226-5925 ต่อ 5201
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8794 ต่อ 6110
.
ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS ผ่านกลุ่ม Line OpenChat สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้ที่นี่เลยครับ มีทีมงานคอยดูแลตอบข้อสงสัยของน้อง ๆ อยู่ สามารถเข้าได้โดยสแกน QR CODE ตามรูป หรือที่ลิงค์ >>> https://bit.ly/30P0fYo

25/11/2021

📢📢ประกาศ📢📢
🤓นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
#ให้มารับอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ อาคาร 115 ปี ชั้น 2 งานการเงิน

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล รักษาร...
21/11/2021

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ BPC OPEN HOUSE 2022 เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา และการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยดร.ฟ้าใส สามารถ และผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย ...
20/11/2021

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม TOEIC Preparation for High School Academic Staff ภายใต้โครงการ BA.BPC Digital Branding ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กีรติ วิจักขณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุร...
20/11/2021

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ นำโดย อาจารย์กัลยา รัตนศิวะ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม Infographic Design ภายใต้โครงการ BA.BPC Digital Branding ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรญชนก นิลมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาการตลาด นำโดยว่าที่ร้อย...
19/11/2021

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิชาการตลาด นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันไลฟ์สด ภายใต้โครงการ BA.BPC Digital Branding โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโลบล รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์

18/11/2021

ประกาศ...ในวันศุกร์ ที่ 19 พ.ย 2564 จะเป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มวิชาและย้ายกลุ่มเรียนนะครับ โดยยึดถือวันเวลาของข้อความที่ติดต่อเข้ามาในกล่องข้อความเป็นหลัก
สำหรับนักศึกษาที่ติดต่อเข้ามาแล้ว และยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ จะดำเนินการเพิ่มวิชา และย้ายกลุ่มเรียน ในระบบให้ ถ้ายังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มวิชา และย้ายกลุ่มเรียน ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้เข้าเรียนตามปกติกับผู้สอนไปก่อน ซึ่งทางฝ่ายทะเบียนจะทำการเพิ่มวิชา และย้ายกลุ่มเรียน ต่อไป

ที่อยู่

264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
Bangkok
10100

ข้อมูลทั่วไป

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622222814

เว็บไซต์

https://bua.rmutr.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เร็วๆ ค่ะ แจก Tablet เลยน๊าาาา มีน้องบอกน้อง มีหลานบอกหลาน มาร่วมกิจกรรมกันเถอะ
ทางโรงงานต้องการผู้ที่จบปวช.-ปริญญาตรีด้านบัญชีหรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ด้าน หน้าที่ด้านเอกสารต้นทุน เป็นขั้นต่ำProgram Microsolf word, Excel. หน้าที่ด้านตรวจนับสินค้าในStock, Store. หน้าที่ด้านRecheck packaging. ส่งProfile.มาทางInbox.ได้เลยครับ ติดต่อ0925474799
รับนักศึกษาฝึกงานการตลาด 2 ตำแหน่ง สนใจส่ง Portfolio/Resume มาได้ทาง [email protected] หรือโทรสอบถามได้ที่ 0942549696
ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานขายค่ะ ยินดีรับทั้งจบใหม่และที่มีประสบการณ์การทำงาน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.jobbkk.com/jobs/detail/55880/722212/th ค่ะ
เจอภาพเก่ามาก บพ.101
ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ #อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปริญญาเอก
งานอบรม/สัมมนาดีๆสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดครับ https://www.facebook.com/events/383085972444971/?ti=as
รับติว/สอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชีโดยพี่จุฬาฯ ประสบการณ์ 20 ปี น้องคนใดสนใจ รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295 ขอบคุณคับ
สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมายต้องการนักศึกษาเรียนการบัญชีทำงานพาร์ทไทม์ที่กำลังเรียนปี3-4 ติดต่อคุณรัชดาวัลย์ เบอร์โทร 02-8614611
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ด้านธนาคาร #ไม่ใช่งานขายสินเชื่อนะคะ #ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (พระราม3) #รายได้ดี #ไม่ต้องมีประสบการณ์ #ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สอบถามการสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ tel:02-858-5082,79,68,5294,082-9939540 หรือทัก inbox page : truetouchHR
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) ประจำปี 2561
นักศึกษาใหม่ ดูตารางและรายชื่อปรับพื้นฐานได้แล้งนะคะ