คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ สู่สังคมการประกอบการ
(11)

เปิดเหมือนปกติ

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ชี้แจงวาระ ได้เข้าร่...
02/11/2020

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ชี้แจงวาระ ได้เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 11/2563 เกี่ยวกับการรายงานผลการพิจารณาความเห็นชอบในวาระการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร รวมถึงพิจารณาความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 11/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อรายงานผล พิจารณาความเห็นชอบในวาระการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร รวมถึงพิจารณาความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ในจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าประชุมร่วมกับค...
02/11/2020

ในจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ (นักศึกษารหัส 63) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สนบน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

ในจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมประชุมเรื่องการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ (นักศึกษารหัส 63) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สนบน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าห...
30/10/2020

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ (นักศึกษารหัส 63) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 115 ปี

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เรื่องการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ (นักศึกษารหัส 63) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 115 ปี

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์'s cover photo
30/10/2020

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์'s cover photo

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีก...
30/10/2020

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สามารถสมัครได้สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2222 2814 ต่อ 5330,5350 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bua.rmutr.ac.th/?page_id=1103

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า...
30/10/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิภาวรรณ ทองเนียม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ พื้นที่ศาลายา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า...
30/10/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้า...
30/10/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิติมา พลับพลึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง ผลตอบแทนการศึกษา คุณภาพชีวิตการทำงาน และนโยบายอาชีวศึกษาทางเลือกสำหรับครัวเรือนยากจน จากสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ (เฉพาะรหัส 63) พื้นที่ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สามารถเข้...
29/10/2020

นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ (เฉพาะรหัส 63) พื้นที่ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สามารถเข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ได้แล้ว โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบและทดลองทำข้อสอบวิชา RMUTR 001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนจะทำการสอบเทียบโอนจริง
.
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้โดย User : (รหัสนักศึกษา 13 หลัก) Password : (password)
.
ระบบสอบออนไลน์ >>> https://e-testing.rmutr.ac.th/
คู่มือการทำข้อสอบออนไลน์ >>> https://drive.google.com/file/d/1JdoE7wqNUAiESkRV9c8GiNSRFylT0785/view?usp=sharing
.
RMUTR 001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นแบบทดสอบสำหรับสร้างความคุ้นเคยในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา ก่อนจะสอบเทียบโอนออนไลน์จริง มีข้อสอบทั้งสิ้น 10 ข้อ (เป็นการทดลองสอบแบบไม่เก็บคะแนน)
.
ช่วงวันเวลาที่เปิดให้นักศึกษาทดลองสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ ที่ 8 พ.ย. 63 เวลา 23:00 น.
.
หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือติดขัดเรื่องการทำแบบทดสอบในส่วนใดสามารถสอบถามได้ที่ 0-2441-6000 ต่อ 2300 หรือ ช่องทาง Line >>> https://lin.ee/oHJMJyR

นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ (เฉพาะรหัส 63) พื้นที่ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สามารถเข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ได้แล้ว โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบและทดลองทำข้อสอบวิชา RMUTR 001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนจะทำการสอบเทียบโอนจริง
.
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้โดย User : (รหัสนักศึกษา 13 หลัก) Password : (password)
.
ระบบสอบออนไลน์ >>> https://e-testing.rmutr.ac.th/
คู่มือการทำข้อสอบออนไลน์ >>> https://drive.google.com/file/d/1JdoE7wqNUAiESkRV9c8GiNSRFylT0785/view?usp=sharing
.
RMUTR 001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นแบบทดสอบสำหรับสร้างความคุ้นเคยในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา ก่อนจะสอบเทียบโอนออนไลน์จริง มีข้อสอบทั้งสิ้น 10 ข้อ (เป็นการทดลองสอบแบบไม่เก็บคะแนน)
.
ช่วงวันเวลาที่เปิดให้นักศึกษาทดลองสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ ที่ 8 พ.ย. 63 เวลา 23:00 น.
.
หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือติดขัดเรื่องการทำแบบทดสอบในส่วนใดสามารถสอบถามได้ที่ 0-2441-6000 ต่อ 2300 หรือ ช่องทาง Line >>> https://lin.ee/oHJMJyR

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเ...
29/10/2020

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 115 ปี

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานบุคลากร ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมีผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 115 ปี

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร...
28/10/2020

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เพื่อให้การจัดกิจกรรม โครงการของนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 115 ปี

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกันประชุมเพื่อให้การจัดกิจกรรม โครงการของนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 115 ปี

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสต...
28/10/2020

ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโลบล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.เกวลี แก่นจันดา หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หิรัญสถาพร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังกล่าว ณ ห้องอนุกิจวิธูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุ...
28/10/2020

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโลบล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์มยุรี สวัสดิ์เมือง หัวหน้างานหลักสูตร อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกเนตร เปรมปรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และ นางสาวชไมพร คงโพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำคณะ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและวิชาการสำหรับคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...
26/10/2020

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (รอบเช้า-บ่าย) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รอบเช้า
- วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- วิทยาลัยเพาะช่าง

รอบบ่าย
- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สบามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
.
รอบเช้า วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง
.
รอบบ่าย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
.
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเตรียมตัวกันไว้ครับ รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง กด Like กด Share กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
#พระราชทานปริญญาบัตร #34 #rmutr #รัตนโกสินทร์

ประกาศ  คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปีปกติทุกสาขาวิชา และ นักศึกษา ชั้นปีที...
26/10/2020

ประกาศ
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 4 ปีปกติ
ทุกสาขาวิชา และ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (ครั้งที่ 3) เข้าร่วมการสอบ RMUTR Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.

* ขอให้นักศึกษาเตรียม ปากกาน้ำเงิน บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน เข้าห้องสอบสามารถดูห้องสอบได้ในรายชื่อ

https://is.gd/YH8TAG

** เมื่อเริ่มดำเนินการสอบแล้วไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขอแจ้งหลักเกณฑ์การสอบ RMUTR Exit Exam ให้กับนักศึกษาทราบ ดังนี้

1. วัน เวลา สถานที่ในการจัดสอบ กำหนดในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 13.00 – 14.00 น. (เวลา 1 ชั่วโมง)

รายชื่อนักศึกษาและห้องสอบ https://is.gd/YH8TAG

2. การสอบ : แบบปรนัย (กากบาท) ลงกระดาษคำตอบ แบ่งเป็น

- Listening 20 นาที : บทสนทนาต่างๆ

- Reading 40 นาที : เน้นทักษะการอ่าน รวมทั้งการใช้ไวยากรณ์

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (RMUTR Exit Exam ครั้งที่ 3) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ 4 ปี ทุกคน ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 นักศึกษากลุ่มทั่วไป จะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ RMUTR Exit Exam ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

กลุ่ม 2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ RMUTR Exit Exam ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่นักศึกษามีผลการทดสอบมาตรฐานอื่น สามารถแสดงผลคะแนนเทียบเท่าตามเกณฑ์กับคะแนน RMUTR Exit Exam เช่น TOEIC

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 นักศึกษากลุ่มทั่วไป จะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

กลุ่ม 2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

2. การได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 นักศึกษากลุ่มทั่วไป ต้องมีผลคะแนนการทดสอบ RMUTR Exit Exam หรือคะแนนสอบมาตรฐานอื่นๆ ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

กลุ่ม 2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ต้องมีผลคะแนนการทดสอบ RMUTR Exit Exam หรือ คะแนนสอบมาตรฐานอื่นๆ ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

3. การจัดสอบ RMUTR Exit Exam กำหนดจัดภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีที่นักศึกษาขาดสอบถือว่าหมดสิทธิ์สอบในภาคการศึกษานั้นๆ และต้องรอทดสอบใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

4. กรณีที่นักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาต้องผ่านการเรียนเสริมในรายวิชา RMUTR Exit Exam ซึ่งต้องมีประวัติการสอบ RMUTR Exit Exam มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีสถิติการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries และความถูกต้องอย่างน้อย 80%

5. อุปกรณ์ : ปากกาน้ำเงิน บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

6. แนวทางการสอบ นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Discoveries)

- ซึ่งเข้าสู่ระบบโดย Username : รหัสนักศึกษา และPassword : เลข 5 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา

ที่อยู่

264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
Bangkok
10100

ข้อมูลทั่วไป

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur)

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622222814

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานขายค่ะ ยินดีรับทั้งจบใหม่และที่มีประสบการณ์การทำงาน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.jobbkk.com/jobs/detail/55880/722212/th ค่ะ
เจอภาพเก่ามาก บพ.101
ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ #อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง #ปริญญาเอก
งานอบรม/สัมมนาดีๆสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดครับ https://www.facebook.com/events/383085972444971/?ti=as
รับติว/สอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชีโดยพี่จุฬาฯ ประสบการณ์ 20 ปี น้องคนใดสนใจ รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295 ขอบคุณคับ
สำนักงานยงยุทธการบัญชีและกฎหมายต้องการนักศึกษาเรียนการบัญชีทำงานพาร์ทไทม์ที่กำลังเรียนปี3-4 ติดต่อคุณรัชดาวัลย์ เบอร์โทร 02-8614611
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ด้านธนาคาร #ไม่ใช่งานขายสินเชื่อนะคะ #ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (พระราม3) #รายได้ดี #ไม่ต้องมีประสบการณ์ #ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ สอบถามการสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ tel:02-858-5082,79,68,5294,082-9939540 หรือทัก inbox page : truetouchHR
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) ประจำปี 2561
นักศึกษาใหม่ ดูตารางและรายชื่อปรับพื้นฐานได้แล้งนะคะ
เผื่อมีใครสนใจครับผม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานให้น้องๆครับ " เป็นที่ 1 ไปกับเรา ก้าวที่มั่นคงสำหรับคน No.1 บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานมากกว่า 100 อัตรา!!! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ประจำพื้นที่สมุทรปราการและกรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี) " ตำแหน่งที่เปิดรับ : 1. Sale True Super Speed Fiber(พนักงานขายทรูอินเตอร์เน็ต)รายได้เฉลี่ย 25,000 ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป 2. Area Owner Professional (พนักงานบริหารงานขายและดูแลลูกค้าประจำพื้นที่) รายได้เฉลี่ย 30,000 ขึ้นไปบรรจุเป็นพนักงานประจำทันทีวุฒิระดับปวส.-ปริญญาตรี #สามารถเลือกเขตในการปฏิบัติงานใกล้บ้านดังนี้ : 1.ประจำพื้นที่กรุงเทพ(ฝั่งธนบุรี)เขต บางพลัด, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่, ภาษีเจริญ, บางแค, ทวีวัฒนา, ตลิ่งชัน, หนองแขม, ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ,ธนบุรี, คลองสาน, จอมทอง, บางบอน, บางขุนเทียน 2. ประจำพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เขต บางพลี, เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่, บางโปรง, บางด้วน, ปากน้ำ, สำโรงเหนือ, บางปู, บางปูใหม่, แพรกษา, แพรกษาใหม่, ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่ วันที่รับสมัครงาน : วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา : 11.00-16.00 น. สถานที่รับสมัครงาน : ร้าน True Coffee สาขาซีคอนบางแค ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม เพื่อความรวดเร็วในวันที่มาสมัคร กรุณากรอกประวัติส่วนตัวมาก่อน ได้ที่ : http://hr.truecorp.co.th/home/cvweb/th/login และเตรียมเอกสารเพิ่มเติมมาในวันดังกล่าว ดังนี้ 1. รูปถ่าย 1 หรือ 1นิ้ว 1รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 5. สำเนาการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 1 ชุด 6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณณัฏฐณิชชาโทร. 090-9036361,085-6600904, Facebook : สมัครงานหางานกับครอบครัวtrue Email :[email protected]