Clicky

หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห

หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห เปิดบริการ 8.30 น - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการด้านเสียง ภาพ หนังสือ ในด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะ

เปิดเหมือนปกติ

26 มีนาคม 2565 ครบรอบ 105 ปี สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25/03/2022

26 มีนาคม 2565
ครบรอบ 105 ปี สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24/03/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 145 วงดนตรีไทย กองดุริยางค์ทหารเรือ
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงโหมโรงกัลยาณมิตร สามชั้น
ผู้บรรเลง
ปี่ จ.อ. สนั่น กันน้อย
ระนาดเอก จ.อ. มาโนช แสวงศิลป์
ระนาดทุ้ม พ.จ.ท. พนม ผลดี
ระนาดเอกเหล็ก จ.อ. จักกฤษณ์ วัฒนากูล
ระนาดทุ้มเหล็ก พ.จ.อ. วิเชียร สังข์สุวรรณ
ฆ้องวงใหญ่ จ.อ. ชัยณรงค์ จันทร์แดง
ฆ้องวงเล็ก จ.อ. สำริด อ้วนล่ำ
กลองสองหน้า พ.จ.อ. พิเชษฐ์ สังข์สุวรรณ
กลองแขก พ.จ.อ. ฉลอง เทียนทรัพย์
กลองแขก จ.อ. นกเล็ก พ่วงสุวรรณ
ฉิ่ง จ.อ. ปราโมทย์ แก้วฉาย
ฉาบเล็ก พ.จ.อ. สมเดช แม่นขำ
กรับ จ.อ. เอกลักษณ์ ชมปรารภ
ฉาบใหญ่ นายวินัย นรเหรียญ
ควบคุมวงโดย ร.อ. ดิเรก กล้าหาญ
หัวหน้าวง ร.ต. ประยูร มุ้ยจีน

23/03/2022

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2565) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565
เสนอการบรรเลงของวงดนตรีไทย สายใยจามจุรี ร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีพม่า/ เดี่ยวคลาริเนท
เพลงชุดหม่องปอกกะเยี่ยง (ถ้าเดินเรื่อยไปก็จะถึงปลายทาง) บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเพลงต่อยรูป

17/03/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 144 โปรแกรมวิชาดนตรี สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงแขกมอญ สามชั้น
ผู้เดี่ยว อาจารย์รังสรรค์ บัวทอง

15/03/2022

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) เข้าสู่ 32 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
เสนอการบรรเลงของวง โยธวาทิต เเครื่องสายไทย ปี่พาทย์ไม้แข็ง และเดี่ยวจะเข้
เพลง แขกสาหร่าย เถา เขมรราชบุรี สามชั้น แขกขาว เถา และเพลงมุล่ง

10/03/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 143 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะลูกครูไพฑูรย์ จรรย์นาฏย์ จ.อยุธยา
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงเรื่องทวอย
เพลงเรื่องทวอย เป็นเพลงทำนองเก่า ประเภทหน้าทับสองไม้ บรรเลงออกเพลงเร็ว และลงลาตามแบบแผนของเพลงเรื่องทั่วๆไป สำหรับทางที่บรรเลง ครูเพชร จรรย์นาฏย์ (นักดนตรีสำนักปี่พาทย์วังบูรพาภิรมย์) ได้นำเพลงนี้มาถ่ายทอดให้แก่บุตรชายคือ ครูไพฑูรย์ จรรย์นาฏย์ (นักดนตรีสำนักปี่พาทย์วังบางคอแหลม) ต่อมาครูไพฑูรย์ จรรย์นาฏย์ ได้นำมาถ่ายทอดให้กับบรรดาลูกศิษย์ และลูกๆ ได้ใช้บรรเลงสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้
ผู้บรรเลง
ปี่ใน นายศาสตรา เลาสูงเนิน
ระนาดเอก นายมรกต จรรย์นาฏย์
ระนาดทุ้ม นายพิทักษ์ จรรย์นาฏย์
ฆ้องวงใหญ่ นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฏย์, นายสุรวิทย์ สุขร่าง
ฆ้องวงเล็ก นายนพเก้า จรรย์นาฏย์
ตะโพน กลองสองหน้า นายธีรรัตน์ ศรีช่วงโชติ
กลองทัด กลองแขก นายไพศาล มีลีย์
กลองแขก นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ์
เครื่องประกอบจังหวะ นายอุทิศ จรรย์นาฏย์
นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์
นายเพทาย จรรย์นาฏย์
จ.อ. พรทิพย์ จรรย์นาฏย์
นายปรัชญา ขยัน

08/03/2022

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2565) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
เสนอการบรรเลงของวง เครื่องสายไทย ปี่พาทย์ไม้นวม ปี่พาทย์ไม้แข็ง และวงเครื่องสายปี่ชวา
เพลง บุหลันลอยเลื่อน, ดอกไม้ไทร, เสมอมาร, เสมอเถร, เสมอข้ามสมุทร และเพลงถอนสมอ เถา

ไม้ระนาดเอกอาจารย์บุญช่วยโสวัตร สั่งทำเป็นการเฉพาะ เพื่อการบรรเลงของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ในปีนี้
04/03/2022

ไม้ระนาดเอก
อาจารย์บุญช่วยโสวัตร สั่งทำเป็นการเฉพาะ เพื่อการบรรเลงของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ในปีนี้

03/03/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 142 ลิเกร่วมสมัย คณะมะขามป้อม เรื่องนาคะวงศ์
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ลิเกร่วมสมัย” ของมะขามป้อม
กลุ่มมะขามป้อมก่อตั้งในปี 2523 (ปัจจุบันเป็นมูลนิธิ) เพื่อดำเนินกิจกรรมละครเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมและชุมชน มะขามป้อมได้พัฒนารูปแบบการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงทั้งแบบขนบประเพณีนิยมและพื้นบ้านเข้ากับละครสมัยใหม่ให้เป็นรูปแบบการแสดง “ร่วมสมัย” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากปี พ.ศ. 2539 มะขามป้อมได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองนำเสนอลิเกรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่สายตาผู้ชมในกลุ่มที่กว้างขึ้น อาทิ นักศึกษา ชนชั้นกลาง ชาวต่างชาติ ศิลปิน สื่อมวลชนและนักการศึกษา “ลิเกร่วมสมัย” ของมะขามป้อม มีส่วนพัฒนาศิลปะการแสดงให้สอดรับกับสังคมที่วิวัฒน์ไป ทั้งยังเสริมความเข้มแข็งของศิลปะภาคประชาชนอีกด้วย

ผู้แสดงเรื่องนาคะวงศ์
เมืองสุวรรณนคร
โอรสฟ้าน้อย/ พราหมณ์ อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (หนุ่ม)
ฟ้าราชัน ภูมินทร์ ธนเกษไพศาล (อั๋น)
พระธิดาฟ้าจรัส ชวลิต ชาติทอง (ตรี)

เมืองศรีสัตตนาค
พระธิดาบุสดี บุญพร พูนล้ำเลิศ (ตา)
พรานบูณ ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ (เอ็ดดี้)
บักม้าม ผดุงพงศ์ ประสาททอง (เต้)

เมืองบาดาล
พระยานาคอาลัน/ มานพ ประดิษฐ ประสาททอง (ตั๊ว)
จันเตียเทวี มเหสีนาค สุกัญญา สมไพบูลย์ (โอ๋)
ร่วมด้วยอาสาสมัครมะขามป้อม และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และวงปี่พาทย์ ศิษย์ครูมนัส ตาดสุวรรณ

01/03/2022

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

รายการจุฬาวาทิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 07.00 น. เนื้อหารายการเป็นเพลงไทยประเภทต่างๆ บรรเลงโดย วงมโหรี ปี่พาทย์ เครื่องสาย และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี มีการอธิบายเพลง และให้ข้อมูลที่มาของเพลง บทขับร้อง รายนามนักดนตรี นักร้อง เพลงส่วนใหญ่นำมาจากข้อมูลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกเก็บไว้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 และเพลงไพเราะที่เผยแพร่จากแหล่งอื่นๆ
จากข้อมูลที่พบภายในหอสมุดดนตรีไทย สืบค้นได้ว่ารายการจุฬาวาทิต ออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2532 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) เข้าสู่ 32 ปีเต็ม ผู้ฟังรายการประจำมีทั้งนักดนตรีไทย และผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทย ในรอบ 1 ปี ออกอากาศประมาณ 52 ครั้ง ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอการบรรเลงของวง ปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องสายไทย ปี่พาทย์ไม้แข็ง มโหรี และเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
เพลงบุหลันลอยเลื่อน, เขมรปากท่อ เถา, กัลยาเยี่ยมห้อง เถา, เขมรใหญ่ เถา และเพลงสารถี

24/02/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 141 วงโยธวาทิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงมาร์ชบริพัตร

เพลงมาร์ชบริพัตร เป็นพระนิพนธ์ในจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เพลงนี้มีลักษณะเป็นเพลงมาร์ชมี 2 ท่อน ซึ่งเป็นจังหวะโปลก้า เป็นเพลงมาร์ชรุ่นแรกของเมืองไทยที่คนไทยเป็นคนแต่ง น่าเสียดายที่ยังหาโน้ตของเดิมไม่พบ แต่ครูนารถ ถาวรบุตร ราชาเพลงมาร์ชของไทย ที่เป็นผู้แต่งเพลงมาร์ชกองทัพบก สยามานุสติและพิทักษ์สันติราษฎร์ จดจำทำนองได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือรวมโน้ตเพลงประวัติศาสตร์ ผลงานของนารถ ถาวรบุตร สำนักพิมพ์ บีอาร์ พ.ศ.2519 ไว้ว่า

“เพลงมาร์ชบริพัตรนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นโน้ทเพลงเลย จำได้แต่ทำนองและชื่อ เมื่อ พ.ศ. 2462 ข้าพเจ้าอายุ 12 ขวบ สมัยนั้นเขาใช้แตรวงบรรเลงประกอบภาพยนตร์เงียบ มีคนเป่าแตร 5-6 คน แตรวงนี้จะมาบรรเลงนอกโรงเรียกว่าโหมโรง พอได้เวลาก็จะย้ายเข้าโรงเพื่อบรรเลงประกอบหนังเงียบ วงแตรจะนั่งเป่าอยู่ใกล้จอด้านซ้าย มีกระโจมไฟสลัวพอให้เห็นโน้ตได้ลางๆ”

ตั้งแต่ พ.ศ. 2462 จนถึง 2485 เป็นเวลา 23 ปี แม้จะมีคนไทยแต่งเพลงมาร์ชบ้าง แต่ประชาชนมิได้สนใจเพลงนี้นัก ครูนารถ ถาวรบุตร รู้สึกเสียดายที่คนไทยลืมมาร์ชบริพัตรไป ทั้งๆที่เป็นเพลงชั้นเยี่ยมเพลงหนึ่ง ท่านเป็นห่วงว่าจะสูญ จึงนึกทำนองเท่าที่จำได้มาเขียนเป็นโน้ตไว้ และไม่ลืมที่จะพิมพ์ลงไปด้วยว่า เป็นพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมบริพัตร

ในสมัยที่ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงเป็นเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ประมาณ พ.ศ. 2471 ถึง 2475 ได้เคยเสด็จขึ้นไปเปิดโรงเรียนที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อโรงเรียน “แม่สะเรียง บริพัตร ศึกษา” ได้มีหนังสือมาถึงสำนักงานบริพัตร ขออนุญาตใช้เพลงมาร์ชบริพัตรนี้เป็นเพลงประจำโรงเรียน ทั้งยังขอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง ทรงนิพนธ์เนื้อเพลงประทานให้ด้วย ซึ่งก็ได้ทรงประทานอนุญาตดังประสงค์ จึงเห็นสมควรบันทึกไว้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ไว้ ณ ที่นี้

22/02/2022

#ChulaRadioPlus ย้อนหลัง “ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไทยไพเราะ พร้อมสาระความรู้ อาทิ วงดนตรี นักดนตรี นักร้อง ที่มาของข้อมูลเพลงที่นำเสนอ เกร็ดความรู้ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ความน่าสนใจของรายการนอกจากการคัดสรรเพลงที่ไพเราะ หาฟังได้ยากแล้ว เกร็ดความรู้เรื่องเล่าบางเรื่อง บางตอน อาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยรายการเริ่มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน (2565) ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 – 06.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอการบรรเลงของวง ปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย และวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เพลง นาคราช สองชั้น, เสมอพม่า, เสมอลาว, เสมอมอญ, เสมอเข้าที่, เสมอตีนนก และบุหลัน เถา

นานาสาระดนตรีไทย: กว่าจะเป็นตะกั่วถ่วงเสียงเครื่องดนตรีวิทยากร: ครูแสวง ปิ่นช้าง
19/02/2022

นานาสาระดนตรีไทย: กว่าจะเป็นตะกั่วถ่วงเสียงเครื่องดนตรี
วิทยากร: ครูแสวง ปิ่นช้าง

17/02/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 140 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ขุนอิน แสดงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ณ เรือนไทย จุฬาฯ
เพลงโหมโรงช่อผกา

น้องๆมาใช้บริการ มาไกลจาก มศว ประสานมิตร
17/02/2022

น้องๆมาใช้บริการ มาไกลจาก มศว ประสานมิตร

#ออกเดท 10/2565"เป็นนักดนตรี ....นั่งไม่ถูกที่ หาความไพเราะไม่ได้"Cr: นิกร  ทั่งสุวรรณ
15/02/2022

#ออกเดท 10/2565

"เป็นนักดนตรี ....นั่งไม่ถูกที่
หาความไพเราะไม่ได้"

Cr: นิกร ทั่งสุวรรณ

15/02/2022

#ChulaRadioPlusย้อนหลังออนไลน์: จุฬาวาทิต
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
นำเสนอการบรรเลงของ วงเครื่องสายไทย ปี่พาทย์ไม้แข็ง การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ และวงเครื่องสายผสมเปียโน

เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน, ลาวเสี่ยงเทียน เถา, กล่อมนารี เถา, ลาวแพน และเพลงลาเต่ากินผักบุ้ง

10/02/2022

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 139 ละครร้อง เรื่อง สาวเครือฟ้า
โดย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องย่อ
ร้อยตรีพร้อม ย้ายไปรับราชการที่เชียงใหม่ เกิดรักใคร่กับ สาวเครือฟ้า หญิงงามชาวเชียงใหม่ และได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันจนสาวเครือฟ้าให้กำเนิดบุตร ร้อยตรีพร้อมได้คำสั่งย้ายกลับกรุงเทพฯ และถูกผู้ใหญ่บังคับให้แต่งงานกับหญิงสาวชาวกรุงเทพฯ สาวเครือฟ้าเฝ้ารอสามีเป็นแรมเดือน เมื่อได้ข่าวว่าสามีจะกลับเชียงใหม่ก็ดีใจ จึงไปคอยต้อนรับ ครั้นร้อยตรีพร้อมมาถึงเมืองเชียงใหม่ ปรากฏว่าร้อยตรีพร้อมพาภรรยาชาวกรุงเทพฯมาด้วย สาวเครือฟ้าเสียใจจึงใช้มีดเชือดคอตาย

ครั้งนี้นำมาให้ชมเพียงบางส่วน ในช่วงท้ายเรื่องตอนที่ ร้อยตรีพร้อมกลับมาเชียงใหม่ พร้อมภรรยาชาวกรุงเทพฯ จนถึงตอนจบ

การแสดงเต็มความยาว 2 ชั่วโมง 27 นาที หากผู้สนใจ ขอเชิญเข้าชมเรื่องเต็มที่หอสมุดดนตรีไทย ได้ทุกวันทำการ

รายนามนักแสดง
ร้อยตรีพร้อม อาจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค
คุณพระราม อาจารย์เจตต์ ศรีอ่ำอ่วม
สาวเครือฟ้า นางสาวอาภัสรา นกออก นางสาววารวรา เศวตศิโรรัตน์
คำเจิด อาจารย์นันทา น้อยนิตย์
พ่อเฒ่า อาจารย์เกษม ทองอร่าม
แม่เฒ่า อาจารย์พิกุล วัดกะแย้ม
คุณหญิงโสภี อาจารย์พิมพ์ทอง วัจนะพุกกะ
คุณนายจำปา อาจารย์ขวัญฟ้า ศิวิจารย์
เจ้าสายน้ำผึ้ง อาจารย์สมปอง นกน้อย
นักแสดงสมทบ นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
ครูผู้อำนวยกรฝึกซ้อมและแสดง อาจารย์รัตติยะ วิกสิตพงศ์, อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม, อาจารย์นิตยา จามรมาน, อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว, อาจารย์รติวรรณ กัลยาณมิตร, อาจารย์ทรวง ปรางค์โพธิ์อ่อน, อาจารย์พยงค์ ทองหลิม, อาจารย์สุรีย์ อัฏฏะวัชระ, อาจารย์กรรณิการ์วิโรทัย, อาจารย์สมพิศ ธรรมศิริ, อาจารย์เวณิกา บุนนาค, อาจารย์สนอง คงหิรัญ
ครูผู้ฝึกซ้อม อาจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค, อาจารย์นันทา น้อยนิตย์
อำนวยการแสดงโดย อาจารย์นิวัฒน์ สุขประเสริฐ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป), อาจารย์ไพฑูรย์ แข้มแข็ง (หัวหน้าภาคนาฏยศิลป์ไทย), อาจารย์สุกัญญา พยัคฆเกษม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม), นางฉวีวรรณ นุชนวล (หัวหน้างานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม)
กำกับเวที อาจารย์นฤมล สมุทรโคจร, อาจารย์นฤมล ปันสัมฤทธิ์
กำกับการแสดง และดูแลทั่วไป อาจารย์เรวดี สายาคม

รายนามผู้บรรเลง และขับร้อง
ขลุ่ยเพียงออ นายศาสตรา เลาสูงเนิน
ระนาดเอก อาจารย์มนตรี เปรมปรีดา
ระนาดทุ้ม อาจารย์ทรงยศ แก้วดี
ฆ้องวงใหญ่ นายอานันท์ โพธิ์ประดิษฐ์
ซออู้ อาจารย์นิรมล ตระการผล
ตะโพน กลองแขก นายเวชชัยยันต์ เชยนิ่ม
กลองตะโพน กลองแขก นายสุทัศน์ สกลนุรักษ์
ฉิ่ง นายวุฒิพงษ์ นุชเทียน
กรับพวง นางสาวจุฑาทิพย์ สุขชุม
ขับร้อง อาจารย์ประคอง ชลานุภาพ, อาจารย์อรทัย ทับพร, อาจารย์ศิริวรรณ รัตนทัศนีย, อาจารย์จารี อ้นนาค, อาจารย์วิมลวรรณ กาญจนะผลิน, อาจารย์พิชญ์ญา สินธุ์แก้ว, อาจารย์กมลพร ขาวนวล, อาจารย์กรกนก พันธ์ไพศาล

วงพื้นเมือง
สะล้อ นางสาวสุนันทา ขันทอง, นายสุเมธ สุขสวัสดิ์
ซึง นางสาวอรุณศรี เทวโรทร, นางสาวปิยะตา นกวอน
ขลุ่ย นายเฉลิมพล ปั่นโพธา
กลองเมือง นายชัยสิทธิ์ สุวะยะ
เกราะ นางสาวสิริรักษ์ ฟูเฟื่อง
ครูผู้อำนวยการบรรเลง อาจารย์เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ, อาจารย์ทัศนีย์ ขุนทอง
ควบคุมการบรรเลงและฝึกซ้อม อาจารย์สุจิตต์ ชูวงศ์, อาจารย์นิตยา แก้วบูชา, อาจารย์ทรงยศ แก้วดี, อาจารย์ชนะชัย กอผจญ, อาจารย์ลำยอง โสวัตร, อาจารย์สุรพงษ์ บัวหลวง, อาจารย์สุนันทา พันธุกูล
อำนวยการบรรเลงโดย อาจารย์นิวัฒน์ สุขประเสริฐ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป), อาจารย์บำรุง พาทยกุล (หัวหน้าภาคดุริยางค์ไทย)

ที่อยู่

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622183633

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มห:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 142 ลิเกร่วมสมัย คณะมะขามป้อม เรื่องนาคะวงศ์ รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/NLXbCNOPU0c แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 “ลิเกร่วมสมัย” ของมะขามป้อม กลุ่มมะขามป้อมก่อตั้งในปี 2523 (ปัจจุบันเป็นมูลนิธิ) เพื่อดำเนินกิจกรรมละครเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมและชุมชน มะขามป้อมได้พัฒนารูปแบบการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงทั้งแบบขนบประเพณีนิยมและพื้นบ้านเข้ากับละครสมัยใหม่ให้เป็นรูปแบบการแสดง “ร่วมสมัย” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากปี พ.ศ. 2539 มะขามป้อมได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองนำเสนอลิเกรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่สายตาผู้ชมในกลุ่มที่กว้างขึ้น อาทิ นักศึกษา ชนชั้นกลาง ชาวต่างชาติ ศิลปิน สื่อมวลชนและนักการศึกษา “ลิเกร่วมสมัย” ของมะขามป้อม มีส่วนพัฒนาศิลปะการแสดงให้สอดรับกับสังคมที่วิวัฒน์ไป ทั้งยังเสริมความเข้มแข็งของศิลปะภาคประชาชนอีกด้วย ผู้แสดงเรื่องนาคะวงศ์ เมืองสุวรรณนคร โอรสฟ้าน้อย/ พราหมณ์ อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (หนุ่ม) ฟ้าราชัน ภูมินทร์ ธนเกษไพศาล (อั๋น) พระธิดาฟ้าจรัส ชวลิต ชาติทอง (ตรี) เมืองศรีสัตตนาค พระธิดาบุสดี บุญพร พูนล้ำเลิศ (ตา) พรานบูณ ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ (เอ็ดดี้) บักม้าม ผดุงพงศ์ ประสาททอง (เต้) เมืองบาดาล พระยานาคอาลัน มานพ ประดิษฐ ประสาททอง (ตั๊ว) จันเตียเทวี มเหสีนาค สุกัญญา สมไพบูลย์ (โอ๋) ร่วมด้วยอาสาสมัครมะขามป้อม และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และวงปี่พาทย์ ศิษย์ครูมนัส ตาดสุวรรณ ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 นำเสนอเพลง โหมโรงศรทอง ออกเชิดในเดี่ยวรอบวง ลาวดวงเดือน เขมรปี่แก้วน้อย สามชั้น และเพลงนกกระจอกทอง รับฟังบันทึกรายการได้ที่ https://youtu.be/2-nEp_AHEr8 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 - 16.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ #CUArtCulture
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 101 วงโยธวาทิต กองดุริยางค์ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เพลงลา เต่ากินผักบุ้ง แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2545 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/3dMEpIIQ-0w ขับร้องโดย จ.อ.หญิง วรพร จันทร์ตรง ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 นำเสนอเพลง มาร์ชบริพัตร โหมโรงประเสบัน น้ำลอดใต้ทราย เถา และเพลงแขกสาย เถา รับฟังบันทึกรายการได้ที่ https://youtu.be/cZ9twAguYPs วันที่ 29 มิถุนายน วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต นำเสนอเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระปรีชาทางการดนตรีของพระองค์ท่าน ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 - 16.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ #CUArtCulture
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 100 ปี่พาทย์ประชันวง ศ.จักรทอง - โล่เงิน ตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอนอินทรชิตแผลงศรพรหมมาศ แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2545 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/sICgcmDnv7o ผู้บรรเลง ปี่ในจีระศักดิ์ โสวัตร ระนาดเอก มนตรี คล้ายฉ่ำ ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์ ระนาดทุ้ม วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ สมชาย พึ่งเจริญ ฆ้องวงใหญ่ เอกสิทธิ์ การคุณี สำราญ บุตกร ฆ้องวงเล็ก ชานนท์ ก่ำแพ แผน เพิ่มสิน กลอง จงกล เพียรพงษ์ วิฑูรย์ อรรถกฤษณ์ พิน เรืองนนท์ ดุสิต เหมือนแย้ม สุรธี สวนชูผล ผู้ขับร้อง อุดมทรัพย์ เสณีพงษ์ แสงจันทร์ อรรถกฤษณ์ ปรีดา อรรถกฤษณ์ ดวงเดือน หลงสวาสดิ์ นพคุณ สุดประเสริฐ ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ชวโรฒน์ วัลยเมธี ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 นำเสนอเพลงเพลงตับ ฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเพลงการเวก เถา รับฟังบันทึกรายการได้ที่ https://youtu.be/2v9mCrF_f3o ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 - 16.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ #CUArtCulture
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 99 หุ่นกระบอกเรื่อง ตำนานสงกรานต์ ตอนปริศนากบิลพรหม โดย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2545 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/M8J6FpyZlSQ ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 97 วงมโหรี และวงเครื่องสายผสมขิม คณะนันทวาฑิต เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/ne-q73oDJQg ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 95 ปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะครูกัญญา โรหิตาจล แสดงเมื่อวันวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2544 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/nj25O_yaer8 เดี่ยวระนาดเอก เพลงพญาโศก โดย ครูไชยชนะ เต๊ะอ้วน กลองสองหน้า ครูสมพงษ์ พงษ์พรหม ฉิ่ง จ.ส.อ.เข็มชาติ จันทร์ตรง ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 นำเสนอเพลงแขกมอญ เถา และเพลงนกเขามะราปี เกร็ดความรู้เกี่ยวกับวงเสริมมิตรบรรเลงจากคำบอกเล่าของครูสมพร แววมณี รับฟังบันทึกรายการได้ที่ https://youtu.be/XQfy7Ugl25g ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 - 16.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ #CUArtCulture
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 94 หุ่นหลวง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนปล่อยม้าอุปการ โดย กรมศิลปากร แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2544 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/DNWz01HMrYY ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมการแสดง อาจารย์สุรัตน์ จงดา อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้อำนวยการแสดง อาจารย์ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ผู้แสดง พระมงกุฎ แสดงโดย อาจารย์สุรัตน์ จงดา นายสรายุทธ อ่องแสงคุณ พรลบ แสดงโดย นายวชิรพันธุ์ ขำนวล นายภาฐกูล สำราญพงษ์ พระวัชรมฤคฤษี อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ม้าอุปการ แสดงโดย นายเกิดศิริ นกน้อย หนุมาน แสดงโดย นายขรรค์ชัย หอมจันทร์ ควบคุมและฝึกซ้อมบรรเลงโด อาจารย์สมาน น้อยนิตย์ อาจารย์ลำยอง โสวัตร นักดนตรี ปี่ใน อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง อาจารย์รัตนปกรณ์ ญาณวารี ระนาดเอก อาจารย์สมาน น้อยนิตย์ ระนาดทุ้ม อาจารย์บำรุง พาทยกุล ฆ้องวงใหญ่ อาจารย์ลำยอง โสวัตร ตะโพน อาจารย์ไกรฤทธิ์ กันเรือง กลองทัด อาจารย์นิรุธ ฤาวิชา ฉิ่ง คุณสุชาดา โสวัตร ขับร้อง อาจารย์อัมพร แดงวิจิตร อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ
วันวานที่ผ่านมา "จุฬาวาทิต" จุฬาวาทิตครั้งที่ 92 การบรรเลงวงดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพลงโหมโรงแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แสดงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2544 รับชมบน Youtube ได้ที่ https://youtu.be/8GEx6hEqc0w ข้อมูลจาก หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #วันวานที่ผ่านมาจุฬาวาทิต #หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ