วัฒนธรรมองค์การ สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัฒนธรรมองค์การ สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสื่อสารการพัฒนาระบบราชการ
(1)

Opengovthailand
24/09/2020

Opengovthailand

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมเจ้าหน้าที่ นำทีมผู้เข้าร่วมงาน Hackathon ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 ที่เสนอแนวทางการพัฒนางานบริการด้านการเกษตร และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมดี มี สุข ทีม Hopeloop ทีมนาทิพย์เกษม ทีม QR ถุงข้าว และทีม GET ได้เข้าร่วมประชุม AIC (Architecture Innovation Center) ซึ่งมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในการประชุม ได้มีคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนศูนย์ AIC จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย จากการหารือพบว่า ข้อเสนอที่ได้จากทั้ง 5 ทีมนั้น มีความสอดคล้องกับแนวทางทิศทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะได้มีการหารือในรายละเอียดเพื่อขยายผลต่อไป

#ร่วมพัฒนาระบบราชการไปด้วยกัน #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน

_____________________________

ทีม "ดี มี สุข"
การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ลดหนี้สิน ปัญหาที่ดินภาคเกษตร ซึ่งสะสมมานาน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับ SME ขนาดเล็ก โดยการออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาภาคเกษตร เพื่อความยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ความน่าอยู่ ขยายช่องทางตลาด ออนไลน์ ออฟไลน์

ทีม "HopeLoop"
การเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล่องสุ่ม เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับลูกค้า ที่ต้องลุ้นสินค้าในกล่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขายออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปขยายในเชิงพื้นที่ได้

ทีม "นาทิพย์เกษม"
รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร ส่งถึงมือของลูกค้า ด้วยแนวคิด From Farm to Home ซึ่งเปรียบเสมือนตู้กับข้าวส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ถึงมือลูกค้า

ทีม "QR ถุงข้าว"
ช่องทาง QR ถุงข้าวให้แก่เกษตรกรผู้สนใจใช้ในการเพิ่มมูลค่าของข้าว ด้วยการสร้าง QR Code แสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และช่วยเพิ่มช่องทางการขายข้าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีม "GET"
มีช่องทางขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์ ที่สามารถระบุพิกัดพื้นที่ของสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

STEAM4INNOVATOR
12/09/2020

STEAM4INNOVATOR

Deep South STEAM4INNOVATOR x มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขยายฐานทัพครูผู้สร้างนวัตกรกันอย่างต่อเนื่อง เปิด Trainers' Lab รุ่นที่ 4 ต่อเลยทันที!!!
.
หลังจากที่ทางหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้จัดอบรมครูในโครงการ Trainers' Lab มาด้วยกันทั้งหมด 3 รุ่น แต่ก็ยังไม่หยุดอยู่ที่เลข 3 ทางหลักสูตรได้ทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดอบรมคุณครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ครูในโรงเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันคือการเปิด STEAM4INNOVATOR Trainers' Lab South Hub ซึ่งหวังว่าทักษะและกระบวนการคิดแบบนวัตกรจะขยายเข้าสู่สถาบันการศึกษาทั่วทุกพื้นที่ในภาคใต้ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเยาวชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม
.
ทีมงานจึงจัดอบรมหลักสูตรสุดเข้มข้นให้กับคุณครู โดยได้สรุปเนื้อหาทั้งหมดตลอดการเข้าอบรมกระบวนการ STEAM4INNOVATOR มาให้ดูกันแบบ Visual Note สามารถดูได้เลยใต้โพสนี้ ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ของทั้ง 2 วันที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
.
ส่วนที่ 1 คือการเสริมสร้างทักษะ (Soft Skill) ของกระบวนกร (Facilitator) ให้กับคุณครู โดย บริษัท BlackBox
> L : การฟัง
> Q : การถาม
> O : การจัดการห้องเรียน
> RAA : การถอดกระบวนการเรียนรู้
.
ส่วนที่ 2 คือการอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR โดย สนช. (NIA)
> What is innovation?
> What is STEAM4INNOVATOR?
> Stage 1 : Insight (รู้ลึก รู้จริง)
> Stage 2 : Wow! Idea (สร้างสรรค์ไอเดีย)
> Stage 3 : Business Model (แผนพัฒนาธุรกิจ)
> Stage 4 : Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย)
.
ไม่ใช่เพียงแค่จัดอบรม แต่วันนี้คุณครูในโครงการจะต้องทำการออกแบบกระบวนการสอนจริง ลงสอนกับนักเรียนตัวเป็นๆ โดยให้เวลาคุณครูในการออกแบบห้องเรียน 1 วัน และทดลองสอนจริงในวันถัดไป เรียกว่าอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกันอย่างดุเดือด แถมความมันส์แบบสุดๆ ไปเลย
.
ให้กำลังใจคุณครูทุกๆ ท่านที่มีใจรักในการพัฒนาการศึกษาและนักเรียนของตนเอง สู้ไปด้วยกัน...

#NIA #NIAAcademy #STEAM4INNOVATOR #DeepSouthSTEAM4INNOVATOR #TLAB4

12/09/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่านราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่านราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สป.กษ. ได้มีการจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูก...
02/09/2020

สป.กษ. ได้มีการจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้บริหารในดวงใจ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ข้าราชการประเภทผู้บริหาร และข้าราชการประเภทอำนวยการ โดยให้บุคลากรทุกคนในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโหวตให้คะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ จากผลการโหวตปรากฏว่า
1. ผู้บริหารในดวงใจประเภทผู้บริหาร คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ผู้บริหารในดวงใจประเภทอำนวยการ คือ นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้บริหารในดวงใจได้มอบทัศนคติ แนวคิด หรือวิธีการปฏิบัติราชการในบุคลากรทุกคนในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาดอีกด้วย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการยกย่องชมเชย ระดับบุคคลภายในสำนัก/กอง จากการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้แผนปฏิบั...
01/09/2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการยกย่องชมเชย ระดับบุคคลภายในสำนัก/กอง จากการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ETDA Thailand
21/08/2020

ETDA Thailand

ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Go Digital with ETDA ผลักดันการใช้เอกสารสำคัญภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
📍 การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร
📍 การออกใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ศิริราช
📍 การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
.
#eDocumentSolutions

19/08/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

ประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นมาตรฐาน แนว...
13/08/2020

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และเป็นค่านิยมร่วมสำหรับในองค์การและบุคลากรทั่วทั้งองค์การที่พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ

A Cup of Culture
02/08/2020

A Cup of Culture

ในปี 2020 ที่สุดแสนจะท้าทาย แม้ว่าอัตราการจ้างงานจะลดน้อยลง แต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานกับองค์กรที่ใฝ่ฝันในอนาคตอันใกล้นี้ แค่การเตรียมตัวตอบคำถามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ลองเตรียมคำถามดี ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจว่าจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบที่คุณอยากร่วมงานด้วยจริง ๆ ไปด้วยสิ!
.
แน่นอนว่าโดยทั่วไป Candidate ส่วนมากจะเตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรก่อนการสัมภาษณ์มาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แต่ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตามแบบฉบับของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และการปรับตัวท่ามกลางความท้าทายแบบไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวนี่แหละที่จะทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้อาจหาไม่ได้ตามแหล่งข้อมูลใด ๆ
.
และนี่คือ 5 คำถามที่จะช่วยให้คุณรู้จักองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

📌 1. อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดขององค์กรในเวลานี้ และบทบาทในตำแหน่งนี้จะมีส่วนช่วยองค์กรอย่างไรได้บ้าง?

หลังจากวิกฤต เป็นไปได้ว่าองค์กรต้องปรับตัวไม่มากก็น้อย อาจมีมีทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ต่างไป ในฐานะ Candidate คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญ และคำถามนี้จะเปิดโอกาสให้คุณเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งงานกับเป้าหมายของบริษัท รวมถึงช่วยให้ทราบความคาดหวังที่อาจจะยังไม่ได้ระบุไว้
.
.
📌 2. หลังจากวิกฤต ค่านิยมขององค์กรยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ มีอะไรที่เปลี่ยนไป มีอะไรที่ควรลด และเพิ่มสำหรับทิศทางในอนาคตบ้าง?

ถ้าองค์กรมีทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ต่างไป นอกเหนือจาก Job Description แล้ว ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบคือ พนักงานจะต้องมีค่านิยม รวมถึงชุดสมรรถนะใดที่เพิ่มขึ้น หรือต่างไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้าง คำถามนี้จะให้คุณสามารถประเมินถึงความสอดคล้องของค่านิยม สไตล์การทำงาน และบุคลิกภาพของคุณกับค่านิยมขององค์กรฉบับปัจจุบัน
.
.
📌 3. จากมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานระยะไกล (Remote Work) องค์กรมีวิธีการในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของพนักงานอย่างไรบ้าง?

จากวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานระยะไกล (Remote Work) ที่แตกต่างกัน แม้ว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ในทางปฏิบัติก็อาจกลายเป็น New Normal ไปแล้ว ข้อมูลนี้นอกจากจะทำให้คุณเห็นถึงรูปแบบ เครื่องมือ หรือช่องทางการสื่อสารแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาในยามฉุกเฉิน ระดับการให้คุณค่าในการทำงานร่วมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวทางเทคโนโลยีขององค์กร
.
.
📌 4. จากมาตรการข้างต้น องค์กรมีกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ (On Boarding) อย่างไรบ้าง?

อย่างที่ทราบกันดีว่า 90 วันแรกของการทำงานในองค์กร นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อความสำเร็จก้าวแรก ในฐานะ Candidate คุณจึงจำเป็นต้องรู้ว่า การทำงานแบบ New Normal จะส่งผลกระทบกับ 90 วันแรกในการทำงานของคุณอย่างไรบ้าง และองค์กรมีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับการ On Boarding อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้ในงาน การสร้างสัมพันธ์และปรับตัวเข้ากับพนักงานคนอื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมีโอกาสได้รับข้อมูลและการสนับสนุนที่ครบถ้วนแม้จะในรูปแบบการทำงานแบบ New Normal
.
.
📌 5. อะไรคือความสำคัญและเร่งด่วน (Top Priority) ขององค์กรในช่วง 2 – 3 เดือนต่อจากนี้?

คำถามสุดท้ายอาจฟังดูเป็นคำถามเชิงลึก แต่คำถามนี้จะเป็นคำถามสำคัญที่จะช่วยให้คุณเห็นถึงสถานการณ์ภาพรวมขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กรในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงรุก รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีการสื่อสารกลยุทธ์อย่างไร
.
การถามคำถามที่หลากหลายเหล่านี้นอกจากจะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองทั้งในด้านรายละเอียดงานและวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็น Candidate ที่แตกต่าง proactive ไม่ได้มองแค่เพียงรายละเอียดใน Job Description แต่ยังมองที่เป้าหมายร่วมขององค์กรอีกด้วย
.
A Cup of Culture ขอเป็นกำลังใจให้ สัมภาษณ์งานครั้งต่อไป ขอให้ได้ขอให้โดน
.
.
ที่มาของบทความ
https://www.forbes.com/sites/adunolaadeshola/2020/07/09/5-covid-19-questions-you-should-ask-in-a-job-interview/amp/

31/07/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

การประชุมสัมมนา "บริการภาครัฐ...ยุค New Normal"

สำนักตรวจราชการ สป.กษ.
09/07/2020

สำนักตรวจราชการ สป.กษ.

นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงและพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร ครั้งที่ 4/ 2563
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงและพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/ 2563 แทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สารบรรณ์) เพื่อพิจารณา (ร่าง) อัตลักษณ์องค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงรายละเอียดของสีและฟอนต์ตัวอักษรเล็กน้อยก่อนเสนอผู้บริหารกระทรวงฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ETDA Thailand
07/07/2020

ETDA Thailand

ETDA โดย etdaDQ ได้สำรวจความพร้อมภาครัฐในการทำงานช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุค New Normal เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยได้สอบถามคนทำงานภาครัฐว่า ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ (เมษายน-พฤษภาคม 2563) ที่ผ่านมา พร้อมกันแค่ไหนในการทำงานจากบ้าน มาร่วมหาคำตอบได้ที่นี่
.
"ช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ ทำงานจากบ้าน 3 วันต่อสัปดาห์" และ "มี 'ความพร้อม' ทำงานจากบ้าน ในระดับ 'ปานกลาง'"
.
"เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ตอบว่าพร้อมทำงานจากบ้าน"
.
และ "กลุ่มที่ทำงานข้าราชการ ประเภทวิชาการ/ทั่วไป และพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีลักษณะงานเชิงเทคนิค มีความพร้อมในการทำงานมากกว่า
กลุ่มที่ลักษณะงานไม่ได้เป็นเชิงเทคนิค"
.
ตามไปอ่านรายละเอียดได้ในแต่ละภาพ
.
หรือตามไปอ่านข่าวได้ที่ https://www.etda.or.th/content/work-from-home-survey-in-government-and-pubic-sector.html
.
#WorkFromHome #COVID19 #โควิด19

Opengovthailand
06/07/2020

Opengovthailand

FB Live Your Idea Matter
ชวนระดมความคิด : เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำในยุค New Normal อย่างไร?
กับ คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย

⏱5 กรกฎาคม เวลา 19.00-20.00 นี้ ล็อคคิวให้ว่างและมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ

🌍เมื่อ Covid-19 ทำหน้าที่เหมือนกับไฟฉายส่องให้เห็นความเลื่อมล้ำในสังคมอย่างชัดเจน
ในช่วงวิกฤตคนจำนวนมากประสบปัญหาปากท้อง ปัญหาการศึกษา และปัญหาสาธารณสุข
เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำในยุค New Normal

📌📌อยากชวนทุกคนฟังมุมมองการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำจาก
คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

📍📍ใครเห็นด้วย หรือเห็นต่างอย่างไร เราอยากเปิดพื้นที่ ชวนทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินการของรัฐต่อไปค่ะ

#ogp #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน

Opengovthailand
06/07/2020

Opengovthailand

#สรุปประเด็นOGPLive

Your Opinion Matter: เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงโควิด 19 อย่างไร โดย คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบิทคัป แคปปิตอล กรุ๊ป โฮสดิงส์

1. #Mindset ของประเทศที่จะชนะในยุค New Normal ต้อง🔥
- เข้าใจกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไป
- เลิกยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ
- กล้าปรับตัวรับสิ่งใหม่
- สนับสนุน DNA ใหม่
เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดที่เทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของ Mindset

2. #การแข่งขันในยุค New Normal⚡️
- หมดยุค Linear Growth แบบค่อยพัฒนา แต่เป็นยุค Exponential Growth ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด
- หมดยุค Innovation แบบการพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้นทีละนิด แต่เป็น Disruption คือการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าและทดแทนที่สิ่งเดิม
- หมดยุด Industrial Revolution แต่เป็นยุค Digital Economy

3. #โอกาส Digital Economy ของประเทศไทย🌈
- Internet Penetration Rate คนไทยเข้าถึง Internet กว่า 80%
- Mobile Driven Economy คนไทยใช้มือถือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสั่งอาหาร สั่งของออนไลน์ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน
- Social Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

4. #เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ✨
- Data Exchange Center ช่วยให้การแชร์ข้อมูลแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- e-Government ที่รับฟัง และเข้าใจ Pain Point ของประชาชนอย่างแท้จริง
- Paperless Process ช่วยให้การส่งต่อข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างหากธนาคารแห่งประเทศไทยทำสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยให้การหมุนเวียนของเงินคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Blockchain สำหรับตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และสามารถใช้ตรวจสอบการรับบริจาคได้ ซึ่งทำให้ทราบว่าเงินบริจาคมีจำนวนเท่าไร ถูกใช้ไปกับอะไร เพื่อเพิ่มความโปร่งใส นอกจากนี้ใน อินเดีย มีการใช้ Blockchain เพื่อตรวจสอบยาปลอม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

5. #กลยุทธ์ที่ประเทศควรใช้แข่งขันในยุค New Normal🤝
- กำหนด KPI ร่วมของประเทศ ที่ทุกหน่วยงานทำงานส่งเสริมและสอดคล้องกัน
- สนับสนุน Disruptive Technology เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ยกตัวอย่างประเทศจีนที่รัฐบาลสนับสนุนให้กลุ่ม DNA ใหม่พัฒนา WeChat, Alipay และ TikTok ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แค่ในประเทศแต่ยังส่งออกเทคโนโลยีไปต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศมหาศาล
- ส่งเสริม Skill & Knowledge Transfers จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ Reskill แรงงานในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น Elon Mask ไม่ใช่คนอเมริกัน แต่ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายให้ Green Card กับกลุ่มคนที่มีศักยภาพ ปัจจุบัน Elon Musk สร้าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง Tesla, SpaceX และ Solar City เพิ่ม GDP มหาศาลให้แก่สหรัฐอเมริกา

#OGP #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน

People Passion
27/06/2020

People Passion

ผลจากการที่องค์กรต้องทบทวนแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ จึงส่งผลให้ต้องปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดใหม่การทำงานใหม่ด้วย

งานของ HR เองก็เช่นกัน จำเป็นต้องทบทวนเป้าหมาย เน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยนำมาองค์กร
ในการ transform ให้เร็วขึ้น ต้องเข้าถึงพนักงานให้มากกว่าเดิม

OKRs เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรในยุคนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อยากจะขอสรุปลักษะเด่นๆ ของ OKRs ง่ายๆ ดังนี้
1. เน้นตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่มีโอกาสทำได้จริง
2. ต้องได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน จับต้องได้ มีกรอบเวลาที่ชัดเจน
3. สื่อสารบ่อยๆ ถี่ๆ และทั่วถึง โปร่งใส เห็นการทำงานของฝ่ายต่างๆ
4. สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างปี
5. มีการสอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างทีมทำงาน พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและกำหนดแผนงานได้
6. เน้นกระบวนการจัดเก็บบันทึกผล (Check-in) ที่เรียบง่าย หลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระให้คนทำงาน จะได้เพิ่มความคล่องตัวให้ทันกับการแข่งขัน

ลักษณะของ OKRs ที่ดี
จุดเด่นและวัตถุประสงค์ของ OKRs ออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถจดจ่อกับเป้าหมายได้ นั่นหมายความว่า เป้าหมายต้องชัดเจน น้อยข้อ สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะที่ดีของการตั้ง Objective และ Key Results ขององค์กรได้ดังนี้

• มี Objectives ไม่เกิน 3 – 5 ข้อ สำหรับหนึ่งองค์กรต่อไตรมาส
• มี Key Results ไม่เกิน 3 – 5 ข้อ ต่อ 1 Objective
• ตั้ง Objective ที่สามารถเอาชนะความสำเร็จเดิมๆ
• ตั้ง OKRs ให้เป็นผลลัพธ์ที่สำเร็จแล้ว (Outcome) ไม่ใช่งานในระหว่างกระบวนการ (On-process Task)
• Key Results ต้องวัดผลได้ ทำให้ Objective เป็นจริงได้ และสามารถประเมินความสำเร็จ (Grade) ของ Objective ได้

10 ข้อควรทำความเข้าใจก่อนนำ OKRs ไปใช้

1. มี 3 – 5 OKRs ต่อไตรมาส
2. มี 3 – 5 Key Results ต่อ 1 Objective
3. Key Results ต้องสามารถบรรลุ Objective ได้ และสามารถวัดผลให้คะแนนได้
4. OKRs คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ไม่ใช่งาน (Task)
5. Key Results สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่ต้อง Focus คือ Objective
6. การตั้ง OKRs มักใช้การตั้งเป้าหมายแบบ Stretch Goal เพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้
7. OKRs ใช้วิธีการตั้งแบบ Top down & Bottom up ทุกคนในองค์กรต้องคิด OKRs ของตัวเองและมีส่วนร่วมในการคิด OKRs ขององค์กร โดยทุก OKRs ต้องมี Alignment ระหว่างกัน
8. การวัดผล OKRs ไม่ได้มุ่งเน้นความสำเร็จ 100% เพราะถือว่าง่ายไป ไม่ท้าทาย เป้าหมายที่ดีต้องยากกว่าความสามารถ
9. OKRs ไม่ได้ผูกโยงกับการให้รางวัลหรือระบบประเมินผลเพื่อผลตอบแทน เพราะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้เป็นสำคัญ
10. Mindset ต่อการใช้ OKRs เป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจจุดประสงค์และเห็นความสำคัญของการนำ OKRs มาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

และนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของ HR-OKRs ในระดับองค์กร, ผู้จัดการและหัวหน้างาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร และการส่งเสริมค่านิยมในองค์กร ลองศึกษาเป็นแนวทางกันดูนะคะ

#PeoplePassion
#OKRsHR

ที่อยู่

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

022815955

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วัฒนธรรมองค์การ สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น F:wtcabinet weifo
โครงการใบไม้สีเขียว(Green for HOPE # ๓) กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม 2. เก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทางขาเทียม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังรูปภาพประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการใบไม้สีเขียว(Green for HOPE # ๓) กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม 2. เก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทางขาเทียม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังรูปภาพประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561