Clicky

วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั

วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั เพื่อสื่อสารการพัฒนาระบบราชการ

เปิดเหมือนปกติ

📢📢📢 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน "พิธ...
12/11/2021

📢📢📢 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน "พิธีมอบรางวัลให้แก่สำนัก/กอง และผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)

โดยมีรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1️⃣ รางวัลหน่วยงานที่ชนะการประกวดกิจกรรม “โหวตหน่วยงานในดวงใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🏆 หน่วยงานที่ชนะเลิศประกวด : “กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

2️⃣ รางวัลผู้ชนะการประกวด "กิจกรรมการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" มีดังนี้
🥇 รางวัลผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "LOAD : Lamphun One Agricultural Data (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน 4.0)"
ผู้จัดส่งผลงาน : นายอัศวิน ศรีเทพ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
โดยผู้ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน "LINE Official MOAC Library การเพิ่มช่องทางการให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
ผู้จัดส่งผลงาน : นายสุเมธ เป็นแรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน "นวัตกรรมการประชุมติดตามงานในยุค New Normal"
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวกันธิมา แสงจีน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

3️⃣ รางวัลผู้ชนะการประกวด "โครงการประกวดเรื่องราวดีๆ (Positive memories) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" มีดังนี้
🥇 ผลงานชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "Positive Energy"
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวปิยพร สุขวนิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
โดยผู้ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
🥈 ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน "ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID-19)"
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวกนกพร โพนที
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
🥉 ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “อาสา สามัคคี”
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวนิภาวรรณ รอดโรคา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

🎥 Facebook Live : https://www.facebook.com/MOACThailand/videos/953993295154573

05/11/2020

นาทีนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงแนวคิดแบบ Agile ซึ่งก็คือ #การปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัว #รวดเร็ว #และเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น หลายองค์กรพยายามนำแนวคิดแบบ Agile มาปรับใช้และก็พบอุปสรรคมากมาย ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรเหล่านั่นไปไม่ถึงฝันคือ ขาดการส่งเสริม Learning Agility

.

Columbia University และ the Center for Creative Leadership ได้ให้คำจำกัดความของ Learning Agility ไว้ว่าคือ วิธีคิดและการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันที่ช่วยให้บุคคลากรสามารถพัฒนา เติบโต และใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนที่เผชิญในที่ทำงานได้มากขึ้น

.

สอดคล้องกับที่ Alvin Toffler นักเขียนชาวอเมริกัน ได้พูดถึงความสามารถในการเรียนรู้ โดยการ
Learn: เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
Unlearn: ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา
Relearn: เรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ

==================>>>
กล่าวคือ Learning Agility ไม่ได้หมายถึงแค่การอบรมทักษะความรู้เท่านั้น แต่รวมถึงความสามารถและความกระตือรือร้นของแต่ละบุคคลในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาใหม่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว และใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการตัดสินใจและแก้ปัญหาใหม่ ๆ ในงานด้วย

.

ยิ่งในช่วงปีแห่ง Disruption นี้ที่องค์กรต่าง ๆ ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว บุคลากรต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ และ Soft Skill ที่ใช้รับมือกับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นล่าสุดของ Korn Ferry หัวข้อ Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World พบว่าองค์กรที่มี Learning Agility ประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่น ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ

.

Korn Ferry ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบ 5 ด้านที่ใช้ในการวัดระดับ Learning Agility ได้แก่

📌 1. Mental Agility (ความคล่องตัวด้านความคิด)

หมายถึง การยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่อง มีความคิดที่รวดเร็ว สนใจเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองใหม่ ๆ ถามคำถามอยู่เสมอและรับฟังเพื่อจะได้คำตอบใหม่ ๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา

📌 2. People Agility (ความคล่องตัวด้านปฏิสัมพันธ์กับคน)

หมายถึง การเปิดใจต่อกลุ่มคนใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รับฟัง และตื่นเต้นกับการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ กล้าที่จะเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อมองหาข้อตกลงที่ดีที่สุด

📌 3. Change Agility (ความคล่องตัวด้านการเปลี่ยนแปลง)

หมายถึง ความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ดีในวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต จึงมุ่งหวัง ยินดี และพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ

📌 4. Result Agility (ความคล่องตัวด้านผลลัพธ์)

หมายถึงการมุ่งส่งมอบผลลัพธ์แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย รวมถึงการส่งเสริมหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบรรลุในผลลัพธ์เช่นกัน

📌 5. Self-awareness (การตระหนักรู้ในตนเอง)

หมายถึง การไตร่ตรอง เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง แสวงหาความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึก ค้นหาข้อควรพัฒนาและยอมรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

.

องค์กรสามารถสนับสนุนให้เกิด Learning Agility ได้โดยการ

👉 1. สื่อสารเป้าหมายภาพรวม สื่อสารให้บุคลากรรับรู้ถึงความสำคัญ ความจำเป็น เป้าหมาย และทิศทางขององค์กรในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กร Agile

👉 2. กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนารายบุคคล ใช้แบบประเมินหรือการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา เปิดโอกาสสำหรับการผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้

👉 3. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Agile เช่น การเรียนรู้ข้ามสายงาน (Crossed-functional Learning), การหมุนเวียนงาน (Job Rotation), การให้คำปรึกษาระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Peer Mentoring) เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นกระบวนการทำงานจากแผนกอื่น ๆ ช่วยให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เห็นวิธีการ ความเป็นไปได้ และข้อจำกัดที่แตกต่าง เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการให้รางวัล (Reward and Recognition) สำหรับผลลัพธ์จากการเรียนรู้

👉 4. ใช้แนวคิด Learning Agility ในการสรรหาและคัดเลือก การถามคำถามเพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี Learning Agility เช่น
• ถามถึงผลลัพธ์ในงาน เช่น
ผลลัพธ์ในงานของคุณคืออะไร ใช้วิธีการ และวางแผนระยะเวลาอย่างไร?

• ถามถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในฐานะผู้นำ หรือในฐานะทีมงาน เช่น
คุณได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้างานอย่างไรบ้าง?
คุณได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนางานอย่างไร?

• ถามถึงวิธีการจัดการกับปัญหา เช่น
คุณมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนอย่างไร?

• ถามถึงประสบการณ์ในการรับ Feedback เช่น
Feedback ที่คิดว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยได้รับคืออะไร และคุณมีวิธีการจัดการกับมันอย่างไร?

.

เรียกได้ว่า การจะเป็นองค์กร Agile ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายองค์กร ทัศนคติในการเรียนรู้ของบุคลากรทุกฝ่าย การให้โอกาสในการเรียนรู้จากหัวหน้างาน รวมถึงระบบการเรียนรู้ และกระบวนการบริหารภายในแบบ Agile

==================>>
คุณผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดแบบ Agile จาก A Cup of Culture ได้ที่
https://www.facebook.com/108440997253589/posts/317809852983368/
https://www.facebook.com/108440997253589/posts/343772703720416/

.

A Cup of Culture
-----------
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

ที่มา:
https://focus.kornferry.com/leadership-and-talent/the-organisational-x-factor-learning-agility/
https://www.digitalhrtech.com/learning-agility/amp/
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/tips-for-improving-your-learning-agility/

Photos from Opengovthailand's post
24/09/2020

Photos from Opengovthailand's post

Photos from STEAM4INNOVATOR's post
12/09/2020

Photos from STEAM4INNOVATOR's post

สป.กษ. ได้มีการจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูก...
02/09/2020

สป.กษ. ได้มีการจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้บริหารในดวงใจ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ข้าราชการประเภทผู้บริหาร และข้าราชการประเภทอำนวยการ โดยให้บุคลากรทุกคนในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโหวตให้คะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ จากผลการโหวตปรากฏว่า
1. ผู้บริหารในดวงใจประเภทผู้บริหาร คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ผู้บริหารในดวงใจประเภทอำนวยการ คือ นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้บริหารในดวงใจได้มอบทัศนคติ แนวคิด หรือวิธีการปฏิบัติราชการในบุคลากรทุกคนในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาดอีกด้วย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการยกย่องชมเชย ระดับบุคคลภายในสำนัก/กอง จากการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้แผนปฏิบั...
01/09/2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการยกย่องชมเชย ระดับบุคคลภายในสำนัก/กอง จากการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21/08/2020

ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Go Digital with ETDA ผลักดันการใช้เอกสารสำคัญภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
📍 การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร
📍 การออกใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ศิริราช
📍 การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
.
#eDocumentSolutions

19/08/2020
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นมาตรฐาน แนว...
13/08/2020

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และเป็นค่านิยมร่วมสำหรับในองค์การและบุคลากรทั่วทั้งองค์การที่พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ

02/08/2020

ในปี 2020 ที่สุดแสนจะท้าทาย แม้ว่าอัตราการจ้างงานจะลดน้อยลง แต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานกับองค์กรที่ใฝ่ฝันในอนาคตอันใกล้นี้ แค่การเตรียมตัวตอบคำถามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ลองเตรียมคำถามดี ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจว่าจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบที่คุณอยากร่วมงานด้วยจริง ๆ ไปด้วยสิ!
.
แน่นอนว่าโดยทั่วไป Candidate ส่วนมากจะเตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรก่อนการสัมภาษณ์มาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แต่ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตามแบบฉบับของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และการปรับตัวท่ามกลางความท้าทายแบบไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวนี่แหละที่จะทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้อาจหาไม่ได้ตามแหล่งข้อมูลใด ๆ
.
และนี่คือ 5 คำถามที่จะช่วยให้คุณรู้จักองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

📌 1. อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดขององค์กรในเวลานี้ และบทบาทในตำแหน่งนี้จะมีส่วนช่วยองค์กรอย่างไรได้บ้าง?

หลังจากวิกฤต เป็นไปได้ว่าองค์กรต้องปรับตัวไม่มากก็น้อย อาจมีมีทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ต่างไป ในฐานะ Candidate คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญ และคำถามนี้จะเปิดโอกาสให้คุณเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งงานกับเป้าหมายของบริษัท รวมถึงช่วยให้ทราบความคาดหวังที่อาจจะยังไม่ได้ระบุไว้
.
.
📌 2. หลังจากวิกฤต ค่านิยมขององค์กรยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ มีอะไรที่เปลี่ยนไป มีอะไรที่ควรลด และเพิ่มสำหรับทิศทางในอนาคตบ้าง?

ถ้าองค์กรมีทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ต่างไป นอกเหนือจาก Job Description แล้ว ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบคือ พนักงานจะต้องมีค่านิยม รวมถึงชุดสมรรถนะใดที่เพิ่มขึ้น หรือต่างไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้าง คำถามนี้จะให้คุณสามารถประเมินถึงความสอดคล้องของค่านิยม สไตล์การทำงาน และบุคลิกภาพของคุณกับค่านิยมขององค์กรฉบับปัจจุบัน
.
.
📌 3. จากมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานระยะไกล (Remote Work) องค์กรมีวิธีการในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของพนักงานอย่างไรบ้าง?

จากวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานระยะไกล (Remote Work) ที่แตกต่างกัน แม้ว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ในทางปฏิบัติก็อาจกลายเป็น New Normal ไปแล้ว ข้อมูลนี้นอกจากจะทำให้คุณเห็นถึงรูปแบบ เครื่องมือ หรือช่องทางการสื่อสารแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาในยามฉุกเฉิน ระดับการให้คุณค่าในการทำงานร่วมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวทางเทคโนโลยีขององค์กร
.
.
📌 4. จากมาตรการข้างต้น องค์กรมีกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ (On Boarding) อย่างไรบ้าง?

อย่างที่ทราบกันดีว่า 90 วันแรกของการทำงานในองค์กร นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อความสำเร็จก้าวแรก ในฐานะ Candidate คุณจึงจำเป็นต้องรู้ว่า การทำงานแบบ New Normal จะส่งผลกระทบกับ 90 วันแรกในการทำงานของคุณอย่างไรบ้าง และองค์กรมีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับการ On Boarding อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้ในงาน การสร้างสัมพันธ์และปรับตัวเข้ากับพนักงานคนอื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมีโอกาสได้รับข้อมูลและการสนับสนุนที่ครบถ้วนแม้จะในรูปแบบการทำงานแบบ New Normal
.
.
📌 5. อะไรคือความสำคัญและเร่งด่วน (Top Priority) ขององค์กรในช่วง 2 – 3 เดือนต่อจากนี้?

คำถามสุดท้ายอาจฟังดูเป็นคำถามเชิงลึก แต่คำถามนี้จะเป็นคำถามสำคัญที่จะช่วยให้คุณเห็นถึงสถานการณ์ภาพรวมขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กรในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงรุก รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีการสื่อสารกลยุทธ์อย่างไร
.
การถามคำถามที่หลากหลายเหล่านี้นอกจากจะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองทั้งในด้านรายละเอียดงานและวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็น Candidate ที่แตกต่าง proactive ไม่ได้มองแค่เพียงรายละเอียดใน Job Description แต่ยังมองที่เป้าหมายร่วมขององค์กรอีกด้วย
.
A Cup of Culture ขอเป็นกำลังใจให้ สัมภาษณ์งานครั้งต่อไป ขอให้ได้ขอให้โดน
.
.
ที่มาของบทความ
https://www.forbes.com/sites/adunolaadeshola/2020/07/09/5-covid-19-questions-you-should-ask-in-a-job-interview/amp/

31/07/2020
Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post
09/07/2020

Photos from สำนักตรวจราชการ สป.กษ.'s post

Photos from ETDA Thailand's post
07/07/2020

Photos from ETDA Thailand's post

06/07/2020

FB Live Your Idea Matter
ชวนระดมความคิด : เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำในยุค New Normal อย่างไร?
กับ คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย

⏱5 กรกฎาคม เวลา 19.00-20.00 นี้ ล็อคคิวให้ว่างและมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ

🌍เมื่อ Covid-19 ทำหน้าที่เหมือนกับไฟฉายส่องให้เห็นความเลื่อมล้ำในสังคมอย่างชัดเจน
ในช่วงวิกฤตคนจำนวนมากประสบปัญหาปากท้อง ปัญหาการศึกษา และปัญหาสาธารณสุข
เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำในยุค New Normal

📌📌อยากชวนทุกคนฟังมุมมองการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำจาก
คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

📍📍ใครเห็นด้วย หรือเห็นต่างอย่างไร เราอยากเปิดพื้นที่ ชวนทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินการของรัฐต่อไปค่ะ

#ogp #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน

06/07/2020

#สรุปประเด็นOGPLive

Your Opinion Matter: เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงโควิด 19 อย่างไร โดย คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบิทคัป แคปปิตอล กรุ๊ป โฮสดิงส์

1. #Mindset ของประเทศที่จะชนะในยุค New Normal ต้อง🔥
- เข้าใจกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไป
- เลิกยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ
- กล้าปรับตัวรับสิ่งใหม่
- สนับสนุน DNA ใหม่
เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดที่เทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของ Mindset

2. #การแข่งขันในยุค New Normal⚡️
- หมดยุค Linear Growth แบบค่อยพัฒนา แต่เป็นยุค Exponential Growth ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด
- หมดยุค Innovation แบบการพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้นทีละนิด แต่เป็น Disruption คือการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าและทดแทนที่สิ่งเดิม
- หมดยุด Industrial Revolution แต่เป็นยุค Digital Economy

3. #โอกาส Digital Economy ของประเทศไทย🌈
- Internet Pe*******on Rate คนไทยเข้าถึง Internet กว่า 80%
- Mobile Driven Economy คนไทยใช้มือถือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสั่งอาหาร สั่งของออนไลน์ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน
- Social Commerce ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

4. #เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ✨
- Data Exchange Center ช่วยให้การแชร์ข้อมูลแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- e-Government ที่รับฟัง และเข้าใจ Pain Point ของประชาชนอย่างแท้จริง
- Paperless Process ช่วยให้การส่งต่อข้อมูลทำได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างหากธนาคารแห่งประเทศไทยทำสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยให้การหมุนเวียนของเงินคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- Blockchain สำหรับตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และสามารถใช้ตรวจสอบการรับบริจาคได้ ซึ่งทำให้ทราบว่าเงินบริจาคมีจำนวนเท่าไร ถูกใช้ไปกับอะไร เพื่อเพิ่มความโปร่งใส นอกจากนี้ใน อินเดีย มีการใช้ Blockchain เพื่อตรวจสอบยาปลอม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

5. #กลยุทธ์ที่ประเทศควรใช้แข่งขันในยุค New Normal🤝
- กำหนด KPI ร่วมของประเทศ ที่ทุกหน่วยงานทำงานส่งเสริมและสอดคล้องกัน
- สนับสนุน Disruptive Technology เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ยกตัวอย่างประเทศจีนที่รัฐบาลสนับสนุนให้กลุ่ม DNA ใหม่พัฒนา WeChat, Alipay และ TikTok ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แค่ในประเทศแต่ยังส่งออกเทคโนโลยีไปต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศมหาศาล
- ส่งเสริม Skill & Knowledge Transfers จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ Reskill แรงงานในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น Elon Mask ไม่ใช่คนอเมริกัน แต่ประเทศสหรัฐอเมริกามีนโยบายให้ Green Card กับกลุ่มคนที่มีศักยภาพ ปัจจุบัน Elon Musk สร้าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง Tesla, SpaceX และ Solar City เพิ่ม GDP มหาศาลให้แก่สหรัฐอเมริกา

#OGP #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน

ที่อยู่

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622815955

เว็บไซต์

http://www.opsmoac.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น F:wtcabinet weifo
โครงการใบไม้สีเขียว(Green for HOPE # ๓) กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม 2. เก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทางขาเทียม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังรูปภาพประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการใบไม้สีเขียว(Green for HOPE # ๓) กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม 2. เก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทางขาเทียม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังรูปภาพประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561