วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั

วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั เพื่อสื่อสารการพัฒนาระบบราชการ

📢📢📢 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน "พิธ...
12/11/2021

📢📢📢 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน "พิธีมอบรางวัลให้แก่สำนัก/กอง และผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)

โดยมีรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและบุคลากรที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1️⃣ รางวัลหน่วยงานที่ชนะการประกวดกิจกรรม “โหวตหน่วยงานในดวงใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🏆 หน่วยงานที่ชนะเลิศประกวด : “กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

2️⃣ รางวัลผู้ชนะการประกวด "กิจกรรมการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" มีดังนี้
🥇 รางวัลผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "LOAD : Lamphun One Agricultural Data (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน 4.0)"
ผู้จัดส่งผลงาน : นายอัศวิน ศรีเทพ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
โดยผู้ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน "LINE Official MOAC Library การเพิ่มช่องทางการให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
ผู้จัดส่งผลงาน : นายสุเมธ เป็นแรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน "นวัตกรรมการประชุมติดตามงานในยุค New Normal"
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวกันธิมา แสงจีน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

3️⃣ รางวัลผู้ชนะการประกวด "โครงการประกวดเรื่องราวดีๆ (Positive memories) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" มีดังนี้
🥇 ผลงานชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "Positive Energy"
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวปิยพร สุขวนิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
โดยผู้ชนะเลิศได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
🥈 ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน "ร่วมใจต้านภัยโควิด (COVID-19)"
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวกนกพร โพนที
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
🥉 ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “อาสา สามัคคี”
ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวนิภาวรรณ รอดโรคา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

🎥 Facebook Live : https://www.facebook.com/MOACThailand/videos/953993295154573

A Cup of Culture
05/11/2020

A Cup of Culture

นาทีนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงแนวคิดแบบ Agile ซึ่งก็คือ #การปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัว #รวดเร็ว #และเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น หลายองค์กรพยายามนำแนวคิดแบบ Agile มาปรับใช้และก็พบอุปสรรคมากมาย ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้องค์กรเหล่านั่นไปไม่ถึงฝันคือ ขาดการส่งเสริม Learning Agility

.

Columbia University และ the Center for Creative Leadership ได้ให้คำจำกัดความของ Learning Agility ไว้ว่าคือ วิธีคิดและการรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันที่ช่วยให้บุคคลากรสามารถพัฒนา เติบโต และใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนที่เผชิญในที่ทำงานได้มากขึ้น

.

สอดคล้องกับที่ Alvin Toffler นักเขียนชาวอเมริกัน ได้พูดถึงความสามารถในการเรียนรู้ โดยการ
Learn: เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
Unlearn: ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา
Relearn: เรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ

==================>>>
กล่าวคือ Learning Agility ไม่ได้หมายถึงแค่การอบรมทักษะความรู้เท่านั้น แต่รวมถึงความสามารถและความกระตือรือร้นของแต่ละบุคคลในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาใหม่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว และใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการตัดสินใจและแก้ปัญหาใหม่ ๆ ในงานด้วย

.

ยิ่งในช่วงปีแห่ง Disruption นี้ที่องค์กรต่าง ๆ ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว บุคลากรต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ และ Soft Skill ที่ใช้รับมือกับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นล่าสุดของ Korn Ferry หัวข้อ Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World พบว่าองค์กรที่มี Learning Agility ประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่น ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ

.

Korn Ferry ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบ 5 ด้านที่ใช้ในการวัดระดับ Learning Agility ได้แก่

📌 1. Mental Agility (ความคล่องตัวด้านความคิด)

หมายถึง การยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่อง มีความคิดที่รวดเร็ว สนใจเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองใหม่ ๆ ถามคำถามอยู่เสมอและรับฟังเพื่อจะได้คำตอบใหม่ ๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา

📌 2. People Agility (ความคล่องตัวด้านปฏิสัมพันธ์กับคน)

หมายถึง การเปิดใจต่อกลุ่มคนใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รับฟัง และตื่นเต้นกับการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ กล้าที่จะเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อมองหาข้อตกลงที่ดีที่สุด

📌 3. Change Agility (ความคล่องตัวด้านการเปลี่ยนแปลง)

หมายถึง ความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ดีในวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต จึงมุ่งหวัง ยินดี และพยายามค้นหาทางเลือกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ

📌 4. Result Agility (ความคล่องตัวด้านผลลัพธ์)

หมายถึงการมุ่งส่งมอบผลลัพธ์แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย รวมถึงการส่งเสริมหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบรรลุในผลลัพธ์เช่นกัน

📌 5. Self-awareness (การตระหนักรู้ในตนเอง)

หมายถึง การไตร่ตรอง เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง แสวงหาความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึก ค้นหาข้อควรพัฒนาและยอมรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ

.

องค์กรสามารถสนับสนุนให้เกิด Learning Agility ได้โดยการ

👉 1. สื่อสารเป้าหมายภาพรวม สื่อสารให้บุคลากรรับรู้ถึงความสำคัญ ความจำเป็น เป้าหมาย และทิศทางขององค์กรในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กร Agile

👉 2. กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนารายบุคคล ใช้แบบประเมินหรือการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา เปิดโอกาสสำหรับการผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้

👉 3. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Agile เช่น การเรียนรู้ข้ามสายงาน (Crossed-functional Learning), การหมุนเวียนงาน (Job Rotation), การให้คำปรึกษาระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Peer Mentoring) เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นกระบวนการทำงานจากแผนกอื่น ๆ ช่วยให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เห็นวิธีการ ความเป็นไปได้ และข้อจำกัดที่แตกต่าง เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการให้รางวัล (Reward and Recognition) สำหรับผลลัพธ์จากการเรียนรู้

👉 4. ใช้แนวคิด Learning Agility ในการสรรหาและคัดเลือก การถามคำถามเพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี Learning Agility เช่น
• ถามถึงผลลัพธ์ในงาน เช่น
ผลลัพธ์ในงานของคุณคืออะไร ใช้วิธีการ และวางแผนระยะเวลาอย่างไร?

• ถามถึงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในฐานะผู้นำ หรือในฐานะทีมงาน เช่น
คุณได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้างานอย่างไรบ้าง?
คุณได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนางานอย่างไร?

• ถามถึงวิธีการจัดการกับปัญหา เช่น
คุณมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนอย่างไร?

• ถามถึงประสบการณ์ในการรับ Feedback เช่น
Feedback ที่คิดว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยได้รับคืออะไร และคุณมีวิธีการจัดการกับมันอย่างไร?

.

เรียกได้ว่า การจะเป็นองค์กร Agile ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายองค์กร ทัศนคติในการเรียนรู้ของบุคลากรทุกฝ่าย การให้โอกาสในการเรียนรู้จากหัวหน้างาน รวมถึงระบบการเรียนรู้ และกระบวนการบริหารภายในแบบ Agile

==================>>
คุณผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดแบบ Agile จาก A Cup of Culture ได้ที่
https://www.facebook.com/108440997253589/posts/317809852983368/
https://www.facebook.com/108440997253589/posts/343772703720416/

.

A Cup of Culture
-----------
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
culture

ที่มา:
https://focus.kornferry.com/leadership-and-talent/the-organisational-x-factor-learning-agility/
https://www.digitalhrtech.com/learning-agility/amp/
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/tips-for-improving-your-learning-agility/

13/10/2020
ETDA Thailand

ETDA Thailand

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) หรือ e-Signature สำคัญยังไง...เห็นได้ในวันที่เกิดโควิด-19 เมื่อองค์กรต้องทำงานจากที่บ้าน สิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้เหมือนเดิมคือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเราจะเซ็นยังไง จากที่บ้าน ก็ต้องใช้ e-Signature
.
ชม "e-Signature ตอนที่ 1" โดย ETDA กันได้เลย
.
ชมทางยูทูบได้ที่ https://youtu.be/zKV7RQjKFco
.
อ่านต่อที่ ข่าว "ETDA ประกาศใช้มาตรฐาน e-Signaure" https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/Electronic-Signature-Guideline-News.aspx
.
อ่านต่อ "ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 23-2563" ได้ที่ https://standard.etda.or.th/?p=11755
.
อ่านต่อ "พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)" ได้ที่ https://www.etda.or.th/getattachment/f2c20e25-bcd4-4920-a7b0-b6c350833c43/Electronic-Transactions-Act-B-E-2544-(Amendment).aspx
.
#eSignature #GoDigitalWithETDA

Opengovthailand
24/09/2020

Opengovthailand

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมเจ้าหน้าที่ นำทีมผู้เข้าร่วมงาน Hackathon ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 ที่เสนอแนวทางการพัฒนางานบริการด้านการเกษตร และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมดี มี สุข ทีม Hopeloop ทีมนาทิพย์เกษม ทีม QR ถุงข้าว และทีม GET ได้เข้าร่วมประชุม AIC (Architecture Innovation Center) ซึ่งมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในการประชุม ได้มีคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนศูนย์ AIC จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย จากการหารือพบว่า ข้อเสนอที่ได้จากทั้ง 5 ทีมนั้น มีความสอดคล้องกับแนวทางทิศทางการพัฒนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะได้มีการหารือในรายละเอียดเพื่อขยายผลต่อไป

#ร่วมพัฒนาระบบราชการไปด้วยกัน #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน

_____________________________

ทีม "ดี มี สุข"
การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ลดหนี้สิน ปัญหาที่ดินภาคเกษตร ซึ่งสะสมมานาน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับ SME ขนาดเล็ก โดยการออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาภาคเกษตร เพื่อความยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ความน่าอยู่ ขยายช่องทางตลาด ออนไลน์ ออฟไลน์

ทีม "HopeLoop"
การเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล่องสุ่ม เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับลูกค้า ที่ต้องลุ้นสินค้าในกล่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขายออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปขยายในเชิงพื้นที่ได้

ทีม "นาทิพย์เกษม"
รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร ส่งถึงมือของลูกค้า ด้วยแนวคิด From Farm to Home ซึ่งเปรียบเสมือนตู้กับข้าวส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ถึงมือลูกค้า

ทีม "QR ถุงข้าว"
ช่องทาง QR ถุงข้าวให้แก่เกษตรกรผู้สนใจใช้ในการเพิ่มมูลค่าของข้าว ด้วยการสร้าง QR Code แสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และช่วยเพิ่มช่องทางการขายข้าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีม "GET"
มีช่องทางขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์ ที่สามารถระบุพิกัดพื้นที่ของสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

STEAM4INNOVATOR
12/09/2020

STEAM4INNOVATOR

Deep South STEAM4INNOVATOR x มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขยายฐานทัพครูผู้สร้างนวัตกรกันอย่างต่อเนื่อง เปิด Trainers' Lab รุ่นที่ 4 ต่อเลยทันที!!!
.
หลังจากที่ทางหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ได้จัดอบรมครูในโครงการ Trainers' Lab มาด้วยกันทั้งหมด 3 รุ่น แต่ก็ยังไม่หยุดอยู่ที่เลข 3 ทางหลักสูตรได้ทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดอบรมคุณครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ครูในโรงเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันคือการเปิด STEAM4INNOVATOR Trainers' Lab South Hub ซึ่งหวังว่าทักษะและกระบวนการคิดแบบนวัตกรจะขยายเข้าสู่สถาบันการศึกษาทั่วทุกพื้นที่ในภาคใต้ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเยาวชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม
.
ทีมงานจึงจัดอบรมหลักสูตรสุดเข้มข้นให้กับคุณครู โดยได้สรุปเนื้อหาทั้งหมดตลอดการเข้าอบรมกระบวนการ STEAM4INNOVATOR มาให้ดูกันแบบ Visual Note สามารถดูได้เลยใต้โพสนี้ ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ของทั้ง 2 วันที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
.
ส่วนที่ 1 คือการเสริมสร้างทักษะ (Soft Skill) ของกระบวนกร (Facilitator) ให้กับคุณครู โดย บริษัท BlackBox
> L : การฟัง
> Q : การถาม
> O : การจัดการห้องเรียน
> RAA : การถอดกระบวนการเรียนรู้
.
ส่วนที่ 2 คือการอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR โดย สนช. (NIA)
> What is innovation?
> What is STEAM4INNOVATOR?
> Stage 1 : Insight (รู้ลึก รู้จริง)
> Stage 2 : Wow! Idea (สร้างสรรค์ไอเดีย)
> Stage 3 : Business Model (แผนพัฒนาธุรกิจ)
> Stage 4 : Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย)
.
ไม่ใช่เพียงแค่จัดอบรม แต่วันนี้คุณครูในโครงการจะต้องทำการออกแบบกระบวนการสอนจริง ลงสอนกับนักเรียนตัวเป็นๆ โดยให้เวลาคุณครูในการออกแบบห้องเรียน 1 วัน และทดลองสอนจริงในวันถัดไป เรียกว่าอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกันอย่างดุเดือด แถมความมันส์แบบสุดๆ ไปเลย
.
ให้กำลังใจคุณครูทุกๆ ท่านที่มีใจรักในการพัฒนาการศึกษาและนักเรียนของตนเอง สู้ไปด้วยกัน...

#NIA #NIAAcademy #STEAM4INNOVATOR #DeepSouthSTEAM4INNOVATOR #TLAB4

12/09/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่านราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่านราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สป.กษ. ได้มีการจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูก...
02/09/2020

สป.กษ. ได้มีการจัดกิจกรรมโหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้บริหารในดวงใจ ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ข้าราชการประเภทผู้บริหาร และข้าราชการประเภทอำนวยการ โดยให้บุคลากรทุกคนในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโหวตให้คะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ จากผลการโหวตปรากฏว่า
1. ผู้บริหารในดวงใจประเภทผู้บริหาร คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ผู้บริหารในดวงใจประเภทอำนวยการ คือ นายครองศักดิ์ สงรักษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้บริหารในดวงใจได้มอบทัศนคติ แนวคิด หรือวิธีการปฏิบัติราชการในบุคลากรทุกคนในสังกัด สป.กษ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาดอีกด้วย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการยกย่องชมเชย ระดับบุคคลภายในสำนัก/กอง จากการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้แผนปฏิบั...
01/09/2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการยกย่องชมเชย ระดับบุคคลภายในสำนัก/กอง จากการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ETDA Thailand
21/08/2020

ETDA Thailand

ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Go Digital with ETDA ผลักดันการใช้เอกสารสำคัญภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
📍 การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร
📍 การออกใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ศิริราช
📍 การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
.
#eDocumentSolutions

19/08/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

ประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ - ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นมาตรฐาน แนว...
13/08/2020

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ใช้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และเป็นค่านิยมร่วมสำหรับในองค์การและบุคลากรทั่วทั้งองค์การที่พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ

A Cup of Culture
02/08/2020

A Cup of Culture

ในปี 2020 ที่สุดแสนจะท้าทาย แม้ว่าอัตราการจ้างงานจะลดน้อยลง แต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานกับองค์กรที่ใฝ่ฝันในอนาคตอันใกล้นี้ แค่การเตรียมตัวตอบคำถามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ลองเตรียมคำถามดี ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจว่าจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบที่คุณอยากร่วมงานด้วยจริง ๆ ไปด้วยสิ!
.
แน่นอนว่าโดยทั่วไป Candidate ส่วนมากจะเตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรก่อนการสัมภาษณ์มาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม แต่ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตามแบบฉบับของวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และการปรับตัวท่ามกลางความท้าทายแบบไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวนี่แหละที่จะทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เป็นตัวตนที่แท้จริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้อาจหาไม่ได้ตามแหล่งข้อมูลใด ๆ
.
และนี่คือ 5 คำถามที่จะช่วยให้คุณรู้จักองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

📌 1. อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดขององค์กรในเวลานี้ และบทบาทในตำแหน่งนี้จะมีส่วนช่วยองค์กรอย่างไรได้บ้าง?

หลังจากวิกฤต เป็นไปได้ว่าองค์กรต้องปรับตัวไม่มากก็น้อย อาจมีมีทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ต่างไป ในฐานะ Candidate คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญ และคำถามนี้จะเปิดโอกาสให้คุณเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งงานกับเป้าหมายของบริษัท รวมถึงช่วยให้ทราบความคาดหวังที่อาจจะยังไม่ได้ระบุไว้
.
.
📌 2. หลังจากวิกฤต ค่านิยมขององค์กรยังเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ มีอะไรที่เปลี่ยนไป มีอะไรที่ควรลด และเพิ่มสำหรับทิศทางในอนาคตบ้าง?

ถ้าองค์กรมีทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ที่ต่างไป นอกเหนือจาก Job Description แล้ว ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบคือ พนักงานจะต้องมีค่านิยม รวมถึงชุดสมรรถนะใดที่เพิ่มขึ้น หรือต่างไปจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบ้าง คำถามนี้จะให้คุณสามารถประเมินถึงความสอดคล้องของค่านิยม สไตล์การทำงาน และบุคลิกภาพของคุณกับค่านิยมขององค์กรฉบับปัจจุบัน
.
.
📌 3. จากมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานระยะไกล (Remote Work) องค์กรมีวิธีการในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันของพนักงานอย่างไรบ้าง?

จากวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการทำงานระยะไกล (Remote Work) ที่แตกต่างกัน แม้ว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ในทางปฏิบัติก็อาจกลายเป็น New Normal ไปแล้ว ข้อมูลนี้นอกจากจะทำให้คุณเห็นถึงรูปแบบ เครื่องมือ หรือช่องทางการสื่อสารแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาในยามฉุกเฉิน ระดับการให้คุณค่าในการทำงานร่วมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวทางเทคโนโลยีขององค์กร
.
.
📌 4. จากมาตรการข้างต้น องค์กรมีกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ (On Boarding) อย่างไรบ้าง?

อย่างที่ทราบกันดีว่า 90 วันแรกของการทำงานในองค์กร นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อความสำเร็จก้าวแรก ในฐานะ Candidate คุณจึงจำเป็นต้องรู้ว่า การทำงานแบบ New Normal จะส่งผลกระทบกับ 90 วันแรกในการทำงานของคุณอย่างไรบ้าง และองค์กรมีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับการ On Boarding อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้ในงาน การสร้างสัมพันธ์และปรับตัวเข้ากับพนักงานคนอื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมีโอกาสได้รับข้อมูลและการสนับสนุนที่ครบถ้วนแม้จะในรูปแบบการทำงานแบบ New Normal
.
.
📌 5. อะไรคือความสำคัญและเร่งด่วน (Top Priority) ขององค์กรในช่วง 2 – 3 เดือนต่อจากนี้?

คำถามสุดท้ายอาจฟังดูเป็นคำถามเชิงลึก แต่คำถามนี้จะเป็นคำถามสำคัญที่จะช่วยให้คุณเห็นถึงสถานการณ์ภาพรวมขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กรในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงรุก รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีการสื่อสารกลยุทธ์อย่างไร
.
การถามคำถามที่หลากหลายเหล่านี้นอกจากจะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองทั้งในด้านรายละเอียดงานและวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็น Candidate ที่แตกต่าง proactive ไม่ได้มองแค่เพียงรายละเอียดใน Job Description แต่ยังมองที่เป้าหมายร่วมขององค์กรอีกด้วย
.
A Cup of Culture ขอเป็นกำลังใจให้ สัมภาษณ์งานครั้งต่อไป ขอให้ได้ขอให้โดน
.
.
ที่มาของบทความ
https://www.forbes.com/sites/adunolaadeshola/2020/07/09/5-covid-19-questions-you-should-ask-in-a-job-interview/amp/

ที่อยู่

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022815955

เว็บไซต์

http://www.opsmoac.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อweifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น F:wtcabinet weifo
โครงการใบไม้สีเขียว(Green for HOPE # ๓) กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม 2. เก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทางขาเทียม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังรูปภาพประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการใบไม้สีเขียว(Green for HOPE # ๓) กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.ได้ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรมดังนี้ 1. การคัดแยกขยะตามประเภทที่เหมาะสม 2. เก็บห่วงกระป๋อง ไส้ลูกแม็ก เพื่อบริจาคทางขาเทียม 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังรูปภาพประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561