สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏ...
23/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบกเส้นที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการดำเนินงานของโครงการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบกเส้นที่ 5
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนาเชิงปฏ...
22/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม 2564
นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการพลังงานในชุมชน และการจัดทำโครงการด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565" ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 แห่ง
เข้าร่วมและนำเสนอแผนพลังงาน
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กระทรวงพลังงาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) ได้ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานข...
17/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) ได้ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดพร้อมหารือข้อราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย ผตร.พน. ได้รับฟังการรายงานข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานพลังงานจังหวัด แผนการดำเนินงาน/งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ส่วนที่ 2 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของ สพจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้ สพจ.วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ พร้อมทั้งปรับการทำงานให้เป็นลักษณะเชิงรุกโดยการสำรวจความต้องการและจัดเก็บข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานของชุมชน รวมถึงการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เวลา 13.30 น. ผตร.พน. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 ม. เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท (กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560 ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่ 5 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานให้ถูกต้องเหมาะสม

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา) ได้ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดพร้อมหารือข้อราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย ผตร.พน. ได้รับฟังการรายงานข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานพลังงานจังหวัด แผนการดำเนินงาน/งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ส่วนที่ 2 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของ สพจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้ สพจ.วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ พร้อมทั้งปรับการทำงานให้เป็นลักษณะเชิงรุกโดยการสำรวจความต้องการและจัดเก็บข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานของชุมชน รวมถึงการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เวลา 13.30 น. ผตร.พน. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8.2 ม. เพื่อลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท (กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม) ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2560 ณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ที่ 5 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานให้ถูกต้องเหมาะสม

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่พบผู้บริ...
12/12/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่พบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ อบต.พระยาบันลือ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ...
12/12/2021

นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครื่อข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และศึกษาข้อมูล ศักยภาพ รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นเบื้องต้นเมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
09.30-10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง
11.00-12.00 น. เทศบาลตำบลมหาราช
13.30-14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

วันที่ 3 ตุลาคม 2564
11.00-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ
13.30-14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง
#เทศบาลตำบลมหาราช
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
#องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

7 ธันวาคม 2564  สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับท่าน สุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยคว...
07/12/2021

7 ธันวาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอต้อนรับท่าน สุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วยความยินดียิ่ง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กระทรวงพลังงาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ ต...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำอโยธยา
และ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ตลาดน้ำอโยธยา
#องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ ท...
29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน
และ ที่ว่าการอำเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน
#ที่ว่าการอำเภอภาชี

27/11/2021

กรมธุรกิจพลังงาน ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซล ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกชนิดเป็นร้อยละ7
- รถยนต์ดีเซลทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเติมดีเซลได้ทุกหัวจ่าย
- เติมได้ในราคาเดียวกันทุกชนิด (ยกเว้นดีเซลพรีเมียม)
- มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
- บรรเทาผลกระทบประชาชนช่วงราคาน้ำมันโลกผันผวน

ที่มา : ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0002.PDF

#ดีเซลบี7
#ปรับสัดส่วนไบโอดีเซล
#กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
#DOEB

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายอาทิตย์พงษฺ์  พันธุ์ฤทธิ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ร...
27/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายอาทิตย์พงษฺ์ พันธุ์ฤทธิ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ร่วมกับ บริษัท จีไอ วีซีเค จำกัด มอบหลอดประหยัดไฟ LED ให้กับ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ เ...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
และ ที่ว่าการอำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
#ที่ว่าการอำเภอเสนา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ ท...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช
และ เทศบาลเมืองลำตาเสา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ที่ว่าการอำเภอมหาราช
#เทศบาลเมืองลำตาเสา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (En...
24/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอินและ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลปราสามทอง
#องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (En...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
ณ เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

22/11/2021

📣การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2565
สามารถเลือกวิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

วิธีที่ 1 : ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (เดิม)
(ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันทำการแรกของเดือน มกราคม 2565)

วิธีที่ 2 : สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ใหม่)
(ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564)

เฉพาะสถานประกอบการที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตกับกรมธุรกิจพลังงาน สามารถดาวน์โหลดแบบชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ https://www.doeb.go.th/2017/#/category/21/news
และนำไปชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
- พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่
08 1936 6455 (ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน)

#ชำระค่าธรรมเนียม
#ต่ออายุ #ใบอนุญาต #ปี2565
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
#DOEB

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (En...
18/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกหน่วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ชุมชนวัดไผ่ล้อม
ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ชุมชนวัดไผ่ล้อม

Photos from กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน's post
06/11/2021

Photos from กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน's post

02/11/2021
1 พ.ย. 64 วันนี้ นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้ว...
01/11/2021

1 พ.ย. 64 วันนี้ นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย
กับ กฟผ. ณ ต.กระแชง และ ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดที่ 1 ม.1 ต.กระแชง จำนวน 85 ถุง
จุดที่ 2 ที่วัดกระแชง ต.กระแชง
ม.2 จำนวน 105 ถุง
ม.3 จำนวน 100 ถุง
ม.4 จำนวน 104 ถุง
ม.5 จำนวน 87 ถุง
จุดที่ 3 ที่วัดอนุกุญชราราม ต.ช้างน้อย
ม.1 จำนวน 51 ถุง
ม.2 จำนวน 62 ถุง
ม.3 จำนวน 50 ถุง
ม.4 จำนวน 98 ถุง
ม.5 จำนวน 83 ถุง

#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กระทรวงพลังงาน

29/10/2021
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7943 พระนครศรีอยุธยาราคาเริ่มประมูล 40,000 บาท)*...
29/10/2021

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7943 พระนครศรีอยุธยาราคาเริ่มประมูล 40,000 บาท)
***สามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***กำหนดการประมูล ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป***
**รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้**

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับการไฟฟ้าฝ...
18/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
จำนวน 150 ถุง
2. หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
จำนวน 43 ถุง
3. หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
จำนวน 40 ถุง
4. หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จำนวน 83 ถุง
5. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จำนวน 135 ถุง
6. หมู่ที่ 8 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จำนวน 49 ถุง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
#กระทรวงพลังงาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิรินักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษ...
14/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ
นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล
จำนวน 605 ถุง
2. หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 110 ถุง
3. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จำนวน 180 ถุง
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
#กระทรวงพลังงาน

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิค...
13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานชำ...
13/10/2021

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการ
พลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กระทรวงพลังงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุ...
12/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. มอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
2. หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
3. หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
4. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญกลุ่มที่สนใจ สมัครขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้งบเงินอุดหนุนโครงกา...
12/10/2021

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญกลุ่มที่สนใจ สมัครขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้งบเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตาม QR code ด้านล่างนี้ สมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญกลุ่มที่สนใจ สมัครขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้งบเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตาม QR code ด้านล่างนี้ สมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เท่านั้น
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11/10/2021

📣กรมธุรกิจพลังงาน ปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ ดีเซล บี7 เป็นร้อยละ 6

ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/721TH_0001.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กรมธุรกิจพลังงาน โทร 08 6609 8154

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา  สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รัก...
08/10/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ
นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. มอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จำนวน 100 ถุง
2. หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จำนวน 150 ถุง
3. หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 350 ถุง
#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#กระทรวงพลังงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา  สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รัก...
06/10/2021

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามโครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่การเกษตรตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่

Bangkok
13180

เบอร์โทรศัพท์

035351292

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด