Clicky

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท

รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส

เปิดเหมือนปกติ

(วันที่ 30 ม.ค. 66) รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร...
03/02/2023

(วันที่ 30 ม.ค. 66) รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการประจำส่วนงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและทบทวนประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรายงานผลการทบทวนประกาศคณะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อคน กทม. เข้าถึงบริการสาธารณสุขการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ประชาชนมีสุขภาพแข็ง

‘ศานนท์’ ปลื้ม คนไร้บ้านหน้าใหม่เริ่มลด รวมเครือข่าย จัด ‘สวัสดิการ’ ช่วยคนจนเมือง
01/02/2023
‘ศานนท์’ ปลื้ม คนไร้บ้านหน้าใหม่เริ่มลด รวมเครือข่าย จัด ‘สวัสดิการ’ ช่วยคนจนเมือง

‘ศานนท์’ ปลื้ม คนไร้บ้านหน้าใหม่เริ่มลด รวมเครือข่าย จัด ‘สวัสดิการ’ ช่วยคนจนเมือง

‘ศานนท์’ ปลื้ม คนไร้บ้านหน้าใหม่เริ่มลด รวมเครือข่ายช่ว …

(1 ก.พ. 66) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมงานเปิดคลินิกเวชกรรมอารีย์รักษ์ คลองเตย เขตคลองเตย เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบ...
01/02/2023

(1 ก.พ. 66) สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมงานเปิดคลินิกเวชกรรมอารีย์รักษ์ คลองเตย เขตคลองเตย เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิดวงประทีป หน่วยงานภาครัฐ คือ กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองเตย กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และชุมชนแออัดคลองเตย ร่วมผลักดันจนเกิดเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นสิทธิบัตรทอง เพื่อให้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย ชุมชนล็อค 1-2-3-4 ล็อค 5-6 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 50,000 คน เน้นการดูแลสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพสู่คนในชุมชนให้ได้รับบริการสาธารณสุขและเข้าถึงบริการสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนในชุมชนอย่างแท้จริง

(วันที่ 31 ม.ค. 66) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการประจำส่วนงาน และรักษาการ ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. ร่วมกับน...
31/01/2023

(วันที่ 31 ม.ค. 66) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการประจำส่วนงาน และรักษาการ ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. ร่วมกับนส.ฐาปณีย์ ศิริสมบูรณ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไทยไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ กทม.
ที่ตรอกสาเก เขตพระนคร
โดย สปสช. กทม. และ เจ้าหน้าที่ 1330 ตั้งจุดให้ความรู้ ตรวจสอบสิทธิ และรับลงทะเบียนสิทธิบัตรทองให้คนไร้บ้าน เพื่อให้ได้เข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัญหา รพ.เก็บค่ารักษาส่วนเพิ่มกับผู้ใช้สิทธิบัตรทองกำลังสั่นคลอนระบบหลักประกันฯ
31/01/2023

ปัญหา รพ.เก็บค่ารักษาส่วนเพิ่ม
กับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง
กำลังสั่นคลอนระบบหลักประกันฯ

แม้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จะระบุไว้ว่า สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ‘ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม’ หรือ ‘เรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนดไว้’ (Extra Billing) จาก ‘ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ’ (บัตรทอง) ได้ก็ตาม

ทว่า ที่ผ่านมากลับพบว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นให้เห็นมาโดยตลอด

ข้อมูลจากรายงานเรื่อง “Extra Billing อะไรทำได้ ทำไม่ได้” ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สรุปสถานการณ์เอาไว้ตอนหนึ่งว่า ...

“การแก้ปัญหายังมีข้อจำกัดและการถูกหน่วยบริการเรียกเก็บเงินยังคงมีอยู่ ซึ่งประชาชนยังมีการร้องเรียนต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติหรือเข้าใจไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เพียงพอ ความไม่ชัดเจนของประกาศหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งปัจจัยในเชิงระบบ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างรวดเร็วส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นความพยายามแก้ปัญหาบางอย่างยังส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดหมาย เช่น การใช้หนังสือแสดงความยินยอม เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้สิทธิ เป็นต้น”

การที่ประชาชนประสบปัญหาถูกหน่วยบริการเรียกเก็บเงินค่าบริการ โดยที่หน่วยบริการไม่มีสิทธิที่จะเรียกเก็บ จะนำไปสู่ปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้ประชาชนได้

การที่หน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิที่จะเรียกเก็บ หรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนด (Extra billing) ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไม่สามารถกระทำได้ และในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น ห้ามเก็บ Extra billing ในระบบหลักประกันสุขภาพเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาดังกล่าวยังทวีความรุนแรงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2561-2565 มีประชาชนร้องเรียนไปยัง สปสช. เรื่องถูกเรียกเก็บค่าบริการทั้งหมด 3,329 กรณี เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 35.7 ล้านบาท

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มไม่ได้มีแค่กับหน่วยบริการ หรือประชาชนสิทธิบัตรทองเท่านั้น ในทัศนะของ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. มองไปถึงระยะยาวว่า ประเด็นนี้อาจเป็นปัญหาที่ทำให้ระบบบัตรทองล่มสลายในอนาคตได้

นพ.จเด็จ ขยายความว่า ต้องเข้าใจว่าผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม ล้วนทำให้ประชาชนสิทธิบัตรทองล้มละลายจากการรักษาได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บที่หลายคนอาจจะมองว่าเล็กน้อย เช่น ค่าบริการนอกเวลาราชการ ในราคาหลักร้อย จนไปถึงการเรียกเก็บราคาสูง เช่น ค่ายารักษามะเร็ง ซึ่งมีราคาตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้าน
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/4487
------------------------------
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
01
กะเทาะปัญหา
‘โรงพยาบาล’ เรียกเก็บค่ารักษา
ผู้ใช้สิทธิ ‘บัตรทอง’
https://www.thecoverage.info/news/content/4303

02
กะเทาะปัญหา
‘โรงพยาบาล’ เรียกเก็บค่ารักษา
ผู้ใช้สิทธิ ‘บัตรทอง’
https://www.thecoverage.info/news/content/4305

03
กะเทาะปัญหา
‘โรงพยาบาล’ เรียกเก็บค่ารักษา
ผู้ใช้สิทธิ ‘บัตรทอง’
https://www.thecoverage.info/news/content/4313

04
กะเทาะปัญหา ‘โรงพยาบาล’ เรียกเก็บค่ารักษา
ผู้ใช้สิทธิ ‘บัตรทอง’
(บทเรียนจาก ตปท. กรณี Extra billing)
https://www.thecoverage.info/news/content/4337

31/01/2023

‘เลิฟปัง รักปลอดภัย’
สปสช. สร้างสุขภาพดีป้องกันโรค
แจกฟรี ‘ถุงยางอนามัย-ยาคุมกำเนิด’

“เลิฟปัง รักปลอดภัย” สิทธิประโยชน์สุขภาพดีป้องกันโรค จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์-โรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ โดยจะแจก “ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน-ถุงยางอนามัย” ฟรี แก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง (ส่วนสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ รอประกาศอีกครั้ง)

1. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
• ให้บริการหญิงไทย อายุระหว่าง 15-59 ปี
• ครั้งละไม่เกิน 3 แผง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ (คนละไม่เกิน 13 แผง/ปี)

เลือกรับบริการยาคุมกำเนิดได้ 2 วิธี ดังนี้
a. ผ่านสมาร์ทโฟน
• เปิดแอปเป๋าตังไปที่เมนู “กระเป๋าสุขภาพ” เลือก “สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค”
• ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดงสิทธิ “ยาเม็ดคุมกำเนิด” > ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองคิว
• ไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองคิว ตามเวลาทำการของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านขายยา คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลฯ เป็นต้น

b. ไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้บัตรประชาชนไปรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่เข้าร่วม ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

2. ถุงยางอนามัย
• ครั้งละ10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี
• ขอรับผ่านแอปเป๋าตัง ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ
• เริ่มให้บริการวันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป
• ให้บริการ 4 ขนาด ได้แก่ 49 มม. 52 มม. 54 มม. และ 56 มม.

# ตู้อัตโนมัติ ‘เลิฟปัง รักปลอดภัย’
- ในปี 2566 สปสช. เพิ่มจุดให้บริการตู้อัตโนมัติ ‘เลิฟปัง รักปลอดภัย’ นำร่องติดตั้ง 3 จุด ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เริ่มให้บริการ 14 ก.พ. 2566 ก่อนขยายทั่วประเทศต่อไป โดยประชาชนต้องเตรียม ‘บัตรประชาชน’ มารับบริการด้วย
- หรือใช้บัตรประชาชนไปรับถุงยางอนามัย ณ หน่วยบริการที่เข้าร่วม ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/page/hospital เลือกประเภทการขึ้นทะเบียนที่ระบุว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #สิทธิบัตรทอง #รักษาพยาบาล #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #สายด่วนสปสช1330

30/01/2023

สปสช. เขต 13 จัดทีมหนุน กทม. ให้บริการ ‘ตรวจสอบสิทธิ-ย้ายสิทธิ-ให้คำแนะนำ’ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ‘คนไร้บ้าน’
------------------------------
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดทีมให้บริการด้านการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำด้านการย้ายสิทธิการรักษา เพื่อสนับสนุน กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยร่วมกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 พระนคร มูลนิธิเส้นด้าย บริษัท พนาทัศน์ จำกัด ฯลฯ ในการให้บริการสวัสดิการอย่างครบวงจรแก่คนไร้บ้าน (One Stop Service) ที่จุดสวัสดิการ (Drop in) บริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้า

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ถ้าดูแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้าน จะพบว่า มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนคนไร้บ้านมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทว่า คนจนเมืองที่ไม่มีอาชีพมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจุดสวัสดิการที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะคนไร้บ้านที่เราตามเห็นริมถนนคือสิ่งสะท้อนระบบสวัสดิการที่อาจจะมีปัญหา การแก้ปัญหาตรงนี้จึงไม่ใช่แค่การหาบ้านให้ หรือจำกัดพื้นที่คนกลุ่มนี้ แต่จะต้องแก้ที่ระบบสวัสดิการด้วย
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/4484

สปสช. เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนองจอก .. (วันที่ 27 ม.ค. 66) สป...
29/01/2023

สปสช. เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนองจอก
.
.
(วันที่ 27 ม.ค. 66) สปสช. เขต 13 กทม. โดย นาวาโทหญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ผู้อำนวยการกองฯ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเขตหนองจอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครในระดับเขตพื้นที่ ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ ดิษฐ์บรรจง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ
.
การลงเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเขียนโครงการของหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของพื้นที่เขตหนองจอก พร้อมกับทำความเข้าใจในกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันโรคที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสุขภาพของคนในชุมชน นำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน

kick off โครงการ "จุดประสานงานคนไร้บ้าน (จุด Drop in)" สวัสดิการครบวงจรในทุกด้าน ที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า  .(วันที่...
27/01/2023

kick off โครงการ "จุดประสานงานคนไร้บ้าน (จุด Drop in)" สวัสดิการครบวงจรในทุกด้าน ที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
.
(วันที่ 27 มกราคม 2566) สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรุงเทพมหานคร พร้อมภาคีเครือข่าย kick off โครงการ "จุดประสานงานคนไร้บ้าน (จุด Drop in)" เพื่อให้บริการสวัสดิการที่ครบวงจรในทุกด้าน ทั้งการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการด้านสังคมด้านการทำงาน ด้านสุขอนามัย ฯ ที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร
.
โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. ทพ.ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ นส.ฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมงานในวันนี้

จุดประสานงานคนไร้บ้าน (จุด Drop in) ถือเป็นการบูรณาการจุดประสานงานสำหรับคนไร้ที่บ้านที่ครบวงจรที่สุด เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้คนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ ทั้งบริการแนะนำสิทธิ รักษาพยาบาล ย้ายสิทธิการรักษา โดย สปสช. และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร มาอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ รับลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง มีกลุ่มเปราะบางรับบริการตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลที่จุดให้บริการสปสช.จำนวน 40 คน และมีบริการตรวจสุขภาพ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข บริการทำบัตรประชาชน โดยรถโมบายเคลื่อนที่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง บริการจัดหางาน โดยสถานประกอบการ บริการตัดผมฟรี โดยกระทรวง พม. บริการรถซัก อบ อาบ โดยมูลนิธิกระจกเงา รวมทั้งบริการแนะนำปรึกษาให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

ทั้งนี้ สปสช.เขต 13 กทม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ และด้านสวัสดิการสังคม ด้านการทำงานในพื้นที่ กทม. ในกลุ่มโซน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ กลุ่มผู้ต้องขังโดยเร่งดำเนินการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา สปสช.เขต 13 กทม. /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

(วันที่ 25 ม.ค. 66) นาวาโทหญิง จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ผอ.กอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมคลินิกไตเท...
25/01/2023

(วันที่ 25 ม.ค. 66) นาวาโทหญิง จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ผอ.กอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมคลินิกไตเทียมให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ สหคลินิกสุวรรณภูมิ เฮลท์เมด เขตสวนหลวง ซึ่งยังเป็นหนึ่งในคลินิกปฐมภูมิรูปแบบใหม่โมเดล 5 ที่มีจุดเด่นในการให้บริการแบบครบวงจรทั้งการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการคลินิกไตเทียม คลินิกกายภาพบำบัด และมีรถ Ambulance ต่อผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนไปรักษาต่อที่ รพ.รับส่งต่อ
.
ทางคลินิกมีแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการยกระดับหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสิทธิบัตรทองในชุมชนเข้าถึงบริการรักษาแบบครบจบในที่เดียว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ทำให้ประชาชนรับบริการที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข Sandbox ราชพิพัฒน์ Model .(วัน...
24/01/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข Sandbox ราชพิพัฒน์ Model
.

(วันที่ 24 ม.ค. 66) สปสช.เขต 13 กทม. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข Sandbox ราชพิพัฒน์ Model
กล่าวเปิดการประชุมโดย นพ สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ พลอากาศโท นพ.อนุตตร จิตตินันท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบนโยบาย ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขใน กทม. และพลอากาศเอก นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์
ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการสร้างความเข้มแข็ง เชื่อระบบการส่งต่อระหว่างปฐมภูมิคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลรับส่งต่อ เชื่อมโยงระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Referral ของ รพ.ภูมิพลฯ ที่ประสบความสำเร็จในเชื่อมโยงระบบส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาล ที่เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการของประชาชน
.
ด้าน ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการประจำส่วนงาน รักษาการผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร นำเสนอการดำเนินงานความร่วมมือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับการดูแลประชาชนร่วมกับ Sandbox ราชพิพัฒน์ Model ที่สปสช. ให้ความร่วมมือสนับสนุนกลไกในระดับเส้นเลือดฝอย เช่น โครงการรถทันตกรรมโมบาย โครงการร้านยาจ่ายยาใน 16 กลุ่มโรค โครงการ Telemedicine และพัฒนา Mobile labs ซึ่ง สปสช. ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มโซนในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

24/01/2023

“ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง” และ “ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง” คว้า “รางวัลรองชนะเลิศ” โครงการการประกวดตั้งชื่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) หลัง คกก. พิจารณาตัดสิน เผยมีประชาชนสนใจร่วมส่งชื่อประกวด 1,451 ราย เตรียมนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อใช้สื่อสารต่อไป
------------------------------
นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสัญลักษณ์หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดโครงการประกวดตั้งชื่อ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ หรือ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)” ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และระดับการศึกษา ซึ่งกำหนดสิ้นสุดการส่งชื่อประกวดเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ร่วมส่งชื่อเข้าประกวดร่วม 1,451 ชื่อ และเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 คณะกรรมการประกวดตั้งชื่อ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร ได้ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกรายชื่อที่ประชาชนได้ส่งเข้าร่วมประกวด ตามหลักเกณฑ์พิจารณาคือ ชื่อต้องสื่อความหมาย มีความสอดคล้องบทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ใช้จำนวนคำที่สั้น กระชับ และง่ายต่อการจดจำ รวมทั้งเป็นชื่อที่สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร โดยคัดเลือกรอบแรกได้ 34 ชื่อ และพิจารณาจนได้ผลตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ: ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ: ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยคณะกรรมการฯ ตัดสินคัดเลือก 2 ชื่อ ดังนี้ 1. ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง (protect right UC) โดย นายธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ จ.อุดรธานี 2. ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง โดย น.ส.วิภาวี สกุลชัยแก้ว จ.นนทบุรี
รางวัลชมเชย: 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท คณะกรรมการคัดเลือก 3 ชื่อ ดังนี้ 1. 50(5) ประชา รักษาสิทธิ โดย นางประภัสสร นิยม จ.ฉะเชิงเทรา 2. เพื่อนพิทักษ์สิทธิ โดย น.ส.ณิรัชชา พิมพิศาล จ.ภูเก็ต 3. ศูนย์พิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Rights Protection Center) โดย นายสุพชระ มั่นดี จ.ชลบุรี
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/4471

24/01/2023

'ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง'
'ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง'
2 ชื่อคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
โครงการประกวดตั้งชื่อ หน่วยฯ 50(5)
https://www.facebook.com/thecoverage.info/posts/549655193865875

โครงการ "เด็ก กทม. สายตาดี ตัดแว่นตาฟรี!! ให้เด็กภาวะสายตาผิดปกติในโรงเรียนในพื้นที่ กทม."(23 ม.ค. 2566) สปสช.เขต 13 กทม...
23/01/2023

โครงการ "เด็ก กทม. สายตาดี ตัดแว่นตาฟรี!! ให้เด็กภาวะสายตาผิดปกติในโรงเรียนในพื้นที่ กทม."
(23 ม.ค. 2566) สปสช.เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมการให้บริการตรวจวัดสายตาเด็กที่มีความผิดปกติและตัดแว่นตาฟรีแก่เด็กนักเรียน ชั้น ป. 1 - ป.6 อายุ 6-10 ปี จำนวน 400 คน ที่โรงเรียนศาลาคู้ เขตมีนบุรี โดยความร่วมมือจากหทัยราษฎร์คลินิกเวชกรรม ดำเนินการตรวจวัดสายตาเด็กนักเรียนอย่างละเอียดจากนักทัศนมาตร (Optometrist) ของหน่วยบริการและตัดแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาได้เลย เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผิดปกติเกินกว่าศักยภาพที่คลินิกจะรักษาได้ทางคลินิกส่งตัวเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามระบบได้โดยตรง

21/01/2023

🧧🧧ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ สุขสันต์วันตรุษจีน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะ🧧🧨🧨

(วันที่ 20 ม.ค. 2566) สปสช.เขต 13 กทม. ประชุมจัดสรรพื้นที่การดำเนินงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกันโรคในโรงเรียน เขตพื้นที่กรุ...
21/01/2023

(วันที่ 20 ม.ค. 2566) สปสช.เขต 13 กทม. ประชุมจัดสรรพื้นที่การดำเนินงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกันโรคในโรงเรียน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566
ความร่วมมือโดย : กรุงเทพมหานคร , สำนักอนามัย กทม. , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ชมรมรถโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่ , คลินิกทันตกรรมภาคเอกชน นำรถรถทันตกรรมเคลื่อนที่เข้าร่วมให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนพื้นที่ กทม. จำนวน 10 คัน

ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการประจำส่วนงาน รักษาการผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุมจัดสรรพื้นที่ให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียนสังกัด กทม.และเอกชน โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่ได้มาตรฐานรับรองจากสำนักสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นทางเลือกใหม่ที่ลดอุปสรรคการรับบริการด้านทัตกรรมสำหรับเด็กนักเรียน ในอนาคตอยากเห็นการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่ให้บริการทันตกรรมประชาชนในชุมชน

📍📍ขอให้ประชาชนที่เคยมีสิทธิบัตรทองอยู่ที่ รพ.ประชาพัฒน์ " รีบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ด้วยตนเอง"   (เนื่องจากสิท...
19/01/2023

📍📍ขอให้ประชาชนที่เคยมีสิทธิบัตรทองอยู่ที่ รพ.ประชาพัฒน์
" รีบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ด้วยตนเอง"
(เนื่องจากสิทธิของคุณจะเป็นสิทธิว่าง กรณีได้รับผลกระทบโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. พ้นสภาพจากการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
🔔🔔ช่องทางการลงทะเบียน
• แอปพลิเคชัน สปสช.
• ไลน์ สปสช. เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง https://lin.ee/zzn3pU6
• สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 6
• สอบถามที่คลินิกชุมชนอบอุ่นที่เลือกลงทะเบียนใช้สิทธิ

สปสช. เขต 13 กทม. ร่วมกับคลินิกบางกอกสไมล์ ออกหน่วยรถโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่ส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนเอกชน เขตพื้...
19/01/2023

สปสช. เขต 13 กทม. ร่วมกับคลินิกบางกอกสไมล์ ออกหน่วยรถโมบายทันตกรรมเคลื่อนที่ส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มเด็กนักเรียน ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพช่องปาก การสอนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การเลือกแปรงสีฟันให้ถูกต้องตามวัย และการทำหัตถการเพื่อป้องกันฟันผุเบื้องต้น ได้แก่การเคลือบฟลูอออไรด์ และการเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันแท้) โดยทันตบุคลากร กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 6 ที่เป็นประชาชนคนไทย ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยจะให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ภาพบรรยากาศการรับบริการคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันที่ โรงเรียนสันติสุขวิทยา โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ โรงเรียนอนุบาลดุสิต โรงเรียนนิธิปัญญา และที่อื่นๆอีกจำนวนมาก

‘บัตรทอง’ พลิกโฉม ‘การคลังสุขภาพ’‘คนรวย-คนจน’ ได้รับประโยชน์ไม่แตกต่างIHPP ชี้ ‘ไทย’ เข้าถึงบริการค่อนข้างดี เมื่อเทียบป...
18/01/2023

‘บัตรทอง’ พลิกโฉม ‘การคลังสุขภาพ’
‘คนรวย-คนจน’ ได้รับประโยชน์ไม่แตกต่าง
IHPP ชี้ ‘ไทย’ เข้าถึงบริการค่อนข้างดี
เมื่อเทียบประเทศที่พัฒนาแล้ว

IHPP ชี้การเกิดขึ้นของ “บัตรทอง” ทำให้ระบบการคลังสุขภาพเปลี่ยนเป็นแบบก้าวหน้า (progressivity) เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายภาคครัวเรือน และมีอัตราการเข้าถึงบริการค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว
------------------------------
ดร.วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล นักวิจัยด้านการเงินการคลังสุขภาพ (Health Financing) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวบรรยาย หัวข้อ“ค่าใช้จ่ายสุขภาพภาครัฐ และประโยชน์ต่อครัวเรือนไทย” ในงานวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2022 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยระบุว่า แนวโน้มการเงินการคลังด้านสุขภาพของไทย ปัจจุบันรัฐเป็นผู้จ่ายในสัดส่วนที่สูงกว่าแหล่งคลังจากนอกภาครัฐ และมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนต่อจีดีพียังอยู่ที่ประมาณ 3-4% ไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ดร.วุฒิพันธุ์ กล่าวอีกว่า หลังจากเกิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2545 แล้ว พบว่าทำให้ระบบการคลังเปลี่ยนไป ระบบมีลักษณะก้าวหน้า (progressivity) เพิ่มขึ้น คนรวยจ่ายเงินด้านสุขภาพในสัดส่วนที่สูงกว่าคนจนเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายของตัวเอง และเมื่อเทียบในกลุ่มค่าใช้จ่ายนอกภาครัฐ พบว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับแหล่งการคลังนอกภาครัฐอื่นๆ จาก 30% ในอดีตก่อนมีระบบบัตรทองเป็น 8.5% ในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายสุขภาพที่ครัวเรือนต้องจ่ายเองก็ลดลงทั้งในครัวเรือนที่ร่ำรวยและครัวเรือนที่ยากจน ตัวเลขครัวเรือนที่ยากจนจากค่าใช้จ่ายสุขภาพลดลงเหลือประมาณ 0.2% ตัวเลขครัวเรือนที่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายสุขภาพมีจำนวนและสัดส่วนที่ลดลงเหลือประมาณ 2% และถือเป็นตัวเลขที่ต่ำเมือเทียบกับประเทศอื่นๆ
------------------------------
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thecoverage.info/news/content/4451

18/01/2023

ประชาชนสิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ
รับยา ณ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" ฟรี!! กับโครงการ"ร้านยารูปแบบใหม่
Common lliness"
.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือสภาเภสัชกรรม ดูแลผู้ป่วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ในร้านยาโดยเภสัชกร ติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน
ขั้นตอนรับบริการ
1 ตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่
หรือสังเกตจากสติกเกอร์ "ร้านยาคุณภาพของฉัน" ให้บริการ
การเจ็บป่วยเล็กน้อย

2 ไปที่ร้านยา นำบัตรประชาชนไปด้วยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้น
ให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา(หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณี
ที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์)

3 เภสัชกุรติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา

16 กลุ่มอาการ มีอะไรบ้าง ?
1. ปวดหัว (HEADACHE)
2. เวียนหัว (Dizziness)
3. ปวดข้อ (PAIN IN JOINT)
4. เจ็บกล้ามเนื้อ(MUSCLE PAIN)
5. ไข้ (FEVER)
6. ไอ (COUGH)
7. เจ็บคอ (SORE THROAT)
8. ปวดท้อง (STOMACHACHE)
9. ท้องผูก (CONSTIPATION)
10. ท้องเสีย (DIARRHEA)
11. ถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบา,ปัสสาวะเจ็บ (DYSURIA)
12. ตกขาวผิดปกติ(VAGINAL DISCHARGE)
13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (SKIN RASH/LESION)
14. บาดแผล (WOUND)
15. ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตา(EYE DISORDER)
16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (EAR DISORDER)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.
ดูรายชื่อร้านยาที่ร่วมโครงการได้ที่
https://www.nhso.go.th/downloads/204

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
17/01/2023

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

📍📍ขอให้ประชาชนสิทธิว่าง กรณีได้รับผลกระทบโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. " รีบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ด้วยตนเอง"   (รพ.เอ...
17/01/2023

📍📍ขอให้ประชาชนสิทธิว่าง กรณีได้รับผลกระทบโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. " รีบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ด้วยตนเอง"
(รพ.เอกชนได้แก่ 1. รพ.ประชาพัฒน์ 2. รพ.นวมินทร์ 3. รพ.เพชรเวช 4. รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 5. รพ.แพทย์ปัญญา 6. รพ.บางมด 7. รพ.กล้วยน้ำไท)
🔔🔔ช่องทางการลงทะเบียน
• แอปพลิเคชัน สปสช.
• ไลน์ สปสช. เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง https://lin.ee/zzn3pU6
• สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 6
• สอบถามที่คลินิกชุมชนอบอุ่นที่เลือกลงทะเบียนใช้สิทธิ

สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จองคิวผ่านกระเป๋าสุขภาพ (แอปเป๋าตัง) สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่...
16/01/2023

สิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จองคิวผ่านกระเป๋าสุขภาพ (แอปเป๋าตัง) สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. สิทธิบัตรทอง

ประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเจ็บป่วยต้องเข้ารักษานอกหน่วยบริการปฐมภูมิตามสิทธิ สามารถเข้าร...
13/01/2023

ประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเจ็บป่วยต้องเข้ารักษานอกหน่วยบริการปฐมภูมิตามสิทธิ สามารถเข้ารักษาที่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ได้

สงสัยสอบถามเพิ่มเติมโทร สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองที่ไม่สบาย ปวดหัว มีไข้ หรือมีอาการอยู่ในกลุ่ม 16 อาการโรคที่กำหนด สามารถไปรับยาที่ เซเว่นได้แล...
10/01/2023
สปสช. บน TikTok

สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองที่ไม่สบาย ปวดหัว มีไข้ หรือมีอาการอยู่ในกลุ่ม 16 อาการโรคที่กำหนด สามารถไปรับยาที่ เซเว่นได้แล้ว ใ้ช้สิทธิอย่างไรติดตามได้เลยค่ะ

บัตรทอง 16 กลุ่มอาการ รับยาที่เซ่เว่นได้ฟรี #เภสัชกร #ร้านยา #บัตรทอง #ฟรี #อย่า #ต้องรู้ #แชร์ไป #ป่วย #ฟังใ.....

09/01/2023

📣 #เช็กสิทธิบัตรทอง . . ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ง่ายๆ รู้ผลได้ทันที ขั้นตอนง่ายมาก ทำได้ด้วยตัวเองเลย เพียงแค่ใส่เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด แค่นี้ก็เช็กสิทธิได้แล้ว

📍 เช็กสิทธิบัตรทองได้ที่นี่ >> https://salehere.co.th/r/yrYQNj

#เซลเฮียร์ #บัตรทอง #สิทธิบัตรทอง

05/01/2023

สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2566
สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

• ตรวจคัดกรองสายตาและปัญหาด้านการมองเห็นสาหรับผู้สูงอายุ

• แว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ 5 แสนราย (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น: กปท.)

• ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 50,000 ราย (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น: กปท.)

• ฟันเทียม และรากฟันเทียม

• สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสาหรับผู้สูงอายุ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลคู่สัญญากับ สปสช. ทุกแห่ง

• สิทธิประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในชุมชน

• สิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับผู้สูงอายุสิทธิบัตรทอง 30 บาท
ได้แก่
1.ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยักทุก 10 ปี
2.ประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจำวัน
3.ตรวจวัดดัชนีมวลกายและความดันโลหิต
4.ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน
5.คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
6.คัดกรองโรคซึมเศร้า
7.คัดกรองมะเร็งลาไส้
8.ดูแลสุขภาพ เคลือบฟลูออไรด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #สิทธิบัตรทอง #รักษาพยาบาล #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #สายด่วนสปสช1330

05/01/2023

📣 ประกาศ! เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ #รับยาที่เซเว่นได้เลย ฟรี! 👩🏻‍⚕️ ดูแลผู้มี #สิทธิบัตรทอง กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย พร้อมให้คำปรึกษา รับยาฟรี เพิ่มช่องทางรับบริการสุขภาพให้กับประชาชน สังเกตร้านยาเข้าร่วม ติดสติกเกอร์ด้านหน้า “ร้านยาคุณภาพของฉัน” พร้อมเริ่มให้บริการแล้ว ที่ ร้านยาเซเว่น หรือ 👍🏻 เพิ่มความสะดวกมากขึ้นไปอีก ดีจริงๆ ✨

⭐️ อาการปวดหัว เวียนหัว
⭐️ ปวดข้อ
⭐️ เจ็บกล้ามเนื้อ
⭐️ ไข้ ไอ
⭐️ เจ็บคอ
⭐️ ปวดท้อง
⭐️ ท้องเสีย
⭐️ ท้องผูก
⭐️ ถ่ายปัสสาวะขัด
⭐️ ปัสสาวะลำบาก
⭐️ ปัสสาวะเจ็บ
⭐️ ตกขาวผิดปกติ
⭐️ อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน
⭐️ บาดแผล
⭐️ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา
⭐️ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู
❗️ พร้อมติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน ❗️

🙏🏻 ขอบคุณข้อมูลจาก >>> 7-Eleven Thailand

#เซลเฮียร์ #บัตรทอง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #เซเว่น #ผู้ถือสิทธิบัตรทอง

สปสช.ให้บริการยาคุมกำเนิดฟรี!!  ที่หน่วยบริการและร้านขายยาที่มีโลโก้ร้านยาชุมชนอบอุ่นหรือร้านยาคุณภาพของฉัน 👉👉 ขั้นตอนง่...
05/01/2023
สปสช. บน TikTok

สปสช.ให้บริการยาคุมกำเนิดฟรี!! ที่หน่วยบริการและร้านขายยาที่มีโลโก้ร้านยาชุมชนอบอุ่นหรือร้านยาคุณภาพของฉัน 👉👉 ขั้นตอนง่ายๆ จองสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง สอบถามเพิ่มเติม โทร 1330 ตลอด 24 ชม ค่ะ

สาวๆบัตรทอง รับยาคุมกำเนิดได้ฟรี สอบถามเพิ่มเติมโทร1330 #ยาคุม #ร้านยา #ปีใหม่ #ต้องรู้ #หมอหล่อบอกต่อด้วย #เภสั...

04/01/2023

ประชาชน "สิทธิบัตรทอง" ที่เป็น "สิทธิว่าง" จำนวน 2.3 แสนราย จากการยกเงินสัญญา 9 รพ.เอกชน
สามารถลงทะเบียน"เลือกหน้วยบริการ"ได้เลย

'สิทธิว่าง' รักษาได้แต่มีหน่วยบริการประจำดีกว่า
ผู้ที่มี "สิทธิว่าง" ใน กทม. สามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ที่ "หน่วยบริการปฐมภูมิ" ทุกแห่ง
แต่การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตัวจะช่วยให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

สปสช.เปิดให้ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวแห่งใหม่
4 ช่องทางดังต่อไปนี้

• แอปพลิเคชัน สปสช ทำ

• ไลน์ สปสช. เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง https://lin.ee/zzn3pU6

• สายด่วน สปสช. โทร. 1330

• มาด้วยตนเองที่ สปสช. ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ที่เว็บไซต์ สปสช. http://mscup.nhso.go.th/mastercup/ (ทำ qr code ให้สแกน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #สิทธิบัตรทอง #รักษาพยาบาล #สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #สายด่วนสปสช1330

🎉 สวัสดีปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 2023 ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้มีความสุขตลอดปีกระต่าย🐰 สุขภาพร่างกายแข็ง...
01/01/2023

🎉 สวัสดีปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 2023
ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา
ขอให้มีความสุขตลอดปีกระต่าย🐰
สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจ
ร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทอง
...จากใจชาว สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร🥰🥳

ขอให้ประชาชนสิทธิว่าง กรณีได้รับผลกระทบโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. รีบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ด้วยตนเอง   (รพ.เอกชนได...
27/12/2022

ขอให้ประชาชนสิทธิว่าง กรณีได้รับผลกระทบโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. รีบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ด้วยตนเอง
(รพ.เอกชนได้แก่ 1. รพ.ประชาพัฒน์ 2. รพ.นวมินทร์ 3. รพ.เพชรเวช 4. รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 5. รพ.แพทย์ปัญญา 6. รพ.บางมด 7. รพ.กล้วยน้ำไท)

ช่องทางลงทะเบียน
• แอปพลิเคชัน สปสช.
• ไลน์ สปสช. เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง https://lin.ee/zzn3pU6
• สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 6
• สอบถามที่คลินิกชุมชนอบอุ่นที่เลือกลงทะเบียนใช้สิทธิ

ที่อยู่

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621421000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงพยาบาลแถวพระราม2มีที่ไหนใช้บัตรทองได้บ้างคะ
ขายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เท่ากับ 789 ตารางวา ไร่ละ 9 ล้าน ตารางวาละ 22,500 บาท รวมเงิน 17,752,500 บาท ใกล้กับหมู่บ้านรอยัลออร์คิดวิลเลจ เมืองพัทยา ซอยมาบยายเลีย 47 เนินพลับหวาน สอบถาม โทร 085-4397453 ขายเอง ไม่รับนายหน้าครับ ช่วยซื้อที่ดินผืนนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
1 .ไปขอเอกสารลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง
ใบนี้สำหรับทำแทน ห้ามลงผิด ไม่เข้าใจ
ให้ถามเจ้าหน้าที่ เอามากรอกที่บ้าน
ที่ไปจองคิวเต็มหรือถ่ายเอกสารไว้หลายใบ
2. ให้เอาสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเอง1ใบ/สำเนา
บัตรประชาชน1ใบ
3 สำเนาของคนที่เราทำแทน สำเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนตัวจริงของคนที่เรา
ไปทำแทน
4ไม่เข้าใจให้ถามเจ้าหน้าที่
5 กรณีย้ายที่อยู่ต้องเขียนแผนที่อยู่ใหม่ด้านหลัง
6 ได้เอกสารถ่ายไว้หลาย ๆใบกันเขียนผิด
ตรงหน่วยปฐมภูมิ และ รพ. ที่ส่งต่อ แต่ละวัน
ตรองมาเช็คข้อมูลว่าเรา ได้สิทธิ์ที่ไหน
7 ถ้าคุณได้คิวอย่ากลับบ้านใ้ห้ลงทะเบียนให้เสร็จ
เลขคิวจะติดวันที่ไว้ ใช้วันต่อวัน
8 อย่าลืมพก ปากกาไปด้วย
9 ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้บัตรที่เจ้าหน้าให้
ไว้วันที่ไป ช้สิทธิ์ได้ ห้ามหาย
10 วันที่ไปใช้สิทธิ์ต้องเอาเอกสารการรักษาจาก
ที่ รพ . มาด้วยไปขอที่รพ./ คลินิกที่เราไปรักษา
เพื่อที่ รพ.ใหม่ที่เรามีสิทธิ์รักษาได้รู้
11 การลงทะเบียน ออน์ไลน์ ต้องรอวันที่ที่ใช้สิทธิ์
มีเรื่องเดือดร้อนคะ พอดีสิทธ์โดนยกเลิกไป ปกติ คุณแม่ไปรักษาที่ รพ. ราชวิถี แล้วพอไปเลือก รพ ไม่มีให้เลิกแล้วคะ แต่คุณแม่ต้องไปหาหมอประจำโรคหัวใจและ สมองที่ รพ ราชวิถี คือจะต้องไปที่เดิมอะคะ ทำยังไงได้คะ
เบอร์ติดต่อคือเบอร์อะไรรึครับ

ผมติดต่อตั้งแต่ วันที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เบอร์ 1330 ยังติดต่อไม่ได้ ไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่ออื่นอีกหรือเปล่าครับ
กลุ่มเปราะบางให้3,000บาทใช้ไหมแต่เราได้เดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวเองเดือนนี้ยังไม่เห็นโอนให้เลย
รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ คือผมใช้สิทธิบัตรทองโดยเลือกเป็นนวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ อยากทราบว่าคือโรงพยาบาลอะไรครับ เพราะใกล้ๆ บ้านมี 2 โรงพยาบาล คือ นวมินทร์ 1 กับ นวมินทร์ 9 (ลืมถามเจ้าหน้าที่ตอนไปสมัครใช้สิทธิบัตรทอง)
อยู่เขตจอมทอง สิทธิบัตรทองมีที่โรงพยาบาลไหนบ้างค่ะ อยากใช้สิทธิที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้ไหมอายุ 62 ปีค่ะ
อยากทราบรายชื่อสถานพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ทันตกรรม ของบัตรทอง ใน กทม ค่ะ
สวัดดีคับ
เมื่อพบปัญหานี้ที่โรงบาลพระนั่งเกล้าคือใบส่งตัวข้ามปีทำไมคนนัดถึงไม่แจ้งสิทธ์ว่าหมดอายุให้ไปขอใหม่มารักษาตามที่นัด คนไข้เข้าใจว่าใบส่งตัวใช้ได้จนสิ้นสุดการรักษา พออธิบายตามความเข้าใจ กลับบอกว่าช่วยไม่ได้ หมอไม่ได้แจ้งคุณเอง ให้ไปขอมาใหม่ วันนัดตรงกับวันเสาร์ ไปขอต้นสังกัดส่งตัวไม่ออกให้เสาร์ อาทิตยฺรอไปอีกวันจันทร
ในความรู้สึกคนเดินทางไปตรวจเลือดตามนัดตามระยะทาง แต่กลับให้ไปเอาใบส่งตัวมาใหม่ เพราะใบเก่าหมดอายุแล้วกลับไปขอใบส่งตัวใหม่ที่โรงบาลบางใหญ่ ได้รับคำตอบว่ามาใหม่วันจันทร์ เป็นพวกคุณคิดว่าความรู้สึกนี้
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

National Health Security Office, Thailand TFO Thailand Film Office สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก Internship/Cooperative Education - NCSA Thailand Digital Outlook กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ Homestaystandardthailand กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา