คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Fa

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Fa เป็นคณะที่เปิดสอนทางด้านวิชาชีพครูช่าง มานานนับ 50กว่าปี เปิดตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post
15/09/2021

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post
15/09/2021

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post

#การไฟฟ้า #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ศิษย์เก่า #คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มจพ #fte #fteKMUTNB #KMUTNB
11/09/2021

#การไฟฟ้า #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ศิษย์เก่า #คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มจพ #fte #fteKMUTNB #KMUTNB

#การไฟฟ้า #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ศิษย์เก่า #คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มจพ #fte #fteKMUTNB #KMUTNB

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดย ...
07/09/2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ดร.สมชาย ธำรงสุข
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยมีวัถตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษา
อันจะสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย
2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้มีความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษาด้วยการจัดฝึกอบรม สัมมนา และทุนการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
5. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

คณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนง Engineering & Tec...
18/08/2021

คณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนง Engineering & Technology/Electrical & Electronic Engineering ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศและระดับโลก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนง
Engineering & Technology/Electrical & Electronic Engineering
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศและระดับโลก
จากข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Ranking 2021
ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับที่ 98 ของประเทศไทย
อันดับที่ 97018 ของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับที่ 240 ของประเทศไทย
อันดับที่ 183,734 ของโลก

🥇🏆🎉🎉🎊🎊
15/08/2021

🥇🏆🎉🎉🎊🎊

🎉🎊ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง🎉🎊

🥇 อันดับ 1 นักวิจัย มจพ. และอันดับ 92 ของประเทศไทย🥇🇹🇭

จากการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในระดับชาติและนานาชาติ AD Scientific Index 2021

🔍 ดูรายชื่อนักวิจัย มจพ. ที่ติดอันดับทั้งหมด ที่นี่ https://bit.ly/3sfXGru
#adscientific #KMUTNB #researcher #TopResearch #thailand 🇹🇭

💉💉💉
14/08/2021

💉💉💉

มจพ. ร่วมสู้โควิดhttps://www.dailynews.co.th/news/156921/
14/08/2021
มจพ. ร่วมสู้โควิด-19 มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ให้ รพ.วชิรพยาบาล และ รพ.ราชวิถี

มจพ. ร่วมสู้โควิด

https://www.dailynews.co.th/news/156921/

มจพ. ช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแ...

12/08/2021
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรจิตอาสา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้...
02/08/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก และวิศวกรจิตอาสา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🧩สมาคมศิษย์เก่า มจพ.
🧩สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
🧩สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
🧩ชมรมศิษย์เก่าโยธา มจพ.
🧩ชมรมศิษย์เก่าครูศาสตร์โยรา มจพ.
🧩ชมรมศิษย์เก่าวิศวโยธา มจพ.
🧩ชมรมกอล์ฟ มจพ.

"สร้างช่าง สร้างทีม เพื่อแพทย์" โดยประกอบตู้ความดันลบ จำนวน 5 ตู้
มอบให้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) อย่างต่อเนื่อง

Timeline Photos
02/08/2021

Timeline Photos

📯📯ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
(มจพ. กรุงเทพมหานคร)📯📯
🟢 เอกสารที่ต้องใช้วันรับบัตร คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
📍 จองคิวล่วงหน้าเพื่อรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย https://docs.google.com/forms/d/1bGIWxnRlaDYTjFcv3_XFf5ljrpkigc8RaEek2_Rx2a8/viewform?edit_requested=true
🔹 ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา https://drive.google.com/file/d/1OMRnhjyOMQ8QFdAhBD4-mx4luUWSlnij/view

🇹🇭โครงการ Workshopและประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” 😇 ชิงถ้วยพร...
28/07/2021

🇹🇭โครงการ Workshop
และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5

“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

😇 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

—> https://www.thai-denmarkworkshop.com/home.aspx

🇹🇭โครงการ Workshop
และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5

“นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

😇 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

—> https://www.thai-denmarkworkshop.com/home.aspx

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงกาาจัดสร้างและมอบตู้ความดันลบตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล
26/07/2021

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงกาาจัดสร้างและมอบตู้ความดันลบตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน โครงกาาจัดสร้างและมอบตู้ความดันลบตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล

23/07/2021

🚀"𝙈𝙖𝙙𝙤𝙤 𝘾𝙤𝙢𝙀𝘿𝙐" EP9✨ มาแล้ว ค่าาา🎉
✨ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ. 🎉
📌ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ 📌
✨เรียนออนไลน์ให้สนุกขึ้นด้วย "Meet Butter" 📌
✨สำหรับ EP นี้จะนำเสนอเครื่องมือที่จัดการสอนออนไลน์ที่มีความสามารถเยอะมากที่สำคัญ ฟรี !! อย่าพลาด Live นี้ !!📌
📌หัวข้อที่น่าสนใจ✨
📌การสอนออนไลน์ด้วย Meet Butter✨
📌Feature ที่น่าสนใจเช่น Breakout Room สร้างคำถาม Poll และตั้งเวลา✨
📌ใช้ร่วมกับ Google Workspace✨
📅ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564🎉
🧭เวลา 15.00 เป็นต้นไป🚀
🎉ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
🎉มีกิจกรรมพิเศษ ร่วมตอบคำถามระหว่าง Live รับไปเลย ประกาศนียบัตร งานนี้ฟรี ค่ะ ✨ วิธีการง่าย ๆ ดังนี้เลย
1) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Forms ที่แนบมานี้
👉👉👉 https://forms.gle/R3S7NRERPfukesvZ9
2) จะมีคำถามขึ้นที่หน้าจอขณะที่ Live สามารถร่วมตอบได้เลย
3) ตอบคำถามถูก 70% รับประกาศนียบัตรส่งไปถึง Email ที่ลงทะเบียนเลยค่ะ
✨ง่ายขนาดนี้ อย่าพลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 🚀
📌แล้วพบกันที่ Live : 📌https://fb.me/e/1m5kGvKtK ค่าา
🔔Live ผ่าน Facebook : Computer Education
#MeetButter
#Kmutnb
#FTE
#MadooComEDU
#ComputerEducation

นักศึกษาใหม่ น้องๆ  ขอเชิญน้องๆมาร่วมพูดคุย "การใช้บริการห้องสมุด" จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  ...
16/07/2021

นักศึกษาใหม่ น้องๆ ขอเชิญน้องๆมาร่วมพูดคุย "การใช้บริการห้องสมุด" จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง facebook เวลา 16.30 น.
https://www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb

นักศึกษาใหม่ น้องๆ ขอเชิญน้องๆมาร่วมพูดคุย "การใช้บริการห้องสมุด" จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง facebook เวลา 16.30 น.
https://www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา...
16/07/2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง และโรงเรียนสตรีนนทบุรี ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เว็บไซต์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี http://www.satrinon.ac.th/home

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง และโรงเรียนสตรีนนทบุรี ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เว็บไซต์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี http://www.satrinon.ac.th/home

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post
13/07/2021

Photos from งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.'s post

(ประกาศ) ฝากประชาสัมพันธ์ข่าว หมดเขตสมัคร 8 ก.ค. 64🛑YMAC 2021 Online🛑ขอเชิญนักศึกษา มจพ. สมัครเข้าร่วมโครงการ the Youth ...
07/07/2021

(ประกาศ) ฝากประชาสัมพันธ์ข่าว
หมดเขตสมัคร 8 ก.ค. 64

🛑YMAC 2021 Online🛑

ขอเชิญนักศึกษา มจพ. สมัครเข้าร่วมโครงการ the Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2021 จัดโดยวิทยาลัย Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 15, 22 กันยายน 2564 และวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2564 (นักศึกษาจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม)

✅***คุณสมบัติผู้สมัคร***
1. เป็นนักศึกษา มจพ. ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ทุกคณะ ทุกสาขา ทุกวิทยาเขต
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. มีความพร้อมและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียน/ประชุม Online ได้
4. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการเต็มเวลา

✅***วิธีการสมัคร***
- Download ใบสมัคร และศึกษาข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ https://qrgo.page.link/1rucX
- ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม
พร้อมแนบไฟล์หน้าบัตรนักศึกษา, CV ฉบับภาษาอังกฤษ
และผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- ส่งใบสมัครมาที่ Email : [email protected] ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
โดยตั้งหัวเรื่องอีเมล ว่า “สมัครโครงการ YMAC2021 + ชื่อ-สกุล/เบอร์โทรศัพท์”
- วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ขอให้นักศึกษาเตรียมพร้อมรับโทรศัพท์อาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนในนาม มจพ. ทาง website : www.icc.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

✅***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***
โทร 089-9828008 (พิมพ์วลัญช์ ICC)

#onlineconference #singapore #ASEAN

(ประกาศ) ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวค่ะหมดเขตสมัคร 9 ก.ค.64CommTECH Course 2021 Online จัดโดยมหาวิทยาลัย ITS ประเทศอินโดนิเซีย ...
07/07/2021

(ประกาศ) ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวค่ะ
หมดเขตสมัคร 9 ก.ค.64

CommTECH Course 2021 Online
จัดโดยมหาวิทยาลัย ITS
ประเทศอินโดนิเซีย
#OnlineSeminar #InternationalEvent
#ITS

ประกาศรับสมัคร
บุคลากรทั้งสายสนับสนุนฯ
สายวิชาการ คณาจารย์
และนักศึกษาทุกระดับชั้น

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในนาม มจพ.
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1 คน สำหรับ sub course E
และ 1 คน สำหรับ sub course F

🛑Sub Course E: User Experience Design for a Hybrid Learning
This course will be held on 26 July – 6 August 2021, start on 09.00 AM (GMT +7, Surabaya Zone Time)

🛑Sub Course F: Risk Assesment in Lab & Industry
This course will be held on 26 July – 6 August 2021, start on 09.00 AM (GMT +7, Surabaya Zone Time)

ผู้สนใจสามารถสมัครโดย
✅แจ้งชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรมือถือ
และระบุ Sub Course ที่สนใจ (เลือก E หรือ F)
✅พร้อมแนบ CV ภาษาอังกฤษ
แนบรูปสำเนาบัตรนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) หรือบัตรบุคลากร (กรณีเป็นบุคลากร)

✅ส่งมาที่อีเมล [email protected]
⛔️ภายในวันที่ 9 ก.ค. 2564
ก่อนเวลา 12.00 น.(เที่ยงตรง)
✅โปรดใช้หัวข้ออีเมล “สมัคร CommTECH 2021”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-9828008
(ผอ.ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)

🔺หมายเหตุ🔺
อาจมีการโทรสัมภาษณ์เพิ่มเติมในวันที่ 9 ก.ค. 64 กรณีมีผู้สมัครจำนวนมาก

🛑โปรดศึกษาข้อมูล Course Syllabus ที่นี่
https://www.its.ac.id/international/study-at-its/short-program/commtech-camp/commtech-online-edition/

(ประกาศ) ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวค่ะ
หมดเขตสมัคร 9 ก.ค.64

CommTECH Course 2021 Online
จัดโดยมหาวิทยาลัย ITS
ประเทศอินโดนิเซีย
#OnlineSeminar #InternationalEvent
#ITS

ประกาศรับสมัคร
บุคลากรทั้งสายสนับสนุนฯ
สายวิชาการ คณาจารย์
และนักศึกษาทุกระดับชั้น

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในนาม มจพ.
(ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1 คน สำหรับ sub course E
และ 1 คน สำหรับ sub course F

🛑Sub Course E: User Experience Design for a Hybrid Learning
This course will be held on 26 July – 6 August 2021, start on 09.00 AM (GMT +7, Surabaya Zone Time)

🛑Sub Course F: Risk Assesment in Lab & Industry
This course will be held on 26 July – 6 August 2021, start on 09.00 AM (GMT +7, Surabaya Zone Time)

ผู้สนใจสามารถสมัครโดย
✅แจ้งชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรมือถือ
และระบุ Sub Course ที่สนใจ (เลือก E หรือ F)
✅พร้อมแนบ CV ภาษาอังกฤษ
แนบรูปสำเนาบัตรนักศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) หรือบัตรบุคลากร (กรณีเป็นบุคลากร)

✅ส่งมาที่อีเมล [email protected]
⛔️ภายในวันที่ 9 ก.ค. 2564
ก่อนเวลา 12.00 น.(เที่ยงตรง)
✅โปรดใช้หัวข้ออีเมล “สมัคร CommTECH 2021”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-9828008
(ผอ.ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ)

🔺หมายเหตุ🔺
อาจมีการโทรสัมภาษณ์เพิ่มเติมในวันที่ 9 ก.ค. 64 กรณีมีผู้สมัครจำนวนมาก

🛑โปรดศึกษาข้อมูล Course Syllabus ที่นี่
https://www.its.ac.id/international/study-at-its/short-program/commtech-camp/commtech-online-edition/

07/07/2021
นักศึกษาสามารถติดต่อกลุ่มงานต่างๆ ได้น่ะ
06/07/2021

นักศึกษาสามารถติดต่อกลุ่มงานต่างๆ ได้น่ะ

นักศึกษาสามารถติดต่อกลุ่มงานต่างๆ ได้น่ะ

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Vaccineมหาวิทยาลัยจะทยอย...
06/07/2021

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64
ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine

มหาวิทยาลัยจะทยอยส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยนักศึกษาจะได้รับ SMS แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันฉีดจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในภายหลัง ทั้งนี้มีแผนการฉีดวัคซีนในวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรวัคซีน)

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับ SMS ทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชนไปตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้ง Download Application "CRACare" https://vaccination-covid19.web.app และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/ขอความร่วมมือดาวน์โหลด-App-CRACare"

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64
ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine

มหาวิทยาลัยจะทยอยส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนให้กับ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยนักศึกษาจะได้รับ SMS แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันฉีดจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในภายหลัง ทั้งนี้มีแผนการฉีดวัคซีนในวันพุธและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรวัคซีน)

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับ SMS ทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชนไปตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมทั้ง Download Application "CRACare" https://vaccination-covid19.web.app และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/ขอความร่วมมือดาวน์โหลด-App-CRACare"

Please register with us for NCTechED13 AND ICTechED8 on July 8, 2021, from 8:00 AM onward, you will enjoy✔️   “Transitio...
06/07/2021

Please register with us for NCTechED13 AND ICTechED8 on July 8, 2021, from 8:00 AM onward, you will enjoy
✔️ “Transitioning to the New Normal in Engineering and Education”
and “Online Learning Platforms in Higher Education Institutions” _talks
✔️ Several presentation sessions
✔️ FREE OF CHARGE for participants
✔️ Entry into LUCKY DRAW for amazing gifts!

Join us for a FREE !!! live online seminars
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) ฟรี !!! ผ่านทาง

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
09.30-10.30 am. "Transitioning to the New Normal in Engineering and Education" [ENG]

10.30-11.30 am. "แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา" (Online Learning Platforms in Higher Education Institutions) [THA]

#NcTechED13 #ICTechEd8 #NcTechED&ICTechEd #NewNormal #OnlineLearning
#Engineering&Education

Timeline Photos
30/06/2021

Timeline Photos

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนั...
30/06/2021
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (TE-Elec.)

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (TTE-Elec.)

http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSTk5FMVJQVDA9JmNhdGU9VFhjOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. คือ ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาล...

29/06/2021

🚀"𝙈𝙖𝙙𝙤𝙤 𝘾𝙤𝙢𝙀𝘿𝙐" EP8✨ มาแล้ว ค่าาา🎉
✨ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มจพ. 🎉
📌ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ 📌
✨เครื่องมือ Lab on Cloud กับ Azure Lab Services 📌
✨สำหรับ EP นี้จะได้นำทีมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย Microsoft Thailand ในหัวข้อถ้าต้องทำ Lab แบบ Online ในช่วงนี้ Microsoft Thailand ได้ขนเครื่องมือ ฟรี !! มาจัดให้แบบจุใจ อย่าพลาด Live นี้ !!📌
📌หัวข้อที่น่าสนใจ✨
📌เครื่องมือ Lab on Cloud✨
📌Azure For Education✨
📌เครื่องมือสำหรับการเรียนออนไลน์ ฟรี!!✨
📅ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564🎉
🧭เวลา 15.00 เป็นต้นไป🚀
🎉ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
🎉มีกิจกรรมพิเศษ ร่วมตอบคำถามระหว่าง Live รับไปเลย ประกาศนียบัตร งานนี้ฟรี ค่ะ ✨ วิธีการง่าย ๆ ดังนี้เลย
1) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Forms ที่แนบมานี้
👉👉👉 https://forms.gle/R3S7NRERPfukesvZ9
2) จะมีคำถามขึ้นที่หน้าจอขณะที่ Live สามารถร่วมตอบได้เลย
3) ตอบคำถามถูก 70% รับประกาศนียบัตรส่งไปถึง Email ที่ลงทะเบียนเลยค่ะ
✨ง่ายขนาดนี้ อย่าพลาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 🚀
📌แล้วพบกันที่ Live : 📌https://fb.me/e/2kx1zb70A ค่าา

🔔Live ผ่าน Facebook : Computer Education
#Microsoft
#Kmutnb
#FTE
#MadooComEDU
#AzureLabServices

📢 ประกาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการอบรมจริยธรรม (ออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 📢นักศึกษาค...
28/06/2021

📢 ประกาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการอบรมจริยธรรม (ออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 📢

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส 64
ทุกคนต้องเข้าร่วมรับชมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการอบรมจริยธรรม (ออนไลน์)
ได้ผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในทุกสถานที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม* ดูน้อยลง

📢 ประกาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการอบรมจริยธรรม (ออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 📢

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส 64
ทุกคนต้องเข้าร่วมรับชมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการอบรมจริยธรรม (ออนไลน์)
ได้ผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในทุกสถานที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์พกพา

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม* ดูน้อยลง

ที่อยู่

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

64,32,33,203,543,

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Fa:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
ขออนุญาตใช้พื้นที่แจ้งข่าวครับ แผนกช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี (สาขาสำรวจ หรือสาขาโยธา หรือสาขาก่อสร้าง) มีหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ เริ่มสอนเทอม2/2562 (ประมาณกลางตุลาคม) รายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน (เงินเดือน+ค่าสอนนอกเวลา) สนใจติดต่อ อ.กิติวัจน์ โทร 0812814545
ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการแจ้งข่าวรับสมัครงานนะคะ เผื่อมีบัณฑิตจบใหม่หรือมีน้องๆที่กำลังมองหางานสนุกๆ ได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่อยู่ค่ะ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I ตรวจสอบรายชื่อว่าต้องเข้าโครงการติวเสริมหรือไม่ (เฉพาะ น.ศ. ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ต้องติวเสริมเท่านั้น) ถ้ามีรายชื่อในโครงการติวเสริม ให้นักศึกษาสแกน QR code เพื่อเลือกห้องติว 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลา 16.30-18.00 น. แล้วกรอกข้อมูลลงในกูเกิ้ลฟอร์มให้ครบถ้วน น.ศ. 40 คน/ห้องติว หากห้องเต็ม ให้สแกน QR code อันใหม่ เริ่มติวสัปดาห์หน้า (จันทร์ที่ 10 ก.ย. เป็นต้นไป) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ma.kmutnb.ac.th/news/news_detail.php?ShowID=20180905151025&TypeID=2 ผศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.
ช่วยประกาศให้หน่อย วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครอาจารย์ จบครุศาสตร์ เครื่องกล หรือการผลิต จำนวน ๒-๓ ตำแหน่ง สองหมื่นบาทต่อเดือน หยุดเสาร์ อาทิตย์ ไม่ต้องมีใบประกอบอาชีพครู สนใจติดต่อ อาจารย์สิทธิชัย ผช.วท.เทคนิคระยอง 086255999 ด่วน