การจัดการด้านพลังงาน กรมส่ง

การจัดการด้านพลังงาน กรมส่ง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้านพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
(1)

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่  43 /2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดกา...
14/02/2019

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ 43 /2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดำเนินการตรวจประเมิน
2. ดำเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กำหนด
3. ทำการสรุปผลการตรวจประเมินและจัดส่งรายงานให้กับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่  42/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังง...
08/02/2019

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ 42/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
----
#หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณา
6. สนับสนุนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการตามกฎกระทรวง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รายงานการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2560 กรมส...
25/12/2018

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รายงานการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รายงานการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้ารับโล่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน 10 หน่วยงาน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ จากจำนวนทั้งหมด 721 หน่วยงาน/อาคารควบคุมภาครัฐ ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการบริหารจัดการพลังงานในอาคารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเปิด-ปิดไฟเป็นเวลา และปิดไฟส่องสว่างในเวลาพักหรือในบริเวณที่ไม่จำเป็น ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักใช้งาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในอาคารด้วย @เครดิตสื่อสาร สิ่งแวดล้อม@

Untitled Album
25/12/2018

Untitled Album

การจัดการด้านพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม's cover photo
06/01/2018

การจัดการด้านพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม's cover photo

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ ๔๔๓/๒๕๕๙เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร หน้าที่ความร...
21/03/2017

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ ๔๔๓/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดำเนินการตรวจประเมิน
๒. ดำเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กำหนด
๓. ทำการสรุปผลการตรวจประเมินและจัดส่งรายงานให้กับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ ๔๔๒/๒๕๕๙เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน………………………………………………………………..หน้าท...
18/03/2017

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ ๔๔๒/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
………………………………………………………………..
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณา
๖. สนับสนุนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการตามกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปาอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เทียบกับปีฐาน 2557 รอบ 12...
04/11/2016

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปาอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เทียบกับปีฐาน 2557 รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
04/11/2016

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 และ 2559

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
04/11/2016

เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 และ 2559

การจัดการด้านพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม's cover photo
04/11/2016

การจัดการด้านพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม's cover photo

ประกาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558
18/01/2016

ประกาศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2558

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 523/2558ได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558หน้าท...
24/12/2015

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 523/2558
ได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณา
6. สนับสนุนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการตามกฎกระทรวง

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 524/2558ได้แต่งตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรลงวันที่ 2 ธันวาค...
24/12/2015

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 524/2558
ได้แต่งตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 522/2558ได้แต่งตั้ง คณะทำงานลดใช้พลังงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงวันที่ 2 ธั...
24/12/2015

คำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 522/2558
ได้แต่งตั้ง คณะทำงานลดใช้พลังงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานผลคะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2558 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กร...
18/11/2015

รายงานผลคะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2558 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กรมฯได้ 3.848 คะแนน ซึ่งอีกนิดเดียวจะได้ 4 ดังนั้น เราควรช่วยกันประหยัดพลังงานให้มากขึ้นและลดการใช้

รูปการกรอกข้อมูลรายงานด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th รอบ 9 เดือนที่ผ่านม...
09/09/2015

รูปการกรอกข้อมูลรายงานด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th รอบ 9 เดือนที่ผ่านมา

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อคน อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558
09/09/2015

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อคน
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปา อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
09/09/2015

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปา
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปา อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
09/09/2015

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำประปา
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
09/09/2015

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
09/09/2015

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยนต่อคน อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2...
09/09/2015

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยนต่อคน อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 ชั้น 1 - ชั้น 8

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
09/09/2015

กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558
09/09/2015

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22/04/2015

22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมภาพวันที่นำคณะทำงานจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์พลั...
11/03/2015

รวมภาพวันที่นำคณะทำงานจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงไฟฟ้าโซลาร์โก (ไทรใหญ่1,2) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 497/2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัด...
05/01/2015

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 497/2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
มีหน้าที่ดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดำเนินการตรวจประเมิน
2. ดำเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กำหนด
3. ทำการสรุปผลการตรวจประเมินและจัดส่งรายงานให้กับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 496/2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพล...
05/01/2015

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 496/2557 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
มีหน้าที่ดังนี้
1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณา
6. สนับสนุนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการตามกฎกระทรวง

ตารางข้อมูลการใช้น้ำมันไปราชการต่างจังหวัดของแต่ละกอง ปีงบประมาณ 2557ซึ่งยอดรวมทั้งหมด จำนวน 81,939.12 ลิตร เป็นจำนวนเงิ...
20/10/2014

ตารางข้อมูลการใช้น้ำมันไปราชการต่างจังหวัดของแต่ละกอง ปีงบประมาณ 2557
ซึ่งยอดรวมทั้งหมด จำนวน 81,939.12 ลิตร เป็นจำนวนเงิน
2,535,961.24 บาท

กราฟแสดงข้อมูลการใช้น้ำมันทั้งหมดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2557 เทียบกับปีงบประมาณ 2556แบ่งเป็นน้ำมันใ...
20/10/2014

กราฟแสดงข้อมูลการใช้น้ำมันทั้งหมดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2557 เทียบกับปีงบประมาณ 2556
แบ่งเป็นน้ำมันในกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด

กราฟแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2557 เทียบกับปีงบประมาณ 2556
20/10/2014

กราฟแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2557 เทียบกับปีงบประมาณ 2556

#ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ... ระดับคะแนน ปี 2557 นี้ ได้ 3.78...
20/10/2014

#ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
... ระดับคะแนน ปี 2557 นี้ ได้ 3.789 รอบ 12 เดือน จากระบบ http://www.e-report.energy.go.th/ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

#ตัวชี้วัดที่  4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ... ระดับคะแนน ปี 2557 นี้ ได้ 3.8...
16/09/2014

#ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
... ระดับคะแนน ปี 2557 นี้ ได้ 3.882
ซึ่งประมวลผลในไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) จากระบบ http://www.e-report.energy.go.th/
เราจะมีสิทธิ์ลุ้น ได้ 5 คะแนนไหมเอย มาลุ้นกันครับ
....ข้อสังเกตุ ปริมาณการใช้น้ำมัน ในเดือน มีนาคม มีปริมาณที่สูงมาก เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน....

ท่านใด จบ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา สนใจ มาสมัครได้นะครับณ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2
12/09/2014

ท่านใด จบ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา สนใจ มาสมัครได้นะครับ
ณ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2

ที่อยู่

Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

02-2788400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การจัดการด้านพลังงาน กรมส่งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด