Clicky

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลปร อำนาจหน้าที่ ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
2. ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
3. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

“ผส.พญ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดงานบริเวณงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงก...
14/02/2022

“ผส.พญ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดงานบริเวณงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง – น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร”

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานและเร่งรัดงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง – น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565”   วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เว...
08/02/2022

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565”

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 - 13 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
ในส่วนของการประชุม เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กรมกำหนด และติดตามความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงความก้าวหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก#ลดโลกร้อนเริ่มที่เรา#ใช้ถุงผ้าแทนถ...
07/02/2022

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
#ลดโลกร้อนเริ่มที่เรา
#ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
#เปลี่ยนเพื่อโลก
#สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอเชิญชวนประหยัดน้ำ "SAVE WATRE" #ประหยัดน้ำ
04/02/2022

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ขอเชิญชวนประหยัดน้ำ "SAVE WATRE"
#ประหยัดน้ำ

“ผส.พญ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวั...
04/02/2022

“ผส.พญ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์”

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเร่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำในลุ่มน้ำน่าน และเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวอุตรดิตถ์ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก#ลดโลกร้อนเริ่มที่เรา#ใช้ถุงผ้าแทนถ...
28/01/2022

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
#ลดโลกร้อนเริ่มที่เรา
#ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
#เปลี่ยนเพื่อโลก
#สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รับการรายงานตัวผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”      วันจันทร์ที่ 17 มกราค...
17/01/2022

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รับการรายงานตัวผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา เวลา 08.30 น. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รับการรายงานตัวผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า วิศวกรโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ณ ที่ตั้งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่”    วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 เว...
07/01/2022

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่”
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 – 13 นายไพฑูรย์ กลุไทย ผู้อำนวยการ ส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน โดยเป็นการพิจารณาการปรับโครงสร้างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จากเดิม 13 สพญ. เป็น 16 สพญ. และการปรับโครงสร้างอัตรากำลังภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565
07/01/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565

05/01/2022

"ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง
จะได้ไม่ขาดแคลน เวลาฉุกเฉิน.."

💦 มาฟังเพลงสนุกๆ พร้อมช่วยกันประหยัดน้ำไปกับกรมชลประทาน ในโครงการ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง" 💦

🎬 รับชม MV พร้อมกันที่ Youtube Channel : กรมชลประทาน
หรือ Click >> https://youtu.be/ewnsShCZs10

#ประหยัดน้ำทางรอดต้านแล้ง
#ประหยัดน้ำ
#RIDTEAM
#กรมชลประทาน

“กรมชลประทาน” เชิญชวน ประหยัดน้ำ (Save Water) เตรียมพร้อมก่อนเกิดวิกฤติภัยแล้งhttps://youtu.be/ewnsShCZs10
05/01/2022
Mv ประหยัดน้ำ (Save Water) - ว่าน ธนกฤต X เปา เปาวลี (Official MV)

“กรมชลประทาน” เชิญชวน ประหยัดน้ำ (Save Water) เตรียมพร้อมก่อนเกิดวิกฤติภัยแล้ง
https://youtu.be/ewnsShCZs10

โครงการ "ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง"#RIDTEAM #กรมชลประทาน #ประหยัดน้ำทางรอดต้านแล้ง

31/12/2021
ผส.พญ.อวยพรปีใหม่ 2565

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

No Gift Policyงดมอบ งดรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรจากใจ รวมส่งเสริมค่านิยมใหม่ชลประทานไทย โปร่งใส ...
31/12/2021

No Gift Policy
งดมอบ งดรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรจากใจ
รวมส่งเสริมค่านิยมใหม่ชลประทานไทย โปร่งใส สุจริต

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิธีประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การ...
24/12/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิธีประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)”
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า วิศวกรโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ด้วยการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ) ณ ที่ตั้งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
21/12/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซ...
19/12/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ”
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 - 13 บุคลากรของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 48 ทีม ณ Blu – O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้า Esplanade Cineplex ชั้น 4 งามวงศ์วาน - แคราย จังหวัดนนทบุรี
ในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกันเจตจำนงของกรมชลประทานที่ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้มีขวัญกำลังใจที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรมชลประทาน

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมการขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญา งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำ...
15/12/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมการขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญา งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง”
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง มอบหมายให้ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมการขออนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญา งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผู้แทนสำนักกฎหมายและที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน สามเสน
โดยเป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพิจารณารายละเอียดการแก้ไขสัญญางานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ก่อนเสนอกรมอนุมัติรับราคาและแก้ไขสัญญา ต่อไป ซึ่งหากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บ้านหนองโพรงและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อีกทั้งยังช่วยควบคุมปริมาณน้ำ และการไหลของน้ำจากคลองแหลมมะขาม ลงสู่คลองทับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

“ประชุมหารือข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ...
09/12/2021

“ประชุมหารือข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ
และสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย”
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานก่อสร้าง ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายธีระจิต จิตรากรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 ผู้แทนสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้แทนสำนักเครื่องจักรกล ผู้แทนกองพัสดุ ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน ประกอบการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมเสนอกรมต่อไป

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลข้อมูล ภ...
09/12/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลข้อมูล ภายใต้โครงการธรรมาภิบาลข้อมูล
กรมชลประทาน”
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และนายอรรถพล ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายติดตาม และประเมินผลที่ 2 เป็นผู้แทนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลข้อมูล ภายใต้โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทาน แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน และบริษัทที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมลำปาว อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน
เพื่อเป็นการกำหนดกรอบแนวทาง กระบวนการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) ของกรมชลประทาน ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมชลประทาน ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด ซึ่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อมูลการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี” วันอังคารท...
07/12/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี”
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธรรมนูญ อินทร์นุช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตาม และประเมินผล ผู้แทนสำนักบริหารโครงการ ผู้แทนสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการที่ช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดญจนบุรี ซึ่งมีความเดือดร้อน และต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตร อีกทั้งยังช่วยด้านน้ำอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม ด้านการประมง ให้แก่ราษฎร ในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาร...
07/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวีชรราชธิดา

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2564” วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา ...
04/12/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2564”
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ นายวรภัทร เกตุนุติ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 2 ส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารที่ทำการ ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
โดยเป็นการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งพิจารณาข้อหารือจากหน่วยงานต่างๆ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบ...
03/12/2021

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ณ ที่ทำการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน

ที่อยู่

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622436901

เว็บไซต์

http://lproject.rid.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สพญ.
การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 #สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
เยี่ยมมากๆ...สพญ4.0