สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน อำนาจหน้าที่ ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
2. ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
3. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงว...
20/07/2021
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถร่วมลงนามได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. https://ocsc.go.th/ethics/event

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ.....

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
13/07/2021
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พิจารณาเข้มข้นคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2566” วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพฑ...
08/07/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พิจารณาเข้มข้นคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2566”
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมหารือสรุปคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2566 และ MTEF ก่อนเสนอกองแผนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน โดยพิจารณารายละเอียดความพร้อมโครงการ กลั่นกรองให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด 5 ข้อ เพื่อสรุปคำขอตั้งงบประมาณ และ MTEF โครงการในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ติดตามเร่งรัดการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา” วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเสริมชัย เซ...
06/07/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ติดตามเร่งรัดการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา”

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา เพื่อติดตามสถานภาพและเร่งรัดการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา ให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ และแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 , 4 , 6 , 8 , 9 และ 10 ประชุมผ่านระบบ VDO Conference พร้อมทั้ง ส่วนติดตามและประเมินผล ส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน

05/07/2021
“ก่อสร้างใหญ่ Kick Off เดินหน้าขับเคลื่อนงานก่อสร้างต่อจากการศึกษา” วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปร...
01/07/2021

“ก่อสร้างใหญ่ Kick Off เดินหน้าขับเคลื่อนงานก่อสร้างต่อจากการศึกษา”
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน สามเสน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจ ออกแบบ และขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างโครงการที่ผ่านการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พ.ศ. 2560 - 2564 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 2) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน 3) โครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา 4) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 5) โครงการประตูระบายน้ำตรัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 , 5 , 9 , 11 และผู้แทนจากสำนักบริหารโครงการ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ ที่ประชุมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Road Map) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
01/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

01/07/2021
“ก่อสร้างใหญ่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานก่อสร้างต่อจากการศึกษา”              วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น....
24/06/2021

“ก่อสร้างใหญ่ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานก่อสร้างต่อจากการศึกษา”
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รับเล่มรายงานโครงการที่ผ่านการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พ.ศ. 2560 – 2564 จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 2) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 3) โครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา 4) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 5) โครงการประตูระบายน้ำตรัง จังหวัดตรัง จากนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคารหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
ในการนี้ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล่าวว่า “จะเร่งดำเนินการประสานงานเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจ ออกแบบ และการขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรมต่อไป”

“Kick Off โครงการตามข้อตกลงคุณธรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะ...
17/06/2021

“Kick Off โครงการตามข้อตกลงคุณธรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา”

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่กรมชลประทานเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 เข้าร่วมรับฟังแนวทางและให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จะมีการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ต่อไป

“ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรร...
15/06/2021

“ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์”

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการชลประทานอุทัยธานี เพื่อรับฟังปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง โดยมีผู้อำนวยการ โครงการชลประทานอุทัยธานีเป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ งานเตรียมความพร้อม การดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำเข...
14/06/2021

"ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ งานเตรียมความพร้อม การดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์"

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยนายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ นายลภัสวัฒน์ สุขจินดาธนกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ งานเตรียมความพร้อม การดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ หากโครงการแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในพื้นที่ ต.แม่เลย์ ต.เขาชนกัน และต.ปางมะค่า และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อีกด้วย

ต่อมาเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการชลประทานนครสวรรค์ เพื่อรับฟังปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอลาดยาว ลุ่มน้ำสะแกกรัง-แม่วงก์ โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ เป็นผู้บรรยาย และจะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

พร้อมกันหรือยัง ‼️กับการดเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง Virtual exhibition 360 องศา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน...
11/06/2021
Introduction FINAL

พร้อมกันหรือยัง ‼️
กับการดเข้าชมนิทรรศการเสมือนจริง Virtual exhibition 360 องศา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริงVirtual exhibition 360 องศา “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 ...
10/06/2021

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง
Virtual exhibition 360 องศา “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน"

💡 พบกับนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆมากมาย
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564
http://119year.rid.go.th/

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง
Virtual exhibition 360 องศา “RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน"

💡 พบกับนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆมากมาย
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2564
http://119year.rid.go.th/

แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง Virtual exhibition 360 องศา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 1...
09/06/2021
กรมชลฯ เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ฉลองครบรอบปีที่ 119

แถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง Virtual exhibition 360 องศา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119
https://www.thailandplus.tv/archives/332174

กรมชลฯ เชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ฉลองครบรอบปีที่ 119 9 มิถุนายน 2021Thailandplusสกู๊ปข่าว/สกู๊ปพิเศษ FacebookTwitterLi...

08/06/2021

เตรียมตัวให้พร้อม!!
กับ 119 ปี กรมชลประทาน
ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง Virtual exhibition 360 องศา
“RID TEAM : สานพลังน้ำ เป็น 1 เพื่อทุกคน”
#hbd119ปีกรมชลประทาน

08/06/2021

วิธีการเข้าชมเว็บไซต์นิทรรศการเสมือนจริง 119 ปี กมชลประทาน
http://119year.rid.go.th/

การจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119
08/06/2021

การจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119

การจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119

01/06/2021
10/05/2021
“ประชุมความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแต่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และความก้าวหน้าโครงการ...
06/05/2021

“ประชุมความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแต่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วแต่ยังไม่เสนอคณะรัฐมนตรี”
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมแต่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้ว แต่ยังไม่เสนอคณะรัฐมนตรี ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2,4,5,6,9 ผู้แทนสำนักบริหารโครงการ ผู้แทนสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และผู้แทนสำนักสำรวจ ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference มีนายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ต้องเสนอ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วและต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป

กรมชลประทานขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564https://www.rid.go.th/images/cover/index.html
03/05/2021
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน
ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
https://www.rid.go.th/images/cover/index.html

วิวัฒนาการแห่งงานพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย (จาก หนังสือ ๑๐๘ ปี กรมชลประทาน)

03/05/2021
“ประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2564” วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผ...
27/04/2021

“ประชุมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2564”
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาแล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 – 13 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference และนายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการ ส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นางมลทิรา เพชรศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ 14 ชั้น กรมชลประทาน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้มีข้อสั่งการและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ต่อไป

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ อำเภอชะเมา จังหวัดระยอง” วันจันท...
26/04/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ อำเภอชะเมา จังหวัดระยอง”
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การขอใช้พื้นที่ และเร่งรัด การออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ อำเภอชะเมา จังหวัดระยอง โดยมีนายประวิตร ปิวาวัฒนพานิช
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายศิริพงษ์ จิตรีพิทย์ หัวหน้า ฝ่ายออกแบบเขื่อนที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ร่วมประชุมปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ”  วันจันทร์ที่ 26...
26/04/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ร่วมประชุมปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ”
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วยนายณัฐศิษฎ์ ภิรมย์ไภรภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 1 นายอรรถพล ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 2 และนายประวิทย์ เกรัมย์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3 เข้าร่วมประชุมปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม

“ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมหารือข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานในประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โครงการคลองร...
22/04/2021

“ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมหารือข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานในประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร”
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานในประเด็นที่ต้องพิจารณาเพื่อเติมของโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน ดร. ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ผู้แทนสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้แทนสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และบรรเทาอุทกภัยพื้น...
21/04/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบูรี ผ่านระบบ Zoom”
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการ ส่วนติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร และมีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 ตัวแทนสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตัวแทนสำนักบริหารโครงการ ตัวแทนสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom
ทั้งนี้ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2564 และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทานขอ...
21/04/2021

“สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2564
และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทานของอธิบดีกรมชลประทาน”
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วย นายวชิระ เอี่ยมระออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายปรัชญา ปักษี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และนางมลทิรา เพชรศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2564 และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทานของอธิบดีกรมชลประทาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการ ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

http://songkran.rid.go.th/ประชาสัมพันธ์ สพญ.1-13 ชาวสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และทุกท่าน ร่วมลงนามอวยพรผู้บริหารกรมชลปร...
10/04/2021

http://songkran.rid.go.th/

ประชาสัมพันธ์ สพญ.1-13 ชาวสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และทุกท่าน ร่วมลงนามอวยพรผู้บริหารกรมชลประทานเนื่องในวันสงกรานต์ 2564 ด้วยระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 💧
#สืบสานประเพณีไทยห่างไกลโควิด19

http://songkran.rid.go.th/

ประชาสัมพันธ์ สพญ.1-13 ชาวสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และทุกท่าน ร่วมลงนามอวยพรผู้บริหารกรมชลประทานเนื่องในวันสงกรานต์ 2564 ด้วยระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 💧
#สืบสานประเพณีไทยห่างไกลโควิด19

ที่อยู่

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022436901

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 #สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
เยี่ยมมากๆ...สพญ4.0