Land Readjustment, Thailand

Land Readjustment, Thailand สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ Land Readjustment Bureau

เปิดเหมือนปกติ

พิธีมอบโฉนดจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดระยอง
22/09/2020

พิธีมอบโฉนดจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดระยอง

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกร...
18/09/2020

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ...
17/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่

การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม                  ...
16/09/2020

การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโ...
15/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจ...
11/09/2020

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9:00 น. นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
10/09/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9:00 น. นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ร่วมประชุมหารือเจ้าของที่ดินเพื่อชี้เเจงรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านนาชด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาชด ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 มีการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์กา...
09/09/2020

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 มีการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายไกร นักพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดรูป...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายไกร นักพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๕๔ – ๓/๒๕๖๓วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
08/09/2020

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ครั้งที่ ๕๔ – ๓/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. อธิบดีมอบหมายให้นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ และนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม ...
01/09/2020

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. อธิบดีมอบหมายให้นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ และนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และนางบงกช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าพบนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพะเกียรติ 80 พรรษา อาคารัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เกี่ยวกับการสำรวจแปลงที่ดิน การรังวัดปักหมุด และการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหม่

วันศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมม...
28/08/2020

วันศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาถนนตามผังเมืองรวมโดยใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นกลไกในการดำเนินการ"

พิธีมอบโฉนดจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
27/08/2020

พิธีมอบโฉนดจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนกร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่...
20/08/2020

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนกร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณพื้นที่ศิลาอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ...
14/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัด...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครสวรรค์วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ร...
10/08/2020

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนไกรลาศ-ถนนกำลังพล ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 การประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนประชุมนำเสนอโครงการในวันที่ 14 สิงหาคม 2563โดย...
10/08/2020

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 การประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนประชุมนำเสนอโครงการในวันที่ 14 สิงหาคม 2563โดยมี นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน และนายธนบดี ชูวิมลหิรัญ นักผังเมืองปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณย่านศิลาอาสน์(ถนนตามผังเมืองสาย ง๒) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(การประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดนราธิวาส)วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางพาตีเหมาะ สะดียามู รองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็...
07/08/2020

(การประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดนราธิวาส)
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นางพาตีเหมาะ สะดียามู รองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธ...
07/08/2020

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจั...
05/08/2020

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 น. นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมขุนด่านชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

การประชุมเจ้าของที่ดิน (โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอยุธยา)วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรื...
04/08/2020

การประชุมเจ้าของที่ดิน (โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอยุธยา)
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือเป็นประธานการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลจำปาและตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่วน...
30/07/2020

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อ...
29/07/2020

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นำเสนอที่ประชุม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพของที่สาธารณประโยชน์ ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การประ...
23/07/2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
นายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพีฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง จั...
23/07/2020

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพีฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสุรชัย เชาวลิต อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวสุภาวดี ปานดำ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอที่ประชุม

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์(ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) ร่วมลงพื้นที่โครงกา...
22/07/2020

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์(ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) ร่วมลงพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองกะตึ จังหวัดนครพนม เพื่อให้ข้อมูลในศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ(ในการดิดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)

วันอังคารที่ 21กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอ...
21/07/2020

วันอังคารที่ 21กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะที่ปรึกษา(โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอยุธยา) นายวัชรินทร์ สังสีแก้ว อัยการจังหวัดพ...
21/07/2020

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะที่ปรึกษา(โครงการจัดรูปที่ดินฯจังหวัดอยุธยา) นายวัชรินทร์ สังสีแก้ว อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก และหมู่ที่ 8 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Photos from Land Readjustment, Thailand's post
14/09/2019

Photos from Land Readjustment, Thailand's post

ที่อยู่

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สจพ.) Land Readjustment Bureau (LRB)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 247 9096

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Land Readjustment, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Land Readjustment, Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด