Land Readjustment, Thailand

Land Readjustment, Thailand สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ Land Readjustment Bureau

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการแล...
30/12/2021

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณย่านศิลาอาสน์ถนนตามผังเมือง สาย ง ๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๖๔๖ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณย่านศิลาอาสน์ถนนตามผังเมือง สาย ง ๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๖๔๖ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปล...
28/12/2021

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่ นางสาวพัชรินทร์ เหล่าทองสาร เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 แปลง (แปลงที่ 13) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่ นางสาวพัชรินทร์ เหล่าทองสาร เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 แปลง (แปลงที่ 13) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.3...
24/12/2021

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการ ประชุม ฯ โดยมีนางสาวสุภาวดี ปานดำ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ มีนางปิยาลักษณ์ ปิยะโกศล นักผังเมืองชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ด้วย

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรู...
21/12/2021

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 60 - 5/2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Video Conference เพื่อปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนอธิบดี พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กล่าวรายงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 60 - 5/2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Video Conference เพื่อปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนอธิบดี พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กล่าวรายงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึ...
20/12/2021

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาราคาและรูปแบบการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ ( RL) จำนวน ๓ แปลง

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาราคาและรูปแบบการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ ( RL) จำนวน ๓ แปลง

ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชา เจริญพันธ์...
20/12/2021

ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสมัครยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยมี นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในที่ประชุม

ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสมัครยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยมี นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
18/12/2021

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จดหมายข่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มีการประชุมเจ้าของ...
17/12/2021

จดหมายข่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มีการประชุมเจ้าของที่ดินภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จดหมายข่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มีการประชุมเจ้าของที่ดินภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเม...
15/12/2021

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาได้
มอบหมายให้ นายสมชาย คงสินธุ์ นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเป็นประธาน ในการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาได้
มอบหมายให้ นายสมชาย คงสินธุ์ นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเป็นประธาน ในการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น.ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผ...
13/12/2021

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น.
ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางพิชญ์ณัชชา ศรีรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ประชุมร่วมกับ นายธงชัย สว่างอารมณ์ ประธานคณะทำงาน อบต.เขาคันทรง ด้านเมืองอัจฉริยะ นายธีรพันธ์ เจริญผล ประธานคณะทำงาน อบต.เขาคันทรง ด้านผังเมือง และคณะ เรื่อง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อรองรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะเขาคันทรง (Smart City Khaokansong)

วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น.
ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางพิชญ์ณัชชา ศรีรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ประชุมร่วมกับ นายธงชัย สว่างอารมณ์ ประธานคณะทำงาน อบต.เขาคันทรง ด้านเมืองอัจฉริยะ นายธีรพันธ์ เจริญผล ประธานคณะทำงาน อบต.เขาคันทรง ด้านผังเมือง และคณะ เรื่อง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อรองรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะเขาคันทรง (Smart City Khaokansong)

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางภัทรพร ...
09/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางภัทรพร ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๔ ในเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางภัทรพร ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๔ ในเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโย...
09/12/2021

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง Video Conference ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง Video Conference ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๕ – ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๙...
09/12/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๕ – ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๒๕๖๔) นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน์ หั...
03/12/2021

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๒๕๖๔) นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๒๕๖๔) นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจิ...
02/12/2021

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบสวนสาธารณะ โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงครามวันพฤหัสบดี ที่...
02/12/2021

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบสวนสาธารณะ โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าหารือกับ นายรุสลัน โตะแปเราะ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เพื่อสำรวจพื้นที่ออกแบบสวนสาธารณะจำนวน ๖ แปลง

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบสวนสาธารณะ โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าหารือกับ นายรุสลัน โตะแปเราะ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง เพื่อสำรวจพื้นที่ออกแบบสวนสาธารณะจำนวน ๖ แปลง

📣 การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ใน "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม" พ...
02/12/2021

📣 การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ใน "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม" พื้นที่จัดจำหน่าย
🟠 1. แปลงที่ 97 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 67.9 ตารางวา
🔵 2. แปลงที่ 116 ขนาดพื้นที่ 97.5 ตารางวา
🟢 3. แปลงที่ 118 ขนาดพื้นที่ 2 งาน 25.6 ตารางวา
🌐 แผนที่ : https://bit.ly/3nihF8c

✅ ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม โทร. 043 777 061
และดูประกาศได้ที่ : https://www.facebook.com/407903539255712/posts/4577918465587511/

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๕ – ๔/๒๕๖๔
22/11/2021

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๕ – ๔/๒๕๖๔

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ฯ ครั้งที่ 4-4/2564
19/11/2021

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ฯ ครั้งที่ 4-4/2564

ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และ “จัดรูปที่ดินฯ” ต่างกับ “เวนคืนที่ดิน” อย่างไร?                ...
08/11/2021
LAND READJUSTMENT BUREAU

ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
และ “จัดรูปที่ดินฯ” ต่างกับ “เวนคืนที่ดิน” อย่างไร? มีคำตอบที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=Zky1rmiBXQw

ขับเคลื่อนเมือง "สู่ความสุข"

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่3/3
16/10/2021

ผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่3/3

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาวชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ประชุมร่วมกับสำนักกองทุนจัดรูปที...
08/10/2021

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาวชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ประชุมร่วมกับสำนักกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และสำนักจักรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นางสาวชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ประชุมร่วมกับสำนักกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่และสำนักจักรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๔ – ๓/๒๕๖๔
22/09/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๔ – ๓/๒๕๖๔

‼️‼️กองทุนมีข่าวดี‼️‼️📢📢📢ประกาศเปิดสอบเป็นพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯเปิดรับสมัคร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงาน...
13/09/2021

‼️‼️กองทุนมีข่าวดี‼️‼️
📢📢📢ประกาศเปิดสอบเป็นพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ
เปิดรับสมัคร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 2 อัตรา
สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ที่ไว้ได้เลยค่ะ📢📢📢

📍ประกาศสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัครพนักงานกองทุนฯ 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา และพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564
ผ่านเว็บไซต์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ http://office.dpt.go.th/lrfund/index.php/2019-03-07-03-37-18/2019-03-08-04-27-55 หรือสแกน QR Code สมัครสอบ
#รับสมัครงาน
#งานราชการ

มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2
09/09/2021

มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
09/09/2021

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่2/2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1-1/2564 วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564
26/08/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1-1/2564 วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๕๘ – ๓/๒๕๖๔
11/08/2021

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ครั้งที่ ๕๘ – ๓/๒๕๖๔

📢📢 วันนี้จะมาแชร์วิธีและหลักคิดดีๆจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แชร์หลักคิดในการทำงานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการท...
08/07/2021

📢📢 วันนี้จะมาแชร์วิธีและหลักคิดดีๆจาก อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แชร์หลักคิดในการทำงานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและเต็มที่💯%📢📢

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา's post
02/07/2021

Photos from สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา's post

ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๘ - ๒/๒๕๖๔ วันพุ...
01/07/2021

ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ ๘ - ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีท...
11/06/2021

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ม...
07/06/2021

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นประธาน
การประชุม "คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ "

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นประธาน
การประชุม "คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ "

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผั...
04/06/2021

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเพิ่มเติมแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเพิ่มเติมแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินในเขตจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สจพ.) Land Readjustment Bureau (LRB)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 247 9096

เว็บไซต์

http://office.dpt.go.th/lr/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Land Readjustment, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Land Readjustment, Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณย่านศิลาอาสน์ถนนตามผังเมือง สาย ง ๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๖๔๖ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิจิตร งามชื่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่ นางสาวพัชรินทร์ เหล่าทองสาร เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 แปลง (แปลงที่ 13) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมหาสารคาม
การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการ ประชุม ฯ โดยมีนางสาวสุภาวดี ปานดำ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ มีนางปิยาลักษณ์ ปิยะโกศล นักผังเมืองชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ด้วย
วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 60 - 5/2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Video Conference เพื่อปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมี นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนอธิบดี พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี นางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กล่าวรายงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาราคาและรูปแบบการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ ( RL) จำนวน ๓ แปลง
ประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสมัครยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยมี นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในที่ประชุม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จดหมายข่าว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. มีการประชุมเจ้าของที่ดินภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) - ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาได้ มอบหมายให้ นายสมชาย คงสินธุ์ นักผังเมืองชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมืองเป็นประธาน ในการประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
วันนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางพิชญ์ณัชชา ศรีรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ประชุมร่วมกับ นายธงชัย สว่างอารมณ์ ประธานคณะทำงาน อบต.เขาคันทรง ด้านเมืองอัจฉริยะ นายธีรพันธ์ เจริญผล ประธานคณะทำงาน อบต.เขาคันทรง ด้านผังเมือง และคณะ เรื่อง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อรองรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะเขาคันทรง (Smart City Khaokansong)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางภัทรพร ไชยสาลี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๔ ในเขตผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง Video Conference ได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔