Law Quiz Chula การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดชั่วคราว

🔈ประกาศ: แก้ไขคำเฉลยในข้อ 3  ทีมผู้ดูแลกิจกรรม Law Quiz Chula ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะเนื่องจากโจทย์ในข้อ ...
01/02/2021

🔈ประกาศ: แก้ไขคำเฉลยในข้อ 3
ทีมผู้ดูแลกิจกรรม Law Quiz Chula ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
เนื่องจากโจทย์ในข้อ 3 ที่มีความว่า “ยูตะพูดขู่จองอูว่า “ให้ส่งเงินจำนวน 5,000 บาทมาให้ในทันที มิฉะนั้นจะนำเรื่องที่จองอูเป็นชู้กับหญิงอื่นซึ่งปิดบังไว้ไปเผยแพร่ให้รับรู้เป็นวงกว้าง” จองอูกลัวว่าตนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ยูตะ การกระทำของยูตะครบองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใดบ้าง?”

1.ฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ กรรโชก และรีดเอาทรัพย์
2.ฐานลักทรัพย์ กรรโชก และรีดเอาทรัพย์
3.ฐานชิงทรัพย์ และกรรโชก
4.ฐานชิงทรัพย์ กรรโชก และรีดเอาทรัพย์
5.ฐานกรรโชก และรีดเอาทรัพย์

📌คำเฉลยที่ถูกต้องคือ “ 5. ฐานกรรโชก และรีดเอาทรัพย์”

📌คำอธิบาย:
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หากเป็นเรื่อง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ จะมีที่มาจากรากฐานเดียวกันคือ ความผิดฐานลักทรัพย์ ในขณะที่ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์จะมีที่มาจากรากฐานเดียวกันคือความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ แม้ทั้งหมดจะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ อย่างไรก็ตามความผิดในทั้งสองกลุ่มมีลักษณะที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน

การกระทำของยูตะไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ "เอาไป" กล่าวคือ ยูตะไม่ได้แย่งการครอบครองเงินจำนวน5000บาทของจองอูไป หากแต่จองอูยินยอมส่งมอบเงินนั้นแก่ยูตะเองแม้ไม่ได้สมัครใจก็ตาม ดังนั้น เมื่อไม่เข้าลักษณะของการแย่งการครอบครอง จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334

การกระทำของยูตะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ เนื่องจากการขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยเรื่องที่จองอูมีชู้นั้น ไม่ใช่การขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ดังนั้น จึงขาดองค์ประกอบของความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา 339

การกระทำของยูตะเป็นความผิดฐานกรรโชก เนื่องจากเป็นการขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของจองอูหากจองอูไม่ส่งมอบให้ จนจองอูยอมส่งมอบเงินให้แก่ยูตะสืบเนื่องมาจากความกลัวเช่นว่านั้น จึงครบองค์ประกอบของความผิดฐานกรรโชกตามมาตรา 337

การกระทำของยูตะเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ด้วย เนื่องจากเป็นการข่มขืนใจจองอูให้ยอมให้เงินแก่ยูตะ โดยขู่เข็ญว่าถ้าไม่กระทำเช่นว่านั้นจะเปิดเผยเรื่องที่จองอูมีชู้อันเป็นความลับที่ปิดบังไว้อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงจองอู ดังนั้น จึงครบองค์ประกอบความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามมาตรา 338

🔈ประกาศ: แก้ไขคำเฉลยในข้อ 3
ทีมผู้ดูแลกิจกรรม Law Quiz Chula ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
เนื่องจากโจทย์ในข้อ 3 ที่มีความว่า “ยูตะพูดขู่จองอูว่า “ให้ส่งเงินจำนวน 5,000 บาทมาให้ในทันที มิฉะนั้นจะนำเรื่องที่จองอูเป็นชู้กับหญิงอื่นซึ่งปิดบังไว้ไปเผยแพร่ให้รับรู้เป็นวงกว้าง” จองอูกลัวว่าตนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ยูตะ การกระทำของยูตะครบองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใดบ้าง?”

1.ฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ กรรโชก และรีดเอาทรัพย์
2.ฐานลักทรัพย์ กรรโชก และรีดเอาทรัพย์
3.ฐานชิงทรัพย์ และกรรโชก
4.ฐานชิงทรัพย์ กรรโชก และรีดเอาทรัพย์
5.ฐานกรรโชก และรีดเอาทรัพย์

📌คำเฉลยที่ถูกต้องคือ “ 5. ฐานกรรโชก และรีดเอาทรัพย์”

📌คำอธิบาย:
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หากเป็นเรื่อง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ จะมีที่มาจากรากฐานเดียวกันคือ ความผิดฐานลักทรัพย์ ในขณะที่ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์จะมีที่มาจากรากฐานเดียวกันคือความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ แม้ทั้งหมดจะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ อย่างไรก็ตามความผิดในทั้งสองกลุ่มมีลักษณะที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน

การกระทำของยูตะไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ "เอาไป" กล่าวคือ ยูตะไม่ได้แย่งการครอบครองเงินจำนวน5000บาทของจองอูไป หากแต่จองอูยินยอมส่งมอบเงินนั้นแก่ยูตะเองแม้ไม่ได้สมัครใจก็ตาม ดังนั้น เมื่อไม่เข้าลักษณะของการแย่งการครอบครอง จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334

การกระทำของยูตะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ เนื่องจากการขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยเรื่องที่จองอูมีชู้นั้น ไม่ใช่การขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ดังนั้น จึงขาดองค์ประกอบของความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา 339

การกระทำของยูตะเป็นความผิดฐานกรรโชก เนื่องจากเป็นการขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของจองอูหากจองอูไม่ส่งมอบให้ จนจองอูยอมส่งมอบเงินให้แก่ยูตะสืบเนื่องมาจากความกลัวเช่นว่านั้น จึงครบองค์ประกอบของความผิดฐานกรรโชกตามมาตรา 337

การกระทำของยูตะเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ด้วย เนื่องจากเป็นการข่มขืนใจจองอูให้ยอมให้เงินแก่ยูตะ โดยขู่เข็ญว่าถ้าไม่กระทำเช่นว่านั้นจะเปิดเผยเรื่องที่จองอูมีชู้อันเป็นความลับที่ปิดบังไว้อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงจองอู ดังนั้น จึงครบองค์ประกอบความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามมาตรา 338

ผ่านไปแล้ว 1 วันกับกิจกรรม Law Quiz Pre-Test😆👍🏼🎉ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีผู้ร่วมทำกิจกรรม เป็นจำนวนมากถึง 277 คน++ ที่ได้ลองทำแ...
31/01/2021

ผ่านไปแล้ว 1 วันกับกิจกรรม Law Quiz Pre-Test😆👍🏼🎉
ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีผู้ร่วมทำกิจกรรม เป็นจำนวนมากถึง 277 คน++ ที่ได้ลองทำแบบทดสอบความรู้ทางกฎหมายเสมือนจริง

📖ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ โดยมีเวลาทำอย่างจำกัดอยู่ที่ 120 นาที กับคำถามที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาในส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน
พร้อมเฉลยอธิบายแต่ละข้อหลังจากทำเสร็จครบทั้งหมด!!

**กิจกรรมมีเวลาจำกัด ทำแล้วอย่าลืมแชร์ให้คนรู้จักและเพื่อน ๆ ได้ลองทำด้วยก่อนจะหมดเขตเวลาทำ**

ใครทำเสร็จแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ หรือถ้ารู้สึกว่าข้อสอบยากมากเกินไปหรือไม่ สามารถคอมเม้นท์มาเล่าหรือรีวิวให้ฟังได้หมดเลยนะคะ🥺✨

ผ่านไปแล้ว 1 วันกับกิจกรรม Law Quiz Pre-Test😆👍🏼🎉
ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีผู้ร่วมทำกิจกรรม เป็นจำนวนมากถึง 277 คน++ ที่ได้ลองทำแบบทดสอบความรู้ทางกฎหมายเสมือนจริง

📖ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ โดยมีเวลาทำอย่างจำกัดอยู่ที่ 120 นาที กับคำถามที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาในส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน
พร้อมเฉลยอธิบายแต่ละข้อหลังจากทำเสร็จครบทั้งหมด!!

**กิจกรรมมีเวลาจำกัด ทำแล้วอย่าลืมแชร์ให้คนรู้จักและเพื่อน ๆ ได้ลองทำด้วยก่อนจะหมดเขตเวลาทำ**

ใครทำเสร็จแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ หรือถ้ารู้สึกว่าข้อสอบยากมากเกินไปหรือไม่ สามารถคอมเม้นท์มาเล่าหรือรีวิวให้ฟังได้หมดเลยนะคะ🥺✨

🔈ในที่สุดก็สิ้นสุดเวลาแห่งการรอคอย ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Law Quiz Pre-test!กิจกรรมออนไลน์ในปีนี้ จากท...
30/01/2021
Quilgo

🔈ในที่สุดก็สิ้นสุดเวลาแห่งการรอคอย ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Law Quiz Pre-test!
กิจกรรมออนไลน์ในปีนี้ จากทาง Law Quiz Chula 🎉✨✨

📌เปิดให้ทำตั้งแต่: วันนี้ - วันพุธที่ 3 ก.พ. 2564 เวลา 16.00 น. ขอให้สนุกกับกิจกรรมค่ะ😆

📌คำสั่ง: แบบทดสอบความรู้กฎหมายฉบับนี้เป็นคำถามปรนัย จำนวน 50 ข้อ
(ประกอบไปด้วยคำถามในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน)

**มีระยะเวลาจำกัดอยู่ที่ 120 นาที โปรดทำแบบทดสอบในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นระบบจะไม่ทำการบันทึกคะแนน**

📌 ช่องทางเข้าทำแบบทดสอบ:
เข้าทำข้อสอบผ่านลิ้งก์ https://quilgo.com/form/Hs9UH6YalQQYN5yj
วิธีเข้าทำข้อสอบ ทำได้ 2 วิธี
1. กรอกอีเมลล์ในช่อง เพื่อเข้าทำข้อสอบผ่านลิ้งก์ที่ส่งมาในอีเมล หรือ
2. login ผ่าน google account

หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเข้าทำแบบทดสอบหรืออื่นใด โปรดติดต่อแจ้งเข้ามาที่เพจ Law Quiz Chula เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขให้ค่ะ

🔈เหลืออีกเพียง 1 วันเท่านั้นก็จะถึงเวลาของกิจกรรม “Law Quiz Pre-test” 📌ระยะเวลากิจกรรม: วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา...
29/01/2021

🔈เหลืออีกเพียง 1 วันเท่านั้นก็จะถึงเวลาของกิจกรรม “Law Quiz Pre-test”

📌ระยะเวลากิจกรรม: วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. - วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.

กิจกรรมออนไลน์จากทาง Law Quiz Chula ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกคน ได้ลองทำแบบทดสอบความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม/เว็บไซต์ที่กำหนด พร้อมเฉลยคำตอบรายข้อซึ่งจะแสดงผลต่อเมื่อทำแล้วเสร็จครบทั้งหมด

หมายเหตุ: ฟอร์มแบบทดสอบจะถูกปิดการเข้าถึงเมื่อสิ้นสุดเวลากิจกรรม โปรดจัดสรรเวลาของท่านเพื่อจะได้ไม่พลาดการเข้าร่วม

🔈เหลืออีกเพียง 1 วันเท่านั้นก็จะถึงเวลาของกิจกรรม “Law Quiz Pre-test”

📌ระยะเวลากิจกรรม: วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. - วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.

กิจกรรมออนไลน์จากทาง Law Quiz Chula ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกคน ได้ลองทำแบบทดสอบความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม/เว็บไซต์ที่กำหนด พร้อมเฉลยคำตอบรายข้อซึ่งจะแสดงผลต่อเมื่อทำแล้วเสร็จครบทั้งหมด

หมายเหตุ: ฟอร์มแบบทดสอบจะถูกปิดการเข้าถึงเมื่อสิ้นสุดเวลากิจกรรม โปรดจัดสรรเวลาของท่านเพื่อจะได้ไม่พลาดการเข้าร่วม

🔈ประกาศ: กิจกรรม Law Quiz - Online🎉   เตรียมพบกับกิจกรรมออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้จากทุกที่😆    📌 กิจ...
21/01/2021

🔈ประกาศ: กิจกรรม Law Quiz - Online🎉
เตรียมพบกับกิจกรรมออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้จากทุกที่😆

📌 กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2564 ผ่านทางหน้าเพจ Law Quiz Chula

🔈ประกาศ: กิจกรรม Law Quiz - Online🎉
เตรียมพบกับกิจกรรมออนไลน์ ที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้จากทุกที่😆

📌 กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2564 ผ่านทางหน้าเพจ Law Quiz Chula

🔈ประกาศสำคัญ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ได้กลับมาระบาดอย่างแพร่หลายอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้เข...
01/01/2021

🔈ประกาศสำคัญ
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ได้กลับมาระบาดอย่างแพร่หลายอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์และทีมผู้จัดเอง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในปีนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

โปรดติดตามเพื่อร่วมกิจกรรมเล็ก ๆน้อย ๆ ที่จะเปิดให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมสนุกกันได้ที่ทางหน้าเพจ

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ค่ะ/ครับ
ทีมผู้จัด

📢ประกาศ: รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปี 2563 *โปรดตรวจสอบรายชื่อทีมโรงเรียนข้างต้นและอีเมลที่ท่านได้แจ้...
20/11/2020

📢ประกาศ: รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประจำปี 2563

*โปรดตรวจสอบรายชื่อทีมโรงเรียนข้างต้นและอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในฟอร์มรับสมัครเพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

คณะผู้จัดขอขอบพระคุณทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย ประจำงานนิตินิทรรศน์ปี 2563 และขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ทางเราไม่อาจรับผู้สมัครครบทุกทีมได้ สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นเช่นนี้อีกเหมือนเคย จึงอยากขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกในครั้งหน้า

คณะผู้จัดขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ

📢ประกาศ: ปิดฟอร์มรับสมัคร!📌วันที่ 20 พ.ย. 2563  โปรดติดตามรายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายอย่างเป็นทางการ...
18/11/2020

📢ประกาศ: ปิดฟอร์มรับสมัคร!
📌วันที่ 20 พ.ย. 2563
โปรดติดตามรายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายอย่างเป็นทางการ ผ่านทางหน้าเพจ Law Quiz Chula

📢ตอนนี้ยังสามารถลงสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายได้อยู่นะคะ  โปรดเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักเรียน หรือใบแท...
11/11/2020
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

📢ตอนนี้ยังสามารถลงสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายได้อยู่นะคะ

โปรดเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักเรียน หรือใบแทนบัตรนักเรียน และแบบฟอร์มรับสมัครให้พร้อมเพื่อทำการแนบเอกสารลงในแบบฟอร์ม

📌สำหรับโรงเรียนที่สมัครแล้ว ขอเวลาทีมผู้จัดตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะ จะมีประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พ.ย. 2563 ค่ะ
📌สำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาไม่พร้อมส่งสำเนาบัตรนักเรียน สามารถออกใบรับรองสถานภาพนักเรียนให้ผู้เข้าแข่งขันแล้วแนบมาแทนในส่วนของบัตรนักเรียนได้
และ ถ้าหากไม่สามารถส่งทั้งสำเนาบัตรนักเรียน หรือใบรับรองสถานภาพนักเรียนได้ โปรดติดต่อทาง Inbox ของเพจค่ะ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1-hJazXG66Cls701aY77Fcl4HlXXsK9BuEk3Ane8yDbE%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&h=AT1v2MVPSgg70l2DASwWqBXXU07WmCOqoYMjxsKVxBgI_giVKf5cba9gPaCJJPKZxIAxjKrEy1ZbFWKxbB1p_Kcfkvs-VnylZqpdVauuPJt_XcoaXHVF9RowFq5fdoOzlsKg&s=1

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

📢ลิ้งค์ฟอร์มรับสมัคร เปิดแล้ว!!สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย งานนิตินิทรรศน์ประจำปี 2563  **โปรดกรอกฟอร์...
06/11/2020
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

📢ลิ้งค์ฟอร์มรับสมัคร เปิดแล้ว!!
สำหรับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลาย งานนิตินิทรรศน์ประจำปี 2563

**โปรดกรอกฟอร์มให้ครบและตรวจสอบการแนบไฟล์ในช่องที่กำหนดให้ถูกต้อง

ลิ้งค์รับสมัคร:
https://docs.google.com/forms/d/1-hJazXG66Cls701aY77Fcl4HlXXsK9BuEk3Ane8yDbE/edit?usp=sharing

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

ประกาศคณะกรรมการจัดงานนิตินิทรรศน์ ปีการศึกษา 2563เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...
06/11/2020

ประกาศคณะกรรมการจัดงานนิตินิทรรศน์ ปีการศึกษา 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิตินิทรรศน์ ปีการศึกษา 2563
___________________________
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. ผ่านลิ้งค์ฟอร์มรับสมัครที่เพจ Law Quiz Chula

📢 เตรียมเอกสารให้พร้อม! วันนี้ (6 พ.ย. 2563) 16.00 น. จะมีการเปิดฟอร์มรับสมัครของกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับช...
05/11/2020

📢 เตรียมเอกสารให้พร้อม! วันนี้ (6 พ.ย. 2563) 16.00 น. จะมีการเปิดฟอร์มรับสมัครของกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำงานนิตินิทรรศน์ ปี 2563

📌 Reminder: เอกสารที่ต้องเตรียมแนบมาในฟอร์ม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งของผู้เข้าแข่งและอาจารย์ผู้ดูแล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารแทนรับรองสถานภาพนักเรียนจากทางโรงเรียน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ใบสมัครแข่งขัน (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์)
*สามารถแนบมาได้ทั้งในรูปแบบ .jpg หรือ .pdf

📌กติกาการรับสมัครและแข่งขันฉบับเต็มของการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลายประจำปี 2563โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารเพื่อป...
05/11/2020
กติกา Law Quiz.pdf

📌กติกาการรับสมัครและแข่งขันฉบับเต็มของการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมปลายประจำปี 2563
โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารเพื่อประกอบความเข้าใจ

https://drive.google.com/file/d/1PEFccaAfkpd5CmVqF9PaBdUGm0br0_PO/view

📢ประกาศสำคัญ: เพิ่มเติมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร  ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "ต้อง" ทำการดาวน์โหลดใบ...
05/11/2020

📢ประกาศสำคัญ: เพิ่มเติมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "ต้อง" ทำการดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อทำการแนบไฟล์ดังกล่าว ลงในฟอร์มรับสมัครซึ่งจะเปิดให้ลงชื่อได้ในวันที่ 6 พ.ย. 2563 ผ่านช่องทางเพจ Law Quiz Chula

โปรดตรวจเช็คเอกสารจำเป็นต้องใช้ในการสมัครอีกครั้ง

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านลิ้งค์ที่อยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นของโพสต์นี้ หรือจากโพสต์ที่ลงเป็นลิ้งค์แยกบนหน้าเพจ Law Quiz Chula ได้ทั้งหมดค่ะ

📢Guideline การลงสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำงานนิตินิทรรศน์ปี 2563  📌เปิดรับสมัครวันแรก ว...
04/11/2020

📢Guideline การลงสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำงานนิตินิทรรศน์ปี 2563

📌เปิดรับสมัครวันแรก วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 16.00 น.
ลิ้งค์ Google form ที่ใช้รับสมัครจะถูกเผยแพร่ผ่านทางหน้าเพจ Law Quiz Chula ในวันและเวลาดังกล่าว

📌เนื่องด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ในปีนี้จึงขอจำกัดจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขันเพียง "50 ทีม" เท่านั้น ระบบการคัดเลือกจะเป็นแบบ First come, first served เมื่อจำนวนทีมผู้สมัครเต็มแล้ว ทางผู้จัดอาจปิดการรับสมัครเร็วกว่ากำหนดได้
โดยหนึ่งโรงเรียน สามารถส่งได้ 1 ทีม อันประกอบด้วยผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) เป็นจำนวนทั้งหมด 2 คนเท่านั้น
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียน โปรดส่งอาจารย์ผู้ดูแลมาเพียง 1 ท่านต่อ 1 ทีม เพื่อการรักษาระยะห่างทางสังคม

📌เมื่อทำการสมัครและได้รับการยืนยันผลแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนตัวผู้สมัครในทุกกรณี

📌การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ม.ค. 2564 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะขอแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมผู้จัดผ่านทาง inbox ของเพจ Law Quiz Chula

📢ประกาศกำหนดเปิดวันรับสมัครใหม่ของกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 📌เริ่มเปิดรับสมัคร  วันที่ 6 พฤศ...
02/11/2020

📢ประกาศกำหนดเปิดวันรับสมัครใหม่ของกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
📌เริ่มเปิดรับสมัคร
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.
📌ปิดรับสมัคร
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.
*ระบบการคัดเลือกทีมจะเป็นแบบ First come, first served ดังนั้นทีมที่สมัครก่อนย่อมได้สิทธิในโควต้าที่นั่งแข่งขันไปก่อน

🔊 โปรดติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางหน้าเพจ Law Quiz Chula

📢ประกาศสำคัญ📢  เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมการ คณะผู้จัดกิจกรรม Law Quiz Chula จึงมีความจ...
14/10/2020

📢ประกาศสำคัญ📢
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมการ คณะผู้จัดกิจกรรม Law Quiz Chula จึงมีความจำเป็นต้องขอประกาศ "เลื่อนกำหนดการรับสมัคร" ของกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในงานนิตินิทรรศน์ประจำปี 2563 ออกไปชั่วคราว ทั้งนี้ กำหนดการรับสมัครใหม่จะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าอีกทีในภายหลัง
ทางคณะผู้จัดขออภัยอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแก่คณาจารย์และนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ครับ

หมายเหตุ: การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจะยังคงยึดกำหนดตามเดิมในวันที่ 30 มกราคม 2564

🔈We’re back!!   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจเข้าร่วม   “การแข่...
18/09/2020

🔈We’re back!!
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจเข้าร่วม
“การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย” ชิงโล่รางวัล ในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

📌 เปิดรับสมัครวันที่: 15 ต.ค. - 5 พ.ย. 2563

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามหรือสอบถามได้ผ่านช่องทางเพจ FB: Law Quiz Chula

-PLEASE STAY TUNED-

Law Quiz Chula's cover photo
18/09/2020

Law Quiz Chula's cover photo

Law Quiz Chula
18/09/2020

Law Quiz Chula

12/11/2019

📢 เรียนผู้เข้าเเข่งขันเเละคณาจารย์ทุกท่าน 📢
ทางผู้จัดได้ส่งเกียรติบัตรไปทาง E-mail ให้กับผู้เข้าแข่งขันเเละคณาจารย์ผู้ดูเเลทีม โปรดให้ทุกท่านตรวจสอบอีเมลของตนเองด้วยค่ะ หากมีปัญหา กรุณาติดต่อเข้ามาภายในวันพรุ่งนี้นะคะ ‼️
📍หมายเหตุ เกียรติบัตรจัดส่งให้เฉพาะผู้ที่มาลงทะเบียนเเละเข้าร่วมงานในวันจริงเท่านั้นค่ะ📍

02/11/2019

🏆รางวัลการแข่งขันตอบคำถามกฎหมาย(law quiz) ประจำปี 2562
🥇รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์
⚖️นายคชาภัทร กิจนิธี
⚖️นายธาวิน ไพยะแสน
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
⚖️นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
⚖️นางสาววาสิตา บุญนวล
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ
⚖️นายชัยภัทร เกษาใส
⚖️นางสาวชัญญาภัค ศิริมงคล
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ โรงเรียนจุนวิทยาคม
⚖️นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์
⚖️นางสาวปัญญพัฒน์ บุตทะวัง
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
⚖️นางสาวอัญมณี วงศ์วิศวะกร
⚖️นางสาวนคนลินี อรัญนารถ
คณะผู้จัดขอเเสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนด้วยค่ะ เเละขอขอบพระคุณการตอบรับสำหรับการเเข่งขันในปีนี้ด้วยค่ะ

02/11/2019

📢ประกาศ📢
📍โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 5โรงเรียน📍
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
2.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
3โรงเรียนโยธินบูรณะ
4.โรงเรียนจุนวิทยา
5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

02/11/2019

📍ประกาศ📍
โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 2 การเเข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ให้มาลงทะเบียนที่บริเวณทางเชื่อมชั้น 5 เวลา 12.10- 12.25 น. ค่ะ

02/11/2019

📢 ประกาศ 📢
📍โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ทั้งหมด 22 โรงเรียน📍
1. เลขประจำตัวทีม 64 โรงเรียนเทพศิรินทร์
2. เลขประจำตัวทีม 33 โรงเรียนจุนวิทยาคม
3. เลขประจำตัวทีม 70 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4. เลขประจำตัวทีม 98โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
5. เลขประจำตัวทีม 7 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6. เลขประจำตัวทีม 68 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
7. เลขประจำตัวทีม 5 โรงเรียนอำนาจเจริญ
8. เลขประจำตัวทีม 50 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
9. เลขประจำตัวทีม 90 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
10. เลขประจำตัวทีม 11 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
11. เลขประจำตัวทีม 42 โรงเรียนหอวัง
12. เลขประจำตัวทีม 43 โรงเรียนระยองวิทยาคม
13. เลขประจำตัวทีม 51 โรงเรียนโยธินบูรณะ
14. เลขประจำตัวทีม 62 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
15. เลขประจำตัวทีม 73 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
16. เลขประจำตัวทีม 82 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
17. เลขประจำตัวทีม 94 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
18. เลขประจำตัวทีม 9 โรงเรียนชุมแพศึกษา
19. เลขประจำตัวทีม 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
20. เลขประจำตัวทีม 31 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
21. เลขประจำตัวทีม 46 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
22. เลขประจำตัวทีม 69 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

‼️หมายเหตุ‼️ เนื่องจากมีโรงเรียนที่ได้คะเเนนเท่ากันจึงเพิ่มเป็น ทั้งหมด 22 โรงเรียนค่ะ

ที่อยู่

Faculty Of Law, Chulalongkorn University
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66971688880

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Law Quiz Chulaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Law Quiz Chula:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด