Clicky

โครงการบูรณาการสร้างเสริมส

โครงการบูรณาการสร้างเสริมส Project on enhancing co-operatiion in Protecting the rights of Children in conflict with the law (CP

“โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม (CPC)เป็นภารกิจหนึ่งซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู แลการเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในระดับชาติ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่มุ่งส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมเด

็กและเยาวชนให้กลับมาเป็นพลเมืองดีมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่การลงโทษ ซึ่งจากกฎหมายฉบับใหม่นี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เด็กควรจะได้รับการแก้ไขพฤติกรรมให้กลับมาเป็นพลเมืองดีศาลก็จะมีอำนาจสั่งได้เลย โดยในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ได้มีการเปิด “ศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว” ภายในศาลเยาวชนทั่วประเทศ โดยควบคุมและดำเนินการผ่านศูนย์หลักที่ต้องอยู่ภายในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการทำเว็บไซต์เครือข่ายยุติธรรมเยาวชนค่ะ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้นะคะหากมีท่านใดสนใจติดต่อ inbox หรือส...
16/03/2017

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการทำเว็บไซต์เครือข่ายยุติธรรมเยาวชนค่ะ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้นะคะ
หากมีท่านใดสนใจติดต่อ inbox หรือสามารถ comments ไว้ที่โพสได้เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีการประชุมเสนอผลงานของโครงการ cpc ต่อคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะ
15/02/2017

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีการประชุมเสนอผลงานของโครงการ cpc ต่อคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะ

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนแก้ไขปัญหาเด็กกรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยม...
31/01/2017

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนแก้ไขปัญหาเด็กกรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้ตรงกับสภาพปัญหาร่วมกับคณะทำงานและทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปิดเวทีนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพ เด็...
19/01/2017

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปิดเวทีนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพ เด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่โรงแรมเอเชีย

สองปีของโครงการCPC เพื่อพัฒนาระบบการทำงานด้านเด็กในมิติใหม่ในเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุต...
15/01/2017

สองปีของโครงการCPC เพื่อพัฒนาระบบการทำงานด้านเด็กในมิติใหม่ในเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม คุ้มครองเด็ก การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคมโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ#โครงการCPC

ท่านอภิรดี โพธิ์พร้อม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (หัวหน้าโครงการcpc) กล่าวสรุปการทำงานของศาลร่วมกับสหวิชาชีพว่า. ...การที่...
13/01/2017

ท่านอภิรดี โพธิ์พร้อม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (หัวหน้าโครงการcpc) กล่าวสรุปการทำงานของศาลร่วมกับสหวิชาชีพว่า. ...การที่ได้พบคนที่คิดดีๆ. ทำงานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชน. เป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นใจ. งานที่ทำถึงแม้จะได้ผลพลอยได้คือเรามีความสุข. แต่ลึกๆของทุกคนคิดแบบเดียวกันคือต้องการให้เด็กสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข. เพื่อประเทศชาติ

ในชีวิตการทำงานบางครั้งเราก็เดินหน้า บางครั้งก็ถอยหลัง. แต่การถอยหลังเราก็ได้เรียนรู้

ท่านหัวหน้าศาลในพื้นที่นำร่องเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการชูธง ชี้ทิศในการพัฒนางาน. มีท่านผู้พิพากษาเป็นกำลังสำคัญในการใช้กฎหมายให้ตรงกับเจตนารมณ์ มีนักจิตที่มีพลัง ทำงานด้วยใจ เป็นนางฟ้าและเทวดาที่ช่วยเด็กๆ. และยังต้องอาศัยพลังของท่านผู้พิพากษาสมทบที่ทำงานเป็นทีม. มีความเข้มแข็ง

เครือข่ายทุกด้านที่ทำงานร่วมกันกับศาลเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้พวกเราถึงเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม

ศาลคงต้องเป็นเจ้าภาพหลักในเด็กกลุ่มกระทำผิด
พม ควรเป็นเจ้าภาพหลักในกลุ่มเด็กที่ถูกทำร้าย
ศธ ควรเป็นเจ้าภาพในการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง
สธ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการเผยแพร่ความรู้ ด้านการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กและครอบครัว. รวมทั้งเทคนิคการให้ความช่วยเหลือ

ทำงาน Cpc นี้อุ่นใจตรงที่เรามีทีมจิตแพทย์เด็กทั่วประเทศพร้อมให้การช่วยเหลือ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีทีมสหวิชาชีพจากทุกภาคส่...
13/01/2017

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีทีมสหวิชาชีพจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เมื่อวันที่12มกราคม2560
เวลา 08:30-17:00น.
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

13/01/2017

การที่ได้พบคนที่คิดดีๆ. ทำงานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชน. เป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นใจ. งานที่ทำถึงแม้จะได้ผลพลอยได้คือเรามีความสุข. แต่ลึกๆของทุกคนคิดแบบเดียวกันคือต้องการให้เด็กสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข. เพื่อประเทศชาติ

ในชีวิตการทำงานบางครั้งเราก็เดินหน้า บางครั้งก็ถอยหลัง. แต่การถอยหลังเราก็ได้เรียนรู้

Timeline photos
13/01/2017

Timeline photos

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีทีมสหวิชาชีพจากทุกภาคส่...
13/01/2017

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีทีมสหวิชาชีพจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เมื่อวันที่12มกราคม2560
เวลา 08:30-17:00น.
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

28/12/2016

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ_ขณะนี้กำลังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยมีกำหนดวันจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่12 ม.ค. 2560 เวลา 09.00 -17.00 น.
วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ.

ผู้เข้าร่วมในแต่ละพื้นที ขอเชิญ ดังนี้
1) ท่านหัวหน้าศาล
2)ท่านผู้พิพากษา พื้นที่ละ 1 ท่าน
3)ประธานสมทบ
4)ท่านสมทบที่ทำหน้าที่ case manager พื้นที่ละ 1 ท่าน
5)นักจิต
6)เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ อัยการ พินิจ คุมประพฤติ) พื้นที่ละ 1 ท่าน
7)เครือข่ายหน่วยงานคุ้มครองเด็ก(พ.ม) พื้นที่ละ 1 ท่าน
8)เครือข่ายหน่วยงานสุขภาพ(สาธารณสุข จิตแพทย์)พื้นที่ละ 1 ท่าน
9)เครือข่ายหน่วยงานการศึกษา (ศพฐ. อาชีวะ กศน. อื่นๆ) พื้นที่ละ 1 ท่าน
10)เครือข่ายสวัสดิการสังคม(แรงงาน มหาดไทย ท้องถิ่น ชุมชน) พื้นที่ละ 1 คน
หมายเหตุ เครือข่ายที่เชิญมาร่วมขอให้คัดเลือกท่านที่มีบทบาทในการทำงานกับกรณีศึกษา แต่ถ้าพื้นที่ยังไม่มีการร่วมงานกับเครือข่ายในหน่วยงานในข้อใดข้อหนึ่ง ก็ให้คัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่สนใจจะเข้าร่วมทำงานในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมในอนาคตนะคะ
สรุป พื้นที่ละ 10 คน ค่ะ

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวั...
28/12/2016

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านมยุรี ชีพพานิชไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ซึ่งมี ดร.บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการถอดบทเรียน (KM) เป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องฯในครั้งนี้ และมีคณะทำงานระดับจังหวัดและคณะผู้พิพากษาสมทบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีศึกษาทั้ง ๔ กรณี เข้าร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันถอดบทเรียนในการทำงานร่วมกัน ขอบคุณค่ะ

คณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม ขอเรียนเชิญคณะกรรมการโครงการฯ  ว...
22/11/2016

คณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม ขอเรียนเชิญคณะกรรมการโครงการฯ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง พิจารณากิจกรรมที่เหลือของโครงการ
๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ วันที่ ๗ ธันวาคม ๕๙
๒. กิจกรรมถอดบทเรียน (ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนำร่องอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อย)
๓. กิจกรรมปิดโครงการ (เรื่องการรับจดแจ้งส่วนราชการ)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการจ...
17/11/2016

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ท่านศานิจ พินิจ รองประธานผู้พิพากษาสมทบ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ซึ่งมี คุณเยาวลักษณ์ พนิตอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการถอดบทเรียน (KM) เป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องฯในครั้งนี้ และมีคณะทำงานระดับจังหวัดและคณะผู้พิพากษาสมทบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีศึกษาทั้ง ๔ กรณี เข้าร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันถอดบทเรียนในการทำงานร่วมกัน ขอบคุณครับ

(CPC-นำร่อง) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเตรียมประชุมวางแผนในการถอดบทเรียนเคสกรณีศึกษาเมื่อ วันที่ 1 พ...
04/11/2016

(CPC-นำร่อง) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเตรียมประชุมวางแผนในการถอดบทเรียนเคสกรณีศึกษาเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

(Cpc_นำร่อง) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 จังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็...
13/10/2016

(Cpc_นำร่อง) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 จังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัว หน้าโรงแรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

(cpc_ระดับชาติ)โครงการฯ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อกลไกกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขพฤติกรร...
11/10/2016

(cpc_ระดับชาติ)โครงการฯ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อกลไกกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขพฤติกรรมเด็กในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท ร่วมกับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาว...
04/10/2016

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมเพื่อหาแนวทาง เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดและให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก (ช่วงเช้า) :มีการหารือเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาเด็กต่อจากการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม อิ่มบุญ ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

นำร่อง _เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียน ...
28/09/2016

นำร่อง _เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการถอดบทเรียน โดยมีคณะทำงานฯ ระดับชุมชนทั้ง 4 กรณีศึกษาเข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 27กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี มีการประชุมถอดบทเรียน"โครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติ...
28/09/2016

วันอังคารที่ 27กันยายน 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี มีการประชุมถอดบทเรียน"โครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วม"(CPC) ณ โรงแรมบ้านเชียง จ อุดรธานี

งานสัปดาห์กระบวนการยุติธรรม เด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน2559 ณโรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20...
16/09/2016

งานสัปดาห์กระบวนการยุติธรรม เด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน2559 ณโรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร เรื่อง "กลไกกระบวนการสิทำแบบมีส่วนร่วม " เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กในกระบวนการยุติธรรม
โดย -นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- นางอภิรดี โพธิ์พร้อม หัวหน้าโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม (ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา)
- ศ. คลินิกพญ. วินัดดา ปิยะศิลป์ รองประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย และ
- นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง MOUเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์1. สำนักงานศาลยุติธร...
14/09/2016

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
1. สำนักงานศาลยุติธรรม
2. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย UNICEF
3. สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
4. กระทรวงกลาโหม
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. กระทรวงพลังงาน
10. กระทรวงมหาดไทย
11. กระทรวงยุติธรรม
12. กระทรวงแรงงาน
13. กระทรวงวัฒนธรรม
14. กระทรวงศึกษาธิการ
15. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17. กระทรวงสาธารณสุข
18. แตร์ เด ซอม
19. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
20. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
21. กรุงเทพมหานคร
22. โรงพยาบาลมนารมย์
23. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ Lawyers council of Thailand
24. สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
25. สมาคมสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26. สโมสรไลออนส์สากล ภาคประเทศไทย ( 310D )
27. สโมสรไลออนส์ศตวรรษใหม่มหานครกรุงเทพ
28. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
29. สำนักงานอัยการสูงสุด
30. สำนักนายกรัฐมนตรี
31. สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
32. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
33. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
34. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
35. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
36. มูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน
37. มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
38. มูลนิธิรักษ์เยาวชน
39. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
40. มูลนิธิชลลดา
41. มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
42. มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย
43. มูลนิธิสายเด็ก1387
44. ละครชุมชน “กั๊บไฟ”
45. สถานสงเคราะห์เด็ก พักพิงคุ้มภัย ชลบุรี
46. องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
47. องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

10/09/2016
www.jvnc.coj.go.th

ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว พ.ศ.2559

1. ระเบียบศาลเยาวชนฯ
http://www.jvnc.coj.go.th/doc/data/jvnc/jvnc_1473387712.PDF

2. แบบคำขอรับรองฯ
http://www.jvnc.coj.go.th/doc/data/jvnc/jvnc_1473387721.pdf
* จาก สมพ.ทค.ปท. *

http://www.jvnc.coj.go.th/doc/data/jvnc/jvnc_1473387721.pdf

(CPC_ระดับชาติ): ประชุมโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน ...
06/09/2016

(CPC_ระดับชาติ)
: ประชุมโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เด็ก และเยาวชนศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดและเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดแล้วไม่ให้กลับมาทำความผิดซ้ำอีก เพื่อจัดทำคู่มือและประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

(CPC_จังหวัดนำร่องจังหวัดสงขลา): วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขลา ...
29/08/2016

(CPC_จังหวัดนำร่องจังหวัดสงขลา)
: วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขลา ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา โดยมี ท่านหัวหน้าวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายฮัมซาร์ ฮามิ (ผอ.ศาลเยาวชนฯสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี โดยมีนายสาทร สมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษาและคณะ รวมถึงคณะผู้พิพากษาสมทบ คณะทำงานยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วมร่วมระดับชุมชน และระดับจังหวัดเข้าร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการทำงานร่วมกัน การจัดประชุมฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

(CPC_ระดับชาติ): เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. มีการประชุมร่วมกับร่วมกับนายแพทย์ธีระเกียรติ ...
29/08/2016

(CPC_ระดับชาติ)
: เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. มีการประชุมร่วมกับร่วมกับนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด และการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ที่กระทำผิดแล้ว มิให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สืบเนื่องจากโครงการฯได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีข้อผูกพันที่จะสร้างแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันดังนี้
๑.มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๒.มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองพยานเด็กและเยาวชน
๓.มาตรการที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเด็กและเยาวชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญา
๔.มาตรการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดอย่างเหมาะสม
ตามบันทึกข้อตกลง และแผนภาพการดำเนินงานโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม( CPC )
ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการฯได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้ข้อสรุปข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และกลไกความร่วมมือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่บันทึกข้อตกลง (21 กันยายน 2558)ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม (CPC)
สำหรับการสร้างมาตรการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดอย่างเหมาะสม ทางโครงการได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบ “กลไกกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม” มาใช้ดำเนินการกับเด็กที่เป็นกรณีศึกษา จำนวน ๕๑ คน ในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่นำร่อง ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กับหน่วยงานคุ้มครองเด็ก หน่วยงานการศึกษา หน่วยงาน สุขภาพ หน่วยงานสวัสดิการสังคม ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเป็นรายกรณี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการทางปฏิบัติที่ชัดเจน
สำหรับวันนี้เป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมาตรการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดอย่างเหมาะสม สำหรับเด็กในสถานศึกษา โดยสืบเนื่องจากทางโครงการได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมหารือในหลักการ และมีการประชุมร่วมกับทีมหน่วยงานการศึกษา เห็นตรงกันว่า ควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ ให้ครอบคลุมด้วย

(CPC_จังหวัดนำร่องจังหวัดเชียงใหม่):วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมถอดบทเรีย...
24/08/2016

(CPC_จังหวัดนำร่องจังหวัดเชียงใหม่)
:วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ท่านอานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาทั้ง 5 กรณี รวมถึงคณะผู้พิพากษาสมทบ คณะทำงานยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วมร่วมระดับชุมชน และระดับจังหวัดเข้าร่วม ร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการทำงานร่วมกัน การจัดประชุมฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

(CPC_จังหวัดนำร่องจังหวัดนครสวรรค์):เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ท่านอภิรดี โพธอ์พร้อม และคณะได้เข้าร่วมประชุมร่วมกั...
11/08/2016

(CPC_จังหวัดนำร่องจังหวัดนครสวรรค์)
:เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ท่านอภิรดี โพธอ์พร้อม และคณะได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

(CPC_ระดับชาติ): ศูนย์การเรียนรู้ICT.เยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นความร่วมมือระหว่างศาลฯกลาง กับกระทรวงเทคโนโล...
11/08/2016

(CPC_ระดับชาติ)
: ศูนย์การเรียนรู้ICT.เยาวชน ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นความร่วมมือระหว่างศาลฯกลาง กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ&การสื่อสาร (ภายใต้การลงนามในบันทึกข้อตกลง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ทิและสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 )ขณะนี้เปิดสอน 3หลักสูตร คือ
1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 E - commerce
3 Multi media สอนทำM book (25,26สค.,5,6กย.)

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี): เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไ...
03/08/2016

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
: เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุม VDO Conference ร่วมกับ ท่านอภิรดี โพธิ์พร้อม หัวหน้าโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของกรณีศึกษาและแนวทางในการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องฯ

(CPC_ระดับนำร่อง กรุงเทพมหานคร): เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2559 ท่าน ผู้พิพากษาสมทบเจ้าของเคสได้ร่วมประชุมติดตามเคสเด็กกรณีศึ...
16/07/2016

(CPC_ระดับนำร่อง กรุงเทพมหานคร)
: เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2559 ท่าน ผู้พิพากษาสมทบเจ้าของเคสได้ร่วมประชุมติดตามเคสเด็กกรณีศึกษา ที่ สนง. คุมประพฤติ บางขุนเทียนค่ะ

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดเชียงใหม่): วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะทำงานยุติธรรม เด็ก เยาวชนและครอบครัว จ.เชียงใ...
15/07/2016

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดเชียงใหม่)
: วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. คณะทำงานยุติธรรม เด็ก เยาวชนและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ประชุม VDO Conference ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อติดตามกรณีศึกษาและแนวทางในการถอดบทเรียนค่ะ

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดอุดรธานี): วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร...
15/07/2016

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดอุดรธานี)
: วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจ. อุดรธานีประชุม VDO Conference ร่วมกับ ท่านอภิรดี โพธิ์พร้อม เพื่อติดตามความคืบหน้าของกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดกาญจนบุรี): ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.กาญจนบุรี   วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานยุ...
14/07/2016

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดกาญจนบุรี)
: ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.กาญจนบุรี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานยุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจ.กาญจนบุรี ประชุม VDO Conference ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อติดตามความคืบหน้าของกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดชลบุรี): วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานยุติธรรมฯจังหวัดชลบุรี จัดการประชุม VDO Con...
14/07/2016

(CPC_ระดับนำร่องจังหวัดชลบุรี)
: วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะทำงานยุติธรรมฯจังหวัดชลบุรี จัดการประชุม VDO Conference ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อติดตามและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในกรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่

Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการบูรณาการสร้างเสริมสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการบูรณาการสร้างเสริมส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เว็บไซต์เครือข่ายยุติธรรมเยาวชนนี้หมายใจจะเป็นห้องสมุดรวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงาน ข้อมูลและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา สืบค้น และติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย

นอกจากนี้ ยังมุ่งหมายจะรวบรวมแนวคิดและข้อเสนอจากคนทำงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรูปธรรมแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงาน และสรรค์สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยได้
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชู